DAV DVA

Sme občianska iniciatíva, ktorá šíri povedomie o alternatívach voči súčasnému ekonomicko-spoločenskému zriadeniu. Ako už názov naznačuje, voľne nadväzujeme na skupinu DAV (1922-1937), ktorej predstavitelia sú nám inšpiráciou v sociálnej angažovanosti a snahe o progresívnosť.


Fotografie: DAV 1924-1937


Fotografia DAV 2016-2020-…, členovia, podporovatelia, spolupracovníci


KTO SME:

Tomáš Klimek, Roman Michelko, Juraj Janošovský,

 Lukáš Perný, Ľubomír Jánošík, Ivan Lulják, Veronika Hrbačiková, 

Sonka Valovičová, Karol Ondriaš, Eugen Mýtnik, Iveta Hajdová, Ján Peteja, 

Vladimír Manda, Marián Moravčík, Jaroslav Košeľa, Ctirad Musil


SPOLUPRACUJÚ:

Tomáš Daněk, Tomáš Beník, Pavol Kravčík, Dominik Petruška, Tomáš Vokoun, Igor Melicher, Dušan Deák, Boris Demovič, Michael Hauser, Jan Keller, František Škvrdna, Ilona Švihlíková, Andrej Bóna, Tibor Moravčík, Branislav Fábry, Angie Oravcová, Iveta Diczházyová, Matej Mindár, Juraj Prostinák, Peter Hausleitner, Jozef Šolc, Marek Kancír, Slavomíra Kotrádyová…

a mnohí ďalší…


PODPORUJÚ NÁS:

Karol Ondriaš, Iveta Hajdová, Milan Karabín, Vladimír Hano, Rastislav Dorčák, Adam Lukačovič, Mária Hutirová, Maroš Sedláček, Lucia Šarišská, Jozef Bozek, Vladimír Pažúr, Michal Bernáth, Ján Peteja, Marek Lach, Vladimír Pažúr, Gablovič Peter, Haruštiak Miloš, Badar Jozef, Iveta Kabóková, Dagmar Gregová, Eugen Mýtnik, Pohlidalova Kvetosla, Julius Forsthoffer, Adamkova Soňa, Marián Moravčík


REDAKČNÁ VÝZVA:

Posielajte svoje námety, negatívne skúsenosti a sťažnosti na zamestnávateľov,

prípady nekalého zaobchádzania s pracujúcimi a všetky zlé skúsenosti

s prácou a životom v kapitalizme na dav2dva@gmail.com.

Vaše príspevky zverejníme, v prípade strachu

zo straty práce či perzekúcie i anonymne.


DAV DVA JE O VÁS!

DAV DVA – OD ĽUDÍ, PRE ĽUDÍ!

MY VŠETCI SME DAV!


Stanovy o. z. DAV DVA, čl. 3.

DAV DVA, O. Z. je právnickou osobou a vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky a v rámci EÚ. Združuje občanov, ktorí chcú nadviazať na kultúrny a historický odkaz časopisu DAV a jeho generácie propagáciou ako aj publikovaním novinárskych a literárnych textov. Zároveň podporuje nové i tradičné spoločenské koncepcie, založené na ekonomickej a sociálnej spravodlivosti, rešpekte k rovnosti občianskych, sociálnych a kultúrnych práv a reálnej politickej a ekonomickej slobode. Združuje aktivistov, autorov a čitateľov týchto textov a vedie diskusie o súčasnom stave a perspektívach spoločnosti, participatívnych komunít a hnutí. Spolupracuje s programovo a hodnotovo blízkymi občianskymi združeniami, alianciami a zväzmi doma a v zahraničí. Konkrétna činnosť je založená na zhromažďovaní relevantných informácií, týkajúcich sa uvedených oblastí, ich výskume, aktívnej propagácii a šírení pomocou prostriedkov ako publikačná
činnosť, organizácia prednášok, verejných diskusií, besied či vzdelávacích seminárov, spolupráca s podobne zameranými subjektmi, a pod. Občianske združenie šíri informácie tohto charakteru elektronicky na internete i v podobe časopisov a kníh. O. Z. sa okrem toho zameriava aj na charitatívno-sociálnu činnosť, asistovanie pri budovaní kooperatívnych a samosprávnych podnikov, ochranu životného prostredia a kultúrneho, sociálneho či ekonomického dedičstva. Svoju osvetovú, propagačnú, charitatívnu a vzdelávaciu činnosť združenie realizuje okrem iného aj rozhlasovým, internetovým a televíznym vysielaním v súlade s platnou legislatívou.

Členovia o. z. DAV DVA jasne deklarujú, že svojou aktivitou bojujú za naplnenie občianskych, ľudských, sociálnych a ekonomických práv tak, ako ich deklaruje Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorú vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN dňa 10.12.1948, ako rezolúciu 217 A (III). Uvádzame konkrétne citácie čl. 22, 23, 25:

Každý človek ako člen spoločnosti má právo na sociálne zabezpečenie a nárok na to, aby mu boli národným úsilím a medzinárodnou súčinnosťou v súlade s organizáciou a prostriedkami príslušného štátu zabezpečené hospodárske, sociálne a kultúrne práva, nevyhnutné na jeho dôstojnosť a na slobodný rozvoj jeho osobnosti. … Každý má právo na prácu, na slobodnú voľbu povolania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti nezamestnanosti. Každý má, bez akejkoľvek diskriminácie, nárok na rovnaký plat za rovnakú prácu. … Každý má právo na životnú úroveň primeranú zdraviu a blahobytu jeho i jeho rodiny, rátajúc do toho potravu, šatstvo, bývanie, lekársku opateru a nevyhnutné sociálne služby, právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej neschopnosti, pri ovdovení, v starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré vznikli okolnosťami nezávislými od jeho vôle.“ (VDĽP, čl. 22, 23 a 25)

Súčasný globálny neoliberálny systém založený na predstave minimálneho štátu usiluje o popretie týchto práv v prospech generovania zisku a trhovej anarchie, čím sa stáva protiprávnym. Globálny neoliberálny model nadradil nad ľudskú dôstojnosť a hodnoty humanizmu nezmyselné generovanie zisku, ekonomický rast, nadprodukciu a s nimi spojené plundrovanie prírody, ktoré vedie k trvalej neudržateľnosti prežitia civilizácie.
Preto DAV DVA nemôže byť nikdy v budúcnosti označený za organizáciu, ktorá by smerovala k potláčaniu ľudských práv, naopak v mene sociálneho pokroku bojuje za ich naplnenie, nakoľko v súčasnom svete sú tieto práva garantované iba na papieri.

(koniec čl. 3.)

Presadzujeme dôslednosť pri pomenúvaní príčin súčasných problémov spoločnosti, preto preferujeme také riešenia, ktoré odstraňujú príčiny, a nie iba následky. Riešenia problémov sa podľa nás nezaobídu bez solidarity, kooperácie a spravodlivého prístupu ku zdrojom. Hľadáme alternatívy voči kapitalizmu, pričom podporujeme progresívne, už teraz realizovateľné ciele, zároveň sa však nevzdávame ideálov beztriednej spoločnosti a radikálnej demokracie.

Medzi hlavné piliere našich aktivít patrí publikačná činnosť, ktorú tvorí okrem našej webovej stránky aj náš kultúrno-politický štvrťročník DAV DVA, ktorý vychádza aj v printovej podobe. Jeho hlavným zámerom je vyplniť medzeru v spektre existujúcich periodík a ponúknuť priestor na dialóg medzi rozličnými antikapitalistickými prúdmi.

DAV DVA vzniká v podmienkach spoločnosti hodnotovo nastavenej na neoliberalizmus a ekonomicky na nadnárodný globálny kapitalizmus. Sme za radikálnu zmenu ekonomických a hodnotových parametrov spoločnosti. Nová spoločnosť je jedinou alternatívou pred možným zánikom ľudstva! Cieľom DAV DVA bude znova písať o reálnych problémoch ľudí. Bude hľadať a ponúkať alternatívu voči nadnárodnému globálnemu kapitalizmu.

Sme presvedčení, že neustála názorová konfrontácia a impulzy v podobe oponentúry sú nevyhnutné, ak nechceme stagnovať a ideovo zakrpatieť. Na našich stránkach teda nemá miesto vzájomné pritakávanie a potľapkávanie po pleciach v štýle „naše názory sú dokonalé a vy ostatní neviete nič“. Práve naopak, DAV DVA bude podporovať ostrú (ale korektnú) výmenu názorov medzi najrozličnejšími antikapitalistickými myšlienkovými koncepciami. Všetky zúčastnené myšlienkové línie totiž vychádzajú zo spoločného koreňa, ktorým je nekompromisné odmietnutie neoliberálneho kapitalizmu (i kapitalizmu ako takého) aj s jeho prejavmi ako hyperkonzumerizmus, diktát voľného trhu a bezhraničné sebectvo. Ako alternatívu ponúkame novú, kvalitatívne vyššiu (teda beztriednu) spoločnosť, založenú na kooperácii, zdieľaní, humanizme, solidarite, úcte k prírode a sociálnej spravodlivosti.

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov vopred upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia Iniciatívy DAV DVA, redakčného kolektívu či neformálneho okruhu našich externých spolupracovníkov vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.


Často kladené otázky (FAQ)

PRVÉ ČÍSLO VYŠLO 22. 2. 2017

OBJEDNAJTE SI HO NA

dav.dva@protonmail.com

Logo

Revue DAV 1924 – 1933 by L. P. on Scribd

PREČO NOVÝ DAV?

Osobnosti, ktoré sa angažujú v antikapitalistickom hnutí, potrebujú zjednocujúcu platformu po vzore pôvodného DAVu. Ten vznikol v 20. rokoch ako reakcia na ignorovanie biedy a sociálnej nerovnosti zo strany meštiackej inteligencie. Nástupnícka iniciatíva sa snaží o reartikulovanie emancipačných myšlienok pôvodných davistov v nových spoločenských podmienkach.

 
 

KOMUNITA DAV DVA

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD., právnik
doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc., filozof
doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD., filozof
doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD., eko-filozof
doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.,  filozof, futurológ, čestný člen DAV DVA
PhDr. Ľuboš BlahaPhD., politológ, filozof
Ing. Adrián Ondrovič, PhD., ekonóm, ekológ
Ing. Marián Moravčík, ekonóm
Mgr. Roman Michelko, politológ, historik, filozof
Mgr. art. Pavol Janík, spisovateľ
Mgr. Tomáš Klimek, právnik
Ing. Juraj Janošovský, redaktor
RNDr. Karol Ondriaš, DrSc, vedec
Ing. David DiczházyIT technik
Ľubomír Jánošík, zdravotník
PhDr. Lukáš Perný, sociálny filozof, hudobník
Soňa Valovičová, spisovateľka
Mgr. Slavomíra Kotradyová, spisovateľka.
Dagmar Gregorová, výtvarníčka, spisovateľka
Mgr. Miriam Benešová, prekladateľka
Iveta Diczházyová, ml.,
Mgr. Domino Petruška, učiteľ
Mgr. Dušan Deák, politológ
Bc. Pavol Kravčík, právnik
Daniel Toth, pracovník železníc
Angie Oravcová, spisovateľka
Iveta Hajdová, blogerka
Miroslav Majerník, prozaik
Marián Klenko, autor
Mgr. Ivan Lulják, historik
Igor Melicher, politológ
Boris Demovič, učiteľ
Tibor Moravčík, redaktor
Mgr. Jozef Smatana, kulturológ
Karol Fajnor, politik
Matej Mindár, politológ
Mgr. Karol Krpala, PhD., politológ
Karel Panuška, básnik, baník
Marek Kancír, divadelný herec, bývalý vojak
Aleš Hubert, aktivista
MUDr. Mgr. Ctirad Musil, lekár, biochemik
Marek Juhár
Mgr. Michal Frič,
Lukáš Sluka,
Mgr. Tomáš Daněk, kulturológ
Adam Hlavačka, zakladateľ Spravodajskej alternatívy
Juraj Prostinák, filmár

Autor klipu z Tričiek zúri Che Guevarra.

 

Jozef Šolc, fotograf
Veronika Hrbáčiková, správkyňa webu
Peter Hausleitner
Ing. Ján Peteja
Adam Lano
Tibor Korečko
Alex Velitš
Štefan Hronček
Tomáš Bakoš, autor grafiky prvého a druhého čísla.
Mgr. Roman Zagora, CSc, slovensko-ruský novinár
Igor Lacko, operný spevák
Igor Jurečka, Ján Bošanský, Občianska televízia, spolupracujú v audiovizálnej prezentácii DAV DVA
Milan Antal, správca portálu Alternativy.sk

V rozhovoroch pre DAV DVA vystúpili:

Martin Rolink v rozhovore pre DAV DVA

Marek Jankovič v rozhovore pre DAV DVA

Matej Kotian v rozhovore pre DAV DVA

Dušan Vuckovič v rozhovore pre DAV DVA

Boris Figecký v rozhovore pre DAV DVA

Tomáš Martinčok v rozhovore pre DAV DVA

Václav Špíral v rozhovore pre DAV DVA

Adam Šipkovský, Pavol Lupták a Rado Bučko: Za Projekt Venus a Zdrojovú ekonomiku v rozhovore pre DAV DVA

Ing. Martin Zeleňák v rozhovore pre DAV DVA

Branislav Jurný v rozhovore pre DAV DVA

Vladimír Gejdoš v rozhovore pre DAV DVA

Peter Papánek v rozhovore pre DAV DVA

Pavel Josífek v rozhovore pre DAV DVA

Viktor Albert v rozhovore pre DAV DVA

Michaela Žilková v rozhovore pre DAV DVA

Martin Perduk v rozhovore pre DAV DVA

Peter Plančík v rozhovore pre DAV DVA

Alexander Riabov v rozhovore pre DAV DVA

Daniel Marko v rozhovore pre DAV DVA

Stanislav Pirošík v rozhovore pre DAV DVA

Kristína Pažitná v rozhovore pre DAV DVA

Vladimír Molčányi v rozhovore pre DAV DVA

Filip Galamboš v rozhovore pre DAV DVA

Leo Luzar v rozhovore pre DAV DVA


Ďalší spolupracovníci, podporovatelia, bývalí členovia Renáta Ryníková,  Norbert Potočák, Gabriela Hlivjaková (grafika), Bc. Tomáš Bóka (bývalý člen, spoluzakladateľ, šéfredaktor prvého čísla DAV DVA)

Organizačný poriadok, o.z. DAV DVA schváleny 31. 5. 2019

Na základe registrácie a podľa platných stanov pracuje občianske združenie prostredníctvom organizátorov, členov, redaktorov, autorov a priateľov.

Občianske združenie tvoria členovia a činnosť organizujú štatutárni organizátori, zvolení na členskej schôdzi. Občianske združenie volí a odvoláva štatutárov, schvaľuje plán práce, diskutuje kľúčové obsahové a organizačné otázky, prijíma členov. DAV DVA rozhoduje spravidla na plenárnom zasadaní konsenzuálne. V otázkach, ktoré je potrebné rozhodnúť, na základe zákonov, vyhlášok alebo všeobecne záväzných pravidiel, stanov alebo tohto Organizačného poriadku a nie je dosiahnutý konsensus,  rozhoduje prostá väčšina prítomných členov. Rozhodnutia v členských otázkach, ktoré neboli konsensuálne schválené, sú platné len do konania nového pléna oz.

Plénum o.z. zvoláva na konkrétny deň, najmenej dva krát ročne, po dohode štatutárov. Štatutár zasiela pozvánky, pripravuje miesto stretnutia  a navrhuje program rokovania. Rokovanie vedie osobne, ak sa inak nedohodne s iným štatutárom. Obvykle sa oznámi rámcove približný termín, miesto konania, rámcový program a určí štatutár pred skončením plenárneho zasadania o. z. Plenárne zasadnutie môže rozhodovať, len, ak sú o konaní plenárneho zasadania oboznámení všetci členovia a rokovania sa zúčastnia všetci štatutári (v prípade ospravedlnia  sa štatutár poverí zastupovaním iného člena o.z.). Všetci prítomní členovia majú rovnocenné postavenie a práva.

Redakcia je združenie redaktorov, ktoré vedie plenárnym zasadnutím, určený šéfredaktor. Redakcia pracuje verejne, na činnosti sa zúčastňujú aj autori a spolupracovníci DAV DVA, ktorých do činnosti zapája šéfredaktor. Spoločne sa dohadujú o základných otázkach printových, webových, zvukových a obrazových projektov. Najmä na ich obsahovom zameraní, spôsobe zverejnenia, financovaní a pod. Princípy rozhodovania sú rovnaké ako v pléne, pričom kľúčové otázky šéfredaktor, na základe vlastnej úvahy, alebo na základe rozhodnutia redakcie predkladá na posúdenie plénu oz.

Odborná alebo regionálna sekcia je združenie záujemcov o činnosť sekcie, ktorých spája spoločný záujem alebo majú regionálnu, kultúrnu alebo inú vzájomnú väzbu.  Na založenie sekcie je potrebný súhlas a záväzok aktívne v sekcii pracovať najmenej 3 členov o.z. DAV DVA. Činnosť a rozhodovanie si môžu samostatne upraviť, pričom musia primerane rešpektovať zásady obsiahnuté v tomto OP. Sekcia vzniká oznámením začiatku činnosti, zloženia sekcie a zodpovedného vedúceho sekcie na plenárnom zasadaní o. z.

Členovia prispievajú k činnosti svojou aktivitou a podľa možností aj členskými príspevkami. Ich odporúčanú výšku stanovuje plénum o. z. a členské príspevky sa poukazujú na účet o.z. priamo alebo prostredníctvom niektorého zo štatutárov.

Príjmy a výdaje sú uvedené v prehľade hospodárenia, ktorý je prístupný na uzavretom webe o.z. O výdajoch rozhodujú na základe návrhu, ktoréhokoľvek člena, súhlasne najmenej dvaja štatutári, ktorých mená sa uvedú pri výdaji, spolu s menom zodpovedného člena, ktorý výdaj navrhol a vecne peniaze výdaja používa.

Interný web je určený na vzájomnú komunikáciu členov a je prístupný iba členom a kandidátom – záujemcov o členstvo. Na tomto webe sa vedú a aktualizujú informácie o členoch – mail a tel. kontakt. Na tomto webe je možné predkladať a diskutovať návrhy, ako i v prípade nutnosti hlasovať o rozhodnutiach, ktoré je nutné prijať medzi plenárnymi rokovaniami a štatutári nechcú o nich rozhodnúť bez diskusie s členmi. Takéto posudzovanie ako i pozvanie na plénum je okrem zverejnenia na tomto webe odoslané ako hromadný mail aj na adresu všetkých členov oz. Interný web spravuje poverený štatutár.

Web davdva.sk je verejný portál, ktorý je prístupný všetkým záujemcom a spravidla je poskytovaný prístup aj na sociálnych sieťach.

Akcie, konferencie, verejné podujatia môže organizovať, ktorýkoľvek člen, sekcia, redakcia alebo iniciatíva bez obmedzenia, na vlastné náklady. V prípade, že sa majú konať ako akcie DAV DVA , alebo s využitím organizačného alebo finančného príspevku DAV DVA musia byť plánované. Plánované akcie  na návrh ktoréhokoľvek člena schvaľuje plénum oz. V období medzi rokovaním pléna je možno návrh na konanie (zameranie, miesto, termín, účasť a pod.) predložiť na diskusiu na internom webe. Na akcii je možno používať označenie, prostriedky DAV DVA len ak všetci štatutári vyjadria písomne na internom webe súhlas. Pri tom sa riadia názormi členov v uzavretej diskusii.
Návrh predložil Juraj Janošovský, dňa 31. 5. 2019 v Trnave, schválené prítomnými členmi o.z.

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom