DAV DVA

Sme občianska iniciatíva, ktorá šíri povedomie o alternatívach voči súčasnému ekonomicko-spoločenskému zriadeniu. Ako už názov naznačuje, voľne nadväzujeme na skupinu DAV (1922-1937), ktorej predstavitelia sú nám inšpiráciou v sociálnej angažovanosti a snahe o progresívnosť.


Fotografie: DAV 1924-1937


  

    

     

    

Fotografia DAV 2016-2017-…, členovia, podporovatelia, spolupracovníci


KTO SME:

Tomáš Klimek, Dávid Diczházy, Roman Michelko, Juraj Janošovský,

Ladislav Michalek, Lukáš Perný, Ľubomír Jánošík, Ivan Lulják,

Sonka Valovič, Karol Ondriaš, Eugen Mýtnik


SPOLUPRACUJÚ:

Igor Melicher, Dušan Deák, Boris Demovič, Igor Lacko, Robert Burgan, Aleš Hubert,

Tibor Moravčík, Branislav Fábry, Adrián Ondrovič, Karol Krpala, Angie Oravcová, Iveta Diczházyová, Matej Mindár, Juraj Prostinák, Renáta Ryníková, Michal Frič, Milan Antal, Marek Jankovič,

Marek Juhár, Štefan Hronček, Igor Jurečka, Peter Hausleitner, Jozef Šolc,

Mário Budinský, Marek Kancír, Slavomíra Kotrádyová, Iveta Hajdová, Ctirad Musil

a mnohí ďalší…


PODPORUJÚ NÁS:

Karol Ondriaš, Iveta Hajdová, Milan Karabín, Vladimír Hano, Rastislav Dorčák, Adam Lukačovič, Mária Hutirová, Maroš Sedláček, Lucia Šarišská, Jozef Bozek, Vladimír Pažúr, Michal Bernáth, Ján Peteja, Marek Lach…


REDAKČNÁ VÝZVA:

Posielajte svoje námety, negatívne skúsenosti a sťažnosti na zamestnávateľov,

prípady nekalého zaobchádzania s pracujúcimi a všetky zlé skúsenosti

s prácou a životom v kapitalizme na dav.dva@protonmail.com.

Vaše príspevky zverejníme, v prípade strachu

zo straty práce či perzekúcie i anonymne.


DAV DVA JE O VÁS!

DAV DVA – OD ĽUDÍ, PRE ĽUDÍ!

MY VŠETCI SME DAV!


Stanovy o. z. DAV DVA, čl. 3.

DAV DVA, O. Z. je právnickou osobou a vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky a v rámci EÚ. Združuje občanov, ktorí chcú nadviazať na kultúrny a historický odkaz časopisu DAV a jeho generácie propagáciou ako aj publikovaním novinárskych a literárnych textov. Zároveň podporuje nové i tradičné spoločenské koncepcie, založené na ekonomickej a sociálnej spravodlivosti, rešpekte k rovnosti občianskych, sociálnych a kultúrnych práv a reálnej politickej a ekonomickej slobode. Združuje aktivistov, autorov a čitateľov týchto textov a vedie diskusie o súčasnom stave a perspektívach spoločnosti, participatívnych komunít a hnutí. Spolupracuje s programovo a hodnotovo blízkymi občianskymi združeniami, alianciami a zväzmi doma a v zahraničí. Konkrétna činnosť je založená na zhromažďovaní relevantných informácií, týkajúcich sa uvedených oblastí, ich výskume, aktívnej propagácii a šírení pomocou prostriedkov ako publikačná
činnosť, organizácia prednášok, verejných diskusií, besied či vzdelávacích seminárov, spolupráca s podobne zameranými subjektmi, a pod. Občianske združenie šíri informácie tohto charakteru elektronicky na internete i v podobe časopisov a kníh. O. Z. sa okrem toho zameriava aj na charitatívno-sociálnu činnosť, asistovanie pri budovaní kooperatívnych a samosprávnych podnikov, ochranu životného prostredia a kultúrneho, sociálneho či ekonomického dedičstva. Svoju osvetovú, propagačnú, charitatívnu a vzdelávaciu činnosť združenie realizuje okrem iného aj rozhlasovým, internetovým a televíznym vysielaním v súlade s platnou legislatívou.

Členovia o. z. DAV DVA jasne deklarujú, že svojou aktivitou bojujú za naplnenie občianskych, ľudských, sociálnych a ekonomických práv tak, ako ich deklaruje Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorú vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN dňa 10.12.1948, ako rezolúciu 217 A (III). Uvádzame konkrétne citácie čl. 22, 23, 25:

Každý človek ako člen spoločnosti má právo na sociálne zabezpečenie a nárok na to, aby mu boli národným úsilím a medzinárodnou súčinnosťou v súlade s organizáciou a prostriedkami príslušného štátu zabezpečené hospodárske, sociálne a kultúrne práva, nevyhnutné na jeho dôstojnosť a na slobodný rozvoj jeho osobnosti. … Každý má právo na prácu, na slobodnú voľbu povolania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti nezamestnanosti. Každý má, bez akejkoľvek diskriminácie, nárok na rovnaký plat za rovnakú prácu. … Každý má právo na životnú úroveň primeranú zdraviu a blahobytu jeho i jeho rodiny, rátajúc do toho potravu, šatstvo, bývanie, lekársku opateru a nevyhnutné sociálne služby, právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej neschopnosti, pri ovdovení, v starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré vznikli okolnosťami nezávislými od jeho vôle.“ (VDĽP, čl. 22, 23 a 25)

Súčasný globálny neoliberálny systém založený na predstave minimálneho štátu usiluje o popretie týchto práv v prospech generovania zisku a trhovej anarchie, čím sa stáva protiprávnym. Globálny neoliberálny model nadradil nad ľudskú dôstojnosť a hodnoty humanizmu nezmyselné generovanie zisku, ekonomický rast, nadprodukciu a s nimi spojené plundrovanie prírody, ktoré vedie k trvalej neudržateľnosti prežitia civilizácie.
Preto DAV DVA nemôže byť nikdy v budúcnosti označený za organizáciu, ktorá by smerovala k potláčaniu ľudských práv, naopak v mene sociálneho pokroku bojuje za ich naplnenie, nakoľko v súčasnom svete sú tieto práva garantované iba na papieri.

(koniec čl. 3.)

Presadzujeme dôslednosť pri pomenúvaní príčin súčasných problémov spoločnosti, preto preferujeme také riešenia, ktoré odstraňujú príčiny, a nie iba následky. Riešenia problémov sa podľa nás nezaobídu bez solidarity, kooperácie a spravodlivého prístupu ku zdrojom. Hľadáme alternatívy voči kapitalizmu, pričom podporujeme progresívne, už teraz realizovateľné ciele, zároveň sa však nevzdávame ideálov beztriednej spoločnosti a radikálnej demokracie.

Medzi hlavné piliere našich aktivít patrí publikačná činnosť, ktorú tvorí okrem našej webovej stránky aj náš kultúrno-politický štvrťročník DAV DVA, ktorý vychádza aj v printovej podobe. Jeho hlavným zámerom je vyplniť medzeru v spektre existujúcich periodík a ponúknuť priestor na dialóg medzi rozličnými antikapitalistickými prúdmi.

DAV DVA vzniká v podmienkach spoločnosti hodnotovo nastavenej na neoliberalizmus a ekonomicky na nadnárodný globálny kapitalizmus. Sme za radikálnu zmenu ekonomických a hodnotových parametrov spoločnosti. Nová spoločnosť je jedinou alternatívou pred možným zánikom ľudstva! Cieľom DAV DVA bude znova písať o reálnych problémoch ľudí. Bude hľadať a ponúkať alternatívu voči nadnárodnému globálnemu kapitalizmu.

Sme presvedčení, že neustála názorová konfrontácia a impulzy v podobe oponentúry sú nevyhnutné, ak nechceme stagnovať a ideovo zakrpatieť. Na našich stránkach teda nemá miesto vzájomné pritakávanie a potľapkávanie po pleciach v štýle „naše názory sú dokonalé a vy ostatní neviete nič“. Práve naopak, DAV DVA bude podporovať ostrú (ale korektnú) výmenu názorov medzi najrozličnejšími antikapitalistickými myšlienkovými koncepciami. Všetky zúčastnené myšlienkové línie totiž vychádzajú zo spoločného koreňa, ktorým je nekompromisné odmietnutie neoliberálneho kapitalizmu (i kapitalizmu ako takého) aj s jeho prejavmi ako hyperkonzumerizmus, diktát voľného trhu a bezhraničné sebectvo. Ako alternatívu ponúkame novú, kvalitatívne vyššiu (teda beztriednu) spoločnosť, založenú na kooperácii, zdieľaní, humanizme, solidarite, úcte k prírode a sociálnej spravodlivosti.

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov vopred upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia Iniciatívy DAV DVA, redakčného kolektívu či neformálneho okruhu našich externých spolupracovníkov vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.


Často kladené otázky (FAQ)

PRVÉ ČÍSLO VYŠLO 22. 2. 2017

OBJEDNAJTE SI HO NA

dav.dva@protonmail.com

Logo

Revue DAV 1924 – 1933 by L. P. on Scribd

PREČO NOVÝ DAV?

Osobnosti, ktoré sa angažujú v antikapitalistickom hnutí, potrebujú zjednocujúcu platformu po vzore pôvodného DAVu. Ten vznikol v 20. rokoch ako reakcia na ignorovanie biedy a sociálnej nerovnosti zo strany meštiackej inteligencie. Nástupnícka iniciatíva sa snaží o reartikulovanie emancipačných myšlienok pôvodných davistov v nových spoločenských podmienkach.


Zdieľajte článok: