Ivan Štubňa: Bezpečnostná stratégia SR – je pamflet ohrozujúci suverenitu a bezpečnosť Slovenska

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Hovoriť pravdu v čase všeobecného klamu je revolučný čin. (George Orwell)

Dnes budeme grilovať uvedený materiál a pozrieme sa prečo je v rozpore so záujmami Slovenska a priamo ohrozuje jeho bezpečnosť.

Z preambuly materiálu si zaslúži pozornosť nasledovný text, citujem:

„Jednou zo základných úloh štátu v demokratickej spoločnosti je zaručiť bezpečnosť a ochranu všetkých svojich občanov, ich práv, slobôd a majetku. Naplnenie tejto úlohy vyžaduje zvyšovať pripravenosť štátu čeliť bezpečnostným výzvam, hrozbám a krízam, prispievať k udržiavaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, predchádzať situáciám ohrozujúcim bezpečnosť štátu a jeho občanov a mať zodpovedajúce zdroje, nástroje a politiky, ako aj dôveru obyvateľstva.“ Koniec citácie.

S uvedenou citáciou sa dá súhlasiť, len je otázka prečo sa tak nedeje?

V materiáli sa v úvode konštatuje, že Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky (ďalej len BS SR) vychádza z Ústavy Slovenskej republiky a legislatívy a osobitne z Charty Organizácie Spojených národov, Strategickej koncepcie Severoatlantickej aliancie a Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie.

Čo sa týka Strategickej koncepcie Severoatlantickej aliancie tu nie je žiaden dôvod, aby sa BS SR riadila pochybnou koncepciou NATO, lebo tá priamo nesie znaky militarizmu, podrobovania si iných území vojenskou silou, s cieľom zabezpečenia si hegemónie USA. Nevidím dôvod, prečo by sa SR na tejto činnosti mala podieľať. Je v rozpore s citovanou časťou preambuly o zabezpečení mieru a bezpečnosti vo svete. Organizácia NATO a jej členovia sú riadení USA. Členstvo v NATO má slúžiť iba na legalizáciu vojenskej agresie USA vo svete.

Čo sa týka Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie (ďalej len GS EÚ) treba uviesť, že prvú Stratégiu vypracoval v roku 2003 tím pod vedením vtedajšieho generálneho tajomníka Rady a vysokého predstaviteľa Európskej únie pre Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javiera Solanu. Toho Solanu, ktorý toto teplé miestečko dostal za zásluhy, keď pracoval ako generálny tajomník zločineckej organizácie NATO, keď umožnil USA vybudovanie vojenskej základne Bondsteel v Kosove, súhlasil s vojenskou prítomnosťou v Kosove, toho Solanu, ktorý dal príkaz na začatie vojenskej akcie proti suverénnemu štátu Juhoslávia v roku 1999 americkému generálovi Wesleymu Clarkovi z pozíce generálneho tajomníka NATO. Treba poznamenať, že prvýkrát v histórii bez súhlasu bezpečnostnej rady OSN!!! Týmto činom sa Solana zaradil k vojnovým zločincom.

Druhú Stratégiu predstavila Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v roku 2016. Táto Stratégia taktiež neúmerne vyzdvihuje úlohu zločineckého paktu NATO, čím dáva najavo ovplyvňovanie politiky EÚ týmto paktom, riadenom z USA. Čiže v žiadnom prípade nejde o slobodné rozhodovanie a smerovanie zahranično-bezpečnostnej politiky EÚ.

Veľmi nebezpečným pre ľudstvo je nasledovné vyhlásenie v Stratégii citujem:

„Globálne riadenie pre 21. storočie – podľa ktorého sa EÚ spolu s ďalšími organizáciami, štátnymi a neštátnymi aktérmi zaviaže, že bude realizovať globálne riadenie, ktoré je založené na princípoch medzinárodného práva zabezpečujúceho ľudské práva, udržateľný rozvoj a prístup k zdrojom, pričom cieľom tohto riadenia nie je iba zabezpečiť, ale aj reformovať súčasný systém (čo by znamenalo aj reformu OSN).“ Koniec citácie.

Podľa tohto ustanovenia Stratégie ide o podporu globalizácie sveta, jej nového politického usporiadania na mape sveta a zabezpečenie riadenia z jedného centra, ktorým sú USA!!!

Pôvodný cieľ založenia EÚ bol o zjednocovaní obyvateľstva na princípe vyrovnávania sily národných ekonomík, pomáhanie rozvoja chudobnejším štátom smerom k prosperite EÚ ako celku. A samozrejme bolo ďalším cieľom, aby krajiny EÚ boli partnermi na rovnocennom demokratickom princípe aj v ostatných spoločných otázkach.

Dnes to už neplatí, pretože EÚ nevedie politiku týmto smerom, ale smerom k podriadenosti USA, k využívaniu ekonomicky slabších členov EÚ v prospech silnejších štátov (Nemecko, Francúzsko). Vo väčšine tzv. východných štátov došlo k rozvratu krajín, k rozpredaniu majetku skorumpovanými politikmi.

Článok II.  BS SR pozostáva z „povinných“ fráz. Jednoznačne obhajuje členstvo v NATO v rozpore s Ústavou SR, článok 7, bod 3, v ktorom sa píše citujem:

„Slovenská republika sa môže s cieľom zachovať mier, bezpečnosť a demokratický poriadok za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou zaradiť do organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti.“ Koniec citácie.

Agresorská organizácia NATO takou organizáciou jednoznačne nie je.

Niektoré časti článku III. Bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky sú opísané z Ústavy SR.

Vyberám odtiaľ niekoľko častí, ktoré sa nezhodujú so skutočnosťou. Pre ilustráciu: Bolt je citovaný text, v zátvorkách komentár.

Efektívne krízové riadenie štátu a komplexný prístup k bezpečnosti;

(V praxi sa preukázalo, že v krízovom riadení štátu je chaos a nie žiadna efektivita).

Dôvera občanov v demokratický štát a nezávislé verejné inštitúcie a súdržnosť spoločnosti;

(Sme svedkami zneužívania politických funkcií v spojitosti s korupciou, daňovými podvodmi s hospodárskou kriminalitou nebývalého rozsahu. To všetko aj v prepojení na štátne inštitúcie…Z veľkej časti nie je záujem tieto veci vyšetriť).

Funkčná a stabilná euroatlantická bezpečnostná architektúra s dôrazom na efektívnosť a akcieschopnosť NATO a EÚ v oblastiach ich pôsobnosti;

(Agresorská organizácia NATO  nie je zárukou bezpečnosti SR).

Dôveryhodná odstrašujúca sila a kolektívna obrana NATO, transatlantické strategické partnerstvo a vojenská prítomnosť Spojených štátov amerických v Európe;

(obhajoba militarizmu USA vo svete, obhajoba zločinov páchaných USA a NATO nie je zárukou mieru a je v rozpore s Ústavou SR a záujmami SR. Slúži na zdôvodnenie vynakladania finančných prostriedkov na zbrojenie).

Účinné režimy kontroly konvenčných zbraní v Európe a nešírenia zbraní hromadného ničenia;

(SR v tomto nerobí nič, skôr sú tu obavy z nanútenia jadrových zbraní na území SR Američanmi).

Spravodajská ochrana a podpora pri ochrane a presadzovaní bezpečnostných záujmov štátu;

(Spravodajská ochrana neexistuje. Iba slepá podriadenosť pri plnení úloh CIA, Mossadu a prípadne iných západných špionážnych agentúr. Bolo by dobré vedieť, či ešte stále chodia technici z Izraela „opravovať“ servery SIS).

Pripravenosť štátu a spoločnosti efektívne a koordinovane reagovať na hybridné hrozby, vrátane dezinformácií;

(Za dezinformácie sú považované pravdivé snaženia alternatívnych médií dozvedieť sa pravdu. Pravda je mnohokrát zamlčiavaná tzv. mainstreamom za aktívnej pomoci štvavých médií SME a DenníkN. Práve mainstream sa podieľa na šírení nepravdivých alebo neúplných informácií spolu s politikmi. Naposledy prípad Vrbětice. Za viac dezinformačné možno považovať médiá tzv. hlavného prúdu. Nebezpečné je to, že politici si uzurpujú právo, že pravdivé informácie sú len tie, ktoré sú podávané nimi cez vybrané médiá).

Ochrana životného prostredia, verejného zdravia a kultúrneho dedičstva;

(Nefunguje. V prírode je mnoho chemikálií, časovaných ekologických bômb, napr. gudróny v Predajnej, skládka po spracovaní ropy firmou Petrochema Dubová, zlyhanie vlády – pandémia Covid 19, katastrofálne zanedbanie stavu kultúrnych pamiatok).

Energetická, surovinová, environmentálna a potravinová bezpečnosť;

(Neexistuje. Niekedy sme mali potravinovú a energetickú sebestačnosť. Systém bol po roku 1989 úmyselne zničený politikmi. Dnešné potraviny sú prechemizované a ohrozujú zdravie človeka).

Udržateľný rozvoj a prosperita štátu a spoločnosti, inkluzívny a udržateľný hospodársky rast, udržateľnosť verejných financií, rozpočtová zodpovednosť a transparentnosť, sociálna stabilita a súdržnosť, konkurencieschopné hospodárstvo, rovnomerný regionálny rozvoj;

(Prázdne frázy).

Z článku IV. Bezpečnostné prostredie SR vyberám:

Bod 17. Akceptujem v plnom znení. Je však potrebné poznamenať, že nie iba Slovensko, ale aj iné štáty sveta problém klimatických zmien ignorujú. Vedci dlhodobo upozorňujú na nebezpečenstvo zániku života na Zemi súčasnou činnosťou človeka. Militaristické USA a NATO majú na tom obrovský podiel viny.

 Bod 19. Akceptujem v plnom znení. Je však schizofrenický, pretože politika SR robí v praxi presný opak!!!

Bod 26. Je zavádzajúci a nepravdivý. Útočí na Rusko bez dôkazov s použitím lživej propagandy. Mier na Ukrajine a Kryme ohrozuje priamo USA a NATO svojou agresiou.

Bod 30. Je zavádzajúci a nepravdivý. NATO nemá žiadnu zásluhu na našej bezpečnosti. Skôr naopak. Násilná prítomnosť SR v NATO je bezpečnostnou hrozbou pre SR.

Bod 36. (Akceptujem v plnom znení. Dovolím si ho odcitovať celý).

Pôsobenie cudzích spravodajských služieb

„Aktivity cudzích spravodajských služieb na území Slovenskej republiky, alebo mimo neho, proti celému spektru záujmov Slovenskej republiky alebo jej spojencov patria dlhodobo k najzávažnejším hrozbám s potenciálne výraznými dopadmi na bezpečnosť a stabilitu. Ich pôsobenie zahŕňa predovšetkým získavanie informácií, vrátane utajovaných skutočností, úsilie o utajený prienik do orgánov štátnej správy, bezpečnostných zložiek a orgánov kritickej infraštruktúry, ako aj strategickú korupciu, ovplyvňovanie politického rozhodovania a manipulácia verejnej mienky, špionáž, sabotáž a aktivity v oblasti hybridných hrozieb.“

V tejto oblasti nerobíme nič pre to, aby sme zabránili prenikaniu CIA, MOSSADU, MI6, SDECE alebo iných západných špionážnych služieb do vlády, parlamentu, iných štruktúr riadenia štátu vrátane silových rezortov. Mnohé mimovládne organizácie a viaceré médiá sú finančne vydržiavané týmito službami s cieľom ovplyvňovať politiku na Slovensku!!!

Bod 40. o nelegálnej migrácii je spracovaný nedostatočne, povrchne. Možno z neho nadobudnúť dojem, že predstavitelia SR sa snažia ospravedlňovať nelegálnu migráciu a nakoniec podľahnú tlaku EÚ o povinných kvótach pre migrantov. Politika EÚ je v tomto smere nezodpovedná a hájaca záujmy USA. Nie je v záujme SR prijímať migrantov, ktorí migrujú z krajín, kde nestabilitu vyvolali USA.!!!

Z článku V. Bezpečnostná politika SR vyberám:

Celý článok je pomýlený lebo vychádza z podmienky našej účasti v NATO, čo je pre SR bezpečnostná hrozba. SR ohrozuje svoju bezpečnosť aj kupovaním nezmyselných vojenských hračiek napr. v podobe second handových stíhačiek F-16. Za drahé peniaze sme kúpili americký šrot, ale na želanie USA. Nie je v poriadku ani rozhodnutie o výdavkoch na zbrojenie v podobe 2% z DPH. Ide o bezprecedentný nátlak USA, ktoré si takto zabezpečujú odbyt svojich zbraní. Naša slabá ekonomika tak dotuje americkú ekonomiku…

Bod 62. Akceptujem v plnom znení.

Slovenská republika vraj prijme legislatívne zmeny s cieľom zvýšiť účinnosť boja proti všetkým trestným činom korupcie. Zameria sa na zneužívanie právomoci verejných činiteľov a legalizáciu výnosov z trestnej činnosti.

Tento bod sa dlhodobo neplní, lebo nie je v záujme politikov odhaľovať ich trestnú činnosť v tomto smere. A obrovské majetky, ktoré takto nadobudli.

Celkovo hodnotím materiál ako deklaratívny, vychádzajúci z podriadenosti NATO, EÚ a USA. Nie je spracovaný objektívne, neodráža skutočné bezpečnostné potreby SR. Obsahuje množstvo fráz, zrejme skopírovaných z rôznych materiálov, keďže predpokladám, že sa k nemu vyjadrili a dali svoje návrhy aj ostatné rezorty.

Záver:

Slovenská republika je malá krajina nachádzajúca sa  v strategickom priestore Európy. Z hľadiska bezpečnosti musí jasne, zreteľne a objektívne pomenovať bezpečnostné hrozby a prijať také opatrenia, ktoré sú v skutočnom záujme SR. Slovenská republika je zvrchovaný štát, ktorý nesmie byť podriadený cudzím záujmom. Politici tiež musia slúžiť slovenským a nie cudzím záujmom. A tento stav sme zatiaľ žiaľ nedosiahli.

To čo mi chýba v materiáli je vzťah k iným vážnym medzinárodným dokumentom. Charta OSN je spomenutá len deklaratívne a údajne sa BS SR ňou riadi. Stačí si prečítať uvedený dokument vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských práv a každému bude jasné, že požiadavky týchto dokumentov v materiáli BS SR nie sú zahrnuté. Takisto nie je spomenutá Bezpečnostná rada OSN, pravdepodobne z toho dôvodu, že USA a NATO jej princípy dlhodobo ignorujú a porušujú. USA a NATO porušujú aj Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Jeho ustanovenia sú porušované aj Slovenskou republikou takisto ako aj ustanovenia OBSE – Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Tieto dokumenty boli  z BS SR vynechané, pretože obsah BS SR by musel byť potom iný.

EÚ je v područí USA a ich riadiacej mašinérie. Mnoho politikov sú nimi korumpovaní. Iné vysvetlenie pre to, čo robia jednoducho nie je. Európa má byť hrdý mienkotvorný, nezávislý a mierový hráč na politickej scéne. Nie je. Preto ani bezpečnosť Európy nie je zaistená. Európa už mala dávno poslať amerických okupantov z Európy preč. Ich vojská nie sú žiadnou zárukou stability a mieru. Skôr naopak. USA majú vo svete okolo 800 vojenských základní. Ich vojenský rozpočet je skoro 750 miliárd dolárov. Čína na druhom mieste má rozpočet okolo 210 miliárd  dolárov. Rusko má cca desať krát nižší rozpočet a je na úrovni takých krajín (plus-mínus 20 miliónov dolárov ako napr. Saudská Arábia, Japonsko, Francúzsko, Nemecko, Južná Kórea a pod.).

Američania drzo proti dohodám s Ruskom rozširujú hranice NATO, vyvolávajú vo svete vojny, prevraty v rôznych krajinách sveta, vraždia nepohodlných politikov, vyvolávajú neistotu a strach medzi občanmi svojim militantným správaním, obviňujú Rusko z rôznych nedokázaných zločinov, vyprodukovaných na základe spravodajských hier a pod. USA tak robia z jedného dôvodu: Podriadenie si Ruska, rozbitie tejto krajiny, ekonomické ovládnutie jeho obrovského surovinového bohatstva. To je šialený plán porovnateľný len s plánmi Hitlera. A USA a NATO má byť zárukou mieru a bezpečnosti v krajine a vo svete? Každý kto to tvrdí je luhár…

Podľa Dohovoru o nepremlčateľnosti vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v článku I. sa píše, že vojnové zločiny sú nepremlčateľné. Kto postaví predstaviteľov USA a NATO za páchanie vojnových zločinov pred súd? Ako je možné, že vôbec dovolí medzinárodné spoločenstvo, aby tieto zločiny beztrestne páchali? Ako je možné, že vláda SR, EÚ ako aj iné tzv. demokratické a nezávislé štáty zbabelo stiahli chvost a nepoukážu na tieto zločiny a dokonca sa na nich podieľajú? Kam sme to dospeli? Kde sa špirála obchodu so smrťou zastaví?

Jednoznačným cieľom agresívnej politiky USA je vyvolanie vojny v Európe proti Rusku. Podnecujú krajiny Európy k tomu všetkými možnými spôsobmi. Európa by sa mala vzdať tohto samovražedného cieľa na objednávku USA.

Vyzývam občanov Slovenska a Európy a vojakov armád na všeobecné protesty proti takémuto konaniu bábkových a skorumpovaných vlád a odmietnutiu príprav na vojnu v zmysle článku 32 Ústavy SR, ktorý hovorí:

„Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

Z mesta SNP Ivan Štubňa

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


One thought on “Ivan Štubňa: Bezpečnostná stratégia SR – je pamflet ohrozujúci suverenitu a bezpečnosť Slovenska

  • 3. mája 2021 at 22:12
    Permalink

    Ubezpečujem autorov tohto panfletu , že v prípade napadnutia Slovanského národa budem rád tieto svine, ktoré boli schopné toto vyprodukovať strieľať od chrbta. Budem im chrániť chrbát a myslím si že so mnou tak 90 % Slovákov. ( tými zelenými Toaletnými papiermi , ktoré ste za to dostali, si budete tak môcť vytrieť RYŤ)

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *