Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Slovenské národné povstanie, v ktorom 29.augusta vyšľahol plameň odporu nášho ľudu proti fašistickej nadvláde patrí k najslávnejším stránkam histórie dejín slovenského národa. Idea boja za slobodu ľudu zaznievala v ťažkých vojnových časoch v hrdinskej básni Mor ho!, rovnako ako v dňoch SNP. Jej nadšením naplnené verše boli vysielané z povstaleckého rozhlasu, odznievali na verejných zhromaždeniach a ich pokrik MOR HO! sa stal bojovým pozdravom slovenských partizánov.

Hynú i naši, hynú, ale sťa víťazi!
Žiadna rana zvuk bôľu z úst im nevyrazí,
vďačne lejú vernú krv po osudnom poli:
oj, veď padnúť za národ — oj, veď to nebolí!

Samo Chalupka, Mor ho! fragment, 1864

Strhujúci účinok tejto nadčasovej básne, napísanej v roku 1864 však bude zaznievať s účinkom mocného zápalu vždy, kedykoľvek bude treba so zbraňou v ruke a s nasadením životov postaviť sa na obranu našej národnej slobody.
– SNP vyvrátilo lživú klérofašistickú propagandu slovenských nacionalistických kapitalistov šíriacich protičeský šovinizmus, čím zastierali svoje vykorisťovateľské ciele a závislosť na vládnucich kruhoch vtedajšej Tretej ríše. Ich zrada v období mníchovského rozsudku nad republikou roku 1939 ukázala zároveň, že vložiť záruky štátnej a národnej nezávislosti do rúk kapitalistickej triedy je dvojsečnou a veľmi nebezpečnou zbraňou. Bohužiaľ, nepoučili sme sa.
Je veľmi zaujímavé, a nemali by sme to ani prehliadať, že po novembri 1989 sa nanovo otvorene začalo hovoriť o období prvého Slovenského štátu. Strany, pre ktoré sa stala osoba Jozefa Tisa stále živím nástrojom politického boja, sú jasne prezentované svojou politickou orientáciou, ktoré vo svojich programoch kladú dôraz na národný rozmer. S národným však na Slovensku ide takpovediac ruka v ruke aj silná previazanosť s katolíckym klérom, nakoľko cirkev sa zanietene nevzdáva pozície najdominantnejšieho hráča v spoločnosti. Nečudo teda, že prezidenta Tisa v minulosti oživovali SNS, KDH, Matica slovenská, pričom je paradox, že obdiv k vojnovému Slovenskému štátu vychádzal práve z radov SNS.

„Ja skutočne obdivujem nášho prvého prezidenta Dr. Jozefa Tisa, pretože si v žiadnom prípade nemyslím, že bol vojnový zločinec. To je nehorázna absurdnosť.“
(Ján Slota, pri príležitosti 60. výročia slovenskej autonómie vyzýval na Tisovu rehabilitáciu)

Nie je to paradox? Nezabúdajme, že ak sa začnú prepisovať dejiny a národnosť, resp. patriotizmus sa bude cielene zneužívať týmto smerom, dostaneme sa opäť do roku 1939. Aj vtedy sa kapitalizmus postaral o budúcnosť šiestich vojnou zničených rokov a boli to práve národniari, ktorí sa sformovali do Hlinkových gárd, bojujúcich za naplnenie sebaurčovacích práv slovenského národa. Dnes vieme, komu táto garda prisluhovala, podľa vlastných slov bola obrancom slovenského majetku a životov, avšak v mnohých prípadoch jej jednotliví členovia prekračovali právomoci a zlyhávali v morálnej oblasti. Na „obranu slovenských záujmov“ boli vytvorené pohotovostné oddiely, ktoré vykonávali najmä pomocné práce pre nemeckú armádu, postupne však plnili rozličné funkcie – jednak strážili dôležité komunikácie či mosty, na druhej strane sa zúčastňovali spoločne s Nemcami viacerých protipartizánskych akcií či vykonávali protižidovské akcie. Neskôr boli tiež vytvorené také jednotky, ktoré zasiahli do bojov s povstalcami a partizánmi.
Ťažké skúsenosti šiestich rokov fašistickej nadvlády, neľútostný boj na život a na smrť proti fašizmu bohužiaľ nezmenili zmýšľanie slovenského ľudu, neupevnili a nerozvinuli kladné črty jeho národného charakteru. SNP ako vyvrcholenie odvekého boja pracujúcich ľudí proti vykorisťovateľom a utláčateľom trvalým žriedlom našej národnej hrdosti zostalo iba na papieri. Kde sa stratil ten nevyčerpateľný zdroj morálnej výzbroje nášho národa? My ako potomkovia slávnych udalostí nesieme priamu vinu, že sme dovolili, aby sa fašizmus opäť šíril Európou a akoby to nestačilo, odvrátili sme sa vinou kolaborujúcich politikov od brata, ktorý nás oslobodil a zapredali sme sa západu a jeho hodnotám, ktoré nemajú so slovanskými koreňmi nič spoločné, nakoľko západný model demokracie je existencia bez morálky a právo je tam merané hodnotou peňazí. Prepisujú sa dejiny, fašizuje sa Európa, kolonizuje nás Amerika a sloboda zomiera. Boj našich predkov proti fašizmu mal cieľ, vytvoril pravdivý, oduševňujúci obraz hrdinského zápasu, v ktorom sa kryštalizoval charakter ľudu a v ktorom boli iba dve východiská – bojovať s národom a pomáhať v boji, alebo ísť s nepriateľom a žiť v neslobode. My, potomkovia týchto hrdinov, sme si však zvolili druhý spôsob.-
SVS/KRIVÉ ZRKADLO PATRIOTIZMU, DAV DVA, december 2016, fragment

ČAS PREBÚDZANIA

Len jednu otázku
K bratom mám
ČÍM všetkým je nám
Sloboda ?
Pýtam sa briez a topoľov
Súmraku pod nežnou oblohou
Pýtam sa pradedov
V svojich snoch
Ktorí už našli vlastný rov
A čo za svoju rodnú vlasť
Vedeli HRDO život klásť
Len preto aby celá zem
Nesnívala len márny sen
…Ach povedzte mi Slovania
Vieme sa vzoprieť
Krivde k nám
Či chceme byť len krotká zver
Nie orol, čo sa môže vzniesť
Nerozpoznať klam v cudzích úst
Čo k ROZOŚTVANIU vábi krv ?

No moja duša netúži
Stáť bokom
V CUDZOM objatí
Chce voľný výhľad na domov
Skalnaté drsné výšiny

SVS
/október 2014/
zbierka – ŽALUJEM, ISBN 9788089703319

PREZRAĎ MI …

Prezraď mi svoje želanie
Prezraď mi ako už viac krát
Či okamih pretnem dychtivo
Keď ide o Teba, drahá vlasť ?
Mám veriť v nádeji na zázrak
Či ponoriť sa mlčky v beznádej
Keď pachuť zrady navôkol
Vrhá Ťa ľstivo do klamstva ?
Dych, čo z pľúc bez sily vyráža
Sám sebe stal sa nepriateľ
Len slepá poslušnosť k západu
A k ľudským biedam chladná krv
Ach … to je zrkadlo našich vín
Na schodoch Babylonu ako rab
Už ani svojím vo svojom
Bez ohňa v srdci sirota

Prezraď mi svoje želanie
Snahou ho splniť máš môj sľub
Ak Ťa však sklamem … neodpusť
Zabudni prosím na mňa

SVS
/február 2015/
zbierka – ŽALUJEM, ISBN 9788089703319

SLOVANIA NAVŽDY!

Tak budeme zomierať pre pravdu
Ak treba strhnúť masku šialencom
Nech nenávisť schovaná za úsmev
Už viac neťaží myseľ potomkov

Tu nie je popravčí klát Západu
Meč víťaza, čin, ktorý značí zlom
Slovana strach nehodí do kolien
Hoc mu už supy krúžia nad hlavou
… I keď pár odrodilcov
Spokojných v ľudských biedach
Teší ešte každá rana od chrbta
Je i smrť, čo nesie znak CNOSTI
Pamätaj Brusel, pamätaj!

SVS
/ jún 2016 /

NEPREJDÚ!

zbraň v rukách
tvárou v tvár proti fašizmu
sama za mier
je hodna mojej úcty
… babylonská kurtizána
obcuješ s peklom
pre imperialistické ciele
ja k vrhnutej genocíde
privedenej na svet
nemôžem prizerať

zlo nezomrelo
vo Vlčom dúpäti
lež tebou prežilo
v kreslách parlamentu
s požehnaním Ríma
ako kedysi

namieriť prstom na vinníka
odhodiť strach a nemlčať
je najmenej
čo môžme urobiť
pre tento svet
i pre seba
– NEMLĆAŤ o zabíjaní
pre svetovú oligarchiu
nenechať zomrieť
všetky veľké myšlienky
lebo toto je vojna
vojna proti despotizmu
Žalár národov !

SVS
/júl 2016/
zbierka – Súmrak, ISBN 9788089703425

EURÓPA

Pohľadom prázdnym Európa
Pre zradu zbavená všetkých práv
Vypijúc do dna potupenie
K Molochu upäto dvíhaš zrak

Na predkov vekmi hrdá krv
Národov rôznych v ponímaní
Života večne zelený strom
Korene v zemi neuchráni

Hoc by i chcela vzdorná mlaď
Neubráni sen o slobode
Bo rozum zmieta nezdravý svet
Kalužou klamu v úzkom brode

Synov Ti uvrhli v beznádej
Rozhodli o Tebe bez Teba
Ach, vedieť stelesniť, dostať von
Čo v hĺbke cit, srdce ukrýva

Nájsť výraz myšlienke, vtesnať v tón
Čo všetko hľadala si v bytí
Na jedno slovo zvádza ma reč
Je blesk – však NIE nečujný, skrytý

SVS
/august 2016/
zbierka – Súmrak, ISBN 9788089703425

POVSTAŇTE Z KOLIEN!

kde ukrývaš sa hrôza pých
Slobody odvážna pevkyňa
niet múz, ktoré by z Tvojich lýr
vzkriesili odvahu z popola?
už dlho zraku ukrytá
no stále vládkyňa ľudských sŕdc
rozdúchaj plamienok, aby hruď
v ohni zas hrdo horela

… cítiť PÚT trpké okovy
ak národ mlčí – mlčí zákon
povstaňte z kolien otroci
zem už je unavená tiažou
čo dáva slzám horký tvar
vlasť nezastrie hrou na pôvaby
je večný zákon raz nad vami
a ten nezlomí žiaden strach!

SVS
/november 2016/
zbierka – Súmrak, ISBN 9788089703425

EURÓPE

Už nectí Tvoje meno Slovan
Už nie si chrámom hodný múk
Vavrínom vraha ovenčená
Na Tebe nápis – Fašizmus!

Už Tvoja priazeň málo pre mňa
Len tŕnie žnem, čo porania
Sú z Tvojej sadby v potupení
Čo vie vzísť z tohto semena?

Raz budeš oplakávať v žiali
Vo vetchom šate svoju tvár
Zašliapneme jak švába reťaz
Čo vyžobráva našich práv

Moc, ktorá na vrchole horí
Zhasne, jej súdený je pád
To radšej v zemi hrdo ležať
Jak pred svastikou klopiť zrak !

SVS
/júl 2017/
zbierka – Svitanie

V DARGOVSKEJ PUSTEJ TÍŠINE
/venované Alexander Petrovič Golubjev /

V dargovskej pustej tíšine
Iba strom v ústraní smútil sám
Nad Tým, ktorého objala
V posmrtnom hábite cudzia vlasť

… Hruď zväčša za domovom ľpie
Ak v diaľke rovnaká krv čaká
Kdekoľvek kosti zloží duch
Len jediná zem je mu drahá

Tak prelomil si mlčanie
Hoc zmysly zľahli od únavy
Sen silou mlade vzoprel sa
Ako v dňoch nádeje a slávy

Zem, nebo nezmenili tvár
Len nový pán je, otrok iný
Však krvou presýtená zem
Nezožala vďak …iba hany!

Svet ničí klamstiev úmysel
Vojsko, súpera, bité davy
Zomiera pamäť národa
Odpusť Slovensku páriň mladý!

SVS
/júl 2017/
zbierka – Svitanie

BOH ŹEHNAJ EURÓPE!

Bola jar, ráno orosené
Keď spoznala si túto zem
Z kaluže krvi Holubica
Vypla si krídla na svoj vzlet

Hoc kadidlu dych ponášal sa
Tvár Ti mrzačil súmrak bied
Moc búrok uprostred besnení
Stíchla, až zdá sa – hrobov niet

A kým si žila, bolesť v hrudi
Z pŕs tlačila sa denne von
Zhmotňovala, čo nosíš v hĺbke
Myšlienky, city v jeden v tón

… Tak plynul čas, Ty zostarla si
No vedela si predvídať
Že človek zmení ľudskú dráhu
Vydá Ťa živlom napospas?

Dnes opäť v súmrak kloní sa zem
Ach, aká zmena na nebi –
Temnota noci v polopravdách
Krídla už kántri bleskami

V diaľke sa skaly zachmúrili
Hmlou sa prediera hlučný rev
Kvapky sa ženú po priestore
Rodiacej búrky pre svoj cieľ!

SVS
/september 2017/
zbierka – Svitanie

ČO POVEDAŤ ?

Vtedy som nežila, bolo to dávno
A sotva by som chcela vrátiť čas
No rada by som k hrobu svojich dedov
Povedzte mi však, čo im povedať?

Povedať, že pamäť národa už niet?
Vrahom je Stalin, Žukov, Svoboda ?
Že pravdu zbabelo nikto nebráni ?
Že krivdou je Červená armáda ?

Povedať im – To všetko bola márnosť?
Že teraz každý múdrejší sa zdá?
Že v smrti vojakov a ich zúfalstve
Nič viac ako prázdny čin nevidia?

Či povedať, že boli vlastne hlúpi
Keď sa v smrť hnali by sme mohli žiť?
Že svet si urobil z ich tiel rohožku?
Že bolesť vojny nepriniesla nič ?

A či povedať len, že vlastná krv zrádza
A v spomienkach na svojich pradedov
Zabúda pamiatku ctiť a uchovať
Povedzte – môžem povedať o tom?

Ak príde môj čas, budem plná studu
Lebo blázon som – chcieť byť poetkou
Pre všetkých tých, kto zapredal srdce
Prebudiť ich cit dušou sklamanou

Ak opäť Pravda vráti sa k nám na zem
Príde Sloboda a s ňou nový vek –
Pamätajte minulosť, ste jej deťmi
A hlavne buďte už Človekom len!

SVS
/máj 2018/
zbierka – Svitanie

NEVÁHAJ BRÁNIŤ TENTO SVET!

Ak fašistovi so zbraňou
Ničomný život daruješ
Domov, kde žila žena, mať
Všetko, čo rodným nazvať vieš –

Vedz: nikto viac nezachráni
Pokiaľ ich HNEĎ neubrániš
A nikto ho nezabije
Ak TY dáš šancu ešte žiť!

A ak si teraz zaváhal
O láske k vlasti navždy mlč
Nespomínaj viac najbližších
Ani kde v svete rodný kút!

Ak nezaváhal vlastný brat
Ak nezaváhal sused Tvoj
To oni Tvojich rodných mstia
Na čo si sa Ty nezmohol!

Neskrývajú sa za chrbát
Nemstia ich chudzie vintovky
Ak učinia bez váhania
Oni sú Mužmi, a nie Ty!

Ak ho však vezmeš, potom vedz:
Nebudeš ležať na zemi
Nebude stonať domov Tvoj
Rodných nenazveš mŕtvymi

Takto chcel on, nie vinný Ty
Nech teda zhorí jeho dom
Nie Tvoja, jeho rodina
Bude ho čakať nadarmo

Nedaruj týmto vrahom dych!
Neváhaj brániť tento svet!
A koľkokrát ich uvidíš
Svoju povinnosť konaj hneď!

SVS
/máj 2018/
zbierka – Svitanie

VÍŤAZNÝ MÁJ

Odpusťte nám drahí Bratia
My ešte stále ctíme Máj
Bratia sme Vám i naďalej
Nie zradcami je celá vlasť

Chápeme bolesť pradedov
Na hroboch je nás síce pár
No tí, čo vlasti odpadli
Predali za zisk nielen Vás

Moc prichádza i odchádza
Pamätáme si dobro – zlo
Však tých, čo teraz zrádzajú
Neujdú súdu ďaleko!

Nanútiť nám chcú klamstvá tých
Čo radi by na krku nôž
Ich myseľ – čisté šialenstvo
Smrť všade tam, kde chcú byť hosť

Svet bolesť dedov pošliapal
Rozhádal otcov so synmi
Ja verím – dušou ľudia sme
Jeden druhému na Zemi

A keď nás rania od chrbta
Nácie ľahnú popolom
Verím, že človek pochopí
Byť vzájomne si oporou

Odpustite, že slabí sme
I vojakov na hraniciach
Odpustite, že pravda lož
Hlupákov, pokrytcov i Hrad

A všade vojna, chaos, zlo
A ruky v krvi za dolár
Slovan podráža Slovana
Už dávno stratil vlastnú tvár

No všetci sme tu rodina
Aj jej sú vlastné roztržky
Hlavne však zostať človekom
Nie zver čo ženú do vojny!

Zopakovať si minulosť
A deťom zobrať opäť mier
Myslím, že nikto nechce tak –
Cítiť pach krvi z masy tiel

Svet na Vás ženie armádu
Vidieť Vás krvácať je cieľ
Ja si Ťa však ctím Russia
Pokiaľ si sestrou – s nami MIER

SVS
/máj 2018/
zbierka – Svitanie

O NÁS BEZ NÁS

Nechcem, aby zomierali ľudia
Vojnou, po ktorej nikto netúži
A aby v kotli varil sa môj ľud
Z pekla a krvi, sĺz a bolesti

Nechcem, aby zomierali deti
Ich matky zaodeli čierny šat
A k ženám nikdy neprišla správa
«Dnes padol v ostreloch manžel váš»

Nechcem vojnu! A nenávidím tých
Kto predal mier za dolár západu
Kto v jeho mene seje svetom smrť
A kričí opak, hoc ide o zradu!

SVS
/máj 2018/
zbierka – Svitanie

PLAČ EURÓPA NAD SEBOU!

Plač Európa, plač nad sebou!
Ty sama sebe zradca i kat
Sama si márnosťou nad márnosť
Predala rozum, hrdosť i jas

Najlepších synov vyháňaš preč
A proti bratom otáčaš zbraň
V porobu otroka ženieš ich
Nech zakúsia vlastný holocaust

Kto potom zostane pri Tebe
Keď všetko zničíť vieš za dolár?
A kto v tebe nájde domov svoj
Keď zemou spálenou budeš raz?!

SVS
/máj 2018/
zbierka – Svitanie

BOLESTNÝ ŽALM RODNEJ ZEME

Tu kde zo semien sŕdc brána ticho stojí
Tu kde vníma duch Lásku stále rásť
Tu kde počuť vždy jak túžobne dýcha
Tu teraz plače moja drahá vlasť

Načúvam bolestný žalm rodnej zeme
Zmučenú Pravdu v slzách po rokoch
Čo sa to s Tebou Domovina stalo
Že jej už nieto v Tvojich potomkoch?

Tu kde sa Odvaha spojila s Krásou
A siahla po zbrani biť rýchlo Zlo
Tu teraz v synoch mimo cestu ide
Do miest kde slnko navždy zapadlo!

Tisíce myšlienok a rôznych rečí
Cez slová klamstiev, bludov, poloprávd
Vhnali ich v mesto kde niet druhej smrti
Veď Dar rozumu nevie zhynúť viac !

Tu kde zo semien sŕdc brána ticho stojí
Tu kde vníma duch Lásku stále rásť
Počujem plač dnes ako tiché stony
Tu teraz plače moja rodná vlasť!

SVS
/júl 2018 /
zbierka – Svitanie

Moje zbierky poézie Žalujem,Súmrak a Svitanie reflektujú spoločenské dianie vo svete a sú výpoveďou súčasnej doby plnej klamstiev a pretvárky zo strany politických elít, no taktiež výpoveďou o človeku ako takom v tomto chaotickom prostredí, do ktorého bol uvrhnutý aj vlastnou vinou nezáujmu.
Ak sa stratí idealizmus, nemožno ho už nikdy kúpiť za žiadne peniaze. Túžba po spoločnej veci a všeobecnom blahu nech je prednejšia ako každý egoizmus a viera v ideu nech tak zostáva na prvom mieste pred všetkým svetským a pominuteľným. Hoci nás zachvátil morálny rozklad, nedovoľme, aby v ňom zomrela aj idea ušľachtilých princípov.

SVS, august 2018

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


12 thoughts on “Soňa Valovičová: UDRIE RAZ HODINA SLOBODY!

 • 15. augusta 2018 at 17:39
  Permalink

  Sme národom zradcov a kolaborantov, ktorí za „judášských 30 strieborných“ zradia nielen Krista a tí ktorí mu neveria, tak bez váhania sa kolaborantský spoja s tými, ktorí im zabezpečia moc nad pracujúcim ľudom. Je úplne jedno, či sa hlásia k ľavici kolaborujúcej s ukrajinskými boľševikmi alebo pravici kolaborujúcej s Germanmi. Vlastizradcom Svätoplukom počnúc, kolaborantom Tisom a Machom s Nemcami pokračujúc… Ďalej pokračujúc aj súčasnými vlastizradcami P. Weisom, B. Schmögberovou a spol. z SDĽ (viac 100 miliard pre prevažne Nemecké banky z našich daní a kolaborantské povolenie bombardovania Juhoslávie štátmi NATO lietadlami štartujúcimi z Nemeckého územia. Pravdepodobne po vlastizradcovskej kolaborácií za Sorošové judášske doláre spolu s Dzurindovskou pravicou sa neodpúšťa!) Ďalej pokračujúc a Ficom s Pelém a Lajčiakom asi nekončiac!
  Takže delenie na ľavicu a pravicu stratilo význam už pred 80 rokmi po mníchovskej zrade! Pretože ľavicoví kolaboranti s Ukrajinskými boľševikmi spôsobili, že sa nezmyselnou a krvavou Duklianskou operáciou výrazne spomalil postup ČS armádneho Ľ. Svobodu, rumunskej armády a ruskej armády. Pretože ľavicoví kolaboranti dohodli anexiu Podkarpatskej Rusi v prospech Ukrajiny. V roku 1968 ČSSR napadla v drvivej väčšine armáda Ukrajinskej SSR s vrchným veliteľom Ukrajincom A. Grečkom a generálným tajomníkom Leonidom Brežnevom. Na výborne bránitelnej Dukle Nemcami zbytočne zomreli tisice vojakov a to spôsobilo, že ďalšie tisíce obetí v SNP a koncentračných táboroch!
  Hlavná vec, že na bratislavskom hradnom námestí stoji socha prvého kolaboranta a vlastizradcu Svätoplúka d Germanmi postavená za peniaze ľavicových vlastizradcov kolaborujúcich s Merkelovou, podobne ako Svätipluk kolaboroval s Ľudovítom Nemcom v roku 870, len aby sa dostal k moci a udržal si ju až do smrti. Veľmi podobne ako Tiso s Hitlerom alebo Fico a Lajči so Schulzom a Merkelovou!
  Takže jediné politické delenie, ktoré má nespochybniteľný význam, je na skutočných vlastencov a na druhej strane kolaborantov a vlastizradcov!!!

  Reply
  • 15. augusta 2018 at 19:09
   Permalink

   Domotal si to a tá socha Svätopluka je úžasná, hrozí mečom za Dunaj kde bolo a stále je riadiace centrum svätej rímskej ríše habsburgo-nemeckej. Silnejší symbol slobodného nepokorného Slováka som nevidel.
   Delenie na ľavicu a pravicu nikdy nemalo zmysel. Od začiatku je pravica aj ľavica falošný projekt, kde sú do čela pripravovaní ľudia vopred. Ich vzájomný zápas je skutočný len do tej miery, ako hlboko sa tieto figúrky vžijú do svojej úlohy, ale vo svojej podstate je fiktívny. Zdanlivý konflikt pravice a ľavice slúži na riadenie spoločnosti nenápadnou silou ktorá stojí v pozadí udalostí.

   Reply
   • 15. augusta 2018 at 20:46
    Permalink

    Vysvetlia nám ľudoví politológovia z HlavnýchSpráv aj to, aké spoločné záujmy majú kapitalista a jeho zamestnanec , alebo ešte lepšie – vyvrátia nám ( údajnú ) protichodnosť ich záujmov.

    Tešíme sa na Vaše odpovede.

    Ďakujeme.

    Reply
    • 15. augusta 2018 at 22:27
     Permalink

     Spoločným záujmom by malo byť vytvorenie hodnoty. Tovaru, služby, výkonu. Aj keď obaja z rôznych dôvodov, ale spoločný záujem to je.
     .
     Protichodnosť je v tom, že kým kapitalista sa snaží maximalizovať svoj kapitál. Zamestnanec iba predáva svoju pracovnú silu.
     Zamestnanec je pre kapitalistu iba „medzistupeň“ medzi kapitálom a zväčšeným kapitálom.
     Kapitalista pre zamestnanca iba vytvára priestor pre možnosť predaja svojej pracovnej sily. Zamestnanec tak iba predáva svoj výkon bez nadhodnoty, ktorá ostáva zamestnávateľovi.
     .
     Veľmi, veľmi zjednodušené!
     Obvykle sa na túto tému píšu knihy o 350 stranách…

     Reply
   • 16. augusta 2018 at 13:17
    Permalink

    RR, ak by si si dal aspoň tú námahu (a zdržal sa netrepania mýtickych sprostosti) pozrieť si wikipédiu, tak by si zistil, že Svätopluk bol kolaborantský oportunistický nitrianský hajzeľ podobný ako Tiso, ktorí si s Nemcami zabezpečili moc intrigami proti svojmu ľudu!

    Kolaborant s Nemcami Svätopluk
    https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Svatopluk_I.

    Cesta k moci

    Svatopluk byl synovcem knížete Rostislava. Koncem 50. let 9. století se Svatopluk chopil politické moci v nitranském knížectví, které bylo součástí Velkomoravské říše. V roce 867 Rostislav nitranské knížectví potvrdil jako lenní území Velké Moravy. Svatoplukův vliv na politické dění tak značně vzrostl.

    V roce 870 Svatopluk svěřil nitranské knížectví pod ochranu východofranské říše a Rostislavovi vypověděl poslušnost. Ten se pokusil Svatopluka zabít a obnovit svůj vliv v Nitranském knížectví. Svatoplukovi se ale podařilo Rostislava zajmout a následně ho předal do rukou Karlomana a jeho otce, východofranského krále Ludvíka Němce, dlouholetého Rostislavova oponenta. Rostislav byl odsouzen k smrti, později omilostněn a pouze oslepen a doživotně vězněn v Klášteře sv. Jimrama (sv. Emeramma) v Řezně[1].

    Svatopluk po tomto činu očekával, že ho Frankové potvrdí v pozici velkomoravského panovníka. Ludvík Němec ovšem namísto toho vyslal na Velkou Moravu dva franské markrabí, Viléma a Engelšalka, coby velkomoravské regenty. Svatopluk byl zároveň se sv. Metodějem uvězněn. Roku 871 proti vnucené franské vládě vypuklo na Velké Moravě lidové povstání, vedené Slavomírem (či Spytimírem), knězem z rodu Mojmírovců. Ludvík Němec vyslal na potlačení povstání své vojsko, které však bylo brzy poraženo. Ludvík tedy uskutečnil druhou výpravu, do jejíhož čela dosadil propuštěného Svatopluka, od kterého se mu dostalo slibu, že povstání přemůže. Jakmile ale franská výprava dorazila k hlavní velkomoravské pevnosti, Svatopluk přeběhl na povstaleckou stranu, chopil se vojenského velení a franské síly zcela rozdrtil.“

    Reply
    • 16. augusta 2018 at 16:15
     Permalink

     … a to dejiny by mali byť jednoznačnou vedou …

     Udalosti sa predsa stali len jednako, nie viacako, no napriek tomu sú výklady dejepiscov rozdielne.

     Ako je to možné ?!

     Reply
  • 15. augusta 2018 at 22:33
   Permalink

   Aj som ti chcel na niektoré nezmysli odpovedať. Ale potom som si to prečítal ešte raz a pochopil som, že máš tak ťažký život, obklopený nekonečným množstvom vlastizradcov, kolaborantov, plných nenávisti a zla.
   Tak som si povedal, že dnes sa pre teba nestanem ani jedným z nich.

   Reply
 • 15. augusta 2018 at 17:48
  Permalink

  Odvaha povedať pravdu v čase všeobecne uznávanej lži. Hlboká úcta!

  Pravda na háku
  za rebro visí,
  svedomie zaspalo,
  svedomie spí si !

  Reply
  • 15. augusta 2018 at 17:50
   Permalink

   Sonka, odvaha povedať pravdu v čase všeobecne uznávanej lži. Hlboká úcta!

   Pravda na háku
   za rebro visí,
   svedomie zaspalo,
   svedomie spí si !

   Reply
   • 15. augusta 2018 at 18:11
    Permalink

    ďakujem :)

    Reply
 • 15. augusta 2018 at 22:16
  Permalink

  Slovensko je tak malá krajina, že vždy bude potrebovať „protektora“.
  Jeho výber je potom daný orientáciou momentálnej vládnucej triedy. — Masarykova klaka nás zviazala s Parížom a Londýnom. – Tiso sa vsunul pod ochranné krídla Nemeckej Ríše. – Gottvald nás zase prihral Moskve a ZSSR. No a tí súčasní zase Bruselskej byrokracii.
  Nebolo obdobia, kedy Slovensko nebolo „pričlenené“ ako sféra vplyvu k nejakej mocnosti. A nebude to nikdy ináč. Je preto škoda plakať nad tým. Že krajina veľkosti malého Francúzskeho kantonu s počtom obyvateľov Berlína si nemôže do vôli vôličky vyskakovať slobodne.
  .
  SNP je síce veľkou udalosťou v dejinách Slovenska, ale jeho hrdinskosť sa dá rozdeliť do troch etáp.
  .
  1. – Pokus o štátny prevrat. SNP nebolo v počiatku ani trochu ľudové. Bol to pokus generálov a poručíkov Slovenskej armády prebrať hlavnú úlohu v štáte. (toto je tá najmenej hrdinská časť SNP)
  – Tento puč bol zle pripravený, zle prevedený a skoro prezradený. Ale mal šancu na úspech, aj keď ani v pamätiach nik z účastníkov nepíše aké mali plány po prevzatí moci.
  – Nanešťastie (ale pre SNP významné) Tiso neveril Gardistom a vernej časti armády a požiadal o pomoc Nemecko, ktoré obratom poslalo jednotky na potlačenie puču.
  – Je potrebné si uvedomiť, že do tej doby na území Slovenska neoperovali Nemecké vojská!!
  .
  2. – Prevrat sa nepodaril. Generalita dala výzvu na povstanie. Otvorili sa zbrojnice, organizovali sa nábory dobrovoľníkov a vôbec, do povstania sa prvýkrát významnejšie zapojili civili. (toto je už tá hrdinskejšia časť SNP)
  – Slovenská armáda v prvých dňoch celkom úspešne manévrovala proti Slovenským a Gardistickým jednotkám, ale po príchode Nemeckých začala séria porážok a ústupov.
  – Nakoniec bol pôvodný puč a následné povstanie vojensky porazené. Jednotlivé bojové skupiny zničené, zajaté, alebo rozprášené.
  .
  3. – Porazené jednotky mohli ukončiť boje a zmieriť sa s daným stavom, alebo ustúpiť do hôr a pokračovať v partizánskom spôsobe boja. (tu nastáva tá najhrdinskejšia a najvýznamnejšia časť SNP)
  – Je možné, že keby celé povstanie potláčala vláda iba vlastnými silami, bolo by sa obyvateľstvo zmierilo s daným stavom. Ale prítomnosť a agresivita Nemeckých vojsk dala vzniknúť celonárodnému odporu.
  – Partizánsky spôsob boja sa stal národným a svojim spôsobom sa doň zapojil naozaj celý národ. Aj preto mohol vydržať ataky Nemeckých a Gardistických jednotiek. Partizáni sa mohli oprieť o podporu jednoduchého, ale odhodlaného ľudu, ktorý napriek represiám vytrval v odpore.
  Čo je to hrdinstvo SNP – ktoré nás do dnešných dní tak fascinuje.
  .
  A v podstate Komunistická strana mala oproti všetkým jednu výhodu – už dlho bola v ilegalite, mala vlastnú podzemnú sieť a tom najhrdinskejšom období SNP prirodzene túto sieť a schopnosť prežiť v ilegalite dala do služby SNP a stala sa vedúcim článkom
  Možno dosť nepresne povedať, že počiatok SNP (vojenský prevrat) bol skôr pravicový, keďže sa v ňom angažovali vysoký vojenskí hodnostári. Ľavicovým bol skôr záver a pretrvávanie SNP, keďže v ňom hlavnú úlohu preberali komunisti.
  .
  Majte sa pekne.

  Reply
  • 16. augusta 2018 at 14:12
   Permalink

   Gejza Antal, kategorický s tebou nesúhlasím, že Slovensko musí mať protektora!
   Porovnať cca 5 mil. Nemeckých sardiniek natlačených v Berlíne so Slovenskom s takmer 50 tisic km² územia je úplne strelené
   Porovnatelné štaty sú Fínsko, Dánsko,Nórsko ale aj Švajčiarsko a Izrael po odpočítani po cca 2,5-3 miliónov arabášských moslimov. Tieto štáty sú zvrchované, svojbytné svojpravne a dokážu sa ubrániť! Tak ako povedal Masaryk len sa nesmieme báť a nesmieme kradnúť!! A ako povedal Topolánek, hlavne ide o to aby sme sa nedoľakali a neposrali!

   Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *