Prezidentka podpísala viaceré novely zákonov

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Bratislava 31. marca (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu školského zákona, ktorá umožňuje individuálne vzdelávanie, teda vzdelávanie „doma“, aj žiakom druhého stupňa základných škôl (ZŠ). TASR o tom v stredu informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

„Cieľom predloženého návrhu zákona je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom nie je umožnené individuálne vzdelávanie žiakov na druhom stupni základných škôl. V doterajšej právnej úprave štát umožňoval plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania ‚doma‘ iba v prípade žiakov prvého stupňa základných škôl,“ uviedli poslanci Národnej rady SR v dôvodovej správe k novele.

Z pedagogickej praxe podľa nich vyplýva, že individuálne vzdelávanie na druhom stupni je spôsobilé naplniť ciele Štátneho vzdelávacieho programu pre sekundárne vzdelávanie, rovnako ako na prvom stupni napĺňa ciele Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie.

Legislatíva má byť účinná od 1. septembra tohto roka.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dala zelenú znižovaniu administratívy pri koncesionárskych poplatkoch. V stredu podpísala novelu zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Vyplýva z nej, že firmy s malým počtom zamestnancov už nebudú musieť zháňať potvrdenia od Sociálnej poisťovne o vzniku alebo zániku povinnosti uhrádzať ich. Oslobodenie od úhrady nebudú musieť preukazovať vyberateľovi ani koncesionári, ktorí majú na to nárok. Postačí, ak mu to oznámia a vyberateľ si to overí s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou.

Ak sa zmení počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady pre platiteľa, povinnosť platiť zmenenú sadzbu úhrady vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zmene počtu zamestnancov, ak sa platí úhrada mesačne. Ak sa platí jednorazovo za dlhšie obdobie, povinnosť vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí jednorazovo.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala v stredu novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktorou sa mení aj zákon o poskytovaní dotácií v rámci rezortu. Cieľom novelizácie je odstránenie nedostatkov, ktoré vzišli z aplikačnej praxe týkajúcej sa procesu poskytovania dotácií v pôsobnosti rezortu spravodlivosti.

Novou legislatívou sa vypúšťajú kultúrne aktivity z účelov na pridelenie dotácie. A to v súvislosti s presadzovaním, podporou a ochranou ľudských práv a slobôd a predchádzaním všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. „V rezorte Ministerstva kultúry SR existuje dotačný program na podporu kultúry znevýhodnených skupín, do ktorého spadajú práve tieto aktivity,“ argumentoval rezort v dôvodovej správe.

Kanabidiol (CBD) sa vyradí zo zoznamu psychotropných látok. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.

Návrh predložilo ministerstvo zdravotníctva. Svoj zámer vysvetlilo tým, že táto psychotropná látka nie je uvedená v dohovoroch OSN a SR je jediným členským štátom Európskej únie, ktorý ju považuje za psychotropnú látku.

Zoznam sa zároveň rozšíri o dve omamné látky prvej skupiny, sedem psychotropných látok prvej skupiny a dve psychotropné látky tretej skupiny na základe rozhodnutia prijatého na 63. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu. Ide o látky crotonylfentanyl, valerylfentanyl, syntetický kanabinoid AB-FUBINACA, alfa- pyrolidínhexanón, halucinogénnu látka DOC, N-etylhexedrón, známy ako Henrik, Hexen, HEX a podobne, MDPHP, známy aj ako opičia hmla alebo firewall, ďalej napríklad etizolam či flualprazolam a ďalšie.

Administratívna záťaž podnikateľov by sa pre pandémiu nového koronavírusu mala obmedziť. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Právnu normu v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

„V rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa v súvislosti so stavom spôsobeným ochorením COVID-19 ukázalo ako potrebné riešiť niektoré práva a povinnosti skladovateľov, vlastníkov a správcov poľnohospodárskych a lesných pozemkov, obhospodarovateľov lesov, vyhotovovateľov programov starostlivosti o lesy, orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, orgánov dozoru, kontroly, ako aj samotného ministerstva, ktoré nebolo možné zabezpečiť v potrebnom rozsahu, respektíve v lehotách stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi,“ priblížilo ministerstvo.

Tabuľka s evidenčným číslom vozidla (EČV) bude „prenositeľná“ z pôvodného na nového majiteľa motorového vozidla bez ohľadu na to, či má v danom okrese trvalý pobyt. Zavedú sa celoslovenské evidenčné čísla, na ktorých už nebude skratka okresu. Novelu zákona o cestnej premávke, ktorá tieto zmeny prináša, v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Účinná by mala byť od 1. marca 2022.

„Viazanosť EČV na okres trvalého pobytu vlastníka vozidla sa vypúšťa úplne. Zároveň sa navrhuje možnosť ponechania EČV pre predávajúceho pri zmene držby vozidla na inú osobu. Takéto EČV si bude môcť predávajúci prideliť na svoje ďalšie vozidlo,“ priblížili poslanci v dôvodovej správe. Argumentujú tým, že zmena ušetrí značné finančné prostriedky štátu za nákup nových EČV, ale aj jednotlivcom. Znovupoužitie pôvodného EČV podľa nich prináša aj ekologický efekt.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *