Politicky prenasledovaný a existenčne perzekvovaný občan Martin Bavolár

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

V  štátny sviatok – deň Výročia Slovenského národného povstania, posielam redakcii DAV DVA článok o mojej ceste životom, ktorá je vydláždená osobným zápasom za ľudské práva, za sociálnu harmóniu, za elementárnu spravodlivosť, za demokratické princípy a  mojím bojom proti nekalým praktikám, totalitným metódam, bezpráviu, svojvôli, korupcii a kriminalite.

Na právnom základe môjho špecializovaného vysokoškolského vzdelania dosiahnutého na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v odbore Národná bezpečnosť s akreditáciou NATO a mojej odbornej praxe vo funkcii hlavný štátny radca Úradu vlády SR s pôsobnosťou vo Výbore  na koordináciu spravodajských služieb, z postavenia podpredsedu Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady SR, člena Výboru pre zahraničnú politiku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, člena projektovej skupiny: Reštrukturalizácia, organizovanie, fungovanie a rozvoj rezortu vnútra, z funkcie hlavného štátneho radcu Ministerstva obrany SR, z postavenia v hodnosti kapitán Odboru závažnej colnej a daňovej kriminality Kriminálneho úradu finančnej správy, z funkcie vedúceho špeciálnej organizačnej zložky Slovenskej informačnej služby, vždy som stále a všade plnil a dodržiaval najlepší záujem štátnej služby. Rovnako z môjho zamestnania na Ekonomickej univerzite v  Bratislave a  na Vysokej škole ekonómie a  manažmentu verejnej správy v  Bratislave, všetko v  celkovej dĺžke mám odbornú prax  takmer dvadsaťpäť rokov, som bezúhonný, môj odpis registra trestov je bez záznamu a som spoľahlivý, som držiteľom Osvedčenia Národného bezpečnostného úradu o bezpečnostnej previerke na najvyšší stupeň utajenia: Prísne tajný. Od roku 2005 som bol sedem krát z diskriminačných a politických dôvodov vykonštruovane vyhodený zo zamestnania (dva krát Slovenská informačná služba, raz Úrad vlády SR, dva krát Ministerstvo obrany SR, raz Ministerstvo vnútra SR, raz Kriminálny úrad finančnej správy) a taktiež tri krát mi bolo diskriminačne a vykonštruovane zabránené mať mne primerané zamestnanie – dva krát v  Policajnom zbore a  raz na Ministerstve spravodlivosti SR. Fakty o mojej odbornej praxi, špecializovanom vzdelaní a spoľahlivosti  vo vzájomnom spojení spôsobili, že som bol Ministerstvom vnútra SR oslovený k uzavretiu služobnej zmluvy dňa 11.03.2016. V súvislosti s mojim splnením všetkých  podmienok k  prijatiu do štátnej služby  a  s právoplatne uzavretou služobnou zmluvou vznikol môj štátnozamestnanecký pomer dňom 15.03.2016 vo funkcii samostatného radcu v odbore štátnej služby 2.17 – Vnútro, činnosť na úrovni služobného úradu s vykonávaním  kontroly a samostatnej ucelenej odbornej činnosti v určenom úseku štátnej správy v  pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Povinnosti, služobné predpisy a služobné úlohy som dodržiaval  a  plnil  v  štátnej službe riadne, osobne, včas a uspokojivo, zamestnávateľ mi sústavne vyjadroval uznanie. Naviac v  čase výkonu štátnej služby  som si zvýšil odbornú kvalifikáciu v odbore Správne konanie a Výkon kontroly v štátnej správe – formou odborných seminárov v organizačnej zložke Ministerstva vnútra SR – Inštitúte pre verejnú správu. Nebol som ani raz upozornený zo strany zamestnávateľa na zlú služobnú disciplínu alebo neuspokojivé plnenie služobných povinností. Mojim výkonom štátnej služby boli zamestnávateľom preverené a  legalizované moje schopnosti, osobnostné vlastnosti a odborné znalosti, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom  na povahu činností, ktoré som  v  postavení štátneho zamestnanca vykonával na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste až do dňa 13. júla 2016, nakoľko dňom 14. júla 2016 som už fyzicky nebol na pracovisku z  dôvodu mojej dočasnej práceneschopnosti, teda ani som neplnil služobné úlohy a najmä ani som nevykonával pracovnoprávne úkony. Zdôrazním,  že v čase výkonu štátnej služby som zamestnávateľa  opakovane upozorňoval  na výskyt nekalých praktík, bezprávia, svojvôle v mieste výkonu štátnej služby, ako aj na úseku celého rezortu. V príčinnej súvislosti s týmto mojím oznamovaním  protispoločenskej činnosti, mojim občianskym postojom a právnym názorom, zamestnávateľ vykonštruovane, diskriminačne a protiprávnym spôsobom ukončil  môj štátnozamestnanecký pomer, čím mi spôsobil stratu zamestnania, vážne ohrozil môj ďalší profesionálny rast, podstatne sťažil moje uplatnenie na trhu práce v  SR a  v  európskom hospodárskom priestore. Z dôvodu, že zamestnávateľ protiprávne a vykonštruovane ukončil môj štátnozamestnanecký pomer mi tak aj fakticky znemožnil sa úspešne zúčastniť výberu na predmetné štátnozamestnanecké miesto. V právnej korelácii všetkých dôsledkov, ktoré účelovo vyvolal zamestnávateľ, mi bol spôsobený stav existenčnej núdze, nakoľko som osamelo žijúci otec so školopovinným synom. Vzhľadom, že na Slovensku existuje štátny korupčný systém a organizovaný zločin vo vláde, polícii, prokuratúre, súdnictve a  na úradoch, tak je nemožné, aby som získal mne primerané zamestnanie v  štátnom, ale  aj v súkromnom sektore.

Dňa 02. júla 2016 v čase, keď skúšobná doba v dĺžke troch mesiacov už uplynula, mi bol cestou poštového podniku doručený podvrh zamestnávateľa – právne zmätočné, lživé a neplatné oznámenie, že spätne skončil môj štátnozamestnanecký pomer. V zákonnom postavení štátneho zamestnanca  mám  nepochybne za preukázané, že zamestnávateľ konal v obzvlásť závažnom rozpore s platnou legislatívou a teda k skončeniu štátnozamestnaneckého  pomeru nedošlo, preto v  zmysle zákona  č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  som  sa obrátil na súd, ako na súdnu moc s jej úlohou a povinnosťami v našom štáte, s cieľom dosiahnuť poskytnutie  súdnej  ochrany mojej osobe. Dôkazmi a  rozhodujúcimi skutočnosťami jednotlivo a  v  ich vzájomnej súvislosti je teda preukázané vykonštruované a neplatné skončenie môjho štátnozamestnaneckého pomeru. Zamestnávateľ nepreukázal, že vo veci postupoval a konal   v súlade s Ústavou SR, Zákonom o štátnej službe, Zákonníkom práce a ďalšími príslušnými právnymi predpismi, a teda nedokázal zákonným spôsobom skončiť môj štátnozamestnanecký pomer. Nakoľko sa vo veci nejedná o súkromnoprávny sopr, ale o strategickú kauzu, ktorá má precedentný charakter pre celú republiku a tým pre každého občana, vychádzajúc z môjho postavenia občianskeho aktivistu, ľudskoprávneho činiteľa, bezpečnostného analytika a protikorupčného občana, konám vo veci aj podľa mne doručených stanovísk  k mojím podnetom, vyplývajúcich z môjho doterajšieho pôsobenia v štátnej službe, v ktorých   som dôvodne a zákonne poukazoval na zlý stav nášho štátu, od predsedu Európskej komisie, prezidenta SR, predsedu vlády a predsedu Bezpečnostnej rady SR a predsedov osobitných kontrolných výborov NR SR.

Mám za preukázané, že môj štátnozamestnanecký pomer trvá naďalej, pretože zamestnávateľ vykonal neplatný právny úkon, ktorý svojím obsahom a účelom odporuje zákonu, obchádza ho a prieči sa dobrým mravom. Obchádzanie zákona znamená aj to, že právny úkon neodporuje síce výslovnému zneniu ustanovenia, avšak svojimi dôsledkami sleduje ten cieľ,  aby zákon dodržaný nebol. Neplatný právny úkon nemá od začiatku žiadne právne následky, hľadí sa naň akoby neexistoval. Neplatný právny úkon nemožno dodatočne schváliť. Na neplatnosť právneho úkonu  je súd povinný prihliadať ex offo, teda bez toho aby na to upozorňovali strany sporu.

Na objednávky skorumpovaných politikov som bol vykonštruovane a  diskriminačne niekoľko násobne krát vyhodený  zo zamestnania a rovnako mi bolo zabránené mať mne primerané zamestnanie. Preto majúc na zreteli, že súdna moc je v zmysle Ústavy SR nezávislá  od výkonnej a zákonodarnej moci, som sa obrátil podnetmi na príslušné súdy. A na základe týchto podnetov je súdne stíhaný Úrad vlády SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Kriminálny úrad finančnej správy, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave. Viac informácií, dôkazov a rozhodujúcich skutočností k všetkému vyššie uvedenému:

https://www.facebook.com/bavolar.martin [1]

https://slobodnyvysielac.sk/relacie/konspiracny-byt/?v=13dd621f2711 [2]

V Bratislave, dňa 29. augusta 2016

Mgr. Martin Bavolár

Foto: fusion-of-horizons, CC

Redakčná poznámka: Redakcia DAV DVA nezodpovedá za prezentované názory prispievateľov či respondentov a nemusí sa s nimi úplne, ani čiastočne stotožňovať.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


11 thoughts on “Politicky prenasledovaný a existenčne perzekvovaný občan Martin Bavolár

 • 12. septembra 2016 at 14:55
  Permalink

  Trpis zrejme neprekonatelnou dusevnou poruchou. Preco v clanku nie je, ze ta napr. vyrazili zo zivnostenskeho uradu kvoli tomu, ze si nedodrzial pracovnu dobu a chybalo ti desiatky odpracovanych hodin? Prisli si tam pre teba aj prislusnici PZ, kedze nemas zaujem vypovedat na tie zvasty co podavas na sude. Si chorobny klamar a mal by sa sa dat vyserit na psychiatrii.

  Reply
  • 13. februára 2018 at 8:57
   Permalink

   Prečo klamete? Daného pána poznám osobne a nič nie je tak ako píšete. Živnostenský úrad stanovil iba problém s nedodržaním odpracovaných hodín v období 2 dní, tak aké desiatky hodín?

   Reply
 • 12. septembra 2016 at 16:47
  Permalink

  Pán Bavolár, kto s vami vôbec prišiel v práci do styku , ten hneď zistil, že ste Princ Darmošlap z Nemanic, ktorý robí všetko možné len nepracuje. Dookola si hovoríte tie isté žvásty a miesto práce sa venujete svojim koníčkom napr. písanie takýchto samoospevovacích narcistických článkov. Nečudujem sa, že ste skončili v politickej strane ktorá združuje narušené osoby. Prácu ste si nikdy nevykonávali dobre a odborne a to bol dôvod, prečo s vami uvedené úrady skončili služobný pomer. Ste tak zahľadený do svojho obrazu hrdinského a prenasledovaného bojovníka, že už nevidíte realitu. Ak sa vám páči žiť takýto život nikto Vám to nezakazuje ale je až smiešne že tu idete ľudí presviedčať ako vás prenasleduje a ničí štát. Za svoju biednu pracovnú i finančnú situáciu si môžete predovšetkým sám. Už len čakám kedy najbližšie vyhlásite na slobodnom vysielači zbierku pre Vás. Kto Vás pozná aspoň trochu osobne vie, že ministerstvo vnútra Vám samo od seba určite nedalo úžasnú a skvelú ponuku pracovať na živnostenskom úrade v Bratislave. Pokiaľ ministerstvo vnútra oslovuje vytypovaných ľudí , tak určite im neponúka práca na takom ( pre samotné ministerstvo) bezvýznamnom poste ako je živnostenský úrad, kde je taká fluktuácia zamestnancov, že sa tam človek nemá problém dostať aj bez známosti. Stačí ak sa bude uchádzať o prácu u nadriadených alebo úspešne absolvuje výberové konanie. Okrem iného plat v 6. platovej triede okolo 530 eur v hrubom nie je lákavá pozícia na ktorú by boli v meste ako je Bratislava fronty a kde by ste sa dostávali k informáciam tajného charakteru.

  Reply
  • 13. februára 2018 at 8:58
   Permalink

   Ste riadne naviná. Pätolízačka SMERu.

   Reply
 • 21. septembra 2016 at 18:41
  Permalink

  Anonymné komentáre plné primitívnych klamstiev, bludov a manipulácii sem boli dané na objednávku skorumpovaných osôb z Ministerstva vnútra SR. Tieto ohováračské komentáre napísali klamári a provokatéri, ktorí neboli ani len schopní uviesť svoje mená a priezviská a svoje kontaktné údaje. Aj to je ďalší dôkaz, o čo tu ide…
  Ľudia, počúvajte internetové rádio Slobodný vysielač – reláciu Konšpiračný byt a dozviete sa pravdu. Dozviete sa konkrétne mená a priezviská skorumpovaných policajtov, úradníkov, funkcionárov a ich prisluhovačov. Nemám a ani nikdy nebudem mať strach aj keď som politicky prenasledovaný a existenčne perzekvovaný. Vždy som bol a naďalej budem čestný, statočný a disciplinovaný občan. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som bojoval proti kriminalite a korupcii, chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to aj s nasadením vlastného života. Vždy a všade sa riadim ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, mám v úcte odkaz našich národných buditeľov: Ľudovíta Štúra, ktorý verejne vyhlásil: Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí. Sama Chalúpku a jeho vety o národnooslobodzovacom boji: A ty mor ho! — hoj mor ho! Detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom Mor ty len a voľ nebyť, ako byť otrokom.
  Dňa 09. augusta 2016 som podal súdnu žalobu na skorumpovaného ministra vnútra a mafiána Roberta Kaliňáka a všetkých jeho poskokov. Príslušný súd ju celom rozsahu prijal. Ministerstvo vnútra SR je súdne stíhané, ak sa slovenské súdy v súdnom konaní zľaknú a budú sa báť mafiána Kaliňáka a jeho spolupáchateľov, tak vo verejnom záujme si pôjdem pre spravodlivosť na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.
  Mgr. Martin Bavolár
  Tel.: 0908127802

  Reply
 • 23. septembra 2016 at 16:28
  Permalink

  Pan Bavolar, ja nepochybujem o Vasich zazitkoch v krajine zazrakov menom Slovenska republika. Chcelo by to vsak 2 veci: ad1) skratit Vase prispevky do stravitelnej podoby. Namiesto 45 slov zbytocne rozvijajucich jednu myslienku napisat jednu dve hutne vety, vyjadrujuce skutocnu podstatu. Kto ma citat jednu mega-rozvitu vetu na 4 riadky, ktorej myslienka sa da vyjadrit piatimi slovami ? Na toto dnes ludia nemaju nielen ze cas, ale ani energiu.A ad2) vylepsit hovoreny prejav, ..: Zo dva-trikrat som sa snazil pocuvat Vase relacie na SV, ale skutocne to nejde. Plno, plno zbytocnych slov citane z papiera monotonnym stylom uspavaca hadov, navyse s „bláávackym prííízvukom“ . Ak na tomto popracujete, je iste, ze si ludia z Vasho pribehu odnesu viac.. Zatial zelam vsetko dobre..

  Reply
 • 28. septembra 2016 at 12:50
  Permalink

  „som bol Ministerstvom vnútra SR oslovený k uzavretiu služobnej zmluvy dňa 11.03.2016“ … Pises ako by ta chceli za ministra, pritom islo o 6. platovu triedu (ani nie 600€ v hrubom) a klasickeho referenta na zivnostenskom urade, ktory ma nedostatok zamestnancov. O tuto pracu si poziadal sam a prijali ta, tak nepis bludy, ze ta poziadali.

  „Povinnosti, služobné predpisy a služobné úlohy som dodržiaval a plnil v štátnej službe riadne, osobne, včas a uspokojivo, zamestnávateľ mi sústavne vyjadroval uznanie.“ Neviem ci sa smiat alebo plakat. Nedodrziaval si zakladnu vec a to je pracovny cas. Uznanie si si vyjadroval asi tak akurat sam na WC pred zrkadlom, kedze ta stale napominali, ze nemas dostatok odpracovanych hodin.

  Na ten urad sa dostane hocikto s vysokou skolou. Ved kto by tam chcel za taky plat ist? Vyhodili ta vsade kam si prisiel, pretoze ta odbornost o ktorej stale pises neexistuje. Nevies ani chodit riadne do prace a nevies nic ine ako obvinovat inych zo svojej vlastnej neschopnosti. Sukromny sektor by ta zamestnal tak akurat na post upratovaca, ale ani to by si nedokazal. Bud rad, ze aspon statna sprava ta zamestnala. Zamysli sa radsej nad svojim vlastnym neschopnym zivotom. Min. V. je urcite zvedave na takeho sasa so 6. platovou triedou, si im ukradnuty a na smiech. Zobud sa konecne zo svojho sna.

  SI PATOLOGICKY KLAMAR KTORY ZIJE VO VLASTNOM SVETE SVOJICH VYKONSTRUOVANYCH KONSPIRACII. Je mi uprimne luto tvojho dietata.

  Reply
  • 13. februára 2018 at 8:59
   Permalink

   Prestaňte si vymýšľať. Zase platený smeráci si tu vybíjajú zlosť za 3 €/h.

   Reply
 • 6. októbra 2016 at 7:39
  Permalink

  Pan Bavolar uz neklamte dalej ludi a napiste blog o tom, ako ste miesto pracovania v kancelarii a chodenia na kontroly radsej pozerali na internete videa a svojich kolegov ste presviedcali aby isli s vami ako hostia do radia lumen alebo slobodneho vysielaca / pravidelne ste s tym pili krv nie jednemu kolegovi ale viacerym/ a sustavne ste sa z prace vytracali pred 14:00 cize ste mali odpracovany cas asi 6 hodin ale realita ktora zodpovedala vami vykonanej prace bola tak 1 hodina az 1,5 hodina. Ludia sa iste radi dozvedia ako travia pracovny cas vybrani statni uradnici ze? Ved tito obcania Vam urcite schvaluju ze statni zamestnanci ako vy prakticky v robote nerobia nic , potom s nimi samozrejme ukoncia pracovny pomer v skusobnej dobe co je logicke a este idu podavat zalobu na sud.
  Pan Bavolar ked Vam ide tak o pravdu a cest tak miesto svojho telefonneho cisla sem hodte scan zalobneho navrhu na neplatnost ukoncenia sluzobneho pomeru, ked sa udajne sudite so svojim byvalym zamestnavatelom. Iste Vam ako erudovanemu znalcovi v odboroch ako politologia, pravo, ci ekonomika nemusim pripominat ze v navrhu musite uviest konkretne dovody preco si myslite ze Vas sluzobny pomer bol ukonceny neplatne.

  Reply
  • 13. februára 2018 at 9:01
   Permalink

   Sranda, odkiaľ máte také informácie? Zrejme vám niekto podstrčil fake info, aby ste ohovárali za 3€/h. ako je u ľudí vašej inteligencie bežné.

   Reply
 • 31. októbra 2016 at 15:07
  Permalink

  Viva a na hrad slovensky Snowden pan Bavolar!!!Na drevenu hradu povesdat gorily a gaunerpolitikov!!!!BAVOLAR NA HRAD!!!

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *