Na list Janošovského, Dinuša a Mandu reaguje aj KSS

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Do redakcie nám prišiel ďalší list adresovaný zákonodarcom, ktorý ako médium sprostredkovávame verejnosti.

STANOVISKO KOMUNISTICKEJ STRANY SLOVENSKA

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

     Komunistická strana Slovenska uznáva všetky demokratické princípy a rešpektuje fakt, že NR SR ako najvyšší zákonodarný orgán Slovenskej republiky je nielen oprávnený, ale aj povinný konať objektívne, zodpovedne a v záujme väčšiny občanov. Zároveň  by mal vyjadrovať a presadzovať ich vôľu tak, aby bola v súlade so skutočnosťou. Sme toho názoru, že pri prerokovaní predmetnej novely zákona sa neuplatňujú a ignorujú tieto demokratické zásady a máme k jej obsahu, ako aj zákonu samotnému vážne výhrady. Myslíme si, že rôzne tendenčné, moralizujúce a literárne formy, či slohové cvičenia, ktorých podstatou je kriminalizácia občana za názor do právneho poriadku SR jednoducho nepatria. Nie je predsa možné morálne odsúdiť a kriminalizovať niekoho a niečo, čo nikdy nebolo odsúdené v trestnoprávnej rovine, či zavádzať paušálny princíp kolektívnej viny.

Podľa tohto návrhu, ako aj aktuálne platného zákona č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému (ďalej aj „zákon“), okrem iného Komunistická strana Slovenska bola, a zrejme aj je,

a)  zločinná a odsúdeniahodná organizácia,

b) zodpovedná najmä za cieľavedomé ničenie tradičných hodnôt európskej civilizácie, národných a náboženských práv, za úmyselné porušovanie ľudských práv a slobôd, za justičné zločiny vykonané v politických procesoch, za teror vykonávaný proti nositeľom iných názorov, než aké zodpovedali učeniu marxizmu-leninizmu, za devastáciu hospodárstva, za zničenie tradičných princípov vlastníckeho práva, za zneužívanie výchovy, vzdelávania, vedy a kultúry na politické a ideologické účely, ako aj za bezohľadné ničenie historických pamiatok, prírody a životného prostredia a

c)  nezabránila svojim členom a ich pomáhačom páchať zločiny, a to aj na ľudských právach a slobodách.

Podľa názoru KSS posúdenie objektívnosti týchto mimoriadne závažných tvrdení, prináleží výlučne odborníkom a občanom Slovenskej republiky, ktorí ich ako jediní môžu zhodnotiť pravdivo, v historickom kontexte a širších súvislostiach. Takéto subjektívne hodnotenie „posvätene“ zákonom však neprináleží poslancom ani politikom.

Preto KSS vyzýva všetkých poslancov NR SR, aby konečne prestali politikárčiť, robiť účelovú politickú propagandu  a falošným moralizovaním zavádzali verejnosť. Vyzývame ich k tomu, aby konečne začali hovoriť aj konať v súlade s objektívnym poznaním reality a teda na vedeckom základe, v historických súvislostiach a v súlade so skutočnosťou.  

KSS veľmi dobre rozumie úsiliu istej časti politického spektra znevažovať v očiach verejnosti a pri každej príležitosti komunistické hnutie a jeho ciele. Toto sa však nedeje len v prostredí SR. Takéto úsilie je existenčným záujmom vlastníkov a stúpencov kapitálu, ktoré komunistické hnutie v samotnej podstate bytostne ohrozuje. Vieme, že táto časť politického spektra záujmy kapitálu nielen obhajuje, ale ich aj nekriticky a bezhranične podporuje. A počíta aj s toleranciou tých, proti ktorým sú tieto záujmy orientované. 

Preto takéto konanie väčšina zatiaľ zdanlivo schvaľujte, toleruje, či ignoruje, alebo si tieto skutočnosti radšej ani neuvedomuje. Bez nich by táto prokapitalistická menšina nikdy nemohla vo voľbách získať väčšinu. Ak by boli v praktickom živote spoločnosti vytvorené podmienky pre uplatňovanie demokracie v súlade s obsahom tohto slova, tak tieto vlastizradne politické prúdy, ktoré priviedli SR a jej občanov do područia  nadnárodného kapitálu, by sa nikdy nemohli dostať k moci a rozhodovať proti prirodzeným záujmom významnej väčšiny občanov vlastnej krajiny.    

Áno, zreteľne a nahlas odkazujeme všetkým poslancom, vláde i občanom, že: Ak je komunistické hnutie a jeho ciele, tj. boj za pravá pracujúcich a utláčaných nemorálnym, protiprávnym a odsúdeniahodným zločinom, tak sa k takémuto „zločinu“ budeme vždy otvorene a s hrdosťou hlásiť. Nie vo svoj prospech, ale v prospech všetkých, ktorí o obhajobe svojich bytostných záujmov Komunistickou stranou Slovenska ešte nevedia. A ak aj vedia, tak sa ich z rôznych príčin zatiaľ nijako nedomáhajú. Aj na prospech tých, ktorí sú  denne masovo podvádzaní a ktorí o podstate útokov na všetko, čo akokoľvek súvisí s označením „komunistický“ zatiaľ vedia len veľmi málo, alebo takmer nič. Podstata týchto stupňujúcich sa útokov a kriminalizácia nemá len politický charakter, ale skôr ekonomicko-hospodársku – tj existenčnú povahu.

Snahou a zmyslom komunistického hnutia je „skrotenie“ súkromného kapitálu, ktorý v konečnom dôsledku ľudí nielen zotročuje, ale vyvoláva masové zabíjanie.  Jeho cieľom je nová spravodlivejšia spoločnosť, ktorú je možné nazvať politologickým, či právnym slovníkom akokoľvek a ktorú my, komunisti, nazývame „socializmus“.  

V súvislosti s platným  zákonom o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému i s návrhom jeho novely  KSS konštatuje, že tento zákon je v hrubom  rozpore s objektívnym historickým vývojom,  historickými faktami a súvislosťami.  

Mienku verejnosti a jej postoj k obdobiu fašizmu, nacizmu a k všetkému, čo s nimi súviselo a aj aktuálne súvisí, navrhujeme sformulovať v samostatnej právnej úprave. Aby už z jej názvu bolo zrejmé, čo sa ňou upravuje a sleduje.  

V záujme objektívnej reflexie a historických faktov KSS odporúča pripraviť nový návrh na základe aktuálneho poznania a bez emócií, ktorým sa platný zákon zruší. Pretože z vecného i historického hľadiska je stotožňovanie fašizmu, nacizmu a ich cieľov s komunistickým hnutím po každej stránke NEZLUČITEĽNÉ!!!

     V Bratislave 20. októbra 2020

Komunistická strana Slovenska

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
12 thoughts on “Na list Janošovského, Dinuša a Mandu reaguje aj KSS

 • 20. októbra 2020 at 10:18
  Permalink

  Boj za nacionalizmus, tradičné hodnoty a náboženské práva … Marx sa v hrobe obracia.

  Reply
 • 20. októbra 2020 at 10:29
  Permalink

  Fašizmus je štátny režim, ktorý zažili mnohí.
  Nacisti tvrdili o ťažkej, otrockej práci
  ARBEIT MACHT FREI!
  SLOBODA LEN PRE NADRADENÝCH!

  Komunizmus je spoločenská formácia – bezštátie, ktoré nezažil ešte nikto.
  Marx o ťažkej fyzickej, osobnosť odsudzujúcej práci tvrdil úplný opak.
  EMANCIPÁCIA OD PRÁCE!
  Oslobodenie od ťažkej fyzickej, otrockej, ohlupujúcej, stereotypnej, netvorivej práce.
  SLOBODA PRE VŠETKÝCH

  Reply
 • 20. októbra 2020 at 11:45
  Permalink

  Bezohľadné ničenie historických pamiatok?
  Pekná lož!!!
  Oprava kostola v Levoči sa začala v rokoch 1948-1949. Vymenená bola krytina strechy, očistené stĺpy a klenby kostola, opravený bol krov i kamenné články. Dlhodobejšie organizovanie reštaurátorských prác sa začalo roku 1952 – bratia Kotrbovci takto zreštaurovali na náklady štátu hlavný oltár, bol napadnutý črvotočom /dnes by bol z oltára Majstra Pavla iba prach/. Pozorne si všimnite si rok –PAŤDESIATE ROKY!!! V čase „zločinného komunistického režimu, ktorý sa ničil historické pamiatky“, boli zreštaurované hradby, meštianské domy, radnica a dom Majstra Pavla…v Levoči. A kedy bol zreštaurovaný Bardejov, Spišský hrad, Dóm sv. Alžbety v Košiciach…………..??????
  HNUSNÁ LOŽ!!!

  Reply
  • 20. októbra 2020 at 12:13
   Permalink

   Áno – a to čo chátralo, chátralo preto, lebo mohutné investície neľudských komunistov išli do pozemnej – hlavne bytovej -výstavby . Niekoľko atómoviek sme si postavili sami – a všetko BEZ DLHOV !!! Dnes by táto kapitalistická banda nepostavila ani drevený mlynček na potoku . Drievka by sa rozkradli, potok zosúkromnil…vieme.

   Dnes je to presne naopak – krásne opravené staré mestské zástavby sú opravené len preto, lebo došlo k zásadnému presunutiu zdrojov štátu zo spoločných do súkromných rúk. Čiže kapitalisti, a rôzni príživníci majú maľované fasády, ale obyčajní ľudia nemajú kde bývať, a keď majú, tak za drakonický nájom, alebo pôžičky u tých, čo majú „opravené staré domčeky“.
   Koľko potu a krvi tých, ktorým bola scudzená spravodlivá mzda týmito príživníckymi pijavicami, sa skrýva v tých opravených fasádach ?!

   Zlatí komunisti !

   Reply
   • 20. októbra 2020 at 15:58
    Permalink

    V Poprade sa na ornej pôde /černozem ako hrom/ stavajú bytovky!!!
    Toto nie je devastácia nášho hospodárstva-poľnohospodárstva? Za „zločinného komunistického systému“ tam rástlo obilie, aké ste inde nevideli; no slovo potravinová sebestačnosť Šeligovi a spol. asi veľa nehovorí.

    Reply
 • 20. októbra 2020 at 11:57
  Permalink

  … mali sme v minulosti určitú formálnu averziu v období socializmu,… avšak dnešní demokratickí kvázifašisti v stranách OLANO, SMER, PELLEOISTI, SAS, PS, SPOLU, ŽALUDI a čiastočne aj SME RODINA …… fašizmus presadzujú aj skutkami .. !!!

  Reply
 • 20. októbra 2020 at 23:25
  Permalink

  „Snahou a zmyslom komunistického hnutia je „skrotenie“ súkromného kapitálu,“

  Súdruhovia, už to nefajčite, cieľom komunistickeho hnutia je odjakživa odstrániť kapitál a na ňom založený spôsob výroby.

  Reply
  • 21. októbra 2020 at 0:10
   Permalink

   SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO – KAPITÁL
   „Pokiaľ viem, Marx hovorí o zrušení (vzťahu vlastník – vlastníctvo) nehovorí o odstraňovaní, …“

   „My nie sme proti kapitálu, ale proti spôsobu akým sa rozdeľuje!

   Desíte sa, že chceme zrušiť súkromné vlastníctvo. Ale vo vašej terajšej spoločnosti je súkromné vlastníctvo zrušené pre deväť desatín jej príslušníkov; jestvuje práve preto, že pre deväť desatín nejestvuje.
   Vyčítate nám teda, že chceme zrušiť vlastníctvo, ktoré nevyhnutne predpokladá, že obrovská väčšina spoločnosti nemá vlastníctva. Slovom, vyčítate nám, že chceme zrušiť VAŠE vlastníctvo. Nuž áno, to naozaj chceme.

   Proletariát využije svoje politické panstvo na to, aby postupne vyrval buržoázii všetok kapitál, …
   Ak sa teda kapitál premení na kolektívne vlastníctvo patriace všetkým príslušníkom spoločnosti, nepremení sa tým osobné vlastníctvo na spoločenské. Zmení sa len spoločenský ráz vlastníctva.“

   Komunistický manifest

   Reply
 • 21. októbra 2020 at 6:34
  Permalink

  Som rád, že sa aspoň tento list dostal na titulku DAVDVA…
  A to napriek tomu, že mám výhrady voči divnej politike vedenia KSS. Ide o zvláštny guľáš povrchného marxizmu a dobového pragmatizmu- aby sme sa „nažrali“, aj koza ostala celá… Vedenie rezignovalo na triedny charakter politiky a štylizuje sa do nejasného všeobímajúceho politického klišé „aby všetkým bolo lepšie“ (vrátane vlastníkov kapitálu !?!). Ak nejde o podvod (v štýle klasickej buržoáznej politiky), ide o hlúpy program: predsa nie je možné niekomu „pridať“ a nikomu nezobrať…Nie je možné politicky rozumné, tolerovať súkromné vlastníctvo kapitálu a apelovať na „charitu“ súkromných vlastníkov (aby boli zhovievaješí k tým, ktorých okrádajú…). Vlastne je to možné, ale nie pre komunistov, komunistickú stranu a komunistický program…

  Reply
 • 21. októbra 2020 at 19:45
  Permalink

  spravodlivejšiu spoločnosť? To čo má znamenať. Vy nie ste komunisti, lebo ani neviete, čo má byť cieľom komunistov podľa vedy s názvom marxizmus-leninizmus….

  Reply
  • 25. októbra 2020 at 17:16
   Permalink

   Materiálny dostatok nie je v komunizme cieľ ale iba prostriedok. Je to nevyhnutnosť, bez ktorej nemožno o komunizme, ako spoločnosti slobodných ľudí vôbec hovoriť.

   A stane sa ešte jedna zásadná vec komunistom. Pretože komunizmus nepozná štát a ani žiadne politické systémy, nebudú v tejto spoločenskej formácii ani komunisti, pretože materiálnym dostatkom a materiálnou rovnosťou všetky triedy zmiznú.

   V tom spočíva revolučnosť robotníckej triedy (námedzných pracujúcich) – pracovať na tom, aby zrušila samu seba – svoj status. Zrušenie seba samej , nie ako ľudských bytostí, ale ako politického subjektu – zánik osloboditeľa sveta.

   Naproti tomu pre ľudí považujúcich Krista za prvého komunistu vraj pomyselný Kristus obetoval život za nás, ale aká to bola obeta, keď zostal živý a vyžaduje si nekonečnú pozornosť, pokoru a kult ako antikomunista Stalin?
   Skutočnou obetou by bola Spasiteľova definitívna smrť.

   Reply
   • 25. októbra 2020 at 18:16
    Permalink

    Do teologických otázok sa (ako kritik teológie) nerád púšťam. No ak berieme JK, iba ako historickú osobnosť, ako heretika židovského náboženstva, možno aj v štylizovanej interpretácií jeho pokusu o revolúciu, nájsť rozmer sociálnej revolúcie. To, že si napokon oligarchia privlastnila a prispôsobila celý koncept na svoje zámery, nie je vina JK a jeho „súdruhov“…
    Tiež by som polemizoval, že v komunizme nebudú komunisti (lebo zaniknú triedy?!?). Možno sa to Wanabee P hodilo ako bonmot do textu, ale to, že sú komunisti „predvojom“ proletariátu neznamená že sú časťou alebo súčasťou „triedy“. Komunisti, ako racionalne uvažujúci stúpenci sociálneho humanizmu sú aktivistami pokroku, a teda pokiaľ bude civilizácia mať priestor vyvíjať sa, budú mať komunisti svoje poslanie a náplň práce…

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *