Čaputová odobrila viaceré legislatívne zmeny

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Bratislava 15. marca (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o cestnej premávke, ktorá posilňuje kompetencie obcí v oblasti pokutovania porušenia pravidiel cestnej premávky v súvislosti so zákazmi zastavenia a státia vozidiel. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Obciam v rámci novelizácie zákona pribudnú kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti.

Predkladatelia v dôvodovej správe vysvetlili, že doteraz bolo možné „správny delikt držiteľa vozidla, tzv. objektívna zodpovednosť, prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor“. Obec tak doteraz nemala možnosť vyhotovovať dôkazy a ani vydávať meritórne rozhodnutia v takýchto prípadoch.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu stavebného zákona. TASR o tom vo štvrtok informoval jej hovorca Martin Strižinec. Reklamné stavby sa majú podľa novely povoľovať len na dobu určitú, najviac na tri roky. Obce budú môcť po novom iniciovať odstránenie nelegálnych reklamných stavieb, ktoré nie sú na ich pozemkoch, ale sú na území obce. Zvýšiť sa majú aj pokuty za nedodržiavanie zákona. Autori novely chcú dosiahnuť znižovanie vizuálneho smogu.

Doteraz sa mohli reklamné stavby povoľovať aj na dobu neurčitú. Povolenie na dobu určitú podľa poslancov zabezpečí, že mestá a obce budú môcť periodicky prehodnocovať umiestňovanie reklamných stavieb na svojich územiach. „V prípade, že zdôvodnia, že ich množstvo je neúnosné, môžu na túto skutočnosť poukázať pri predlžovaní doby trvania reklamnej stavby,“ skonštatovali poslanci v dôvodovej správe.

Ak vlastník nepožiada o predĺženie trvania reklamnej stavby, alebo sa stavebný úrad rozhodne ju nepredĺžiť, bude ju musieť vlastník odstrániť do 30 dní. Ak tak neurobí, má zaplatiť pokutu 1350 eur. Sprísniť sa majú aj pokuty za stavbu bez ohlásenia. Zo súčasných 150 až 450 eur sa má zvýšiť na 450 až 1350 eur.

Zdravotná poisťovňa bude mať po novom povinnosť oznámiť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, pokiaľ dieťaťu zanikla dohoda o poskytovaní starostlivosti pediatrom a zároveň sa nezačala starostlivosť iného pediatra. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení upravujúcej aj zákon o poisťovníctve, ktorý vo štvrtok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Novela má zabezpečiť monitorovanie starostlivosti o dieťa zo strany pediatrov.

Ústredie práce bude musieť po novom doručiť toto oznámenie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bude môcť preveriť, či dieťa môže byť vystavené ohrozeniu života, zdravia či neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu. Oznamovacia povinnosť poisťovne sa má týkať dieťaťa do šiestich rokov. Poslanci novou legislatívou reagujú na tragický prípad osemmesačnej Lucky, ktorej telo vykopala polícia v máji 2020 na dvore rodinného domu v Nových Zámkoch. Dieťa nechýbalo desať mesiacov lekárom ani úradom.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok podpísala novelu zákona o hlavnom meste. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec. Bratislava a jej mestské časti budú môcť po novom zmluvne spolupracovať pri odťahovaní vozidiel. Poveriť by tým mohli aj firmu, ktorú založilo hlavné mesto či niektorá z mestských častí. Vylúčiť sa tak má možnosť, aby sa na odťahovaní vozidiel, ktoré je vnímané ako výkon verejnej moci, podieľali súkromné subjekty.

Autá v hlavnom meste do februára odťahoval mestský Dopravný podnik Bratislava (DPB), a to z ciest prvej a druhej triedy v správe magistrátu. Nedoriešené sú však cesty tretej a štvrtej triedy v správe mestských častí, na ktorých odtiahnutie vozidla nemôže nariadiť hlavné mesto, respektíve ním poverená mestská polícia, pretože nie je správcom komunikácie. „Ani DPB ho nemôže vykonať, lebo nie je subjektom zriadeným alebo založeným mestskou časťou. Podľa aktuálnej rozhodovacej praxe všeobecných súdov môže nariadiť odtiahnutie vozidiel na cestách tretej a štvrtej triedy len ich správca, teda mestská časť, a vykonať ho môže len mestská časť, alebo osoba založená alebo zriadená mestskou časťou na účel správy miestnych komunikácií,“ vysvetlili autori novely.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok podpísala novelu zákona o štátnej štatistike. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Z novely vyplýva, že na zabezpečenie a koordináciu úloh vyplývajúcich z úloh štátnej štatistiky a európskej štatistiky na vnútroštátnej úrovni sa má vytvoriť jednotný informačný systém (JIS) štátnej štatistiky, ktorý je výsledkom rozvoja existujúceho štatistického informačného systému.

JIS má dynamizovať procesy súvisiace s plánovaním štatistických činností, prepojením štatistických zisťovaní s tvorbou štatistických produktov či štandardizáciou integračných nástrojov.

Novela takisto ráta s kreovaním nového poradného orgánu predsedu štatistického úradu – koordinačnou radou pre štátnu štatistiku ako jedného z nástrojov na koordináciu vykonávania úloh štátnej štatistiky zodpovednými orgánmi.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok odobrila novú legislatívu prinášajúcu zmeny v zákone o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a v zákone o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec. Ide o transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z marca 2015. Týka sa možnosti členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na ich území.

Preberaná smernica obsahuje dva postupy obmedzenia alebo zákazu. Prvý je podľa slov predkladateľov formálny časovo obmedzený postup vo fáze rozhodovania o vydaní súhlasu na úrovni EÚ po štádiu vydania hodnotiacej správy alebo stanoviska Európskym úradom pre bezpečnosť potravín. Vtedy by mohlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR požiadať prostredníctvom Komisie žiadateľa o vydanie súhlasu na uvedenie na trh konkrétneho geneticky modifikovaného organizmu na účely pestovania, o úpravu geografického rozsahu jeho žiadosti a vyňatie územia SR.

Druhý postup na obmedzenie alebo zákaz pestovania sa vzťahuje na už povolený geneticky modifikovaný organizmus na účel pestovania. Musí byť odôvodnený, primeraný a nediskriminačný a založený na závažných dôvodoch súvisiacich s cieľmi politiky životného prostredia, územným plánovaním, využívaním pôdy, sociálno-ekonomickými vplyvmi, dôvodmi predchádzania prítomnosti geneticky modifikovaného materiálu v iných produktoch bez toho, aby boli dotknuté opatrenia koexistencie, cieľmi poľnohospodárskej politiky a verejnou politikou.

Nová legislatíva tiež hovorí, že opatrenia založené na základe dôvodov verejnej politiky nemôžu byť použité samostatne a musia byť prijaté aj na základe iných vymenovaných dôvodov a opatrenia nesmú byť v žiadnom prípade v rozpore s posúdením environmentálnych rizík. Druhý odôvodnený postup sa navrhuje vykonávať na národnej úrovni nariadením vlády SR.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *