Boj poslanca Ondriáša proti privatizácii: návrh zákona o zákaze privatizácie

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Karol Ondriáš v roku 2005 skoncipoval zákon proti privatizácii strategických podnikov. Reakcie vtedajšej vládnej koalície budú predmetom ďalších článkov na DAV DVA. Sledujte DAVDVA.sk. Bude to naozaj zaujímavé…
V prvej časti vám prinášame materiály vypracované Karolom Ondriášom.

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY III.   volebné obdobie

N á  v  r  h skupiny poslancov  Národnej  rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zákaze privatizácie strategicky dôležitých štátnych podnikov, akciových spoločností a majetku národno-štátneho záujmu (zákon o zákaze privatizácie).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                Návrh na uznesenie:


Predkladajú:
Národná rada Slovenskej republiky
Karol Ondriaš,Bratislava, september 2005

NÁRODNÁ   RADA   SLOVENSKEJ   REPUBLIKY
III.  volebné  obdobie

_________________________________________________________

Návrh: Zákon z ………………….2005
o zákaze privatizácie strategicky dôležitých štátnych podnikov, akciových spoločností a majetku národno-štátneho záujmu (zákon o zákaze privatizácie)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 Účelom zákona je

a) zabezpečiť strategické záujmy štátu v štátnom podniku  a v tej akciovej   spoločnosti, v ktorej ma štát alebo Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond“) významnú majetkovú účasť,

b) upraviť podmienky privatizácie strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových  spoločností s majetkovou účasťou štátu alebo fond.
c) upraviť podmienky nakladania s majetkom národno-štátneho záujmu.

§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) strategický dôležitý štátny podnik a akciová spoločnosť, v ktorej má štát alebo fond významnú majetkovú účasť v odvetviach

     1. plynárenstva a energetiky

2. dopravy

     3. pôšt a telekomunikácií

     4. strojárenstva a všeobecného strojárstva

     5. poľnohospodárstva, lesného hospodárstva

     6. zdravotníctva

     7. školstva

b) majetok národno-štátneho záujmu je pôdny fond, ktorý majú v správe štátne podniky v odvetviach lesného hospodárstva, ak nejde o vyporiadanie nárokov podľa osobitného zákona[1]

§ 3

    (1) Predmetom privatizácie podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby[2] nemôže byť majetok štátu, ktorý má v správe[3] štátny podnik, alebo majetok akciovej spoločnosti s významnou majetkovou účasťou štátu alebo fondu alebo majetok národno-štátneho záujmu.

(2) O privatizácií dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností s významnou majetkovou účasťou štátu alebo fondu, vždy rozhoduje na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná vláda“) nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

§ 4

    (1) Pri  rozhodovaní o štátnom podniku a akciovej spoločnosti s významnou majetkovou účasťou štátu alebo fondu, musí byť zachovaná trvalá majetková účasť štátu alebo fondu na podnikaní v rozsahu minimálne 51%.

    (2) Výnos z prevodu majetku je príjmom osobitného účtu fondu. Prostriedky z tohto účtu sa v súvislosti s prevodom majetku na iné osoby použijú len na úhradu nákladov spojených s prevodom s prevodom majetku za

a) vypracovanie znaleckého posudku,

b) vypracovanie geometrického plánu,

c) geometrické práce,

d) uverejnenie inzercie,

e) verejná súťaž,

f) ochrana majetku,

g)  poplatky banke za vedenie účtu,

h) bežná údržba majetku,

i) iné výdavky spojené s prevodom majetku.

     (3) Fond nesmie s výnosom z prevodu majetku štátnych podnikov a akciových spoločnosti s významnou majetkovou účasťou štátu alebo fondu a s majetkom národno-štátneho záujmu nakladať do konca III. volebného obdobia národnej rady.

§ 5

     (1) Štátny podnik môže zakladateľ zrušiť bez likvidácie a hmotný majetok zrušeného podniku ako celku vložiť len do akciovej spoločnosti, v ktorej bude mať štát 100% majetkovú účasť. Spolu s týmto majetkom prechádzajú na nadobúdateľa práva a povinnosť zrušeného štátneho podniku.

    (2) Nakladanie s akciami a právami k nim, vzniknutej akciovej spoločnosti podľa odseku 1 je do konca III. volebného obdobia zakázané.

§ 6

     Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa podľa privatizačných rozhodnutí prevodu o majetku štátnych podnikov a akciových spoločnosti s významnou majetkovou účasťou štátu alebo fondu schválených vládou do konca III. volebného obdobia nepostupuje.

§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Zhodnotenie súčasného stavu

Súčasná právna úprava umožňuje vláde privatizovať štátne podniky, akciové spoločnosti s významnou majetkovou účasťou štátu alebo fondu a majetok národno-štátnych záujmov. Tento majetok je možné privatizovať aj vládou pri stave totálnej nestability politického systému a menšinového postavenia vlády Slovenskej republiky opierajúcu sa o netransparentné politické dohody s dôvodným podozrením kupovania nezávislých poslancov.

Dôvody potreby novej právnej úpravy

Rozhodnutia o privatizácií a následná privatizácia majetku štátu, ktorý majú v správe štátne podniky, alebo majetku akciových spoločnosti s významnou majetkovou účasťou štátu alebo fondu malo negatívny vplyv na ekonomickú suverenitu Slovenskej republiky a životnú úroveň jej občanov. Podobne rozhodnutia o privatizácií a následná privatizácia majetku národno-štátnych záujmov a rozhodnutia o nakladaní z výnosom privatizácie významne ovplyvňujú budúcnosť Slovenskej republiky a životnú úroveň jej občanov.

Absencia väčšinového postavenia vládnej koalície v Národnej rade Slovenskej republiky a absencia dohôd relevantných politických síl umožňuje rozhodovať o privatizácii len hŕstke jednotlivcov a záujmových skupín  aj za cenu možnej netransparentnosti, klientelizmu, korupcie a iných spoločenských neduhov.

Preto návrh zákona pozastavuje privatizáciu až do  konca III. Volebného obdobia Národnej rady SR.

Súlad návrhu zákona s Ústavou SR:

Návrh novely zákona je v súlade s Ústavou SR.

Súvislosti  s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami:

Návrh novely zákona je v súlade s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami.

Hospodársky a finančný vplyv na štátny rozpočet a rozpočet verejnej správy:

Návrh novely zákona bude znamenať finančný výpadok vo výške 30 mld Sk v roku 2006.

Nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie:

Návrh novely zákona nebude mať nárok na pracovné sily a organizačné zabezpečenie.

B. Osobitná časť:

K Čl. I.:

K § 1

            Ustanovenie vymedzuje účel zákona, ktorý je potrebný prijať z dôvodu nestability slovenského politického systému, nedostatku dohôd relevantných politických síl a menšinového postavenia vlády Slovenskej republiky.

K § 2

            Ustanovenie pre účely tohto zákona vymedzuje pojmy: „strategický dôležitý štátny podnik a akciová spoločnosť, v ktorej má štát alebo fond významnú majetkovú účasť“ a pojem „majetok národno-štátneho záujmu“.

K § 3

            Ustanovenie obligatórne ustanovuje, ktorý majetok nie je možné podľa tohto zákona privatizovať a že o privatizácií dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností s významnou majetkovou účasťou štátu alebo fondu, vždy rozhoduje na návrh vlády Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

K § 4

            Ustanovenie vymedzuje podmienky privatizácie štátnych podnikov, akciových spoločnosti v ktorých štát alebo fond má významnú majetkovú účasť v taxatívne vymedzených odvetviach a podmienky nakladania z výnosu z privatizácie, ktorú schváli Národná rada Slovenskej republiky.

K § 5

            Ustanovenie ukladá povinnosť zakladateľovi štátnych podnikov ako nakladať s majetkom zrušených štátnych podnikov do konca III. volebného obdobia.

K § 6

            Ustanovenie zakazuje nepostupovať podľa privatizačných rozhodnutí prevode o majetku štátnych podnikov a akciových spoločnosti s majetkovou účasťou štátu alebo fondu schválených vládou do konca III. volebného obdobia.

K § 7

            Ustanovenie  ustanovuje účinnosť zákona vzhľadom na naliehavosť riešenia predmetných právnych vzťahov.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Navrhovateľ zákona:

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

2. Názov návrhu zákona:

Návrh zákona o zákaze privatizácie strategicky dôležitých štátnych podnikov, akciových spoločností a majetku národno-štátneho záujmu (zákon o zákaze privatizácie).

3. V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona:

Neupravená.

4. Návrh zákona svojou problematikou:

a) Nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe.

b) Nepatrí medzi priority uvedené v príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie (Biela kniha).

5. Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona :

Nestanovuje sa.

6. Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie:

Bezpredmetné.

7. Účasť expertov pri príprave návrhu zákona a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:

Návrh bol pripravený bez účasti expertov.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov

a vplyvov na zamestnanosť

I. Odhad dopadov na štátny rozpočet a na verejné financie: 

Návrh zákona o zákaze privatizácie strategicky dôležitých štátnych podnikov, akciových spoločností a majetku národno-štátneho záujmu (zákon o zákaze privatizácie).

Návrh novely zákona bude znamenať finančný výpadok vo výške 30 mld Sk v roku 2006.

Rok 2006 = -30 mld Sk

Rok 2007 = 0 mld Sk

Rok 2008 = 0 mld Sk

Rok 2009 = 0 mld Sk

Rok 2010= 0 mld Sk

II. Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

Navrhovaný zákon bude mať pozitívny dopad na psychiku obyvateľov.

III. Odhad dopadov na životné prostredie

Navrhovaný zákon nemá vplyv na životné prostredie.

IV. Odhad dopadov na zamestnanosť

Návrh zákona neovplyvní zamestnanosť.


[1] Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona  č. 42 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb. a Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z.z. (úplné znenie č. 11/1994 Z.z.).

[2] Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu štátu na iné osoby v znení

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 92/1992 Zb.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 544/1992 Zb.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 264/1992 Zb., 541/1992 Zb., 17/1993 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 172/1993 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 60/1994 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 172/1994 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 244/1994 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 369/1994 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 374/1994 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 190/1995 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č.  304/1995 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č.  4/1996 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 56/1996 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 322/1996 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 352/1996 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 210/1997 Z.z., 211/1997 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 221/1998 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 253/1999 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č 122/2000 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 441/2000 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č 13/2002 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 292/2002 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 465/2002 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 291/2002 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 564/2003 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č 359/2004 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 717/2004 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 523/2004 Z.z.

[3] Zákon č. 374/1996 Z.z. o správe majetku štátu v znení

o správe majetku štátu 72/1999 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 121/2001 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 509/2001 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 64/2002 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 435/2002 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 161/2003 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 512/2003 Z.z.

zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 618/2004 Z.z.

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., poslanec Národnej rady slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky, Námestie A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava

PODPORTE nezávislé spravodajstvo

Vážení priaznivci DAVuDVA , od 1 decembra Vám prinášame aktuálne spravodajstvo, komentáre, analýzy, eseje a rozhovory. Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Bez Vašej pomoci sa však ďalej nepohneme.


Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


30 thoughts on “Boj poslanca Ondriáša proti privatizácii: návrh zákona o zákaze privatizácie

 • 16. februára 2019 at 16:02
  Permalink

  Takto má vyzerať práca ľavicového poslanca !

  A nie tie pubertálne prekáračky na internete s pravičáckou zberbou, čo predvádza prešporský kaviarnik Blaha.

  Reply
  • 16. februára 2019 at 16:31
   Permalink

   Martin.
   Teda aj keď mám názor na aktivitu p. Ondriáša, tak vrele súhlasím s Vami, že p. Ondriáš v mene ľavicovej politiky teda aj niečo aktívne robí a netliacha.
   Blaha ten iba tára a tára a podporuje oligarchických kapitalistov a neprávosti.

   Reply
   • 16. februára 2019 at 18:46
    Permalink

    A Vy, čo robíte, Jankech, okrem toho, že tliachate, tárate, tárate a svojimi názormi podporujete oligarchických kapitalistov a neprávosti? Ste arogantný, namyslený, cynický — fašizmus v praxi. Mám z Vás zimomriavky! Fašizmus nie je o uniforme, ale o neúcte k človeku, vo všetkých Vašich komentároch vidím pomyselný hákový kríž, proste NADČLOVEK — nikto na Vás nemá… Kopnite si do mňa, kopnite si do pani Honkovej, do pána Ondriáša…kopnite si tou svojou fašistickou čižmou a potom nás všetkých nazvite boľševikmi, fašistami…Vy NEČLOVEK!

    Reply
    • 16. februára 2019 at 19:15
     Permalink

     Ale súdružka Slavomíra.
     Ćo ste si vypili?
     Ešte viac to máte pokrútené ako inokedy. No je sobota. Beriem:))
     .
     PS . Až nezabudnem.
     Ja nepodporujem ani kapitalistov a ani oligarchov. To robíte pani Slavomíra Vy.

     Reply
     • 16. februára 2019 at 19:52
      Permalink

      Ale, ale, Jankech, ja nemám nič pokrútené, ani názory, ani charakter! To Vy sa tvárite, že ste proti oligarchom a pritom zvelebujete kapitalizmus, ktorý ich produkuje, nemáte to pokrútené? Predčasom ste sa /na otázku Cudzinca: „Ako idú obchody?“/ vyjadrili takto: „…tá proletárska pakáž len obzerá a nechce nič kupovať, len obzerá..“ To je teda HNUS! Uvrhnúť ľudí do chudoby a potom ich ešte aj urážať!
      P.S. Mimochodom som pod vplyvom minerálnej vody, vždy!

 • 16. februára 2019 at 16:28
  Permalink

  Vďaka bohu že sa to takým ekonomickým analfabetom ako je pán Ondriáš nepodarilo. Lebo ak áno, boli by sme na tom ako Bielorusko.

  Reply
  • 16. februára 2019 at 18:35
   Permalink

   Hlavne že ekonomickí géniovia typu Mikloš to zariadili, pán Jankech. A preto v duchu svojej mantry „štát je najhorší vlastník“ „sprivatizovali“ naše strategické podniky do štátnych rúk Nemecka, Francúzska a Talianska. Ruhrgas, Gaz de France a Enel sú totiž prevažne štátne firmy ako aj Deutsche Telekom.
   Takže, nech žijú ekonomickí analfabeti …

   Reply
   • 16. februára 2019 at 19:03
    Permalink

    Pán Juhár.
    Pred časom som si podrobne preštudoval akcionársku štruktúru Enelu a štát v nej vlastnil menej ako ostatní. Firmy ktoré mali akcionárske podiely v ENELi mali ďalších a ďalších akcionárov čo zabezpečovalo elimináciu štátnych a teda korupčných záujmov. Podiel štátu, ale prinášal zisk, keďže politici a všelijakí hajzlíci (takí ako Fico, Holjenčík a spol.) nemali na firmu dosah.
    Doučte sa a potom tárajte.

    Reply
    • 17. februára 2019 at 1:27
     Permalink

     Ja už len toľko, že sieťové odvetvia môžu odovzdať do cudzích rúk len idioti. Prípadne zradcovia.

     Reply
     • 17. februára 2019 at 9:54
      Permalink

      Pán Juhár.
      To je Váš názor, ja mám iný.

   • 16. februára 2019 at 22:15
    Permalink

    Imrovi odpoveď: neiskri v emóciách a skôr si spomeň, či si na niečo ako návrh zákona KSS v tom roku 2005 pamätáme…v roku 2005 bolo v NR SR 11 poslancov za KSS. Treba to overiť.

    Reply
     • 17. februára 2019 at 18:56
      Permalink

      Marian, iba nás utvrdíte z toho úryvku v tom, čo za politických patlalov tam v NR SR KSS mala: absolútne nepripravená taktika predkladania zákona, žiadni poslanci prihlásení do rozpravy, návrh číta za vedúceho schôdze NR SR nebohý Viliam Veteška – a aj to nie slovne, ale ako „číslo prejednania…“do rozpravy sa prihlásil iba V.Ďaďo, pani Bollová sa prihlásila až po odhlasovanom zamietnutí, no katastrofa taktiky …a kde bol sám predkladateľ Ondriáš v tom momente?…
      ( neviem či v tom čase bol taký krásny ilustrovaný prepis jednaní z NR SR…zdá sa mi to umelé a „spracované“…nie priamo z materiálov NR SR…ešte i s tými foto priamo ako facebook….
      TAMTO Z LINKU JE: NE- dô-ve-ry-hod.né !….a v skutočnosti ak to aj bolo, ten Veteška tých predkladateľov „vybodyčekoval“ ešte skôr než sa začalo hlasovanie a rozprava…a vo verejnosti sme o tom nevedeli ani my, čo sme vľavo…znova potvrdzujem: ľavica – to je spálenisko už dlho a dlho….som z toho smutný….

  • 16. februára 2019 at 20:17
   Permalink

   Pani Slavomíra.
   Iba k jednej veci:
   Dovolím si citovať:
   „Ako idú obchody?“/ vyjadrili takto: „…tá proletárska pakáž len obzerá a nechce nič kupovať, len obzerá..“ To je teda HNUS! Uvrhnúť ľudí do chudoby a potom ich ešte aj urážať!“
   .
   Nič také som nikdy nepovedal. Pri ktorom článku to tento podlý človek napísal?
   .
   Tie ostatné Vaše hlúposti komentovať nepotrebujem.

   Reply
   • 16. februára 2019 at 21:01
    Permalink

    Pane Jankech, příjemný sobotní večer Vám přeji z Moravy!

    Paní Slavomíře Kotrádyové jste napsal, že, cituji: „Nič také som nikdy nepovedal. Pri ktorom článku to tento podlý človek napísal?“ Takže, osvěžím Vám paměť, zapomnětlivý člověče, abyste nám všem prozradil onoho podlého člověka. ) Co Vy nato? Toto 7. února dopoledne t.r. Vám napsal „Cudzinec“:

    https://davdva.sk/zapas-deep-state-proti-demokracii-dozvie-sa-americky-lud-pravdu/#comment-7281

    A toto jste mu odpověděl Vy, pane Jankech:

    https://davdva.sk/zapas-deep-state-proti-demokracii-dozvie-sa-americky-lud-pravdu/#comment-7288

    Já zopakuji Vaše slova, pane Jankech: „Tá proletárska pakáž príde len obzerať a nič nechce kúpiť. Preto tu celý deň kvočím pri pokladni za počítačom a zasieram ľavicové diskusie svojimi pravicovými výlučkami.“

    Takže? Napsal jste to Vy, anebo nenapsal jste to Vy? Pokud jste to Vy nebyl, tak který podlý člověk to asi byl, když ne Vy, pane Jankech? ) POSTAVTE SE K LEVICOVÉ UČITELCE S. KOTRÁDYOVÉ ČELEM A OMLUVTE SE JÍ.

    Jste přece čestný pravičák nebo snad chcete říci, že nejste čestný pravičák? Pokud nejste čestný pravičák, pak se raději držte při zemi, abyste nemusel „zasierať ľavicové diskusie svojimi pravicovými výlučkami“, vďaka, pán Jankech.

    POSTSKRIPTUM
    Pane Jankech, dnes jsou tomu přesně 83 roky (16.2.1936), kdy ve Španělsku v parlamentních volbách «Národní fronta» (koalice levicových stran, tedy stran, které „VĚČNĚ JEN lžou“) obdržela neuvěřitelných 256 poslaneckých míst oproti 165 křeslům pravic. stran (to jsou ty strany, které „NIKDY nelžou“) a 52 křeslům oproti centristickým stranám. Celkové vítězství levice tak volebně dosáhlo ve Španělsku 256 vs 217 poslaneckých křesel. Tož tolik historie, pane Jankech.

    Reply
    • 16. februára 2019 at 21:36
     Permalink

     Nie, nie, nie! Od toho človeka žiadne ospravedlnenie nepríjmem!!!
     Pán…z Moravy, ďakujem Vám veľmi pekne za podporu, ale NADĽUDÍ ne-ná-vi-dím…

     Reply
  • 16. februára 2019 at 22:12
   Permalink

   Veru Jankech, od teba by sa mali učiť budovaniu úspešnej ekonomiky, nie ? Napríklad podľa úspešnosti toho vedra splaškov, ktoré nazývaš knihou, musel si ho vydať za vlastné a aj v antikvariáte s ním podkladajú stôl …

   Reply
   • 16. februára 2019 at 22:23
    Permalink

    Cudzinec.
    No tak poď do ringu.
    Tak Ty sa vydávaš za mňa však. Ty chudáčik Tak daj svoje meno. Ja sa za To svoje nehanbím a na knihy ktoré som napísal som hrdý.
    A že sú v antikvariáte? No tam sú tisícky dobrých kníh. Ale tomu asi nerozumieš však.
    Ty si ten úchyl z Piešťan? Nemám Ťa na kamerovom zázname?
    Tvoje tvrdenia sú iba tvrdenia závistlivca, zbabelca a podlého človeka.
    Ty si nikdy žiadnu knihu nenapísal a ani nevydal.
    Keďže v tej dobe som vlastnil svoje vlastné vydavateľstvo tak asi nebudem zadávať vydanie vlastnej knihy niekomu inému. To by som sa asi zosmiešnil. Ale tomu rozumieť nemôžeš.
    Jediné o čo Ti ide okydávať ma z poza plota.
    Čakám na Tvoje meno.

    Reply
    • 18. februára 2019 at 15:52
     Permalink

     Danko, márne sa snažíš, ten tvoj brak by nevydali ani na toaletnom papieri. A keď sa už teda hlásiš k nejakému defektu, prečo radšej ten neriešiš ? Však si vezmi ten záznam, ukáž ujovi doktorovi, hádam ti požičia nejaký kabátik s gombičkami na chrbte, nie ?
     A tie smiešne výzvy si nechaj pre batoľatá … ešte aj tým by zabehlo od smiechu, kto ich vyzýva na férovku.

     Reply
  • 17. februára 2019 at 19:00
   Permalink

   Jankech, sklapni! Kritika je namieste, ale nie týmto porovnaním….V Bielorusku by si sa mal dnes možno oveľa lepšie ako dnes na Slovensku – ale diskutovať o tom nebudeme….

   Reply
   • 17. februára 2019 at 21:00
    Permalink

    Ak bude alias“Cudzinec“ kritizovať moje názory a k téme, tak je to v poriadku. Ale to čo kritizuje on je jednoducho úbohosť. Kritizuje a okydáva moje publikácie ktoré nikdy nečítal . Snaží sa spochybniť obsahovú kvalitu mojich publikácií ktoré sa dajú kúpiť už iba v antikvariáte. Žiaľ, tú prvú som vydal vr. 1994 a keďže som prvé vydanie vypredal cca do roka, tak je zrejmé že sa v kníhkupectve kúpiť nedajú. To že je nejaká kniha v antikvariáte neznamená že ide o brak. Ja som si tiež kúpil prednedávnom knihu básni od Jána Kostru v antikvariáte a dlho som ju hľadal. A je to úžasná zbierka básní. Takže o obsahovej kvalite sa nedá ani len diskutovať. A našli by ste tam knihy ktoré sú aj od svetových či slovenských velikánov.
    .
    No a posledná nehanebnosť je, že pridal nechutný komentár pod mojim menom, keďže pozná môj e-mail a je ešte aj zbabelý diskutovať pod svojim menom.
    .
    Beriem kritiku, ak je adresná, konkrétna a k veci.
    Ale toto od neho kritika nie je, ale podlosť najhrubšieho zrna.

    Reply
    • 19. februára 2019 at 14:00
     Permalink

     Danko buď rád, že komunikujem pod prezývkou. Keby to bolo inak, už by si vysvetľoval svoje tvrdenie, že som údajne mal pridať nejaký komentár pod tvojím menom …
     A čo sa týka tej údajnej zbabelosti, o ktorej v súvislosti so mnou píšeš – zásadne sa porovnávam s chlapmi, nie tebe podobnými. Ty si chlap len vtedy, keď máš navrch, ak nemáš, potom si len žalobaba … proste nikto.
     A mimochodom, ešte poznámka ku komentáru, ktorý som mal podľa teba napísať v tvojom mene – nikto ti nepovedal, že sa dá presne zistiť, kto a odkiaľ ten komentár napísal ??? Si veľmi úbohý klamár … ?

     Reply
 • 16. februára 2019 at 21:25
  Permalink

  Pán Vašek Rusofób z Moravy.
  Nič také som nenapísal.
  Ale pred časom som namiesto svojho mena uviedol svoj e.mail a niekto to zneužil.
  Nie je to ani môj slovník a a nie je to ani moje vyjadrovanie.

  Reply
  • 18. februára 2019 at 15:55
   Permalink

   Danko, ešte niečo zaklam, nech sa zasmejeme …

   Reply
 • 16. februára 2019 at 21:49
  Permalink

  Pani Slavomíra .Ten komentár som nepísal.
  Jeden krát som nedopatrením namiesto svojho mena napísal e-mail. A niekto ho zneužil.
  Nemám problém sa ospravedlniť ak pochybím.
  Svoje komentáre určite nebudem nazývať pravicovými výlučkami. To by som asi šiel sám proti sebe.
  Komentár kde som náhodne uviedol svoj e-mail namiesto mena som reklamoval u pán Diczhyázyho, ale asi ho nezmazal. Teraz som uvedené reklamoval opäť.

  Reply
 • 16. februára 2019 at 22:08
  Permalink

  Teda pamätám si na všeličo, ale že by KSS bola predložila v roku 2005 do parlamentu návrh takéhoto zákona, to si nepamätám…určite by sa o tom hovorilo aspoň v ľavicových kruhoch, vtedy dobovo napríklad na Slove…aj keď – to už vtedy v 2005 bolo veľmi,veľmi,veľmi…a veľmi neskoro.
  Dobrý pokus …existuje PDF, rád by som taký návrh videl s pečiatkou NR SR a podpisom pána poslanca…alebo „šuplíková umelecká tvorba“? Nože prihoďte PDF formát….

  Reply
  • 16. februára 2019 at 23:09
   Permalink

   Do rádia ste si už pozval p. Fajnora – čo Vám bráni pozvať si tam p. Ondriaša ? Aj viac krát…

   Reply
   • 18. februára 2019 at 0:41
    Permalink

    Martinovi: Musím si tentoraz zobrať slávnu hereckú vetu z filmu Pelíšky: „A komu tím prospěješ, soudruhu?“…dnes máme úplne iné problémy ako privatizácia a postoj KSS k nej v 2005…

    Reply
    • 18. februára 2019 at 8:33
     Permalink

     No len že ste sa pýtali – a kto iný, ako predkladateľ zákona by Vám objasnil „jak to bylo“.

     Okrem toho, s. Ondriaš robí rôznu analytickú prácu v prospech socializmu, takže myslím že by bol súci hosť do vysielania – a to aj niekoľkokrát a na rôzne témy. Hlavne ak máte problémy s hosťami, ktorí odmietajú Vaše pozvánky buď zo strachu alebo z hanby.

     Takže – pozvete si ho do vysielania ?

     Reply
     • 18. februára 2019 at 13:22
      Permalink

      Spomienky na socializmus už sú uzavreté…spomienky na budovanie kapitalizmu…pán vedec Ondriáš sa diskvalifikoval tým, že síce obetavo „zostavil“ zoznam podnikov za socializmu, ktoré už „nie sú“, ale ten zoznam bol nekompletný – snaha o abecedné zoradenie stratila informačnú silu národohospodárskeho výskumu – nebol systematický – teda buď historickým postupom alebo organizačným členením národného hospodárstva ČSSR – bez uvedenia ktorý závod ku ktorému podniku či výrobno-hospodárskej jednotke patrí, atď. – teda skôr novinársky než vedecko-výskumný pohľad …a Spolok národohospodárov funguje už dva roky, s pánom Ondriášom sme už pár chvíľ na spoločných podujatiach prežili – nehlásil sa ku mne, takže nemám dôvod…
      Problém s hosťami je hlavne v tom, že do osvetovej relácie nepatria česky povedané „smyšlenky“…každý si môže vypýtať u pána Koroniho mikrofon a hovoriť v Slob.vysielači v relácii – lenže je to zadarmo a hlavne – dostanete označenie že „vysielate v SVBB“ a toho sa všetci boja ako čert kríža…a nenavážajte sa do mňa – tam máte chvastúňa Ondriáša, ktorý už 14 rokov nie je poslancom NR SR a nič nevybavil – o čom je tá diskusia pod článkom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *