Občania SR potrebujú referendum, ale nie o predčasných voľbách

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

…alebo – alternatíva k súčasnému (žalostnému) politickému dianiu…

Opozičné strany ako SaS a OľaNO si želajú predčasné parlamentné voľby. Je to aj želanie nášho pána prezidenta Andreja Kisku. Dúfajú, že celková politická  situácia sa bude vyvíjať tak, že výsledky volieb im umožnia zostaviť vládu. Z tohto dôvodu bola rozbehnutá podpisová kampaň, ktorej výsledky umožnia vyhlásiť referendum o predčasných voľbách. V zásade teda nejde o nič iné, iba o naplnenie túžby po politickej moci, pričom táto túžba je zakrývaná snom o lepšom Slovensku.

Občania SR potrebujú referendum, ale nie o predčasných parlamentných voľbách. Občania SR potrebujú byť aktívnymi účastníkmi politických procesov, ktoré je potrebné otvoriť, ale nie je to o pochodoch či protestoch za slušné Slovensko či za vyšetrenie vraždy  novinára s priateľkou. Občania SR nesmú byť orientovaní a zavádzaní na druhoradé – zástupné otázky, ktoré by mali žiadať v súčasnej dobe riešiť. Personálne otázky sú toho dôkazom a dôkazom je tiež podpisová kampaň za vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách.

V štáte a spoločnosti už dlhšie pretrváva kríza politických strán a parlamentnej demokracie. Politické strany, ktoré sa uchádzajú o priazeň voličov a prejdú do parlamentného prostredia, si túto krízu neuvedomujú a teda nemajú snahu si ju ani pripustiť. Politicko – spoločenský vývoj doma a v Európe sa posunul v smere, keď občania stratili a strácajú svoj vplyv na život  demokratickej spoločnosti, keď sa z nich formujú iba „slobodné“ indivíduá, ktoré okrem voľného pohybu a svojej pracovnej sily nemajú mať žiadny významný politický prejav ako výraz ľudskej dôstojnosti v štáte a spoločnosti. Politické strany, ktoré sa do parlamentu nedostanú, sa „uložia na spánok“ do ďalších parlamentných volieb. Ani ich nenapadne namiesto „spánku“ bojovať za seba a voličov, aby bola zrušená klauzula  o hranici pre vstup do parlamentu a aby hľadali taký volebný systém, ktorý posilní vplyv a moc voličov na výber kandidátov na poslancov.

Orientovať občanov na presadenie referenda o predčasných voľbách znamená iba to, že zo strany opozičných strán je záujem, aby sa doterajší volebný systém zachoval a aby občania – voliči ožili novou nádejou, že budú mať lepších, morálne kvalitnejších politikov. Každý, kto dá svoj podpis do hárku za konanie referenda o predčasných voľbách má zároveň na svedomí aj to, že súhlasí s doterajším volebným systémom pre voľby do NR SR.

Politické strany SaS a OľaNO verejnosti pomerne dlhú dobu predvádzajú neľútostný politický boj proti korupcií, rozkrádaniu a podobne. Tento boj je založený najskôr na slovných prejavoch, ale bez konkrétnych návrhov zákonných opatrení, ktoré pomôžu korupciu potierať, respektíve  jej predchádzať. A na čelných miestach pomysleného akéhosi rebríčka zákonných opatrení boja proti korupcií majú byť zákony súvisiace s prípravou, priebehom a výsledkami parlamentných volieb, ktoré musia dať väčšiu moc občanom – voličom na úkor rôznych politických, ekonomických a finančných štruktúr. To je zásadné !!!

Ak teda opozičné strany počítajú s tým, aby im občania – voliči presadili predčasné parlamentné voľby,  potom je jasné, že ich boj proti korupcií bol celkom falošný a mal za úlohu len to, aby došlo k politickému transféru: občania – voliči svoju pozornosť a sympatie majú presunúť na iné politické subjekty, ktoré tak získajú šancu uchádzať sa o politickú moc v štáte a spoločnosti. Pre opozičné strany nová nádej na lepších a morálne zdatných politikov môže byť určitým prínosom, ale celkove pre štát a spoločnosť nebude mať žiadny posun k lepšiemu – nebude väčšia dôvera k politikom, k štátu, k vládnej moci, pretože absentuje nová vízia politického dobra, ku ktorej štandardné politické strany majú veľký problém dopracovať sa.

Ak sa za pomoci občanov – voličov presadia predčasné parlamentné voľby, ostanú zachované podmienky pre rôzne aktivity politických, ekonomických, finančných (a dodávam) mimovládnych štruktúr, ktoré si aj po rôznych preskupeniach  zachovajú dostatočne silný vplyv v parlamentnom prostredí, na úrovni vládnej moci či v ústredných štátnych štruktúrach. Predčasné parlamentné voľby tak budú výlučne v prospech politických strán a ich mecenášov, oligarchizacia politiky nebude rozrušená. Po organizovaných protestoch a pochodoch zo strany mimovládnych organizácií  tak občania – voliči budú zneužití nateraz opozičnými politickými stranami a pod vedením prezidenta SR.

Aké referendum občania – voliči v SR potrebujú, ak by sa už malo konať referendum ?

Občania SR potrebujú , aby v referende mohli odpovedať na tie najdôležitejšie   životné otázky a problémy, ktoré sa doteraz z rôznych dôvodov zastierajú, odkladajú, pokladajú za nepotrebné a podobne. Sú to  napríklad:

A.

V otázkach vojny a mieru, v snahe zabrániť pripravovanej vojne s Ruskom a s otázkou členstva SR v NATO postaviť dve otázky pre referendum, z ktorých si občan – volič bude môcť vybrať.

A.1. Chcete, aby Slovenská republika sa v rámci NATO aktívne pripravovala na vojnu s Ruskom ?

Poznámka: otázka má zmysel, pretože veliteľ vojsk NATO v Európe jasne sa vyjadril, že Európa sa musí pripravovať na vojnu s Ruskom.

A.2. Chcete, aby Slovenská republika v rámci svojej zahraničnej politiky aktívne presadzovala politiku mierovej spolupráce s Ruskom ?

B.

Pri problematike členstva SR v EÚ je v referende dôležité, aby si občania – voliči vybrali smerovanie podľa týchto dvoch  otázok:

B.1. Súhlasíte, aby EÚ dokončila svoju integráciu do podoby definitívneho politického zjednotenia vzniku samostatného európskeho super štátu na čele s Bruselom a s výrazným oslabením zvrchovanosti a štátnej suverenity členských štátov EÚ ?

B.2. Súhlasíte, aby EÚ bola z iniciatívy jej členských štátov reformovaná do podoby medzivládnej organizácie združujúcej nezávislé členské štáty a teda so zachovaním primeranej zvrchovanosti a štátnej suverenity, upevnenia spoločného trhu spojeného s voľným pohybom tovaru, služieb, kapitálu a ľudí ?

C.

Je potrebné posilniť vplyv občanov – voličov na výber a voľbu poslancov do zákonodarného zboru a zároveň aj možnosť ich odvolávania. Aby bolo možné dosiahnuť výber kandidátov na poslancov ako kvalitných a morálne zdatných, bude žiaduce novelizovať príslušné zákony tak, aby podľa nich bolo možné zrealizovať nový volebný systém v praxi. Možné otázky pre referendum:

C.1. Som za zachovanie doterajšieho volebného systému platného pre voľby do NR SR.

C.2. Žiadam pripraviť návrhy na novelizáciu všetkých zákonov a nariadení, ktoré súvisia s prípravou, priebehom a výsledkami volieb do NR SR vrátane finančného zabezpečenia tak, aby bol posilnený vplyv občanov na výber, voľbu a prípadné odvolanie poslanca a súčinnosť politických strán s občanmi.

D.

Ilegálna masová migrácia do Európy sa stala od roku 2015 skutočnosťou a naberá na svojej intenzite. Bolo zistené, že proces migrácie je pod vedením OSN a v súčinnosti s EÚ a za aktívnej účasti mimovládnych organizácií celkom presne organizovaný. Masová migrácia začala byť postupne legalizovaná  a na jeseň 2018 sa predpokladá, že bude Valným zhromaždením OSN schválený Globálny pakt o migrácií.

Masová migrácia do Európy má svoje jasné ciele, ktoré boli stanovené ešte Kalergiho plánom a neskôr plánmi OSN a EÚ. Masová migrácia do Európy je v rozpore so záujmami obyvateľov členských štátov EÚ. Napriek tomu politici demokratického Západu aj na čele s EÚ postupne realizujú opatrenia, aby došlo k zásadnému premiešaniu  obyvateľstva Európy s migrantmi a na názory vlastných občanov neprihliadajú. Sú možné tieto otázky:

D.1. Nesúhlasím, aby OSN  v spolupráci s EÚ a mimovládnymi organizáciami bez súhlasu občanov národného štátu a jeho zákonodarného zboru organizovali masovú migráciu (prisťahovalectvo) na základe povinných kvót, jednotnej sociálnej dávky a ďalších výhod. Migračná a azylová politika majú ostať v kompetencií každého členského štátu EÚ.

D.2. Súhlasím, aby OSN v spolupráci s EÚ a mimovládnymi organizáciami organizovali masovú migráciu (prisťahovalectvo) do každého členského štátu EÚ na základe povinných kvót, jednotnej sociálnej dávky a ďalších výhod. Migračná a azylová politika  majú byť v kompetencií EÚ.

E.

V boji proti korupcií je veľmi dôležitá otázka decentralizácie štátnej moci a správy a tým aj jej finančného zabezpečenia a právomoci. Je potrebné posilniť právomoci miestnej štátnej správy – okresných úradov, ktoré sa musia stať prirodzeným centrom rozvoja okresu ako regiónu a  ktoré budú k tomu mať aj primerané finančné zdroje, právomoci a volené orgány. Sú možné tieto otázky:

E.1. Žiadam, aby Národná rada SR  prijala ústavný zákon o decentralizácií štátnej moci a správy v prospech posilnenia pôsobnosti a právomoci miestnej štátnej správy na úrovni okresných úradov.

E.2. Nesúhlasím, aby NR SR prijala ústavný zákon o decentralizácií štátnej moci a správy v prospech posilnenia pôsobnosti a právomoci miestnej štátnej správy na úrovni okresných úradov.

F.

Pripravuje sa zrušenie peňazí v hotovosti. Je to spoločný plán bank a štátov ako USA, Veľká Británia, Nemecko, Švédsko, ktorý sa má stať realitou. Ak bude existovať iba elektronický tok peňazí, tak každý štát bude mať dokonalú kontrolu každého človeka. Ak človek používa na preukazovanie peňazí kreditnú kartu alebo to robí cez internet smartfónom, tak tým len podporuje, aby bolo definitívne pripravené zrušenie peňazí v hotovosti. Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. Sú možné tieto otázky:

F.1. Žiadam, aby NR SR prijala ústavný zákon, že zrušenie peňazí v hotovosti je porušením práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a preto sa zakazuje.

F.2. Podporujem zrušenie peňazí v hotovosti.

G.

Do života každej ľudskej spoločnosti sa už dávnejšie dostala otázka využitia mikročipov. Tento výdobytok modernej vedy a techniky by mal slúžiť v prospech človeka. Lenže vždy je tu možnosť, že výsledok vedy a techniky  vedia využiť skupiny podnikavých ľudí cez politikov a dôverčivých ľudí využiť aj v svoj vlastný prospech. Platí to aj pre prípad využitia mikročipov.

Bolo zistené, že mikročipom je možné ovládať človeka, jeho myslenie a správanie. To je už totalitná zbraň namierená proti slobode človeka, jeho duševným a duchovným schopnostiam.  Vo svete už k čipovaniu ľudí postupne dochádza. V SR sa teraz odohráva druhý pokus uzákonenia v rámci veterinárnej starostlivosti povinného čipovanie psov. Je možné toto čipovanie pokladať za prípravu na čipovanie ľudí, pretože je to spôsob, ako psychologický pripraviť vedomie človeka k akceptovaniu mikročipu ako nevyhnutnej príručnej pomôcky, ktorá uľahčí život.    Sú možné tieto otázky:

G.1. Žiadam NR SR , aby prijala ústavný zákon, že čipovanie ľudí je porušením ľudského práva na súkromie, je porušením slobody človeka a preto sa zakazuje.   

G.2. Súhlasím s čipovaním ľudí.

H.

Pod vedením EÚ bola aj v SR rozpracovaná politika boja proti extrémizmu. Vytvorili sa legislatívne podmienky k tomu, aby ľudia boli trestaní za názor. Verejnosť bola napríklad oboznámená s tým, že polícia začala trestné stíhanie voči poslancom NR SR Stanislavovi Mizíkovi a Milanovi Mazúrekovi, ktorí boli obvinení z extrémizmu. Ako povedal Oliver Andrásy, postihovať ľudí za názor je choré. S názorom je potrebné polemizovať, ale nie jeho nositeľa policajne stíhať. Naši ústavní činitelia Andrej Kiska a Róbert Fico vyzývali  na boj proti extrémistickým názorom a dokonca predseda vlády vyzýval orgány činné v trestnom konaní, aby stíhali extrémistické názory. Samotná politika sa tak stáva extrémistickou a vládna moc túto politiku reprezentuje. Sloboda myslenia a prejavu v SR sú ohrozené. Naše ministerstvo vnútra došlo nejakým spôsobom k poznaniu, že extrémizmus a šírenie propagandy je závažný sociálno – patologický spoločenský fenomén, ktorý je na vzostupe, pričom dopady týchto prejavov sú spôsobilé vážne ohroziť bezpečnosť štátu. A tak vládna moc je pripravená aj ďalej hádzať „kameň nenávisti“ na kohokoľvek, na koho bude ukázané prstom, pretože je presvedčená o svojej pravde a o svojom predurčení postihovať extrémizmus. Vládna moc a jej prisluhovači sú prví, ktorí vynikajú v nenávisti k občanom iného zmýšľania, pričom nie sú schopní vlastnej sebareflexie toho, čo v politike robia.  Sú možné tieto otázky:

H.1. Žiadam vládu SR  a NR SR, aby ešte v tomto volebnom období boli zrušené zákonné normy, smernice, nariadenia, organizačné zložky a finančné zdroje, ktoré súvisia s politikou boja proti extrémizmu.

H.2. Súhlasím s tým, aby vláda SR a NR SR pokračovali v realizácií politiky boja proti extrémizmu.

Z mojej strany to je niekoľko príkladov tých najzávažnejších tém dnešnej doby. Určite existujú aj ďalšie veľmi dôležité návrhy (témy), čomu sa musia politici venovať a to v súčinnosti s občanmi a za ich veľmi aktívnej účasti. V oblasti ekonomicko – sociálneho rozvoja ich nie je problém nájsť a špecifikovať.

Vzhľadom na určitý časový horizont prijatia politických opatrení si dovoľujem pripomenúť, že je vhodné, aby najbližšie parlamentné voľby boli zorganizované už podľa nového volebného systému a že terajšiu vládu je potrebné aj cez nástroj použitia prípravy a uskutočnenia referenda prinútiť k tomu, aby  k otázke nového volebného systému bola usporiadaná celonárodná verejná diskusia. To si však vyžaduje, aby zákonodarný zbor a vládna moc mali záujem, aby sa o novom volebnom systéme rozhodlo za aktívnej účasti občanov – voličov.

Politická strana Sloboda a solidarita nedávno rozposlala po SR do domácnosti svoj propagačný materiál „Spravme Slovensko lepším“. Strana sa podľa tohto materiálu pokladá za demokratickú opozíciu, ktorá je pripravená prevziať zodpovednosť za Slovensko ( prečo nie za Slovenskú republiku ,  keď to nie je to isté ? ). Strana je na jednej strane sklamaná z toho, že skutočná zmena vlády bola na dosah a na strane druhej okrem niektorých personálnych zmien ľudia na námestiach po celom Slovensku vraj ukázali, že ulica má ohromnú silu.  Slovensko vraj potrebuje   zmenu celej vlády. A preto táto politická strana podporuje referendum o predčasných voľbách.

Sloboda a solidarita pod vedením Richarda Sulíka pokladá predčasné voľby za jediné čestné  riešenie, v ktorých občania slobodne vyjadria dôveru politikom. Celú túto propagačnú maškarádu politická strana SaS podopiera vierou, že odkaz zavraždených Jána ( Kuciaka ) a Martiny za pravdu a spravodlivosť zmení Slovensko k lepšiemu. To je už vrchol politickej drzosti takýmto spôsobom manipulovať s vedomím človeka.

Podľa R. Sulíka a jeho skupiny občanom Slovenska ( Slovenskej republiky ) postačuje k pravde a spravodlivosti zmena celej vlády a teda bude najlepšie, ak budú predčasné voľby a občania vyjadria dostatočnú dôveru politikom z t. z. demokratickej opozície.  Predčasné voľby sú občanom predstavované ako jediné čestné riešenie. Takže, zamyslíme sa. Skutočné nám, občanom, demokratická opozícia podsúva na riešenie to najdôležitejšie riešenie – iba vhodiť volebný lístok do urny s tými správnymi menami?  Neexistuje aj iné a oveľa čestnejšie riešenie ? Veď občania slobodne vyjadria dôveru politikom v každých parlamentných voľbách a – NIČ  nového sa nedeje !  Sulikovci, bohužiaľ aj v súčasnosti ukázali, že občanov SR pokladajú iba za akýchsi „sezónnych robotníkov“ – použiť voľne dostupnú pracovnú silu na vykonanie volebného aktu vtedy, keď to demokratická opozícia potrebuje. Podobne to platí aj pre politickú stranu OľaNO.

Takže pozrime sa, čo nám napríklad tieto dve politické strany ako demokratická opozícia, ak vynecháme z toho vládnu koalíciu, úplne zatajili a nepokladali za potrebné to rozvinúť ako hlavnú politickú aktivitu v rokoch 2017 a 2018. Uvediem iba jeden príklad na tej pre osud Slovenskej republiky najdôležitejšej otázke. Je to otázka fungovania Európskej únie. Už vo februári 2017 bol v Európskom parlamente schválený dokument s týmto názvom: „Správa o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie.“ Je to dokument o reforme EÚ, ale s dôrazom na posilnenie právomoci EÚ na úkor členských štátov. Zaujímavé je to, že na úrovni Bruselu sa nepočítalo s tým, aby o reforme EÚ bolo možné otvoriť diskusiu na úrovni v rámci každého národného štátu, ale najskôr že bude postačovať, aby sa na úrovni EÚ uskutočnil konvent zástupcov členských štátov. Presne toto, čo chcel Brusel, naši predstavitelia vládnej moci a rovnako aj demokratickej opozície dodržali.

Neotvoriť celonárodnú diskusiu k fungovaniu EÚ a o vzťahu národného a nadnárodného, nezapojiť občanov – voličov do tejto diskusie a potom na základe toho v rámci spolurozhodovania s občanmi  a rozhodovania vládnej moci prijať záverečný dokument o potrebe reformy EÚ z pohľadu Slovenskej republiky, znamená dopustiť sa najväčšej politickej chyby !!! V budúcnosti sa nám to silne vypomstí, ale kto ponesie za veľké politické chyby zodpovednosť ?

Ak vládna koalícia urobila celkom vedomé túto politickú chybu, pretože sa v skutočnosti celonárodnej diskusie obáva ako čert kríža, tak demokratická opozícia to mala mať jednoznačne za úlohu v tomto smere zohrať hlavnú úlohu a viesť všetkých občanov k tomu, aby sa o reforme EÚ mohlo konečne ( ! ) vo veľkom a celkom zodpovedne hovoriť aj na národnej úrovni. Nič takého sa neudialo. Namiesto otázky o reforme EÚ sa spustil boj proti korupcií, pozornosť občanov bolo orientovaná iným smerom, až sme došli do absurdnej spoločensko – politickej situácie, že sa občania majú utešovať z odkazu Jána a Martiny a že slušní ľudia sú sklamaní, lebo skutočná zmena vlády bola na dosah !  Toto je už vrchol hlúposti toho, ako sa prezentuje taká politická strana ako SaS.

Ja ako slušný človek som sklamaný z toho, že naši zástupcovia v parlamente a aj samotná vládna moc nás, občanov,  vyšachovali z našej ústavnej úlohy podieľať sa na správe štátu, konkrétne v tomto prípade zúčastniť sa reformy EÚ – zúčastniť sa celonárodnej diskusie o fungovaní EÚ a mať svoj podiel na prijatí zásadných rozhodnutí pre budúcnosť, hoci k takémuto postupu od nikoho nedostali mandát.

V roku 2017 a 2018 nešlo a nebola potrebné sa usilovať o zmenu vlády, ale usilovať sa donútiť vládnu moc, aby otázka reformy EÚ a teda jej fungovania bola vládou akceptovaná ako životne dôležitá otázka, ktorá sa mala stať jej hlavnou prioritou a v tomto období už sa mohlo prikročiť k záverečnému posudzovaniu návrhov tých dokumentov, ktoré  mali byť predložené na spoločnú diskusiu s ostatnými členskými štátmi.

Je možné konštatovať, že toto bola príležitosť  pre čestné riešenie, ktoré demokratická opozícia nevyužila celkom zámerne a vedomé. Ďalej sa teda pokračuje v politickej praxi, že o budúcnosti Slovenskej republiky rozhodujú tí politici, ktorí v prvom rade majú na pamäti, že nie občania ako nositelia štátnej moci, ale všelijakí nadnárodní mandaríni sú dôležití aj s ich záujmami a potrebami.

Každá politická strana, pokiaľ sa bude rozhodovať, ako chce manipulovať s vedomím občanov, by si mala osvojiť základnú axiómu skutočne demokratickej politiky: Bez aktívnej spolupráce s občanmi (nie šaškovaním na námestiach) a ich účasti na správe veci verejných, sa otázky pravdy a spravodlivosti nedajú riešiť ! Otázky pravdy a spravodlivosti v skutočnosti pre samotnú politiku predstavujú v svojom súhrne problematiku obecného (spoločného) dobra. Obecné (spoločné) dobro sa však dotýka každého člena našej spoločnosti a preto ani nemôže byť v politike riešené ako odkaz Jána a Martiny.

Ak SaS hovorí o predčasných voľbách ako o jedinom čestnom riešení, tak potom to nie je pravda, pretože uvedený príklad ukazuje, že čestné riešenie v politike je a musí byť spojené s prácou politikov ako zástupcov občanov a s ich schopnosťou spoločne s občanmi  dbať o riešenie najdôležitejších problémov a úloh súčasnosti. Zakrývať a znemožňovať, aby vládna moc spoločne s občanmi riešili otázku reformy EÚ, to si nesmie dovoliť žiadna koalícia a ani opozícia. Zatiaľ neexistujú žiadne indície o tom, že SaS a OľaNO predstavujú takú politickú silu, ktorá bude mať záujem v prípade vládnutia  aktívne spolupracovať s občanmi – voličmi a v ich (náš ) spoločný prospech.

Pre súčasnú politickú situáciu v Slovenskej republike a v Európe (či vo svete) nám t. z. demokratická opozícia predkladá vraj jedine čestné riešenie – predčasné voľby. Z odpovedí na položenú otázku: Aké referendum občania – voliči SR potrebujú?, vyplýva, že skutočné čestné riešenie existuje v rovine, ktorá nesúvisí s úplnou zmenou vlády SR, ale najskôr so zmenou určitých politik, ktoré vláda v súčinnosti s občanmi ako zdrojom štátnej moci musí prijať a realizovať.

Občania SR teda potrebujú v prvom rade mať k dispozícií novú víziu politického dobra. To je priorita, ktorá má mať prednosť pred referendom. Aby bolo možné takúto novú víziu vypracovať a schváliť, musia existovať na politickej scéne ( nie iba v parlamente ) politické strany, ktoré budú ochotné v prvom rade uskutočniť zmeny svojich politik a budú akceptovať základnú axiómu demokratickej politiky aktívne spolupracovať s občanmi a viesť ich k účasti na správe  vecí verejných. Nová vízia politického dobra nemôže nemať v svojom obsahu témy, ktoré sa z určitých dôvodov pokladajú za tabu pre občanov SR.

Politici vládnej koalície, ale aj politici t. z. demokratickej opozície nám dostatočne potvrdili svojim správaním na politickej scéne, že nemajú z určitých dôvodov schopnosti novú víziu politického dobra pre SR vypracovať a nieto ešte o nej sa baviť s občanmi. Preto sa žiada, aby občania SR nečakali na zobudenie sa štandardných politických strán k novým činom. V našej spoločnosti existuje dostatok rozumných a schopných intelektuálov či jednoducho obyčajných občanov, ktorým záleží na budúcnosti SR a preto sa môžu iniciatívne spájať do rôznych dočasných zoskupení, aby návrhy pre víziu politického dobra bolo možné posúdiť a predložiť na celonárodnú diskusiu.

Nová vízia politického dobra vytvorená  za aktívnej účasti občanov SR môže byť základom pre tie politické strany, ktoré sa budú pripravovať  na riadne parlamentné voľby a ktoré sa budú chcieť uchádzať o určitú dôveru občanov – voličov. Táto nová vízia už musí zahŕňať aj nový volebný systém, podľa ktorého sa parlamentné voľby pripravia a zrealizujú. Nová vízia politického dobra a nový volebný systém majú vytvoriť podmienky k tomu, aby vznikla vláda, ktorá vždy v prvom rade bude akceptovať v politickej rovine zásadu, že jej najdôležitejším partnerom pre naplnenie cieľov a funkcií štátnej moci a správy sú občania ako zdroj štátnej moci a až v druhom rade rôzne nadnárodné štruktúry, ktoré v konečnom dôsledku majú záujem čo najviac obmedziť či zrušiť zvrchovanosť štátu a štátnu suverenitu.

Ak sa dáme zlákať na referendum o predčasných voľbách, nepodarí sa nám nastoliť vládnu moc, ktorá ktorá bude pracovať v prospech Slovenskej republiky a jej obyvateľstvo, ale najskôr urobia všetky potrebné politické kroky k tomu, aby sa Slovenská republika po strate zvrchovanosti a štátnej suverenity ocitla v náručí imperiálneho štátu so sídlom v Bruseli, pre ktorý sa staneme iba regiónom s názvom Slovensko, tak ako sa o SR vyjadrujú predstavitelia niektorých politických strán a v ktorom napríklad pod vedením vraj súdržnej a čestnej pravice  (ako SaS a OľaNO) budú žiť slušní a čestní ľudia.

Na záver iba tak si dovolím upozorniť, že v dokumente „Spravme Slovensko  lepším“, ktorý strana SaS zaslala do našich domácnosti, nie je žiadna zmienka o masovej ilegálnej migrácií a o jej hrozbách pre Európu a jednotlivé národné štáty.  Podobne, ako v prípade otázky reformy EÚ, aj v prípade otázky masovej migrácie pravicové strany, ktoré sa pripravujú na prevzatie politickej moci, nerobili a nerobia žiadne zásadné kroky k tomu, aby SR masovú migráciu nepodporila. Pritom uvedená problematika mala dostať absolútnu prioritu už v minulom roku a v tomto roku, pretože na jeseň 2018 sa celé úsilie OSN a EÚ o migrácií má zavŕšiť prijatím dokumentu o potrebe presídľovania obyvateľov cudzích štátov do priestoru EÚ. A zase platí moja poznámka, že nikto sa neunúval navrhnúť referendum k tomu, aby sa občania vyjadrili, či si želajú, aby masová migrácia ( prisťahovalectvo ) bola organizovaná z pozície OSN a EÚ ako ich výlučná právomoc.  

Vyzerá to tak, že ak budeme iba slušní a čestní a budeme doslova veriť súčasným víziám politických strán, ako napríklad strane SaS, tak potom ako naivní občania sa ocitneme tam, kde nás štandardné politické strany chcú mať: pod totalitným jarmom Bruselu a na ceste k strate slobody a spravodlivosti. Lebo týmto smerom sa politický vývoj v SR a v EÚ uberá a pritom je zastieraný aj takou nepatrnou aktivitou ako je prieskum verejnej mienky zo strany agentúry Focus, ktorá zistila, že 74,7 % Slovákov súhlasí s členstvom v EÚ. A je všetko v poriadku, takže trápenie s politikou a v politike ( s občanmi ) odpadá.

Čo môže tvoriť novú víziu politického dobra? O náčrt takejto vízie sa pokúsim v ďalšom článku.

Dušan Hirjak

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
One thought on “Občania SR potrebujú referendum, ale nie o predčasných voľbách

 • 20. mája 2018 at 12:36
  Permalink

  Veľmi to máte pomýlené.
  Kritizujete „opozíciu“ a o koalícii a najmä smere ani ň.
  Odporúčam Vám preštudovať si „programové vyhlásenie vlády“ schválené 2016 a 2018.
  Rovnako programové vyhlásenie smeru keď vládol sám.
  Je to smiešne a tragické ak si „KRITIKU“ zaslúžila opozícia a NIE vláda a hlavne smer za svoje činy !!!
  Najväčším problémom je slepota.
  Bol to smer ústami roberta fica ktorý hovoril o jadre EU.
  Dostať sa tam znamenalo prijímať utečencov a prispôsobiť našu prisťahovaleckú politiku!

  Chudoba na Slovensku rastie.
  Zvyšujú sa regionálne rozdiely.
  Štát sa viac a viac zadlžuje.
  Domácnosti a občania sa zadlžujú najrýchlejšie v celej EU !!!
  Stotisíce ľudí žijú na hranici a pod hranicou chudoby a ???
  „Ľavičiar“ ??? obhajuje vládu čo za to nesie ZODPOVEDNOSŤ!
  Tú meniť netreba???
  Ak máte „otázky“ pre referendum SPUSTITE petíciu…
  Schody sa zametajú zhora.
  Celkom hore je vláda a vládna koalícia.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *