Vyjadrenie: SNSĽP: K aktuálnemu stavu v oblasti vzdelávania na základných…

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vážení priaznivci DAV-u DVA

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu. Čakajú nás zásadné politické udalosti - referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej spoločnosti.

V DAV-e DVA stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity. Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať DAV DVA.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..
Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712


Bratislava 9. decembra (TASR) – Podľa ust. § 150 ods. 8 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „Školský zákon“), v kontexte uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 zo dňa 22. októbra 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Minister“) mimoriadne prerušil školské vyučovanie na základných školách pre žiakov a žiačky v piatom až deviatom ročníku, základných školách pre žiakov a žiačky so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku, stredných školách, stredných školách pre žiakov a žiačky so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, jazykových školách a základných umeleckých školách ku dňu 26. októbra 2020, a to do odvolania.

Minister zároveň nariadil, aby riaditelia a riaditeľky týchto školských zariadení zabezpečili výučbu pre dotknutých žiakov a žiačok dištančnou formou.1 Podľa ust. § 54 ods. 10 Školského zákona dištančné vzdelávanie je „diaľkovým vzdelávaním prostredníctvom korešpondencie, telekomunikačných médií a iných prostriedkov, pri ktorých spravidla nedochádza k priamym kontaktom medzi pedagogickým zamestnancom a samostatne študujúcim žiakom.“

Nakoľko realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu dištančnou formou nie je možná pre všetky skupiny žiakov a žiačok, a to najmä pre žiakov a žiačky pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov a žiačky, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, prijal Minister rozhodnutie č. 2020/18259:2-A1810 zo dňa 12. novembra 2020, ktorým obnovil školské vyučovanie v stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách, a v základných školách a stredných školách v malých skupinách pre žiakov a žiačky zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Výchova a vzdelávanie všetkých žiakov a žiačok je založená na princípoch rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie a zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie. Zákaz diskriminácie vo vzdelávaní ustanovuje aj zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „Antidiskriminačný zákon“).

Ak na základe rozhodnutia Ministra č. 2020/18259:2-A1810 zo dňa 12. novembra 2020 zriaďovateľ rozhodol o obnovení výučby v prezenčnej forme vo vybraných prípadoch, mohol tak spraviť len prijatím dočasného vyrovnávacieho opatrenia podľa ust. § 8a Antidiskriminačného zákona. Podľa tohto ustanovenia, je dočasné vyrovnávacie „opatrenie opatrením orgánu verejnej správy alebo inej právnickej osoby, ktoré smeruje k odstráneniu znevýhodnení vyplývajúcich z dôvodov rasového alebo etnického pôvodu, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, rodu alebo pohlavia, veku alebo zdravotného postihnutia, ktorých cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi“, t.j. je zamerané na odstránenie sociálneho alebo ekonomického znevýhodnenia, ktorými sú nadmerne postihnutí príslušníci znevýhodnených skupín.

Berúc do úvahy právnu úpravu dočasných vyrovnávacích opatrení a zákazu diskriminácie v oblasti vzdelávania, prezenčné vzdelávanie žiakov a žiačok zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktorí nie sú iba príslušníkmi alebo príslušníčkami rasovej, etnickej, národnostnej skupiny Antidiskriminačný zákon nedovoľuje.

Zákonná úprava nezodpovedá súčasnej spoločenskej požiadavke, ktorá je podmienená núdzovým stavom z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, pretože neponúka postup, ktorý v plnom rozsahu dovoľuje odstrániť vzniknuté nerovnosti v oblasti vzdelávania. Snaha o naplnenie princípu rovnosti však musí mať oporu v zákone.

Stredisko si uvedomuje, že aktuálny spoločenský vývoj predbieha dostupnú právnu úpravu.
Medzi opatrenia reagujúce na vzniknutú situáciu patrí aj rozhodnutie Ministra č. 2020/18259:3-A1810 zo dňa 4. decembra 2020, ktorým Minister obnovil školské vyučovanie.2

Ak zriaďovateľ rozhodol, že vzhľadom na prevádzkové podmienky neobnoví prezenčnú formu školského vyučovania, a postupuje podľa rozhodnutia Ministra č. 2020/18259:2-A1810 zo dňa 12. novembra 2020, nie je zriaďovateľ ani dotknutá škola oprávnená od žiakov vzdelávajúcich v takomto režime požadovať preukázanie sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. Rozhodnutie ministra č. zo dňa 12. novembra 2020 obnovenie školského vyučovania negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nepodmieňuje.

Ak zriaďovateľ rozhodol, že vzhľadom na prevádzkové podmienky obnoví prezenčnú formu školského vyučovania, a bude postupovať podľa rozhodnutia Ministra č. 2020/18259:3-A1810 zo dňa 4. decembra 2020, nie je podľa Strediska na jednej škole dovolená paralelná výučba podľa oboch spomínaných rozhodnutí Ministra, t.j. rozhodnutia č. 2020/18259:2-A1810 a č. 2020/18259:3-A1810 Takáto prax by vykazovala znaky segregácie.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *