Telegram komunity DAV DVA z Trenčína do DAVOSU (Letter from DAV DVA conference to DAVOS)

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Telegram z Trenčína do Davosu
Dnes 26.1.2019 sme sa stretli v Trenčíne aj my na pozvanie DAV DVA, aby sme diskutovali o súčasnom stave civilizácie. Súhlasíme s Vami diskutujúcimi na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, že projekt globalizácie pod diktatúrou liberálnej „demokracie“ zlyháva.

Letter from Trencin to Davos
Today, January 26, 2019, we also met in Trenčín at the DAV DVA conference for discuss aboute the current state of civilization. We agree with you at the Davos World Economic Forum that the project of globalization under the dictatorship of liberal „democracy“ fails.

Pripomenuli ste nám slová R. Luxemburgovej, ktorú aliancia liberálov a fašistov brutálne pred sto rokmi zavraždila: „Buržoazna spoločnost stojí na križovatke, buď prechod k socializmu alebo pád do barbarstva.“ Roztvorili ste nožnice sociálnej nerovnosti do obludných rozmerov, keď pred bránami bohatého Západu živorí ročne hladom väčšina zo 700 miliónov, ktorých denný príjem je menej ako 2 doláre. Zničili ste, a vydrancovali v honbe za ziskom celú planétu. Globálna finančná oligarchia a s ňou kolaborujúci liberálni politici a nájomní žurnalisti systematicky manipulujú verejnú mienku. Potemkinove dediny, kolorované dubióznymi heslami o rovnosti šancí, racionálnom neregulovanom trhu a vymyslenými zločinmi komunizmu držia spolu s totalitnými policajnými a cenzorskými opatreniami v poslušnosti mladú generáciu, tendenčne informovanú a vzdelávanú podľa pokynov tajných služieb a propagandistických agentúr.

You have reminded us Rosa Luxemburg’s words, bruttaly murdered by the alliance of liberals and fascists one hundred years ago: „The bourgeois society stands at a crossroads, either a transition to socialism or a fall into barbarism.“ You have split the scissors of social inequality into monstrous proportions when most of the 700 million people per year, with daily income less than 2 dollars, is suffer from starving. You destroyed and plundered the whole planet for your economic profit. The global financial oligarchy and its collaborating liberal politicians and tenant journalists manipulate public opinion systematically. Potemkin’s villages keep young generation obedient with dubious phrases about equal opportunities, a rational unregulated free market, and the imaginary crimes of Communism, together with totalitarian policing and censorship measures. Young generation is informed tendentiously and educated according to instructions from secret services and propaganda agencies.

V blížiacej sa kríze zistí verejnosť, čo to znamená, keď 26 ľudí vlastní toľko ako 4 miliardy ľudí. Tých všetkých ubíjate v mene zisku a v kríze plánujete umoriť hladom, smädom a chorobami. Váš projekt priemyslu 4.0 je neo-maltuziánskym spôsobom likvidácie polovice ľudskej civilizácie. Vybrali ste si cestu, ako ju pomenovala R. Luxemburgová späť do džungle neregulovaného trhu, nekontrolovaného násilia, vojen a diktatúr, ktoré vydržiavate. Je to Vaša cesta do barbarstva.

In the coming crisis, people find out what it means when 26 people have as many as 4 billion people. You try to destroy masses with hunger, thirst and disease. Your 4.0 Industry Project is a neo-Maltese way of eliminating the half of human civilization. You have chosen the way that R. Luxemburg has named as „back into the jungle of the unregulated market,“ the uncontrolled violence, wars, and dictatorships you hold. It’s your way to barbarity.

My Vás po nej chceme nechať ísť samých. Najradšej by sme vyviezli bankárov, generálov, liberálnych politikov a redaktorov mienkotvorných médií na odvrátenú stranu Mesiaca. Aby ľudia mohli zabudnúť na Vaše liberálne transformačné projekty škrtov verejných výdajov, a na drsné pracovné a životné podmienky, ktoré stále redukujete pod zástavou liberalizmu, všetkého schopných. Vieme, že kríza odhalí nehumánne princípy súkromného vlastníctva a policajného buržoázneho štátu s agresívnym, militantnými správaním.

My pracujeme na vízii spravodlivého a demokratického sveta, bez lumpov parazitujúcich na prírode a civilizácii. Moderná veda umožňuje, vedecky s využitím informačných technológií, a bez manipulatívnej reklamy organizovať ekonomiku – výrobu a distribúciu. Základom je spravodlivý princíp každému podľa životných potrieb a vykonanej práce. Každý musí mať neobmedzené právo na primerané vzdelanie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, bývanie a výživu. Na dôstojný život! Spravodlivé musí byť aj oceňovanie zásluh o tvorbu hodnôt a rozvoj civilizácie. Vynikajúcim pracovníkom, odborníkom, umelcom a každému pracujúcemu musia byť prístupné nadštandardné výhody, podľa ich záujmu a podľa pracovných výsledkov. To nie je ani návrat k reálnemu socializmu spútanému studenou vojnou, ani nerealizovateľný sen. Je to svet, v ktorom sú odstránené parazitické štruktúry rentiérov, vlastníkov kapitálu a spoločnosť nie je okrádaná o úroky hypoték, náklady na reklamu a mediálne manipulácie, nemusí zbytočne investovať do zbrojárstva, vydržiavať armády a papuľnatých darmožráčov v treťom sektore, médiách a verejnej správe.

We are working on the vision of democratic world of social justice, with no
thieves  parasitic in nature and civilization. Modern science enables scientists to organize the economy – production and distribution – with the use of information technology and without manipulative advertising. The basis is a fair principle for everyone according to the needs of life and the work done. Everyone must have an unlimited right to adequate education, health and social care, housing and nutrition. To a dignified life! Merit must also be the appreciation of merit in the creation of values ​​and the development of civilization. Excellent workers, professionals, artists and every worker must be able to enjoy high-standard benefits, according to their interest and work results. This is not a return to real socialism coupled with the cold war, nor an unrealizable dream. It is a world in which the parasitic structures of rentier, capital owners, and the company is not wiped out by mortgage interest, advertising and media manipulation, do not needlessly invest in arms, resist armies, and armed robbery in the third sector, the media and public administration.

Kapacity modernej IT umožňujú vedecké riadenie na všetkých stupňoch spoločnosti, namiesto lobbystických kolaborantov politických strán mnohých názvov a spoločnej liberálnej doktríny. Demokraciu kupovaných billboardov, mediálnych kampaní a veľkohubých lídrov chceme nahradiť ľudovou demokraciou, v ktorej sa spoločnou dohodou informovaných a vzdelaných voličov stanovia pravidlá regulácie a stimulácie ekonomického rozvoja. Kde vôľa občanov nebude obeťou politických manipulácií, ale bude organizovať civilizáciu dôstojných podmienok pre život a stimulovať každú prospešnú činnosť, vrátane vedeckého výskumu a umeleckej tvorby.

Capabilities of modern IT enable scientific management at all levels of society, instead of lobbyists of political parties of many titles and common liberal doctrines. We want to replace the popularity of billboards, media campaigns and big-party leaders with a people´s democracy, in which the rules of regulation and stimulation of economic development will be laid down by mutual agreement of informed and educated voters. Where the will of citizens will not be a victim of political manipulation but will organize a civilization of dignified living conditions and stimulate any beneficial activity, including scientific research and artistic creation.

Podpísaní členovia a sympatizanti

Signed members and sympathizers

V Trenčíne, Slovensko 26.01.2019

In Trencin, Slovakia, January 26, 2019

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
11 thoughts on “Telegram komunity DAV DVA z Trenčína do DAVOSU (Letter from DAV DVA conference to DAVOS)

 • 29. januára 2019 at 14:25
  Permalink

  VÝBORNE!!!
  Chcú z nás mať pokorných otrokov:

  ŤAVA
  Hrbí sa, hrbí,
  už má dva hrby.
  Z vlastného hrbu pije,
  veď v púšti žije!
  Hrbí sa, hrbí,
  jazyk ma svrbí…

  Si ťava?

  Reply
 • 29. januára 2019 at 14:55
  Permalink

  Súhlasím všetkými desiatimi!

  Reply
 • 29. januára 2019 at 17:04
  Permalink

  Samozrejme, s väčšinou textu súhlasím.

  Ale zaujímalo by ma, prečo komunita DAVDVA podporuje liberálny kapitalizmus a podobne prečo podporuje globálny kapitalizmus.

  Reply
 • 29. januára 2019 at 17:36
  Permalink

  Ejha, ale ste tým pracháčom dali! Tuším odchádzali kanálmi…najprv tá mladá Švédka čo im vyčistila žalúdok kvôli zvýšenej teplote Zeme, teraz my…a inak-o čom sa rokovalo?

  Reply
 • 29. januára 2019 at 18:54
  Permalink

  Chválim stručnosť.
  „Demokraciu kupovaných billboardov, mediálnych kampaní a veľkohubých lídrov chceme nahradiť ľudovou demokraciou, v ktorej sa spoločnou dohodou informovaných a vzdelaných voličov stanovia pravidlá regulácie a stimulácie ekonomického rozvoja.“
  Pekne napísané to najdôležitejšie jednou vetou.

  Reply
  • 30. januára 2019 at 14:43
   Permalink

   Veľmi pekne napísané pán Moravčík.
   Akurát je to len neuskutočniteľná teória:)

   Reply
 • 30. januára 2019 at 0:09
  Permalink

  Vízia z Trenčína je šľachetná a kultivovaná, hodná pre ľudstvo 3. tisícročia.

  Reply
  • 30. januára 2019 at 15:50
   Permalink

   Ľubo- mír
   Pre ktoré ľudstvo?
   Pre to ktorého ste súčasťou Vy? Alebo pre to ktorého som súčasťou ja? :)

   Reply
 • 30. januára 2019 at 14:42
  Permalink

  Ako sa to hovorí?
  Chceš zmeniť svet? Zmeň najskôr seba.
  .
  -Takže sa staneme napr. vegetariánmi. Nespotrebujeme toľko mäsa a uchránime planétu.
  -Alebo si nekúpime auto. Použijeme vlaky, autobusy, alebo aj bicykle ak sa dá.
  – Ak si postavíme či kúpime dom, tak nainštalujeme najnovšie technológie aby sme ušetrili energiu
  – Stanovíme si koľko naozaj potrebujeme pre svoj život peňazí a zvyšné pošleme tým 700 mil hladujúcim..
  .
  Treba začať od seba. A inšpirovať najskôr okolie a potom svet.
  .
  Netreba vypisovať kade tade čo aj tak nikto zodpovedný nečíta…

  Reply
 • 30. januára 2019 at 23:17
  Permalink

  Hm, mne poslali takýto preklad toho, o čom bol „DAVOS 2019“ bez Trumpa, Macrona a Mayovej. Vraj- preložil St.Hroch do češtiny komentár ruského publicistu:
  „Zjevným se stalo to, že žádná tržní ekonomika, s hlediska ctění nějakých tržních,
  institucionálních norem, rentability kapitalistické ekonomiky – už prakticky neexistuje.“
  „O čem hovořili v Davosu:
  – Za 1: v čem je problém sjezdů vítězů? Dříve na setkání zvali nějaké představitele jiných
  ideologických a ekonomických paradigmat, zatímco letošní byl naprosto sterilní. Tam byli všichni
  „sví“, byla tam sešlost hovořící jedním jazykem o tomtéž, žádné alternativní názory tam řečeny
  nebyly. Hlavní aktérem, protože Trump ani nikdo jiný nepřijel, byla Angela Merkel, jejíž
  vystoupení nezaujalo dokonce ani německá média. Bylo tam nezajímavo.
  – Za 2: – o čem hovořili. Člověk by očekával, že se na ekonomickém fóru bude hovořit o
  ekonomice. Koneckonců – všem je jasné, že každou chvíli propukne hospodářská krize, finanční
  krize je zjevná, ekonomika je přehřátá díky nekontrolovanému šíření, multiplikaci investičních
  derivátů, všichni dobře vědí, co se děje v americkém hospodářství, že se Trumpova hospodářská
  politika vyčpívá, a že není otázka zda, ale kdy vyčichne.
  Oni ale hovořili o ideologii, o budoucnosti světového liberalizmu, přitom ne jako o nějakém hospodářském systému, systému nástrojů, stimulace, atd. – ale hovoří o tom jako o ideologii – ekonomické fórum!
  Fórum původně definované jako jakýsi konsenzus, tj. střednědobý náhled západní elity na perspektivy rozvoje globální ekonomiky. Takže se ve skutečnosti vyvalilo na povrch, že šlo vždycky především o
  ideologii, dříve ale maskovanou ekonomií.
  Ekonomický program ve světě se naprosto rozpadl.
  Když si zapnu naše ekonomické kanály, tak se tam jen opakují fráze jako odskok, korekce,
  volatilita, úroveň podpory – přičemž je jasné, že nic zvláštního neznamenají.“
  … no a vážte si to, že som to skopíroval sem, on ten text google asi zmazal…

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *