E-knihy z produkcie Matice slovenskej zdarma na Google Books

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Matica slovenská vydala celý rad e-kníh, ktoré sú voľne k dispozícii na GOOGLE BOOKS a môžete si ich zdarma prečítať.

CLEMENTIS & MINÁČ: Vlastenci alebo „buržoázni nacionalisti“?

Lukáš PernýMarián GešperVladimír MináčVladimír ClementisVladimír Mináč ml.Jana Schillerová-HorváthováŠtefan HaviarPeter HolkaGabriela RothmayerováDalimír HajkoPeter KerecmanMartin KrnoJozef LeikertJozef LysýSvetozár KrnoMilan BlahaJozef ŠpačekĽuboš JuríkFrantišek ŠkvrndaEduard ChmelárIgor ClementisPavol PareničkaJúlius LomenčíkPeter WeissDušan KernýPavol DinkaZuzana PavelcováRoman MichelkoRadoslav ŽgradaJozef ČertíkĽuboš BlahaLadislav Skrak, 2023

https://books.google.sk/books?id=5Yy_EAAAQBAJ

Témou knihy je život a dielo dvoch významných osobností slovenskej kultúry, politiky, literatúry, esejistiky a umenia VLADIMÍRA CLEMENTISA a VLADIMÍRA MINÁČA. Obe osobnosti spájajú okrúhle výročia narodenia, silné národné a sociálne cítenie, brilantná esejistika, inšpirácia štúrovcami, spoločný rodný kraj a napokon aj duch kontinuity národného a sociálneho uvedomenia Slovákov, ktoré preniesli a aktualizovali z 19. do 20. storočia. Kniha plná unikátnych štúdií, esejí, príhovorov, spomienok, komentárov, fotografií, citátov, malieb a ukážok z diela dvoch slovenských Vladimírov. Na jej vzniku sa podieľali také zvučné mená ako Dalimír Hajko, Jozef Leikert, Martin Muránsky, Peter Holka, Peter Kerecman, Roman Michelko, Martin a Svetozár Krnovci, Gabriela Rothmayerová, Rado Žgrada, Zuzana Pavelcová, Ladislav Hohoš, Eduard Chmelár, Peter Weiss, Jana Schillerová-Horváthová, Vladimír Mináč ml., Maroš Smolec, Ján Seman, Jozef Lysý, Pavol Parenička, František Škvrnda st., Július Lomenčík a ďalší. Do knihy sú zaradené aj archívne články z Nového slova od osobností ako Jozef Čertík, Igor Clementis, Drahoslav Machala, Ľuboš Jurík, Jozef Špaček, Ľuboš Blaha a ďalších. Kniha je výsledkom zhromaždeného materiálu z viacerých vedecko-odborných a spoločenských podujatí, ako aj dodatočne (a špeciálne pre túto knihu) napísaných textov. Bohatú obrazovú prílohu doplnil Dr. L. Skrak (originálne kresby a maľby špeciálne pre publikáciu vytvorili M. Kvašňovská a T. Klimek), pričom archívne fotografie dodali aj I. Horváth najml., Dr. V. Mináč ml., Š. Haviar a M. Krno. Zostavovateľmi publikácie sú predseda Matice slovenskej, spisovateľ, právnik, esejista a popularizátor (ne)známych osobností Slovenska Dr. Marián Gešper a pracovník Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej, predseda Spoločnosti Ladislava Novomeského, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, hudobník, kulturológ a spisovateľ Dr. Lukáš Perný.

***

80 ROKOV NEOGRAFIE: Od knihárskeho lisu k moderným rotačkám: Stopäťdesiat rokov polygrafie v Martine
Pavol Madura, Pavol Parenička, Stanislav Muntág, Zdenko Tkáč, 2023

https://books.google.sk/books?id=jFLnEAAAQBAJ

***

DANIEL MINICH: SPRIEVODCA POSLEDNÝCH DNÍ ĽUDOVÍTA ŠTÚRA: Zborník z odborného seminára, Modra, 5. 11. 2023
Peter Schvantner, Jozef Schwarz, 2024

https://books.google.sk/books?id=b7LtEAAAQBAJ

***

SAMUEL JURKOVIČ: STOPÄŤDESIAT ROKOV ŽIVOTA VEČNÉHO: Zakladateľ družstevníctva, prvého slovenského divadla a ľudovýchovy
Lukáš Perný, 2023

https://books.google.sk/books/about?id=akffEAAAQBAJ

***

Peter Kellner Záboj Hostinský, životný príbeh pobočníka Ľudovíta Štúra
Pavol Parenička, 2023

https://books.google.sk/books/about?id=lEzcEAAAQBAJ

Kniha matičného vedca Pavla Pareničku spracováva života a odkaz Petra Kellnera-Hostinského. Ide už o autorovu druhú publikáciu, ktorá sa venuje tejto osobnosti.

***

TRAJA SOKOLI: Francisci, Daxner a Bakulíny
Pavol Parenička, 2022

https://books.google.sk/books/about?id=hkzcEAAAQBAJ

Kniha docenta Pavla Pareničku opisuje životy a odkaz troch významných osobností slovenských dejín: Jána Francisciho, Štefana Marka Daxnera a Michala Miloslava Bakulínyho.

***

Karamelka
Jana Baculáková, 2023

https://books.google.sk/books?id=WdjbEAAAQBAJ

Debutová kniha básní Jany Baculákovej, ktorá vychádza v sérii OROL TATRANSKÝ, ktorú vydáva Slovenský literárny ústav Matice slovenskej.

***

ROMAN KALISKÝ: ROBOTNÍK V SLUŽBÁCH NÁRODA
Marián GešperMaroš SmolecJozef LeikertEduard ChmelárRadoslav ŽgradaAnton BlahaAnton BalážPavol DinkaDalimír HajkoPeter ŠtrelingerDušan KernýRoman Kaliský, 2022

https://books.google.sk/books/about?id=KzacEAAAQBAJ

Výstupná publikácia zo spomienkového podujatia Matice slovenskej k storočnici Romana Kaliského.

***

Odkaz štúrovskej generácie: Dvestoročnice generácie štúrovcov (3. vyd.)

Pavol MaduraPavol Parenička, 2024

https://books.google.sk/books?id=pyr8EAAAQBAJ

Výstavný projekt a katalóg Matice slovenskej.

***

160 ROKOV MATICE SLOVENSKEJ: MATICA SLOVENSKÁ 1863 – 2023, najstaršia kultúrna ustanovizeň Slovákov založená roku 1863

Pavol MaduraPavol Parenička, 2023

https://books.google.sk/books/about?id=YP_EEAAAQBAJ

Výstavný projekt a katalóg Matice slovenskej.

***

UTOPISTI: VIZIONÁRI SVETA BUDÚCNOSTI
Dejiny utópií a utopizmu

Lukáš Perný, 2020

https://books.google.sk/books/about?id=ASrwDwAAQBAJ

Šťastný svet harmónie bez nespravodlivosti, nerovnosti, vojen a utrpenia… svet, kde by nikto netrpel materiálnou núdzou a zároveň mal ideálne podmienky pre šťastný život… O takomto svete snívali v dejinách osobnosti, ktoré v nadväznosti na Utópiu Thomasa Mora nazývame utopisti. Prehľadná a ilustrovaná monografia Dr. Lukáša Perného, za ktorú získal v roku 2021 prémiu Ceny Alexandra Matušku, sprevádza čitateľa dejinami utópií, utopizmu a predstavuje jednotlivých utopistov ako Thomas More, Campanella, Saint-Simon, Fourier, Cabet či Robert Owen. Autor nezabudol ani na vízie spravodlivého sveta v slovanskom a konkrétne slovenskom prostredí. Uvádza tiež konkrétne príklady pokusov zriadiť ideálnu obec ako napríklad dodnes fungujúcu obec Marinaleda či rôzne kresťanské komunity. Kniha je tak encyklopédiou, ako vedeckou monografiou a čiastočne dielom esejistickým. Záver knihy tvorí filozofické zamyslenie na tému, čo utopisti predpovedali a v čom sa zase mýlili a napokon aj otázku, či môžeme súčasný svet považovať za ideálny alebo spravodlivý a či voči súčasnému zriadeniu existujú spravodlivejšie alternatívy… Kniha získala celý rad pozitívnych recenzií a dostala sa aj do osnov vysokoškolských katedier. Je inšpiráciou tak pre vedcov, študentov, ako aj pre bežných čitateľov…

Kniha sa skladá z troch častí: v prvej sa autor venuje definíciám utópie a utopizmu. Nasledujúca, najrozsiahlejšia kapitola analyzuje históriu utopizmu, porovnáva rôzne koncepty a myšlienky. V úvode má čitateľ možnosť získať vedomosti o prehistórii utopizmu a najstaršom výskyte utopického rovnostárstva v ľudských dejinách. Nasleduje antická a kresťanská tradícia utopizmu, ktorá vedie k vzniku utópie ako literárneho žánru na počiatku novoveku. Nasledujú opisy najdôležitejších moderných utópií a ich autorov (Thomas More, Tommaso Campanella, Francis Bacon), ale aj menej známych utópií na prelome 16. a 17. storočia. Nasleduje obdobie osvietenstva a teórie prírodného práva Mably, Rousseau, Morelly, Babuef a jakobíni. Najrozsiahlejšia časť je venovaná trom velikánom utopického socializmu: Saint-Simonovi, Fourierovi a Owenovi. Významnú časť diela autor venoval aj utopistom ako Étienne Cabet a Robert de Lamennais. Okrajovo sa kniha venuje aj nemeckej utópii a utopickým prvkom v dielach Kanta, Hegela, Bolzana, Weitlinga, s presahom do marxizmu. Novinkou v súčasnom výskume je utopizmus v slovanskom kontexte, ktorý sa zameriava predovšetkým na mesianizmus ako špecifickú formu filozofie dejín a praktických spoločenských aktivít národných buditeľov. Po epilógu k histórii nasleduje posledná, tretia kapitola, ktorá sa zaoberá utópiou a utopizmom v kontexte filozofického zdôvodnenia problémov 21. storočia.

***

ŽIVOT A DIELO ŠTEFANA BOLESLAVA ROMANA: Zborník z medzinárodného vedeckého seminára Matice slovenskej 26. október 2022, Martin

Zuzana PavelcováJán ChovanecBeáta Katrebová BlehováPeter JašekRadoslav ŽgradaPavol PareničkaJoseph M. Burza, 2022

https://books.google.sk/books/about?id=lR68EAAAQBAJ

The anthology Life and work of Štefan Boleslav Roman brings welcome speeches and popularizing, professional and scientific contributions that were heard at the international scientific seminar of Slovak Matica, which took place on October 26, 2022 in Martin. In the introductory preface, the compiler of the almanac, Zuzana Pavelcová, states the inspirations of the registry staff, which led to the preparation of the scientific seminar and compilation of the almanac.

The honorable place of the first published speech in the collection belongs to the Reverend Dušan Tóth, the former general secretary of the Slovak World Congress and a personal friend of Štefan Roman. In the commemorative address, he reflects on the joint work and the moral and character qualities of this personality. The current chairman of the World Association of Slovaks Abroad – the organization that followed the idea and work of the Slovak World Congress – Vladimír Skalský, offers a short biography of Štefan Roman.

The speech concludes with a contribution by the chairman of Matica slovenská, Marián Gešper, who summarizes the benefits of Roman’s work for the Slovak nation and the efforts of Matica slovenská to maintain and popularize his memory. A contribution based mainly on oral history and family memory is provided by Ján Chovanec. He deals with unique stories from the Roman´s family, which he recorded in Nový Ruskov since childhood as a more distant Roman´s relative. He also summarizes his own efforts for the benefit and memory of Roman’s life and work on a national and international scale. Study of Beata Katrebová Blehová shares knowledge about the circumstances of the creation of the Slovak World Congress from the point of view of international politics. It analyzes how the cooperation between the individual leading figures of the Slovak political exile and Štefan B. Roman regarding the establishment of the Slovak World Congress worked, how the institutional cooperation worked, what was the response in other Western countries where Slovak exile organizations were based and, finally, how the Czechoslovak communist regime responded to then-newly established World Congress of Slovaks. Peter Jašek mapped the activities of the Slovak World Congress in the second half of the 80s of the 20th century and Roman’s work in the congress in the period from VII General assembly of the Slovak World Congress in June 1984 in New York until his untimely death in March 1988. It focuses on the events in the congress during the breakthrough period of modern history, when the geopolitical reality of the Cold War changed and it became obvious that the communist regimes were moving towards their fall. This situation had a stimulating effect on the activities of the congress and its political outputs. The recapitulation of the most important outputs (all nine) of the General Assemblies of the Slovak World Congress was brought by the material of Radoslav Žgrada. The work captures the historical development, creation and functioning of this authority of Slovaks abroad. He focused mainly on the basic outputs of the general assemblies, which reflected current political developments, whether in Slovakia or abroad, such as resolutions, declarations, statements, memoranda, responses, speeches or letters. Zuzana Pavelcová focused on the relations between Matica slovenská and the Slovak World Congress. In the 1970s and 1980s, especially during the presidency of Vladimír Mináč, Matica slovenská was subject to a consolidation process. Paradoxically, during this period, cooperation with Slovaks living abroad, under the control of the communist regime, significantly developed and strengthened. With the establishment of the Slovak World Congress, whose main goal was democracy and the fight for the national rights of the Slovaks, these two institutions came into various contacts, which is analyzed. It also changes about Štefan Roman’s legacy after the fall of the communist regime and its maintenance by Matica slovenská. Pavel Parenička’s study focuses on the economic theories of Štefan Boleslav Roman and Eugen Löbl published in the publication Responsible Society. It provides short biographies of both compatriot authors and analyzes the economically oriented publication, especially in terms of content. The author approaches the views of Roman and Löbl, who critically reject communism and its Marxist-Leninist political economy, and are equally dismissive of capitalism in Smith’s work. They come up with a theory of a responsible society based on conservative values, which is based on three basic pillars: full employment, stable prices and ecological solutions.

The almanac closes with a short informative contribution by Joseph M. Burza dedicated to the new representative literary work of the Canadian-Slovak Chamber of Commerce – the publication Štefan B. Roman: Uranium King.

***

ÚSTREDIE SLOVENSKÝCH OCHOTNÍCKYCH DIVADIEL 1922 – 2022
Jana Žumarová, 2022

https://davdva.sk/wp-admin/post.php?post=41766&action=edit

Slovenská spoločnosť a kultúrna obec si po vzniku prvej Československej republiky uvedomovala národno-buditeľský, historický, osvetový a výchovno-vzdelávací význam tradičného ľudového umenia a najmä divadelného ochotníctva na Slovensku. Po národnom oslobodení aj z dôvodu nebývalého nárastu počtu ochotníckych súborov v poprevratovom období sa do popredia opätovne dostala otázka ich organizačného združenia, materiálneho zabezpečenia a metodického vedenia. Oživotvorená Matica slovenská, ako celonárodný kultúrny líder na Slovensku, v tejto oblasti od roku 1919 nadviazal na predchádzajúce snahy ochotníctva na Slovensku a predovšetkým Slovenského spevokolu v Turčianskom Sv. Martine. V krátkom čase agilný tajomník Matice slovenskej Štefan Krčméry a jeden z jej správcov Jaroslav Vlček pozvali do Turčianskeho Sv. Martina za účelom príprav založenia novej divadelnej ústrednej organizácie, spisovateľa, dramatika, etnografa, múzejníka, známeho fotografa a kultúrneho dejateľa Pavla Socháňa. Z iniciatívy a pod patronátom Matice slovenskej sa zakladajúce valné zhromaždenie Ústredia slovenských ochotníckych divadiel (ÚSOD) konalo 25. júna 1922 v Turčianskom Sv. Martine. Vzniklo a fungovalo pod protektorátom Matice slovenskej, pričom organizačne kopírovalo spolkovú formu Slovenského spevokolu. Jeho prvým predsedom sa stal predseda Slovenského spevokolu, martinský kníhkupec a vydavateľ Jozef Gašparík-Leštinský, prvým podpredsedom Pavol Socháň a druhým podpredsedom Štefan Krčméry, tajomníkom martinský notár Pavol Bartoš, pokladníkom matičný pokladník Pavol Štarke a režisérom člen a režisér Slovenského spevokolu Rudolf Slezák. Cieľom ÚSOD-u bolo pôsobiť ako organizačné, od roku 1932 aj metodické centrum slúžiace na aktivizáciu, všestranné povznesenie, rozšírenie a skvalitnenie činnosti slovenského ochotníctva.

***

MEMORIABILITA – SPOMIENKY: Memoriabilita a spomienky zosnulých výtvarných, umeleckých a odbojárskych osobností a osobností pokročilého veku – tvorcovia protifašistického odkazu
Klub výtvarných umelcov a teoretikov (Ladislav Skrak) & MS, 17. 12. 2023 – Počet stran: 166

https://books.google.sk/books?id=sl3wEAAAQBAJ

***

Ľudovít Štúr a štúrovci: Pracovný zošit
Ján Seman, 2024

https://books.google.sk/books?id=rrXtEAAAQBAJ

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *