Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Tento krátky článok by som chcel venovať vedeckej metóde. Možno ste o nej počuli, možno viete, čo vedecká metóda je alebo prečo je dôležitá, možno ste o nej počuli, ale nie ste si istý, prečo by sme jej mali prisudzovať nejakú dôležitosť.

Vedecká metóda ako katalyzátor zmien v ľudskej histórii

Veda a technológia zmenila naše životy až do tej miery, že životy dnešných ľudí (2017) sa neporovnateľne líšia od životov ľudí spred 100 rokov. Čím ďalej do histórie by sme išli, tým väčšie rozdiely by sme našli v spôsobe života, denno-denných činnostiach ľudí, medzi-ľudských vzťahoch a podobne.

Na internete si môžete pozrieť desiatky dokumentov zaoberajúcich sa vedeckou metódou a ľuďmi, ktorí praktizovali vedeckú metódu. Tu je niekoľko linkov, ktoré detailne vysvetľujú, čo je to vedecká metóda.

 

Scientific Method and

Critical Thinking

Scientific Method Made Easy The Times and Troubles of the Scientific Method Feynman on Scientific Method Open-mindedness Critical Thinking Why science is NOT ‚Just a Theory‘

 

Keď sa pozrieme na ľudskú históriu v rozmedzí niekoľko tisíc rokov, potom môžeme pozorovať, že rozvoj ľudskej civilizácie bol veľmi pomalý proces, ktorý častokrát zakopol a vrátil ľudstvo o desiatky ba až stovky rokov späť. Jedno z týchto výrazných zakopnutí je takzvaná „doba temna“, kedy prevládla metafyzika a ignorancia.

Ľudia v antickom Grécku hovorili o veciach ako atóm. Eratostenes z Kyrény dokázal s relatívne veľkou presnosťou vypočítať obvod Zeme, a to už nehovorím o rozvoji matematiky, geometrie, medicíny a podobne.

Nasledujúcich tisíc rokov a obdobie stredoveku boli obdobím temna a ignorancie. V určitom zmysle to nemôžeme mať ľuďom za zlé, pretože v tom čase by ste sa len s ťažkosťami dostali k informáciám, ktoré boli v rozpore s uznávaným svetonázorom. A ak by sa vám to náhodou aj podarilo, čelili by ste veľmi silnej opozícii ba až smrti v rukách inkvizície. Toľko k náboženstvu.

Jedným z prvých krokov k rapídnemu rozvoju civilizácie bola kníhtlač v 15. storočí, aj keď slovo rapídnemu je veľmi relatívne v tomto zmysle. Prvou z kníh, ktorá bola produkovaná na masovej úrovni bola Biblia, ktorá sa nezmenila počas stoviek rokov. Ale bol to prvý krok, ktorý umožnil šírenie informácií na väčšej úrovni.

Nasledujúcich 400 rokov je v merítku ľudskej civilizácie veľmi krátkou dobou, keď vezmeme do úvahy, že ľudia sme na tejto planéte vo forme, v akej sa nachádzame dnes, už niečo vyše 100 000 rokov. Posledných niekoľko storočí je z tohto pohľadu veľmi krátkou dobou, no počas tejto krátkej doby sme zažili to, čo sa v ľudskej histórii ešte nikdy predtým neodohralo.

Mohol by som tu teraz vymenovať nespočetné množstvo zmien, ktoré sa odohrali. Niektoré pozitívne, niektoré negatívne. Mohli by sme taktiež debatovať o tom, či život teraz je lepší ako ten, ktorý mali ľudia predtým, ale to nie je mojim cieľom v tomto momente.

Mojim cieľom je v tomto momente poukázať na rapídne zmeny, ktoré sa odohrali počas posledných 400 rokov, a čo viac, počas posledných 100 rokov, pretože počet a rozmer týchto zmien je neporovnateľný s hocičím v ľudskej histórii.

Čo sa teda zmenilo počas tohto posledného obdobia? Čo sme začali robiť inak ako predošlé ľudské generácie a aj celé civilizácie? Prečo sme boli schopní vybudovať svet, v ktorom dnes žijeme? Prečo sa svet dnes natoľko líši od sveta v minulosti? Moja odpoveď na túto otázku je vedecká metóda.

Upustenie od metafyziky a prechod k vedeckej metóde

Vedecká metóda nám umožnila poznávať svet iným spôsobom, než na čo boli ľudia zvyknutí v minulosti. V minulosti, skôr než sme začali vysvetľovať svet v ktorom žijeme z pohľadu fyzikálnych vied, ľudia nerozumeli prírodným zákonitostiam. Nerozumeli svetu okolo seba, ale aj napriek tomu mali potrebu rozumieť a vysvetliť to, s čím sa stretli.

Ako vnikol svet, odkiaľ pochádzame, prečo máme deň a noc? Tieto a podobné otázky v minulosti nebolo možné zodpovedať z pohľadu fyzikálnych vied, pretože skutočné odpovede si vyžadujú systematické pozorovanie, testovanie a kontrolu našich výsledkov. Preto metafyzika bola jedinou odpoveďou. Bolo omnoho jednoduchšie vymyslieť všemocnú bytosť, ktorá všetko stvorila, ktorá dala účel veciam v našom okolí.

Keď sa ľudia pýtali, prečo majú zvieratá rohy, veľmi jednoduchou odpoveďou na túto otázku je, pretože ich dal boh na ich ochranu. Potom sa ale ľudia pýtali, prečo majú niektoré zvieratá rohy, ktoré im rastú do boku? Preto, aby sa chránili pred dravcami, ktoré prichádzajú z boku. Samozrejme, že dnes je podobné zmýšľanie smiešne. Teda, aspoň pre niektorých. Skutočnou odpoveďou na prvotnú otázku, prečo majú zvieratá rohy, je, že ich majú a jednoducho sa počas života naučia, ako ich používať.

Pre niekoho môže byť veľmi ťažké prijať myšlienku, že život nemá žiadny účel, alebo, že nebol vytvorený so žiadnym účelom. Je potrebné pochopiť, že keď poviete napríklad niečo ako, že „zvieratá majú rohy preto, aby sa chránili“ alebo „máme obočie na to, aby nám pot nestekal do očí“, to značí, že tu je tvorca, alebo dizajnér, ktorý nás akýmsi spôsobom nadizajnoval alebo vytvoril.

Vedecký prístup k interpretácii sveta vs. kreacionizmus

Teória evolúcie a prirodzenej selekcie nám hovorí trošku iný príbeh. V jednoduchosti ide o to, že počas mnohých generácií sa u živočíchoch vyskytujú rôzne mutácie, ktoré vedú napríklad k zmenám farby, veľkosti, tvaru a podobne, čo môže mať za následok, že tento tvor s tou danou mutáciou má lepšiu šancu na reprodukciu. Je dôležité, že tieto mutácie nie vždy vedú len k pozitívnym zmenám. Niekedy sú tieto mutácie zodpovedné za vlastnosti, ktoré vedú k neúspešnej reprodukcii, čo môže mať za následok vyhynutie organizmu.

Vedecká metóda vo svojej podstate znamená kladenie otázok a hľadanie odpovedí vo fyzickom svete. To znamená, ak sa napríklad opýtame, existuje boh? Existencia boha sa nedá vedecky dokázať ale ani vyvrátiť, pretože neexistuje žiadny spôsob, kedy by sme mohli otestovať jeho existenciu. Alebo jej existenciu?

Prvotným predpokladom pre vytvorenie akejkoľvek vedeckej teórie je fyzikálny fenomén, v tomto prípade napríklad dúha. Tento fenomén je pozorovateľný voľným okom a je tiež možné replikovať tento fenomén v laboratórnych podmienkach. Dokážeme experimentovať s týmto fenoménom a tiež dokážeme replikovať experiment v rôznych laboratóriách. Ak rôzni ľudia prídu k rovnakým výsledkom, potom môžeme povedať, že máme určitú vedeckú teóriu fyzikálneho fenoménu. V tomto prípade teóriu o tom, ako vzniká dúha.

Slovo teória je častokrát mylne interpretované bežnými ľuďmi. Priznám sa, že ja som toto slovo taktiež používal v slovných spojeniach ako napríklad: „to čo mi hovoríš je tvoja teória“. Čo je nesprávne použitie tohto slova. Správny výraz pre toto slovné spojenie je hypotéza. Napríklad: „moja hypotéza pre tento jav znie nasledovne“ alebo „to čo hovoríš je tvoja hypotéza“, ale nie teória. Keď hovoríme o teórii, hovoríme napríklad o teórii evolúcie, teórii gravitačných vĺn, teórii relativity. Teória vysvetľuje určité fyzikálne javy, pričom hypotéza je len akýsi odhad, úsudok, o tom či onom jave a vyžaduje si testovanie, ktoré túto hypotézu buď potvrdí alebo vyvráti.

Elegancia vedeckej metódy

Možno si poviete, dobre, ale vedecká metóda sa môže mýliť a nevysvetľuje všetko. V tomto bode máte s určitosťou pravdu. Vedecká metóda nevysvetľuje všetko a s určitosťou sa môže mýliť. O tomto sme sa presvedčili už mnohokrát.

Napríklad Einsteinova teória relativity nahradila dlhodobo zaužívané názory Newtonovej fyziky. Môžeme pozorovať, že vedecká metóda nie je fixná a v tom spočíva jej elegancia a krása. Je prispôsobivá novým pozorovaniam a zisteniam. Ak by bola vedecká metóda fixná, znamenalo by to koniec akémukoľvek progresu a napredovaniu ľudskej civilizácie. Vedecká metóda je otvorená novým objavom a čo viac, podporuje akékoľvek nové objavy, ktoré by mohli prispieť k presnejšiemu popisu sveta, v ktorom žijeme.

Budúci vývoj spoločnosti

Vedecká metóda je viac než len technológie a hromada informácií. Je to spôsob myslenia, otvorenosť novým myšlienkam, ktoré môžu presnejšie opísať prírodné javy, ako aj ľudské správanie. My ľudia sme taktiež súčasťou prírody a fyzického sveta a prírodné zákony na nás pôsobia rovnako ako na čokoľvek iné, čo existuje v tomto svete. Nanešťastie náboženstvo a metafyzika nás akýmsi spôsobom indoktrinovali myslieť si, že sme oddelení od prírody alebo dokonca nadradení ostatným životným formám.

Je síce pravdou, že ľudia disponujú schopnosťami, ktoré sú jedinečné nášmu druhu, ale to nás nerobí o nič lepšími alebo dôležitejšími. Práve táto schopnosť myslieť, klásť otázky, uvedomenie si vlastného myslenia a myšlienkových procesov by nás mala viesť k väčšej zodpovednosti voči nášmu okoliu a nám samotným.

Doposiaľ sme aplikovali vedeckú metódu do mnohých oblastí našich životov. Žiadna z technológií by nebola možná bez vedeckej metódy. Žiadne mobilné telefóny, autá, domy. Môžeme vidieť, že v oblasti technológií sme toho dosiahli veľa a taktiež môžeme do určitej miery aj predpokladať, že rozvoj v tejto oblasti bude naďalej napredovať.

Na čo ale zabúdame, sú oblasti, kde sme vedeckú metódu ešte neaplikovali. Ekonómia, psychológia, politika, medziľudské vzťahy. Toto je len niekoľko oblastí, na ktoré sa potrebujeme zamerať, ak chceme vidieť ďalší rozvoj našej civilizácie. Toto sú oblasti, ktoré sú stále plné metafyziky, neoverených názorov založených na osobných pocitoch a indoktrinácii okolím.

Za posledných 400 rokov sme mohli byť svedkami, že vedecká metóda funguje a je schopná prispieť k rozvoju civilizácie. Dokonca by som sa nebál tvrdiť, že je to práve vedecká metóda, ktorá nás vytrhla z doby temna a ignorancie, dnes sa ale nachádzame v čase, kedy je potrebné začať sa pozerať na riadenie spoločnosti iným spôsobom. Spôsoby, ktoré sme používali doteraz už nefungujú alebo už dlhšiu dobu nie sú relevantné pre súčasnosť.

Potrebujeme sa začať pýtať otázky ako:

„Ako by sme mohli aplikovať vedeckú metódu do riadenia spoločnosti?“

„Ako by mohla vedecká metóda prispieť v oblastiach ako sú ekonómia, psychológia, sociológia, politológia a iné?“

Tento článok by som uzavrel tým, že vedecká metóda sa mnohokrát osvedčila pri riešení problémov, nie je zaujatá nacionalizmom, rasou, bohatstvom a mocou. Vedecká metóda je spôsob pre riešenie problémov, ktoré sú spoločné nám všetkým a všetci by sme jej mali venovať aspoň časť našej pozornosti.

Pre viac informácií o tom, ako by sme mohli aplikovať vedeckú metódu do riadenia spoločnosti a pre riešenie problémov, ktoré sú spoločné nám všetkým, navštívte:

www.thevenusproject.com

Ďakujem, že ste si našli čas pre tento článok a dúfam, že je pre vás v nejakej forme hodnotný. O to viac by ma zaujímal váš názor na vedeckú metódu, jej hodnotu pre spoločnosť a prípadne ako vidíte budúci rozvoj spoločnosti.

Foto: GoToVan, CC

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

PODPORTE nezávislé spravodajstvo

Vážení priaznivci DAVuDVA , od 1 decembra Vám prinášame aktuálne spravodajstvo, komentáre, analýzy, eseje a rozhovory. Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Bez Vašej pomoci sa však ďalej nepohneme.


Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *