Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vážení priaznivci DAV-u DVA

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu. Čakajú nás zásadné politické udalosti - referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej spoločnosti.

V DAV-e DVA stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity. Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať DAV DVA.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..
Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712


Výber zaujímavých citátov a historických dokumentov od historika Ivana Luljáka publikovaných na sociálnych sieťach.


Všetky spoločenské vedy z konca 19. storočia sa proti vedám 18. storočia vyznačujú opatrníctvom. Proste odrážajú vo vedeckom poli všeobecné vládnuce pokrytectvo kultúrnej spoločnosti. Rovnako tak ako vieme, že existujú mnohé aspekty života, ale nehovoríme o nich, tak sa spoločenské vedy nikdy nezmieňovali o existencii tried, alebo vykorisťovaní.
Vysvetlenie spoločenských javov muselo byť vymyslené tak, aby v nich nebolo ani náznaku týchto nepríjemných skutočností, a ak sa to nedarilo, tak sa radšej nevysvetľovalo vôbec.
John Desmod Bernal /1901-1971/

Hospodárstvo vždy prosperuje, všetko ide náramne pekne, až tu je odrazu katastrofa.
Karol Marx, Kapitál

Čím jasnejší plameň, tým temnejšie tiene vrhá.
Melissandra z Ašaje Hra o tróny/Stret kráľov…

V otázke základného a stredného školstva musíme urobiť všetko preto, aby nedochádzalo k takým recidívam, aké sú charakteristické pre kapitalistické štáty, v nedostatku školských učebníc pre základné a stredné školy. Pedagógovia, odborníci, pedagogické nakladateľstvo aj na základe uznesenia XII. zjazdu KSČ sú pripravení dodať naším učiteľom, žiakom každoročne nové učebnice v prírodných a humanitných vedách… Z referátu Vasiľa Biľaka na marcovom pléne ÚV KSS 1965 k školskej otázke .
Zdroj : SNA , f. ÚV KSS, pléna, stenozáznam marcového pléna ÚV KSS /18.03.1965/ kr. 1863

Kultúrne odporúčanie 

Historické dokumenty: odporúča Ivan Lulják

Košúty, ako to pokračovalo
26. júna 1931 Ústredný výbor KSČ, niekoľko dní pred monstrprocesom so Štefanom Majorom a „Košutskými“ znovu vydal už ráz vydaný leták na podporu Štefana Majora /pozri zdieľanú prílohu/. Leták bol pôvodne vydaný začiatkom júna, no cenzúra ho nepustila do obehu a viacero viet zoškrtala. 23. júna 1931 leták v Poslaneckej snemovni imunizoval poslanec Josef Štětka a o tri dni na to vyšiel nákladom poslanca Klementa Gottwalda, pričom sa rozdával s podobizňou nespravodlivo väzneného poslanca Štefana Majora, zadržaného po vážnom incidente v Košútoch, kde četníctvo strieľalo do manifestujúceho robotníctva po úspešnom štrajku zemebrobotníctva v Galantskom okrese, ktorý mal mohutný ohlas nielen v Československu, ale aj v okolitých štátoch.

DAV informoval o Košútoch nielen kultúrnu obec Československa, ale aj popredných spisovateľov v Európe. Streľbu do robotníctva odsúdili slovenskí intelektuáli Jozef Gregor Tajovský, Emil Boleslav Lukáč, Milo Urban a iný. Z európskych Maxim Gorkij, Scotus Viator, Romain Rolland a iní…

60. roky

Dekolonizácia vyvolaná víťazstvom revolúcie na Kube v januári 1959 a záštitou sovietskej diplomacie raziacej Leninovo heslo o svojbytnosti národov viedlo k povaleniu koloniálnych panstiev v Ázii a Afrike. Národy si mohlo samotné určovať, aká bude ich cesta ďalšieho vývoja.

Rok 1966 – začiatok vojny vo Vietname, krvavé represálie indonézskej vlády proti ľavicovo zmýšľajúcim ľudom, nástup reakcie v Kongu, Indonézii a Latinskej Amerike.

No svet si v tomto období nenechal diktovať cestu. V januári 1966 z podnetu Kuby bola do Havany v dňoch výročia Kubánskej revolúcie zvolaná Konferencia solidarity, inak nazývaná aj Konferencia troch kontinentov – Latinskej Ameriky, Ázie a Afriky. Konferencia, ktorá bola vyznačená bojom za mier a snahou samobytnosti všetkých národov, dovtedy nemala žiadnej obdoby. Konferencia požadovala mier vo Vietname, Kongu, zastavenie krvavých represií kontrarevolúcie v Indonézii, Dominikánskej republike. Požadovala oslobodenie porobených koloniálnych národov v Angole a Mozambiku, odsúdila rasistický režim v Juhoafrickej republike a Južnej Rhodézii. Konferencia solidarity bola dôslednou mierovou konferenciou, ktorá dôsledne požadovala riešenie sporov mierovou cestou rokovania za okrúhlym stolom. Indická delegácia prezentovala na konferencii slová zosnulého predsedu vlády Indie Džavaharala Nehrua, že každá vojna končí rokovaním, tak prečo nerokovať hneď.

Výsledky konferencie uznali všetci pokrokoví ľudia. Sovietsky zväz navrhol, aby konferencia troch kontitnetov bola dôsledne prezentovaná v OSN, proti čomu boli zvlášť USA, Izrael a Veľká Británia. Jedinou pamiatkou zostala len hymna troch kontinentov, ako pamätník udalosti, na ktorú sa neprávom zabudlo…

O štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva na Slovensku roku 1986. Prejav podpredsedu vlády Ing. Pavla Hrivnáka

Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci!
Vláda Slovenskej socialistickej republiky predkladá Slovenskej národnej rade návrh zákona o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej socialistickej republike na rok 1986.
Dovoľte mi, aby som z poverenia vlády a nadväzujúc na 16. zasadanie ÚV KSČ i decembrové zasadanie ÚV KSS, odôvodnil jeho ciele a úlohy.
Celkové zameranie budúcoročného plánu vychádza z pozitívnych tendencii vývoja v rokoch 1983 až 1985, z ocenenia výsledkov plnenia tohtoročného plánu a z koncepcie predbežného návrhu 8. päťročného plánu.
V tomto roku pokračuje dynamický rozvoj národného hospodárstva ČSSR a jeho organickej súčasti – ekonomiky na Slovensku.
Na základe dostupných údajov môžem Slovenskú národnú radu informovať, že podniky a organizácie na Slovensku dosiahli za jedenásť, resp. desať mesiacov predstih v plnení priemyselnej výroby o jedno percento, v realizácii dodávok pre vnútorný obchod, investičnú výstavbu a vývoz približne o tri percentá, v nákupe hlavných druhov živočíšnych výrobkov takmer o dve percentá. Na úrovni plánu sa uskutočňujú stavebné práce.
Pri plnení týchto úloh sa prejavil veľký prínos zvýšenej pracovnej aktivity, spojenej s prijímaním záväzkov na počesť 40. výročia oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou. Veľkou mierou prispeli k tomu opatrenia, ktoré sa uskutočnili po línii straníckych orgánov, vlády i orgánov Revolučného odborového hnutia na urýchlené prekonávanie dôsledkov zaostávania zo zimných mesiacov.
Počnúc druhým štvrťrokom sa postupne zlepšuje aj plnenie kvalitatívnych ukazovateľov plánu, sprogresívnených v porovnaní s úlohami 7. päťročnice v súlade s uznesením 10. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1984. Avšak doteraz sa ešte nedosahuje v rade hospodárskych odvetví plánované zníženie materiálovej a najmä celkovej nákladovosti. Ani vyššiu spotrebu palív, vyvolanú nepriaznivými poveternostnými podmienkami, sa nedarí eliminovať ich efektívnejším využitím a pretrvávajú stále problémy v hospodárení s pohonnými hmotami.
Opatrenia, ktoré vláda prijala v auguste tohto roku, orientovali riadiacu a hospodársku sféru na riešenie týchto kvalitatívnych stránok plánu. Pri ich dôslednom plnení máme predpoklady dosiahnuť v tomto roku vyššiu tvorbu národného dôchodku v porovnaní s plánom o 0, 9 mld Kčs, zlepšiť saldo vzťahov odvetví v pôsobnosti vlády SSR k zahraničnému obchodu o viac ako pol miliardy Kčs, v podstate naplniť stanovené ciele v osobnej spotrebe obyvateľstva, pri vynakladaní vyšších prostriedkov na rozvoj spoločenskej spotreby i na investičnú výstavbu.
Vcelku tak úspešne uskutočníme ciele a úlohy stanovené zákonom SNR o 7. päťročnom pláne, o čom informoval Slovenskú národnú radu predseda vlády súdruh Peter Colotka pri prerokúvaní plnenia Programového vyhlásenia vlády SSR.
Ako vyplynulo z rozpravy k tejto otázke a z rokovania na 16. zasadaní ÚV KSČ a decembrovom zasadaní ÚV KSS, vývoj ekonomiky poznačujú aj viaceré problémy a slabiny. Ich spoločným menovateľom je nedostatočné využívanie dostupných zdrojov a možností, nie dosť rýchla prispôsobivosť štruktúry a technicko-ekonomickej úrovne výrobymeniacim sa podmienkam na zahraničnom trhu a veľmi diferencovaný postup intenzifikácie v jednotlivých odvetviach a podnikoch.
Na využívanie týchto rezerv a na efektívne zabezpečovanie nových potrieb sa zameriava pozornosť vlády, ministerstiev i hospodárskej sféry. Riešenie týchto úloh je vyjadrené aj v predloženom návrhu zákona o pláne na budúci rok.
Ciele a úlohy plánu na rok 1986, ako to rozviedol súdruh Colotka v správe Predsedníctva ÚV KSS na decembrovom zasadaní ÚV KSS, predpokladajú pokračovať v pozitívnom vývoji ekonomiky z rokov 1983 až 1985 a vyžadujú účinnejšie uplatňovať intenzifikačné faktory rozvoja. Preto sa stanovuje v štátnom pláne rast tvorby národného dôchodku v roku 1986 v porovnaní s jeho očakávanou tohtoročnou úrovňou o 4, 2 percenta.
Takýto hospodársky rast sa má dosiahnuť pri uvažovanom zvýšení produkcie hlavných odvetví približne o 3 percentá.
Ďalší rozvoj priemyslu sa bude naďalej opierať o rýchlu dynamiku rastu výroby strojárstva a elektrotechniky. Tieto odvetvia sa podielajú asi polovicou na celkovom prírastku priemyselnej produkcie. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa zvýši váha chémie a využijú sa rozvojové možnosti odvetví založených na domácej surovinovej základni, ktoré majú realizovať 28 percent plánovaného rastu priemyselnej výroby.
Efekt tohto rozvoja sa prejaví vo zvýšení finálnych dodávok priemyslu v roku 1986 oproti predchádzajúcemu roku o 2, 9 percent, pri vyšších nárokoch na kvalitu a sortimentnú štruktúru týchto dodávok. Rastúce zdroje sa vo väčšom meradle zamerajú na hmotné krytie vnútorného trhu, pre ktorý sa zvyšujú dodávky v porovnaní s rokom 1985 o viac ako 3 percentá. V rozhodujúcej miere sa na tom podieľajú odvetvia elektrotechnického, ľahkého, drevospracujúceho a potravinárskeho priemyslu. Druhou úlohou kľúčového významu je naďalej prispieť k vyváženosti zahraničnoobchodných vzťahov ČSSR zvýšením hmotného objemu vývozu o viac ako 2 percentá. Pritom v súlade s dlhodobejšou koncepciou podstatne rýchlejšie – o 4 percentá, vzrastie vývoz spracovateľských odvetví priemyslu.
Veľmi náročné a v porovnaní s uplynulým päťročným obdobím v mnohom nové úlohy má stavebníctvo. Cieľ zabezpečiť plynulosť investičnej výstavby na území ČSSR a rozvinúť práce na integračných akciách na území Sovietskeho zväzu, ktoré majú pre Československo nielen veľký ekonomický význam, ale riešia aj ekologické potreby, vyžaduje zvýšiť stavebné práce v roku 1986 v porovnaní s rokom 1985 o 1, 3 mld Kčs, z toho v organizáciách Ministerstva stavebníctva o 1, 1 mld Kčs. Pôjde o taký vzrast objemu prác, aký sa nedosiahol ani v jednom roku 7. päťročnice. Výrazne sa musia preskupiť sily v prospech veľkých stavieb a tiež dokončovacích prác.
Tieto požiadavky môžu stavebné organizácie zvládnuť iba za predpokladu, že sa účinnejšie využijú rezervy vo výkonnosti, zvýšia stavy robotníkov potrebných profesií a ďalej sa zlepší technická vybavenosť odvetvia. V pláne sú pre to vytvorené potrebné predpoklady a možno rátať aj s pozitívnym pôsobením mzdových a sociálnych opatrení, prijatých v minulom roku. Kladie to tiež väčšie nároky na úroveň riadiacej a organizátorskej práce, predovšetkým v rezorte stavebníctva. Úmerne týmto úlohám sa musí zintenzívniť aj pomoc ďalších rezortov a národných výborov.
Trvalou úlohou poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu je zabezpečovať potreby vnútorného trhu tovarmi v takej štruktúre, ktorá umožní ďalej skvalitniť výživu ľudí, pri uplatňovaní línie sebestačnosti vo výrobe potravín a postupnom vytváraní rezerv na odstránenie dôsledkov prípadných výkyvov v úrodách.
Preto sa dôraz kladie na zabezpečenie úloh v rastlinnej výrobe. V roku 1986 treba vyprodukovať 3, 9 mil. ton obilnín, čo o 5, 5 percenta prevyšuje priemernú ročnú produkciu dosiahnutú v 7. päťročnici a vyžaduje okrem kvalitnej agrotechniky aj dôslednejšie dodržiavať plánované osevne plochy. V porovnaní s rokom 1985 je potrebné rozšíriť o viac ako 10 tisíc hektárov osevne plochy olejnín, aby sme aj v ich produkcii dosiahli vyššiu mieru sebestačností.
Hlavnou úlohou v živočíšnej výrobe je naďalej zefektívniť využitie krmív tak, aby ich spotreba na jednotku produkcie poklesla oproti doteraz platným normám o 8 percent. Na úsporu jadrových krmív treba pritom racionálne zúžitkovať väčšie zásoby objemových krmív v poľnohospodárskych závodoch.
Plán vychádza aj zo všestranného posúdenia funkcií lesného hospodárstva. Už v budúcom roku sa znižuje ťažba dreva v porovnaní s tohtoročným plánom o 200 tis. m3 a postupne poklesne ťažba aj v ďalších rokoch 8. päťročnice. Upravujú sa ukazovatele úžitkovosti vyťaženej hmoty tak, aby zodpovedali kvalite rubných porastov. Zabezpečujú sa prostriedky na zvýšenie priamych nákladov na rozvoj pestovnej činnosti do výšky 360 mil. korún, čo presahuje náklady vynaložené na tento účel v roku 1985 o vyše 100 miliónov korún.
Rozvoj odvetví materiálovej výroby a celej ekonomiky podmieňuje vo väčšom meradle ako v uplynulých rokoch zvýšenie efektívnosti.
Zvlášť to platí o zhodnocovaní spotrebovanej energie, surovín a materiálov, čo je v pláne vyjadrené takmer dvojnásobne rýchlejšou dynamikou rastu tvorby národného dôchodku ako spoločenského produktu. Vo vzťahu k jednotlivým odvetviam sa tento zámer konkretizuje nielen náročným znížením podielu materiálových nákladov podľa diferencovaných podmienok a možností, ale aj úlohami v zhodnocovaní produkcie v zahraničnom obchode a tiež na vnútornom trhu.
V súlade s tým sa orientujú štrukturálne zmeny priemyslu na ďalšie zvyšovanie váhy odvetví a výrob s vyšším stupňom spracovania surovín a energeticky menej náročných.
Za rozhodujúci zdroj vyššieho zhodnocovania materiálových vstupov však považujeme zlepšenie technicko-ekonomickej úrovne výrobkov. Plán síce určuje zvýšiť v roku 1986 hodnotu výrobkov prvej akosti a technicky pokrokových v porovnaní s tohtoročnou úrovňou o 3 mld Kčs, to znamená o 7 %, no progresivita tejto úlohy nezodpovedá potrebám, ba nevystihuje ani reálne možnosti každého odvetvia. Preto vláda prijala opatrenia na jej prekročenie. Vyžaduje to urýchlene realizovať inovačné programy, pohotovejšie využívať výsledky vedeckotechnického rozvoja a účinnejšie orientovať práce vedecko-výskumnej základne práve týmto smerom.
V podmienkach budúceho roka má osobitný význam úloha dôsledne zabezpečovať racionalizáciu spotreby palív. Dôležité miesto v tomto smere pripadá rozvoju jadrovej energetiky, ktorá umožní v roku 1986 zvýšiť úspory asi o 750 tis. ton merného paliva. Nenahraditeľné sú však aj úsporné opatrenia v ďalších výrobných i nevýrobných odvetviach. Len ich dôsledným plnením, využívaním ešte existujúcich rezerv na každom pracovisku, možno rozvíjať ekonomiku a uspokojovať potreby obyvateľstva, pri prakticky nezmenených zdrojoch energie. Preto nemožno ustúpiť od úlohy zabezpečiť v roku 1986 minimálne 20 % úspor stanovených jednotlivým rezortom na obdobie 8. päťročnice v štátnom cieľovom programe.
V budúcom roku je tiež potrebné udržať tempo rastu produktivity práce z predchádzajúcich troch rokov. Podstatne dôslednejšie treba osvojovať výrobu na nových zariadeniach, ktoré zatiaľ nedosahujú výkon podľa projektu. Stálu pozornosť vyžaduje aj lepšie využívanie zásob.
Potreby národného hospodárstva a ciele, ktoré sa vytyčujú v upevňovaní vonkajších ekonomických vzťahov ČSSR a v rozvoji životnej úrovne obyvateľstva, vyžadujú intenzívnejšie mobilizovať zdroje rastu efektívnosti. K tomu smeruje úloha na vyššiu tvorbu zisku o 1, 5 % a cieľové úlohy, ktoré stanovíme na ďalšie zhospodárnenie materiálovej spotreby, ktoré bude potrebné naplniť pri rozpracovaní plánu a príprave hospodárskych plánov, k tomu využiť ústretové plánovanie. Významne môže k tomu prispieť iniciatíva odborových orgánov na zníženie materiálových nákladov, zvýšenie produktivity práce a podstatné zvýšenie kvality vyrábanej produkcie, ktorú bude vláda všestranne podporovať.
Orientáciu na rast efektívnosti treba spájať s ďalším posilňovaním vplyvu trvalých intenzifikačných faktorov. Preto plán utvára podmienky pre zvýšenie kapacity vedecko-výskumnej základne a najmä jej realizačnej fázy. Majú sa účinnejšie využívať dostupné efektívne výsledky vedeckotechnického rozvoja, vrátane jeho investičného a materiálového zabezpečenia. Záväzne sa stanovuje výstavba 18 poloprevádzok a overovacích prevádzok. V záujme realizácie nových výrob i technológií sa majú začať rozvojové akcie v odvetviach v pôsobnosti vlády SSR s rozpočtovým nákladom 0, 5 mld Kčs.
Využívanie rozvojových možností, spojené s dôrazným tlakom na zvyšovanie efektívnosti, vytvára v rámci jednotnej československej ekonomiky predpoklady pre zabezpečovanie potrieb na vyššej úrovni.
Väčšie možnosti investovania v porovnaní s tohtoročnou úrovňou o 1, 5 mld Kčs, sa majú využiť výlučne na zvýšenie dodávok strojov a zariadení, pri poklese stavebných prác.
Tým sa posilňujú predovšetkým dodávky tých strojov, ktoré tvoria dôležitý zdroj modernizácie výrobno-technickej základne. Pre získanie čo najväčšieho efektu je potrebné, aby investori v úzkej spolupráci s dodávateľmi účelne smerovali tieto prostriedky na odstránenie úzkych miest, realizáciou výsledkov technického rozvoja a na zabezpečovanie programov inovácie a racionalizácie.
V súlade s kapacitnými možnosťami sa zabezpečujú objemy prác a dodávok na stavbách. Prostriedky treba dôslednejšie sústrediť na dokončovanie objektov, získanie kapacít a dodržiavanie postupových termínov na stavbách určených ako záväzné úlohy štátneho plánu. Pritom zvýšenie rozpočtových nákladov viacerých stavieb v minulých rokoch, stále vysoký stav rozostavanosti, ktorý prevyšuje ročné objemy investícií, 2, 4-násobne, núti veľmi triezvo posudzovať možnosti začínania stavieb nielen v budúcom roku, ale aj v priebehu ďalších dvoch – troch rokov 8. päťročnice.
V intenciách politiky KSČ sa prvoradá starostlivosť venuje zabezpečovaniu ďalšieho rozvoja životnej úrovne obyvateľstva a lepšej vyváženosti jednotlivých jej stránok.
V súlade s dlhodobejšou koncepciou sa usilujeme postupne urýchliť rast osobnej spotreby, čo sa pre budúci rok konkretizuje zvýšením jej úrovne v porovnaní s rokom 1985 o 2, 7 %. Nadväzne na tento zámer predpokladáme rast maloobchodného obratu o 3, 1 % a výdavkov obyvateľstva za poskytované služby o 3, 6 %.
Výrobné i obchodné podniky a organizácie, ktoré poskytujú služby sa musia spoločne usilovať o realizáciu uvažovaných progresívnych zmien v štruktúre spotreby. Pôjde predovšetkým o vytváranie predpokladov pre rýchlejší rast predaja priemyselných tovarov a v rámci nichpredmetov dlhodobej spotreby, ďalej výrobkov, ktoré uľahčujú práce v domácnosti a výrobkov pre rekreáciu a šport. Ráta sa so zvyšovaním spotreby potravín živočíšneho pôvodu, ovocia a zeleniny.
Pre usmernenie týchto štrukturálnych zmien sa štátnym plánom menovite určuje 43 % hmotných dodávok priemyselného tovaru a 70 % potravinárskych výrobkov. Napriek tomu pretrvávajú najmä sortimentné rozpory v rozsahu približne 3 % celkovej hodnoty dodávok, ktoré výrobné a obchodné organizácie musia riešiť v priebehu prípravy hospodárskych plánov.
S cieľom kryť dopyt obyvateľstva vláda prijala opatrenia, ktoré majú zlepšiť komerčnú prácu vnútorného obchodu, účinnejšie stimulovať kvalitu jeho práce, zabezpečiť dodávky tovarov vo všetkých cenových polohách a účelne využívať devízové prostriedky na dovoz nedostatkových druhov výrobkov.
V budúcom roku sa udrží doterajšie rýchle tempo zvyšovania spoločenskej spotreby obyvateľstva. Prostriedky smerujú predovšetkým na rozvoj zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia, kde sa najviac pociťuje potreba dobudovať zariadenia, ďalej na zvýšenie vzdelanostnej úrovne, osobitne mladej generácie.
Pokračovať budeme v riešení problému bývania dokončením výstavby 32 tis. bytov, pri väčšej orientácii na občiansku a technickú vybavenosť sídlisk.
Za organickú súčasť rozvoja životnej úrovne ľudí považujeme zlepšenie životného prostredia. Preto v budúcom roku sa majú koncentrovať prostriedky predovšetkým na urýchlenie výstavby 48 rozostavaných ekologických stavieb. Z nich sa má dokončiť 18 akcií, ktoré umožnia zlepšiť čistotu vôd v povodí Dunaja, Stredoslovenskom i vo Východoslovenskom kraji a likvidovať čiastočne exhaláty v Kovohutách Krompachy. Uvoľnia sa tým kapacitné možnosti pre rýchlejšie riešenie potrieb v ďalších rokoch 8. päťročnice.
Súdružky a súdruhovia poslanci!
Ciele a úlohy plánu na rok 1986 zodpovedajú dlhodobejším zámerom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, konkretizovaným v predbežnom návrhu 8. päťročného plánu, ktorého koncepcia sa posúdila na 15. a 16. zasadaní ÚV KSČ a nasledujúcich zasadaniach ÚV KSS.
Vychádzajúc z celospoločenských cieľov a potrieb, z organickej vzájomnej väzby posilňovať jednotu československej ekonomiky a účinnejšie využívať zdroje a možnosti republík, predpokladáme v rokoch 1986 až 1990 ďalší dynamický rozvoj hospodárstva na Slovensku tak, aby sa tvorba národného dôchodku zvyšovala o 4, 2 až 4, 5 % priemerne ročne.
Pre zabezpečovanie tohto rozvoja možno rátať s väčšími prírastkami zdrojov pracovných síl ako v 7. päťročnici, so zvýšením ich kvalifikačnej úrovne a so vzrastom technickej vybavenosti výrobných odvetví približne o 5 % ročne. No s výnimkou poľnohospodárskych surovín a niektorých chemických materiálov, získaných dovozom zo ZSSR v rámci špecializačných dohôd, nemožno rátať s výraznejším zvýšením hmotných vstupov.
Preto v 8. päťročnici treba zabezpečiť až trojnásobný predstih rastu tvorby národného dôchodku nad zvýšením výrobnej spotreby, zatiaľ čo v pomerne úspešnom období rokov 1983 až 1985 dosahujeme na každé percento rastu výrobnej spotreby dvojpercentné zvýšenie národného dôchodku.
Tieto podmienky a činitele sú vyjadrené v zameraní rozvoja základných výrobných odvetví. Jeho prioritnými hľadiskami sú možnosti efektívnejšie zabezpečovať potreby a štrukturálne zmeny.
