Z korešpondencie: Pozadie odstránenia a ďalšie osudy sochy maršala Koneva

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vážení priaznivci DAV-u DVA

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu. Čakajú nás zásadné politické udalosti - referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej spoločnosti.

V DAV-e DVA stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity. Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať DAV DVA.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..
Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712


Vyšlo na stránke: https://poznamkypanabavora.wordpress.com/, adresát a pisateľ súhlasili s uverejnením. Ilustračná foto je z portálu TV Barrandov.

Ahoj,
tak jsem prošel dokumenty Rady MČ Prahy 6 o odstranění sochy maršála I. S. Koněva a níže jsou shrnutá některá data:
– za působení Rady MČ Prahy 6, začátek jednání této rady začínal vždy mezi časy od 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00. Jen toto mimořádné 13. jednání začínalo ve 22:00 hod. Co je na odstranění sochy maršála I. S. Koněva tak mimořádného, že se Rada MČ Prahy 6 musí scházet ve 22:00 hod. (viz příloha „seznam zápisů ze zasedání Rady MČ Praha 6“)
– v Usnesení Rady MČ Prahy 6 ze dne 2. 4. 2020 se píše, že Rada MČ Prahy 6 „souhlasí s dočasným umístěním sochy maršála I. S. Koněva včetně dodatkových cedulí v depozitáři firmy ARTEX ART SAFE s.r.o. na adrese XXX na dobu od 03.04.2020 do 31.12.2020 za nájemné ve výši  11.979 Kč včetně DPH za jeden kalendářní měsíc“. Pokud si tu částku spočítáme za celé toto období, tak nám vyjde částka 107 811 Kč včetně DPH. (viz příloha „Usnesení ze dne 02.04.2020 (Koněv)“)

– součástí výše uvedeného Usnesení je i důvodová zpráva, která ,mimo jiné, obsahuje cenu za sejmutí sochy maršála I. S. Koněva a popis prací:

Předložená  cenová nabídka zhotovitele L.K. ve výši  275 000,- Kč   (není plátcem DPH) byla posouzena jako ekonomicky výhodnější a zároveň shledána jako obvyklá a vyhovující.

Práce budou  zahrnovat:  zbudování lešení kolem plastiky, odstranění žulového obkladu soklu a obnažení žb monumentu, na kterém je připevněna bronzová socha, opatření sochy ochrannou vrstvou, aby mohla být vyvázána ocelovými lany (protože není známa přesná hmotnost sochy, budou použity úvazy i technika s největší nosností), fixaci sochy s pomocí autojeřábu, provedení sondážních vrtů a postupného odbourávání masivu železobetonu tak, aby se obnažil čep (popřípadě čepy), které sochu fixují, následné uvolnění čepů, vyzvednutí sochy a její naložení na těžký nákladní automobil, převoz do depozitu XXX (zde bude složena opět pomocí autojeřábu), demontáž textových bronzových desek  2 x 60 x 60cm a 1 x 230 x 60 cm a jejich doprava do depozitu a  zbudování ochranného bednění fragmentu soklu sochy z hranolů a dřevovláknitých desek.

To znamená, že po sečtení částky za sejmutí sochy maršála Koněva (275 000 Kč) a s jejím dočasným umístěním do 31.12.2020 (107 811 Kč), cena za odstranění sochy stála obyvatele MČ Prahy 6 zatím 382 811 Kč. V době, kdy všechny prostředky jdou na pomoc s koronavirovou epidemií opravdu neuvěřitelné. – Na závěr ještě přikládám „Zápis z mimořádné Rady MČ Praha 6, 02.04.2020“, aby bylo vidět, kdy toto mimořádné jednání začalo, jak dlouho trvalo a kdo se na něm podílel.

.

Z á p i s

z mimořádného 13. jednání Rady městské části Praha 6,

konaného dne 02.04.2020

Místo konání: Zasedací místnost RMČ ve 4. patře budovy ÚMČ v Praze 6, m. č. 413
Zahájení jednání: 22:00 hod
Ukončení jednání: 22:30 hod
Předsedající: Mgr. O. Kolář
Ověřovatelé usnesení: Mgr. Jakub Stárek, MUDr. Marián Hošek
Usnesení spolupodepisuje: Mgr. Jan Lacina

Přítomní členové RMČ s právem hlasovacím (online) :

Mgr. O. Kolář (osobně), Mgr. J. Stárek (osobně), Ing. J. Lála, Ing. Jaromír Vaculík,
MUDr. M. Hošek, (osobně), Zd. Hořánek, Mgr. J. Lacina (osobně), Ing. M. Kubíková,
Ing. arch. Eva Smutná, FEng.

Přítomní s hlasem poradním (online): Ing. J. Holický, MBA (tajemník ÚMČ Praha 6)

Další přítomní: Ing. D. Malásková, Ing. J. Jelínková, Ing. D. Charvátová, Mgr. B. Malásek (online),
Ing. J. Ješinová (online), Bc. O. Šrámek, V. Vacínková, DiS.

Program:
Program jednání Rady MČ Praha 6 byl schválen hlasováním: 9/0/0

Jednání Rady MČ Praha 6

 • č. tisku R – 00 1654 – Přemístění sochy maršála I.S. Koněva (ve smyslu usnesení ZMČ č. 120/19 z 12.9.2019 – Mgr. Lacina / Jana Jelínková

Usnesení č. 1393/20 bylo schváleno hlasováním: 9/0/0 

V Praze 02. 04. 2020

  ………………………………….                                    …………………………………….

starosta MČ Praha 6                                                místostarosta MČ Praha 6

č. tisku.: R-0 1654

Městská část Praha 6

Rada městské části 

Usnesení

ze dne 02.04.2020

č. 1393 / 20

Přemístění sochy maršála I. S. Koněva  (ve smyslu usnesení ZMČ č. 120/19 z 12.09.2019)

Rada městské části

B e r e n a v ě d o m í

důvodovou zprávu včetně příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

 1. S o u h l a s í
 2. se sejmutím bronzové sochy maršála I. S. Koněva včetně tří dodatkových cedulí umístěných na pozemku č. parc. 2114/5 k.ú. Bubeneč
 3. se zapůjčením bronzové sochy maršála I. S. Koněva, tří nových dodatkových cedulí a jedné původní informační cedule Muzeu paměti XX. století, z.ú. k dočasnému užívání za účelem její veřejné prezentace v budově muzea na dobu od 03.04.2020 do 01.04.2030 s automatickým prodlužováním o dalších 10 let
 4. s dočasným umístěním sochy maršála I. S. Koněva včetně dodatkových cedulí v depozitáři firmy ARTEX ART SAFE s.r.o. na adrese XXX na dobu od 03.04.2020 do 31.12.2020 za nájemné ve výši 11.979 Kč včetně DPH za jeden kalendářní měsíc

III. S c h v a l u j e

 1. znění objednávky na demontáž bronzové sochy I. S. Koněva včetně bronzových doplňkových cedulí umístěných na pozemku č. parc. 2114/5 k. ú. Bubeneč a jejich transfer do depozitáře firmy ARTEX ART SAFE s.r.o. – viz příloha č. 1
 2. znění Smlouvy o výpůjčce bronzové sochy maršála I. S. Koněva včetně dodatkových cedulí Muzeu paměti XX. století, z.ú. – viz příloha č. 2
 3. znění Smlouvy o ukládání uměleckých předmětů o dočasném umístění bronzové sochy maršála I. S. Koněva včetně dodatkových cedulí v depozitáři firmy ARTEX ART SAFE s.r.o.- viz příloha č. 3
 1. U k l á d á
 2. vedoucí OÚR – Ing. Janě Jelínkové
  vystavit a podepsat objednávku na odborné sejmutí bronzové sochy maršála I. S. Koněva včetně tří dodatkových cedulí umístěných na pozemku č.parc. 2114/5 k.ú. Bubeneč a včetně jejich dopravy do depozitáře firmy ARTEX ART SAFE s.r.o.

Termín: 03.04.2020

vedoucí OÚR – Ing. Janě Jelínkové

 1. předat PO návrh Smlouvy o výpůjčce se společností Muzeum paměti XX. století, z.ú ke kontrole a případnému dopracování
  Termín: 03.04.2020
 2. vedoucí OÚR – Ing. Janě Jelínkové
  předat PO návrh Smlouvy o ukládání uměleckých předmětů se společností ARTEX ART SAFE s.r.o ke kontrole a případnému dopracování, zajistit podpis protistrany a následně předat na PO k zajištění úkonů souvisejících s podpisem smlouvy ze strany
  Termín: 03.04.2020
 3. vedoucímu PO – Mgr. Břetislavu Maláskovi
  předat Smlouvu o výpůjčce mezi městskou částí Praha 6 a společností Muzeum paměti XX. století a Smlouvu o ukládání uměleckých předmětů  mezi městskou částí Praha 6 a společností ARTEX ART SAFE s.r.o. k podpisu starostovi
  Termín: 03.04.2020
 4. starostovi MČ Praha 6 – Mgr. Ondřeji Kolářovi
  podepsat Smlouvu o výpůjčce mezi městskou částí Praha 6 a společností Muzeum paměti XX. století a Smlouvu o ukládání uměleckých předmětů  mezi městskou částí Praha 6 a společností ARTEX ART SAFE s.r.o dle bodu III. tohoto usnesení.
  Termín: 03.04.2020
 1. místostarostovi MČ Praha 6 – Mgr. Janu Lacinovi
  zajistit podpis Smlouvy o výpůjčce se společností Muzeum paměti XX. století protistranou
  Termín: 14.04.2020
Předkladatel :Mgr. Jan Lacinamístostarosta MČ Praha 6
Zpracovatel  :Ing. Jana Jelínkovávedoucí OÚR
starostamístostarosta
Městské části Praha 6Městské části Praha 6

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů : +9 -0 z0

Důvodová zpráva k R-0 1654:

Přemístění sochy maršála I. S. Koněva  (ve smyslu usnesení ZMČ č. 120/19 z 12.09.2019)

Přemístění sochy maršála I. S. Koněva bylo schváleno Zastupitelstvem MČ Praha 6 dne 12.9.2019 usnesením č. 120/19. Tímto usnesením pověřilo Zastupitelstvo MČ P6 Radu MČ P6 „nalezením důstojného uplatnění uměleckého díla (sochy) maršála I.S. Koněva, nejlépe v některé z paměťových institucí a zajištěním nezbytných kroků k přemístění uměleckého díla  …“ 

Na základě proběhlých jednání projevila zájem  o sochu maršála I. S. Koněva včetně informačních dodatkových cedulí (jedna cedule s původním textem, sejmuta v 08/2018, tři nové bronzové cedule s upraveným textem, osazeny v 08/2018)  společnost Muzeum paměti XX. století, z.ú.(dále jen „Muzeum“). Vzhledem k tomu, že Muzeum vzniklo na konci roku 2019 a v současné době teprve probíhají kroky  spojené s přípravou vhodných muzejních prostor, bude socha maršála Koněva včetně desek dočasně umístěna v depozitáři společnosti ARTEX ART SAFE s.r.o na adrese  XXX,  a to v termínu od 03.04.2020 do 31.12.2020. Od 01.01.2021 bude socha maršála Koněva včetně desek umístěna v prostorách Muzea za účelem veřejné prezentace. Smlouva o výpůjčce s Muzeem je uzavřena na dobu od účinnosti předmětné smlouvy do 01.04.2030, tedy na dobu téměř 10 let s tím, že bude automaticky prodlužována o dalších 10 let, pokud MČ Praha 6 nevyzve písemně Muzeum v posledních třech měsících příslušné doby k vrácení sochy či Muzeum ve stejné době nevyrozumí MČ Praha 6 o záměru sochu v určitém termínu vrátit. Socha maršála Koněva  včetně desek bude zapůjčena Muzeu zdarma, s tím že socha včetně desek zůstává v majetku MČ Praha 6.

Na základě výše uvedeného požadavku na dočasné uskladnění sochy byla na základě doporučení Galerie HMP vyzvána společnost ARTEX ART SAFE s.r.o. k předložení nabídky na uskladnění bronzové sochy včetně 4 ks bronzových desek po dobu od 03.04.2020 do 31.12.2020. Nabídka ve výši 11.979 Kč včetně DPHza jeden kalendářní měsíc byla posouzena a shledána jako obvyklá a vyhovující. Společnost ARTEX ART SAFE s.r.o. byla doporučena Galerií HMP jako společnost specializovaná na profesionální ukládání uměleckých předmětů.

Náklady na úhradu uložení budou hrazeny z rozpočtu OÚR, odd. § 3326, pol. 5169, služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o sejmutí uměleckého díla – bronzové sochy, je třeba její sejmutí zajistit s maximální opatrností a péčí. Aby se předešlo možnému poškození a minimalizoval se případný zásah do okolí, nelze postupovat jako u běžné stavební zakázky. K podání nabídky byli proto vyzváni dva dodavatelé v oboru kamenických prací : restaurátor a kameník  P.K., který se mimo jiné podílel  na restaurování kamenných částí tohoto pomníku a na instalaci bronzových doplňkových cedulí v roce 2018 a tudíž má kromě odbornosti též aktuální znalost celého pomníku a na základě doporučení kameník D. M.. Oba předložili cenové nabídky (nejsou plátci DPH), které byly posouzeny a hodnoceny.

L.K. (P.K.)275.000 Kč
D.M.306.050 Kč

P.K. prostřednictvím své manželky předložil spolu s nabídkou písemné sdělení, ze kterého vyplývá, že zakázku bude společně provádět s manželkou L.K., která bude nositelem zakázky. Důvodem je, že P.K.má nyní pozastavenou živnost, z důvodu služebního poměru u bezpečnostních složek MV. Jeho restaurátorskou práci, zaštiťuje manželka L.K., která se  již v minulosti podílela na jeho zakázkách. Paní L.K. pracuje ve stejném oboru a může využívat know-how manžela v tomto oboru, který souhlasí s tím, že jí ho poskytne. Zároveň bude pan P.K. vykonávat bezplatně supervizi nad celou akcí.

Předložená  cenová nabídka zhotovitele L.K. ve výši  275 000,- Kč   (není plátcem DPH) byla posouzena jako ekonomicky výhodnější a zároveň shledána jako obvyklá a vyhovující.

Práce budou  zahrnovat:  zbudování lešení kolem plastiky, odstranění žulového obkladu soklu a obnažení žb monumentu, na kterém je připevněna bronzová socha, opatření sochy ochrannou vrstvou, aby mohla být vyvázána ocelovými lany (protože není známa přesná hmotnost sochy, budou použity úvazy i technika s největší nosností), fixaci sochy s pomocí autojeřábu, provedení sondážních vrtů a postupného odbourávání masivu železobetonu tak, aby se obnažil čep (popřípadě čepy), které sochu fixují, následné uvolnění čepů, vyzvednutí sochy a její naložení na těžký nákladní automobil, převoz do depozitu XXX (zde bude složena opět pomocí autojeřábu), demontáž textových bronzových desek  2 x 60 x 60cm a 1 x 230 x 60 cm a jejich doprava do depozitu a  zbudování ochranného bednění fragmentu soklu sochy z hranolů a dřevovláknitých desek

Náklady na sejmutí sochy, desek a jejich doprava do depozitu  budou hrazeny z rozpočtu OÚR, odd. § 3326, pol. 5169, služby – správa pomníků.

Předmětem tohoto usnesení je na základě pokynu RMČ P6 realizovat  přemístění sochy a uzavřít předmětné smlouvy dle tohoto usnesení.

Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny..

Datum: 31.3.2020

Zpracoval:       Ing. Martina Čečilová,
                        Ing. Jana Jelínková, vedoucí OÚR

.

To jen abychom věděli, kdo a jak zneužívá mimořádné situace a že to není vláda, jak se obával jistý režisér (pro neznalé Hřebejk)

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


One thought on “Z korešpondencie: Pozadie odstránenia a ďalšie osudy sochy maršala Koneva

 • 8. apríla 2020 at 6:07
  Permalink

  Podľa mňa ide o rozsiahlú proti ruskú propagandu najvyšších sionistických špičiek ktoré nemôžu dopustiť to, že maršál Konev sa podieľal na oslobodení maďarských židov , ktorí boli v roku 1956 členmi maďarskej socialistikej strany (vtedajší komunisti( , títo boli svetovými sionistami pri maďarskej kontrarevolúcii vraždeni, vešaní na ulici.Tak sa stalo, že svet ovladajúci židia nechali vraždiť maďarských židov, členov ich robotníckej strany.Preto zasiahla vojenská sila ,ktorú nariadil N.S.Chruščov a vojskám velil maršál Konev, tieto vojská v Maďarsku naviedli poriadok a zabránili svetovým sionistom vyvolávať anarchiu a neporiadok.Preto taká nenávisť ku Konevovi aj po tých 75 rokoch. Podobne je to aj s Bratislavou, ktorú oslobodzovali vojská 2.UF,ktorým velil Malinovskij, namiesto toho aby sme vzdali úctu tomu to maršalovi, tak sme triedu Maršala Malinovského premenovali po roku 1989.To je naša úcta k osloboditeľom.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *