Poučenie z politickej likvidácie JZD Slušovice – 3. časť

Reakcia agrokombinátu na zmeny       Podľa doc. F. Čubu mali v Slušoviciach útvar vedecko-technických informácií. Získavali tam informácie od ich ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničných ciest, z veľvyslanectiev rôznych krajín a obchodných rád, mali tiež napojenie na informačné centrum pri Viedni, aj na americkú informačnú sieť. Tu vidno, že získavali informácie z celého… Čítať viac

Read more

Poučenie z politickej likvidácie JZD Slušovice – 2. časť

    Ako to naozaj bolo?     O predsedovi JRD Agrokombinát Slušovice doc. Františkovi Čubovi (1) sa hovorilo, že v r. 1963 vzal do svojich rúk rozpadajúce sa družstevné hospodárstvo, aby z neho spravil vzorové družstvo, na ktoré chodili domáce a zahraničné návštevy na exkurzie. Hneď od svojich prvých krokov sa stal nepohodlným vtedajšiemu vedeniu KSČ – nielen… Čítať viac

Read more

Poučenie z politickej likvidácie JZD Slušovice – 1. časť

Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha intenzívna diskusia medzi mojimi známymi a priateľmi, ale aj v DAV DVA o zabezpečení potravinovej sebestačnosti a náhrade málo kvalitných dovážaných potravín zo zahraničia, je potrebné nájsť konkurencie schopný model fungovania poľnohospodárstva na Slovensku. Komunistické JRD boli už v čase zániku komunistického socializmu málo efektívne, hoci fungovali a zabezpečovali potravinovú sebestačnosť. Analogicky… Čítať viac

Read more

Áno, je to možné („Sí se puede“)

Na základe viacerých rozhovorov s priateľmi a kolegami žijúcimi doma a aj v zahraničí o totálnej beznádeji na Slovensku a priam zúfalosti antisystémovej ľavice som dospel k potrebe začať analyzovať proces, organizáciu a program veľmi úspešnej španielskej politickej strany PODEMOS (Môžeme). (1) Strana Podemos bola de facto založená v marci 2014 ako následok protestov proti nerovnosti a korupcii hnutia 15 M mladého… Čítať viac

Read more

Ďalšie poznámky k autentickej ľavici a Vízii

Nastane zmena myslenia pracujúceho ľudu až po zmene politického systému? (pokračovanie)     K napísaniu tohto článku o prioritách autentickej ľavice nás viedla práca doc. Ladislava Hohoša publikovaná na portále Alternatívy. Píše: „Ľavica by sa mala postaviť od prípadu k prípadu proti totálnej komodifikácii. Tak ako feministické hnutie úspešne presadzuje ohodnotenie práce v domácnosti, dnes už máme rodičovskú a nie iba… Čítať viac

Read more

Zmena myslenia pracujúceho ľudu nastane až po zmene politického systému (II. časť)

Za posledných 25 rokoch sledujeme drastický nárast sociálnych nerovností a kriminality spôsobenej chudobou. Prekarizačný rast neistoty vytvára agresívny emocionálny náboj, ktorý sa vládnuca oligarchia a politické strany snažia ventilovať v propagande a represívnom násilí proti vhodne vybranému nepriateľovi, len aby sa agresivita neobrátila proti kapitalistickému systému a samotnej vládnucej oligarchii. Takýmito „vhodnými“ nepriateľmi sú utečenci, azylanti, kriminalizovaní Rómovia, nezamestnaní, bezdomovci… Čítať viac

Read more

Hodnoty autentickej radikálnej ľavice (II. časť)

Pomaly ale iste už počuť volanie po vzniku autentickej ľavice. Veľmi tomu napomohli katastrofálne volebné výsledky a rozhádanosť troch anachronických leninských komunistických strán (KSS, Úsvit a Vzdor-SP), nepredstavujúcich žiadnu reálnu víziu do budúcnosti. Ale najmä už osem rokov trvajúca hegemónia Smeru–SD v spoločnosti, ktorá systematický ničí osudy najchudobnejších ľudí a má veľmi ďaleko k reálnej ľavicovej politike. Musíme si jasne… Čítať viac

Read more

Hodnoty autentickej radikálnej ľavice (I. časť)

V tomto a nasledujúcom pokračovaní článku zameriame pozornosť a pokúsime sa v jasnejších kontúrach zadefinovať nielen nevyhnutnosť spoločenského vývoja, ale aj hodnoty, na ktorých by mala stáť a princípy podľa ktorých  by mala fungovať moderná autentická radikálna ľavica.     Samotný stály proces zmien ľudskej spoločnosti je výsledkom hlbokých príčin, akými sú tie, ktoré môžeme nájsť na úrovni konkrétneho spoločenského… Čítať viac

Read more

Návrh nového volebného systému

Nastane zmena myslenia pracujúceho ľudu až po zmene politického systému? Návrh nového volebného systému (1) na princípoch decentralizovaného regionálneho usporiadania. Postupné zavádzanie nového spravodlivejšieho volebného systému a decentralizovaného usporiadania krajiny je úzko spojené s postupným zavádzaním prvkov tzv. (polo)priamej „demokracie“ zdola. Čím sa postupne prepracujeme od pomerného volebného systému k väčšinovému multi obvodovému volebnému systému. Reforma… Čítať viac

Read more

Zmena myslenia pracujúceho ľudu nastane až po zmene politického systému (I. časť)

    „Rýchla industrializácia začiatkom 20. storočia a s ňou spätý hospodársky obrat si vynútili radikálne zrušenie pozostatkov feudalizmu, vyplnenie medzier v zákonodarstve a energickú administratívnu činnosť.“ (1) Preto je nevyhnutne potrebné si jasne uvedomiť tieto dejinné a politické okolnosti. Tie spočívali v tom, že v ranom kapitalizme do konca prvej polovice 20. storočia vládnuca buržoázia nebola natoľko silná, aby dokázala plne vzdorovať… Čítať viac

Read more

Centralizovaná hierarchická moc politickej oligarchie

Pred rokom sme v Slobodnom vysielači (SV) spolu kolegom Tiborom Moravčíkom v sérii relácií Vzdelávanie pre dospelých podrobne analyzovali zhubnosť hierarchickej moci na prekarizovaný pospolitý ľud. Po sérii relácií predpokladáme, že takmer každý uvažujúci poslucháč SV vníma, že hierarchické dejiny civilizácie ukazujú to, že korene politickej moci sú spojené s fyzickou a vojenskou silou, neskôr aj psychickým násilím.… Čítať viac

Read more

Bude zamestnanecká samospráva prestupnou stanicou k ekonomickej demokracii? (IV. časť)

Vo štvrtej časti sa zameriame na ďalšie dva body (VII. a VIII.), kde poukážeme na riziká pre námezdných pracujúcich vo Schweickartových zamestnaneckých samosprávach (ZS), ktoré sú spojené trhovým mechanizmom a pripustením značnej  nerovnosti pri odmeňovaní. Taktiež sa budem venovať ideologickým a finančným zámerom vládnej oligarchie vlastniacej VP a lokálnemu patriotizmu v súvislosti s ochranou pracovných miest – zdrojov príjmov.… Čítať viac

Read more

Bude zamestnanecká samospráva prestupnou stanicou k ekonomickej demokracii? (III. časť)

V tretej časti sa zameriame na ďalšie dva body (V. a VI.), kde poukážeme na riziká pre námezdných pracujúcich vo Schweickartových zamestnaneckých samosprávach (ZS) ako predvoji, resp. prestupnej stanici k ekonomickej demokracii. Budeme sa venovať centralizovanej alokácii a problémom s inováciami a produktivitou práce. V. Alokácia centrálne nahromadených fondov a s ňou spojené vážne nesystémové problémy.     Podľa D. Schweickarta základná… Čítať viac

Read more

Bude zamestnanecká samospráva prestupnou stanicou k ekonomickej demokracii? (II. časť)

V druhej časti sa zameriame na ďalšie dva body (III. a IV.), kde poukážeme na riziká pre námezdných pracujúcich vo Schweickartových zamestnaneckých samosprávach (ZS) ako predvoji, resp. prestupnej stanici k ekonomickej demokracii.     III.) Vzťah štátno-hegemonistického vlastníka VP k životnému prostrediu (ŽP) a okoliu podniku so ZS.     Túto časť začneme príbehom z 13. storočia p. n. l., kde Homér… Čítať viac

Read more

Bude zamestnanecká samospráva prestupnou stanicou k ekonomickej demokracii? (I. časť)

Ekonomickú demokraciu (ďalej ED) by sme minimálne mali jednoznačne vnímať zo sémantického a etymologického aspektu ako vládu pracujúceho ľudu v jeho podnikoch. Zamestnanecká samospráva (ďalej ZS) minimálne v tých intenciách, aké ponúka David Schweickart, nevyžaduje zmenu spoločenského poriadku. Na jej realizáciu stačí dobrá vôľa vládnucich liberálnych socialistov zo Smeru. Všetky podmienky vrátane voľného trhu sú splnené, takže jej… Čítať viac

Read more

Prečo podporujem Dankov návrh

Tento článok je priamou reakciou na návrh predsedu NRSR Andreja Danka o minimálnom počte 500 členov ako podmienke pre vstup politickej strany do volieb. My, komunitaristi, ho považujeme za správny a nesúhlasíme s vyhlásením politbyra ÚV strany Vzdor-SP, ktorá uviedla: “Vzdor-strana práce prijala s veľkou nevôľou návrh zákona z dielne predsedu SNS Danka, ktorý navrhuje, že vo… Čítať viac

Read more

Komunitarizmus a minimálny štát

Uvedomujeme si, že už prečítanie názvu článku vzbudí veľkú nevôľu u  leninistov (nechcem používať termín marx-leninistov, lebo Leninov revizionizmus mal pramálo spoločného s pôvodným marxizmom) a sociálnych demokratov, ktorí presadzujú silný centralistický štát. Podľa nich tzv. minimálny štát zabezpečuje len základné a nevyhnutné funkcie a je jednoznačne spájaný s klasickým liberalizmom (J. Locke) a libertarianizmom (R. Nozick). Ako si to v článku… Čítať viac

Read more

Patriotizmus vs. nacionalizmus

Ľavicový  patriotizmus vs. nacizmus a fašizmus (1) V úvode je potrebné zaviesť jasnejšie zadefinovanie a rozlíšenie týchto dvoch totalitných, diktátorských ultra pravicových režimov, ktorými sú  fašizmus a nacizmus. Tieto pojmy si svojvoľne zamieňa značná časť nášho obyvateľstva a považuje ich za synonymá z neznalosti a účelovej demagógie šírenej v masmédiách a na internete.

Read more

Porovnanie vlastníctva

Komunitarizmus a komunitárne vlastníctvo I. Vznik vlastníctva prírodných zdrojov a pôvod výrobných prostriedkov.     Cesta k uspokojeniu našich ľudských potrieb a túžob vedie cez ovládnutie prírody a zdrojov, ktoré sú jej súčasťou. Keďže na ovládnutie, spracovanie a zužitkovanie týchto zdrojov je potrebné veľké množstvo prostriedkov, vynaloženej práce a znalostí, tak je eminentný záujem ovládnuť oligarchickou elitou tieto zdroje. Preto nielen… Čítať viac

Read more