Rozvoj priemyslu sa zakladá na trvalé rýchlejšej dynamike spracovateľských odvetví, hlavne strojárstva a elektrotechnického priemyslu, pri urýchlení rozvoja stredno a malotonážnej chémie, vrátane farmaceutického priemyslu a pokračujúcej orientácii na rozvoj jadrovej energetiky, ktorá rieši úsporu palív i nutný prírastok zdrojov primárnej energie v štáte.
Takéto zameranie odvetvovej štruktúry priemyslu vyžaduje efektívnejšie a racionálnejšie využívať palivá, ďalej pokročiť v zhodnocovaní surovín a materiálov produkovaných hutníctvom a chemickým priemyslom a rýchlejšie zvyšovať technicko-ekonomickú úroveň výrobkov spracovateľských odvetví, v záujme plnej uplatniteľnosti ich produkcie.
Vnútorná štruktúra rozvoja poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu sa zameriava sa posilnenie sebestačnosti a stabilizácie poľnohospodárskej výroby a na zlepšenie výživy obyvateľstva. Vyžaduje to aj v ďalších rokoch 8. päťročnice rýchlejšie zvyšovať rastlinnú výrobu, tvorbu zásob jadrových krmív, ďalej zefektívniť ich spotrebu v živočíšnej výrobe a vyššie zhodnocovať poľnohospodárske suroviny pri výrobe potravín hlavne rozšírením a skvalitňovaním ich sortimentu.
K zefektívneniu reprodukčného procesu musí vo väčšom meradle prispieť zmena spôsobu investovania v prospech modernizácie a rekonštrukcie. Zníženie rozostavanosti má vyústiť do urýchleného získania kapacít a treba podstatne znížiť aj straty z nezvládnutia nábehov výroby na týchto zariadeniach. V súlade s tým kapacitu stavebnej výroby treba smerovať na výstavbu veľkých energetických diel a priemyselných stavieb a na zabezpečovanie úloh v miestach sústredenej investičnej výstavby. Dôslednejšie treba splniť aj dlhodobú úlohu posilniť kapacity rozhodujúce pre dokončovaciu fázu výstavby.
Usudzujeme, že naznačenými smermi rozvoja môže hospodárstvo na Slovensku primerane prispieť k zabezpečeniu hlavných hospodársko-sociálnych úloh nastávajúceho obdobia, a to: dokončiť proces obnovenia vyváženosti vonkajších ekonomických vzťahov ČSSR; upevniť obranyschopnosť štátu v nevyhnutnej miere; naplniť hlavný cieľ hospodárskej a sociálnej politiky KSČ v rozvoji životnej úrovne obyvateľstva, hlavne vytvoriť predpoklady pre urýchlenie rastu osobnej spotreby a zvýšiť prostriedky na riešenie ekologických problémov; zabezpečovať podmienky pre dlhodobejší dynamický rozvoj hospodárstva v deväťdesiatych rokoch.
Súdružky a súdruhovia!
Plánom na rok 1986 vytyčujeme veľmi náročné ciele a úlohy. Rovnaké sú aj dlhodobejšie zámery hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Pre ich uskutočnenie sú nevyhnutné predpoklady v politickej jednote a aktivite ľudí, vo vzrastajúcej ich vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovni, ale tiež v dnes už významnej vedecko-výskumnej základni a v širokej výrobno-technickej základni. Plne sa možno opierať o našu príslušnosť k spoločenstvu socialistických štátov, najmä o stabilnú a prospešnú hospodársku spoluprácu so Sovietskym zväzom.
Od kvality všetkej práce závisí ako dokážeme využiť tieto možnosti. Preto je v popredí pozornosti vlády postup ďalšieho zdokonaľovania sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva, ktorá sa orientuje na vytvorenie náročnejšieho ekonomického prostredia a na užšie spájanie rozvoja podnikov, či VHJ, so skutočnými výsledkami ich práce a s prínosom pre národné hospodárstvo. Jeho zmyslom je zainteresovanosť ľudí pri splnení vytýčených úloh a na lepšom využívaní zdrojov a rezerv na každom pracovisku.
Bezprostrednou úlohou v tomto smere je príprava takých hospodárskych plánov podnikov a organizácií na rok 1986, ktoré v kvalitatívnych ukazovateľoch prehĺbia progresivitu štátneho plánu. K tomu treba využiť zvýšenú politickú aktivitu v predzjazdovom období a aj možnosti uplatňovať ústretové plánovanie až do februára budúceho roka, k čomu smerujú i spoločné opatrenia Predsedníctva vlády SSR a Sekretariátu Slovenskej odborovej rady, prijaté v novembri tohto roku.
Dovoľte mi, aby som poďakoval poslankyniam a poslancom Slovenskej národnej rady za pozornosť a starostlivosť pri prerokovaní návrhu zákona vo výboroch SNR. Súčasne v mene vlády Slovenskej socialistickej republiky odporúčam Slovenskej národnej rade schváliť predložený vládny návrh zákona o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na rok 1986.(Potlesk. )
Stenografické zápisky z rokovaní Slovenskej národnej rady , XIX. schôdza , 12 decembra 1985

Mgr. Ivan Lulják, člen DAV DVA

Mgr. Ivan Luljak je slovenský marxistický historik.

Príspevok v zborníku OTÁZKY ZAMESTNANOSTI:
Otázka nezamestnanosti v prvej ČSR

Baťa a batizmus 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kubanska revolucia zbornik

Kubánska revolúcia. Od historických súvislostí k výzvam súčasnosti.
Sivičeková, Jana (ed.) ISBN: 978-224-80-1458-6 /K/online príspevok/

„Aj v súčasnosti, po viac ako 65 rokoch, je nepochybné, že revolučné udalosti na Kube významne ovplyvnili nielen novodobé dejiny tohto ostrovného štátu, ale aj celú oblasť Latinskej Ameriky. Generácia revolucionárov na čele s Fidelom Castrom a Che Guevarom dokázala nadviazať na myšlienky José Martího a získať pre Kubu národnú slobodu a štátnu suverenitu. Hoci sa v uplynulých desaťročiach pozornosť nášho čitateľa sústreďovala viac na naše vlastné či európske problémy, výsledky a hodnoty revolučného boja na Kube sa stali trvalou súčasťou dejín Kuby.”

 

 

 

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


One thought on “Z denníku historika

  • 8. júla 2018 at 8:47
    Permalink

    História nás poučí, súčasnosť odučí, budúcnosť doučí.

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *