FAQ

#1 Kto ste?
Sme občianska iniciatíva, ktorá šíri povedomie o alternatívach voči súčasnému ekonomicko-spoločenskému zriadeniu. Ako už názov naznačuje, voľne nadväzujeme na skupinu DAV (1922-1937), ktorej predstavitelia sú nám inšpiráciou v sociálnej angažovanosti a snahe o progresívnosť.
Presadzujeme dôslednosť pri pomenovávaní príčin súčasných problémov spoločnosti, preto preferujeme také riešenia, ktoré odstraňujú príčiny, a nie iba následky. Riešenia problémov sa podľa nás nezaobídu bez solidarity, kooperácie a spravodlivého prístupu ku zdrojom. Hľadáme alternatívy voči kapitalizmu, pričom podporujeme progresívne, už teraz realizovateľné ciele, zároveň sa však nevzdávame ideálov beztriednej, bezpeňažnej spoločnosti a radikálnej demokracie.

#2 Ako fungujete?
Naša iniciatíva má niekoľko sekcií, nad ktorými stoja traja volení koordinátori, ktorí zabezpečujú spoluprácu a správnosť fungovania sekcií podľa stanov.
Každá sekcia má však vlastného voleného koordinátora.
Člen iniciatívy môže byť v jednej alebo viacerých sekciách, môže do nich dobrovoľne vstúpiť, vystúpiť z nich, teda aj prestupovať medzi nimi, môže byť ako koordinátor či člen kedykoľvek odvolaný.
Každá sekcia môže mať svojho externého spolupracovníka, ktorý nie je člen DAV DVA a nemusí sa medializovať, ak nechce.

#3 Ako je možné vstúpiť do DAV DVA?
Každý potenciálny uchádzač o členstvo je najprv našim spolupracovníkom. Pokiaľ prejaví záujem, môže si podať prihlášku, po uplynutí čakacej lehoty a potvrdení najbližšou schôdzou sa stáva oficiálnym členom. Aktivitu môže vykonávať aj dovtedy.

#4 Ako vznikajú nové sekcie?
Stačí, ak sa nájdu traja členovia, ktorí chcú založiť novú sekciu a oznámia to koordinačnej rade.

#5 Ako prebieha práca v sekciách?
S akoukoľvek iniciatívou môže prísť hocikto a aj ju vykonať, ak však má niekto výhrady k činnosti, ktorá sa týka všetkých, môže dať o nej hlasovať.
Prejde tá činnosť, ktorá v takom prípade dosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov.

#6 Koľkokrát sa fyzicky schádzate do kalendárneho roka?
Minimálne dvakrát ako všetky sekcie, kedy sú aj voľby, no sekcia pre publikačnú činnosť = redakčná rada má za cieľ sa stretávať aspoň štyrikrát k vydaniu každého čísla štvrťročníka, čo je spojené aj s častejšími voľbami v tejto sekcii.

#7 Môže byť člen vášho združenia aj členom politickej strany, iného média či akéhokoľvek subjektu?
Ak sa správa verejne podľa našich stanov a hodnôt, nie je dôvod mu v týchto slobodných aktivitách brániť.

#8 Aké články zverejňujete?
Zverejňujeme redakčné články, tiež články členov redakčnej rady, členov iniciatívy, našich spolupracovníkov a články z korešpondencie od vás.
Články prechádzajú gramatickou korektúrou. Pri obsahu si redakčná rada interným hlasovaním vyhradzuje právo nezverejniť článok, ak by napr. propagoval útočné netolerantné postoje nezlučiteľné s našimi či popieral základné ľudské práva. Slobodu sa však snažíme udržovať čo najširšiu a preto zverejňujeme aj články, s ktorými nemusí každý člen súhlasiť a preto sú články od konkrétnych autorov – našich či od dopisovateľov – doplnené aj o formulku na záver, ktorá o tom informuje.
Pri článkoch sa môže vyskytnúť aj redakčný komentár, ak napríklad zverejnený článok je v čiastočnom rozpore s našimi hodnotami, no neobsahuje nezákonné prvky (napr. v prípade, že autor nie je proti kapitalizmu, ale ponúka zaujímavé názory, a pod.).

#9 Kto vás platí?
My sami spoločne s vami, našimi podporovateľmi.

#10 Prečo nezverejňujete mená tých, ktorí vás platia?
Zverejňujeme tých, ktorí s tým súhlasia a kto nechce byť medializovaný menom, tomu vyhovieme.

#11 Prečo ste v Asociácii nezávislých médií?
V dnešnej konkurenčnej dobe, kedy sú pravidelné nekalé útoky, osočovanie, podávanie dezinterpretácií, poloprávd či klamstiev sa kvôli dôveryhodnosti potrebujeme brániť aj právne a to nám zabezpečí iba spolupráca na právnej ochrane s ďalšími médiami. Nejde však o spojenectvo ideologické, politické či vzájomne nekritické.

#12 Je zlúčiteľné zároveň propagovať antikapitalizmus a podnikať či pracovať za peniaze pre nejakú menšiu či väčšiu korporáciu (podnik) alebo v korporácii?
Používať prostriedky systému na jeho zmenu k lepšiemu je rozumné.
Aj za socializmu disidenti vtedajšieho režimu pracovali v podnikoch toho systému, používali veci v ňom vyrobené s cieľom dosiahnuť lepšiu spoločnosť.
Lebo vec ako taká nemá ideológiu, ale systém je zavedený na všetky oblasti života, teda ani v lese si človek nemôže robiť čo chce, lebo má nad ním moc štát alebo súkromný vlastník toho pozemku, ktorý mu zadá pravidlá.
Ak by aj väčšina teraz odmietla isté pravidlá, stále jej môžu byť nanútené, lebo vláda môže byť legitímna, aj keď ju zvolí menej ako polovica obyvateľov, lebo neexistuje nadpolovičné kvórum účasti pri platnosti volieb.

#13 Prečo by vám ľudia mali veriť?
Nemusíte nám veriť, dopĺňajte nás poznatkami, pomáhajte nám sa tak zlepšovať. Snažíme sa ísť osobným príkladom v tom, čo hlásame. Snažíme sa byť čo najtransparentnejší a reálne zaviesť čo najviac zlepšení aj do spoločnosti, na čo potrebujeme aj vašu pomoc.
Nie sme dokonalí, no interpretácie o nás zvonka môžu byť skreslené a preto sa pýtajte priamo nás u zdroja alebo overujte podľa toho, čo produkujeme, s nadhľadom a po zohľadnení čo najviac faktorov.

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom