Pavol Janík: Spomienka na recenziu po dvadsiatich rokoch

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

V súvislosti s najnovším vývojom spoločenských udalosti som si spomenul na recenziu, ktorú som pôvodne publikoval pred viac ako 20 rokmi (10. 1. 2000) a ktorá očividne dodnes nestratila aktuálnosť.

***

Autorom výnimočnej knihy Kecy a fakty o tzv. demokracii (vydavateľstvo Eko-konzult) je RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. (1952), vedúci vedecký pracovník Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, ktorý 5 rokov vedecky pôsobil na niekoľkých univerzitách USA. Ako spoluautor sa zúčastnil na vyše 60 vedeckých prácach z oblasti molekulárnej biofyziky, ktoré boli publikované v renomovaných odborných časopisoch, z toho 12 v USA a 27 v západnej Európe.

Nezvyčajná publikácia zrejme nie je určená na čítanie pred spaním, pretože by sa čitateľ pravdepodobne nevyspal z dvoch dôvodov: jednak jej obsah je natoľko pútavý, že sa od neho nedá odtrhnúť a pohltí vnímateľa od prvej po poslednú stránku a jednak prijímateľovi predkladaných informácií nedovolia spať šokujúce fakty z oblasti svetovej ekonomiky, politiky, diplomacie, vojenstva, špionáže, oznamovacích prostriedkov a ďalších sfér života.

Kniha v rovine konkrétnych údajov ostro polemizuje so všeobecne mediálne šíreným idylickým obrazom súčasnej civilizácie a jej rozhodujúcich trendov. Presnými číslami dokumentuje skľučujúcu skutočnosť, že existujúci spoločensko-politický a sociálno-ekonomický systém nevytvára podmienky na racionálnu perspektívu ľudstva; napriek rečiam o rovnosti neposkytuje rovnaké príležitosti každému a neprináša rovnaké možnosti rozvoja všetkým krajinám.

Naopak, štatistické údaje poukazujú na priamu úmeru medzi rapídnou kumuláciou majetku v rukách úzkej skupiny najbohatších globálnych investorov a medzi enormne sa rozrastajúcou nesplatiteľnou zadlženosťou najchudobnejších štátov, v ktorých ročne umiera 11 miliónov detí a 1 milión detí je profesionálne zneužívaných v rámci prostitúcie.

Autor rozkrýva mechanizmus jednostrannej exploatácie ľudských, prírodných a hospodárskych zdrojov, ktorý má neraz zreteľné prvky otrokárskeho systému. Niektoré prehlbujúce sa majetkové rozdiely sú natoľko priepastné, že sú graficky nevyjadriteľné – napríklad nemožno zobraziť pomer, keď 358 najzámožnejších osôb vlastní majetok v hodnote 760 miliárd dolárov, čo sa rovná majetku 2,5 miliardy najchudobnejších ľudí na svete, pretože v znázornení by pri stĺpci s výškou 1 centimeter musel byť druhý stĺpec s výškou 69,83 kilometra.

Kniha obsahuje aj vecné informácie o americkej vojenskej a bezpečnostnej účasti na flagrantnom porušovaní ľudských práv v rámci invázií, prevratov a diktatúr, realizovaných, podporovaných, koordinovaných a riadených ozbrojenými zložkami a špeciálnymi službami USA. Charakteristickou črtou publikácie pritom je, že sa vo všetkých častiach opiera výlučne o mediálne, archívne a knižné pramene americkej proveniencie a o osobnú skúsenosť autora, ktorú nadobudol v bezprostrednom styku s inštitúciami a reáliami priamo v USA.

Bez zaujímavosti nie je ani skutočnosť, že v podmienkach tzv. otvorenej spoločnosti sú mnohé dôležité informácie verejne neprístupné. Napríklad fakt, kto je vlastníkom najmocnejšej americkej bankovej organizácie Federal Reserve.

Kniha nastoľuje veľa horúcich tém, na ktorých pozadí môžeme triezvo vnímať aj súčasné aktivity niektorých našich vládnych činiteľov a iných zo zahraničia financovaných tzv. nezávislých iniciatív a médií, ktorých cieľom je vytvoriť podmienky globálnym investorom na privatizáciu a reprivatizáciu strategických odvetví slovenskej ekonomiky, prirodzených monopolov a finančného sektora.

Publikácia Kecy a fakty o tzv. demokracii dáva k dispozícii každému rozumnému človeku logicky usporiadaný súbor frapantných skutočností, ktoré nás naozaj nemôžu nechať spokojne spať a nečinne či ľahostajne sa prizerať vlastnému systematickému a programovému ožobračovaniu, organizovanému na medzinárodnej úrovni i v zákulisí miestnych politických, vládnych a ďalších ustanovizní.

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 45 krajinách.

Článok po dohode s autorom nie je možné komentovať. Privítame, ak svoju reakciu napíšete formou samostatného príspevku.

Článok po dohode s autorom nie je možné komentovať. Privítame, ak svoju reakciu napíšete formou samostatného príspevku.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne