Doc. JUDr. Drgonec: Aj v covidovej ére základné práva majú chrániť človeka

Bývalý sudca Ústavného súdu SR Doc. JUDr. Ján Dr­go­nec, DrSc uviedol ná­zor­ný prík­lad sudcu bratislavského súdu, ktorý v súlade s Char­tou a Do­ho­vorom o ľudských právach chránil ga­ran­tované prá­vo po­koj­ne a slo­bod­ne sa zhro­maž­ďo­vať, bez akých­koľ­vek ob­me­dze­ní. Chr­bti­cou ma­te­riál­ne­ho práv­ne­ho štá­tu… Čítať viac

Čítať viac