Popredný slovenský filozof, kulturológ, esejista, literárny kritik a nositeľ Svetovej ceny za humanizmus profesor Dalimír Hajko má dnes okrúhle jubileum

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc. (* 5. júl 1944, Mýtna) je slovenský vysokoškolský pedagóg, filozof, kulturológ, literárny kritik a esejista. Publikuje pre Slovenské pohľady, Filozofiu, Literárny týždenník a ďalšie periodiká. Je členom Spolku slovenských spisovateľov a nositeľom ceny Egona Erwina Kischa. Je nositeľom Svetovej ceny za humanizmus za rok 2022, ktorú udeľuje Ohrid Academy Of Humanism. Taktiež je nositeľom najvyššej Ceny Matice slovenskej, ktorá mu bola udelená pri príležitosti 160. výročia založenia.

Pôsobil ako vedúci vedecký pracovník Ústavu filozofie a sociológie Slovenskej akadémii vied, Ústavu slovenskej literatúry SAV, bol v Predsedníctve SAV, v Slovenskom rozhlase a v Národnom literárnom centre. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre, neskôr pôsobil na Katedre filozofie Žilinskej univerzity. Je čestným predsedom Kulturologicko-filozofického odboru Matice slovenskej.

Do činnosti Hajka patrí oblasť umenia, náboženstva, sociálnej skutočnosti, videnej v polohách myslenia a zároveň v horizonte rozličných kultúr, existencialistická a marxistická filozofia,[9] taktiež problematika slovenských národných buditeľov. Publikoval súbory literárno-filozofických reflexií o vytypovaných slovenských spisovateľoch strednej a mladej generácie Niekoľko inšpirácií (1976), Sondy (1977), Okamihy poézie (1990) a Existencia v literatúre (1996). Ako historik a popularizátor filozofie napísal eseje Rozpätia dňa (1975), zbierku úvah Filozofia a socialistická kultúra (1979), monografiu Človek v socialistickej spoločnosti (1983), štúdiu Začiatky marxistickej filozofie na Slovensku (1986), knihu esejí o najvýznamnejších predstaviteľoch filozofického myslenia v dejinách ľudstva Tvorcovia veľkých myšlienok (1988), štúdiu o filozofickom myslení na Slovensku v 19. storočí Filozofické návraty a vízie (2001), desať štúdií o slovenských básnikoch a básnických dielach druhej polovice 20. storočia Päťdesiat rokov slovenskej poézie (2004), úvahy o európskej integrácii Globalizácia a kultúrna identita (2005). Je autorom portrétnej štúdie Ján Stacho (1998), a zostavil výbery z poézie J. Turana, J. Šimonoviča, R. Čižmárika, J. Vagoviča, T. Štraussa. Na vydanie pripravil súbor základných prác A. Camusa Mýtus o Sizyfovi, Pád, Caligula (1993).

ŽIVOTOPIS

Narodil sa v Mytnej v rodine bratislavského kníhkupca Jozefa Hajka. Od útleho detstva žil v Bratislave, kde vychodil základnú školu a v roku 1961 zmaturoval na gymnáziu. Po maturite rok pracoval ako asistent réžie v Československom rozhlase v Bratislave, potom sa zapísal na štúdium filozofie a slovenčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Štúdium ukončil v roku 1967. Prednášal na Univerzite Komenského v Bratislave, na Trnavskej univerzite, Prešovskej univerzite – a v rámci študijného pobytu aj na University of Bombay. Stal sa vedeckým pracovníkom Ústavu filozofie a sociológie SAV, odkiaľ roku 1986 prešiel do Literárnovedného ústavu SAV. Roku 1975 získal titul CSc., roku 1987 DrSc. Od roku 1991 bol redaktorom Slovenského rozhlasu, neskôr viedol literárnokritický a vedecký výskum v Národnom literárnom centre, kde v období 1998 – 1999 pôsobil aj ako poverený generálny riaditeľ. V rokoch 1995 až 1999 pôsobil ako námestník riaditeľa, krátko aj poverený generálny riaditeľ Národného literárneho centra v Bratislave. Habilitoval sa roku 2000 a inauguroval sa roku 2002 v odbore dejiny filozofie. Pôsobil na Katedre kulturológie a na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (do roku 2015). Neskôr pôsobil na Žilinskej univerzite ako samostatný vedecký pracovník. Je spolumajiteľom knižného vydavateľstva H & H a pôsobil aj v Prezídiu Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR. V roku 2018 získal Cenu Slovenských pohľadov za históriu a cenu Slovenských národných novín za literárnu kritiku. V roku 2019 získal cenu Egona Erwina Kischa. V roku 2023 usporiadali spoločné podujatie Večer kulturológov Matica slovenská a Spolok slovenských spisovateľov, ktoré bolo venované autorovej tvorbe a dielu, a na ktorom vystúpil spolu s kolegom kulturológom Jozefom Leikertom. V roku 2023 získal prémiu Ceny Literárneho fondu 2022 v kategórii esejistika za knihu Stopy v (mojej) duši. V roku 2023 získal najvyššiu Cenu Matice slovenskej.

OCENENIA

Hajko je nositeľom nasledujúcich ocenení:

Najvyššia Cena Matice slovenskej odovzdaná na Slávnostnom sneme Matice slovenskej v roku 2023
Svetová cena za humanizmus za rok 2022, Ohrid Academy Of Humanism
Cena Egona Erwina Kissa
Cena Slovenských národných novín za literárnu kritiku
Cena Slovenských pohľadov za históriu
Prémia v rámci Ceny Alexandra Matušku (ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov, 8. 11. 2019) za esejistiku
Prémia Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Alexandra Matušku za rok 2016 za esejistiku: Antické provokácie
Prémia v rámci Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2016 v kategórii esejistika za dielo Antické provokácie
Cena Slovenských pohľadov za rok 2015 v kategórii kritika a história

DIELO

Knihy

Stopy v (mojej) duši, VSSS, 2022
Príbeh kníhkupca, Slovart, 2021
Noc hľadania, dni radosti (Nad dolnozemskou literatúrou). Báčsky Petrovec (Srbsko): Slovenské vydavateľské centrum, 2019
Básnický svet Jána Šimonoviča. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2019
Literatúra ako existenciálna komunikácia. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019
Slovenské provokácie. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018
Literatúra faktu Jozefa Leikerta. Bratislava: Veda, 2018
On Kierkegaard in Contemporary Indian Philosophical Thinking. Toronto and Ljubljana: Kierkegaard Circle, Trinity College, University of Toronto, & Central European Research Institute Soeren Kierkegaard Ljubljana, Slovenia KUD Apokalipsa, Slovenia, 2018
Básnický svet Jozefa Leikerta. Bratislava: Veda, 2017
Antické provokácie. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018
Dozrievanie do skutočnosti a dozrievanie do sna. O súčasnej slovenskej vojvodinskej poézii. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2013
Existencia v kríze. EDIS, 2016
Július Madarás (kazateľ, humanista, človek). Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2012
Vrúcnosť a čin (Kierkegaardovské meditácie). Bratislava: Hajko & Hajková, 2012
Úvod do indickej filozofie. Bratislava: Hajko & Hajková, 2008
Filozofické návraty a vízie. Bratislava: Iris, 2007
Globalizácia a kultúrna identita. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005
Rozjímanie o Veľkom inkvizítorovi (Ján Tužinský, Andrej Červeňák, Miloš Ferko, Dalimír Hajko, Roman Michelko). Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2005
Päťdesiat rokov slovenskej poézie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004
Ján Stacho. Bratislava: Národné literárne centrum, 1998
Existencia v literatúre. [S.l.] : Ofprint, 1996
Rozpätie dňa a noci. Bratislava: Hajko & Hajková, 1992
Okamihy poézie: Marginálie k súčasným slovenským a českým básnikom. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990
Program a tvorba: štúdie o socialistickom realizme. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989
Tvorcovia veľkých myšlienok. Bratislava: Smena, 1988
Dejiny filozofického myslenia na Slovensku I. (Viktor Timura, Dalimír Hajko, Richard Marsina, Ján Bodnár, Elena Várossová, Július Sopko, Zuzana Paľovičová, Teodor Münz). Bratislava: VEDA, 1987
Začiatky marxistickej filozofie na Slovensku. Bratislava: Pravda, 1986
Človek v socialistickej spoločnosti. Bratislava: Smena, 1983
Filozofia a socialistická kultúra. Bratislava: Veda, 1979
Sondy. Bratislava: Smena, 1977
Niekoľko inšpirácií. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1976
Rozpätie dňa. Bratislava: Smena, 1975

Štúdie, články, kritiky (len do roku 2019)

Sedem viet o siedmich knihách. In: Slovenské pohľady. Roč. IV+135, č. 2, 2019
Viliam Turčány: Dar. In: Slovenské pohľady. Roč. IV.+135, č. 2, 2019
Horúčka práce a pretrhnutý sen. In: Slovenské pohľady. Roč. IV.+134, č. 2, 2018
Sedem viet o siedmich knihách. In: Slovenské pohľady. Roč. IV.+134, č. 12, 2018
Jozef Špaček : Pascalov tieň. In: Slovenské pohľady. Roč. IV.+134, č. 6, 2018
Láska a nenávisť, humor i radosť zo života. In: Literárny (dvoj)týždenník. Roč. XXX, č. 39-40, 2017
Sedem viet o siedmich knihách. In: Slovenské pohľady. Roč. IV.+133, č. 11, 2017
Wilmon Henry Sheldon a jeho „syntéza filozofií“. In: FILOZOFIA, 2016, roč. 71
Jarmila Jurová: Pohľad do filozofie a etiky nového komunitarizmu. In: Slovenské pohľady. Roč. 130, č. 5, 2014
Kríza moci – filozofické východiská. In: „Súčasná spoločenská kríza a jej negatívne prejavy“ s dôrazom na vedomie a správanie mladých príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2014
Indická filozofia na prelome tisícročí. In: FILOZOFIA, 2014, roč. 69, č. 9
Interdisciplinárne uvažovanie o smrti. In: FILOZOFIA, 2014, roč. 69, č. 9
Michal Bíreš: Juliette. In: Slovenské pohľady. Roč. 129, č. 3, 2013
Peter Ondrejkovič – Jana Majerčíková: Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume. In: Sociológia, 2013
Uplatnenie policajnej etiky vo výkone policajnej služby. In: Policajná teória a prax, 2012
Martin Prebudila: Takmer o ničom. In: Slovenské pohľady. Roč. IV.+128., č. 12, 2012
Peri adoleschias – De garrulitate. In: Slovenské pohľady. Roč. IV.+128., č. 10, 2012
Identita ako sebavyjadrenie. In: Slovenské pohľady. Roč. IV.+128., č. 7-8, 2012
Sloboda a zodpovednosť vo filozofickej tradícii na Slovensku. In: Slovenské pohľady. Roč. IV.+127, č. 3, 2011
„Náboženstvo ducha“ v období globalizácie a dialógu kultúr. In: Slovenské pohľady. Roč. (4)126, č. 4, 2010
Pražská konferencia o národnej identite Slovákov. In: Kontexty kultúry a turizmu. č. 2, 2008, s. 44-45
Téma smrti v denníkových úvahách Pavla Straussa. In: (Ne)naplnený čas Pavla Straussa (Jozef Leikert a kol.). Nitra : Kulturologická spoločnosť, 2006
Prežívanie ako existenciálna situácia. In: Slovenské pohľady. Roč. IV.+122., č. 6, 2006
Globalizácia moci ako rozklad nádeje. In: Slovenské pohľady. Roč. IV.+122., č. 5, 2006
Etické postoje a iniciatívy v slovenskej literatúre prvej polovice 20. storočia. In: Slovenské pohľady. Roč. IV.+122., č. 2, 2006
Úvod. In: Pominuteľnosť (Jozef Leikert). Bratislava: Luna, 2005
Etické postoje a iniciatívy v slovenskej literatúre prvej polovice 20. storočia. In: Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005
„Náboženstvo ducha“ v období glolizácie a dialógu kultúr. In: Časové reflexie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa; Kulturologická spoločnosť, 2005
Kvačala a Campanella. In: Ján Kvačala otec modernej komeniológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005
Platónov svet tieňov. In: História. Roč. 5, č. 3, 2005
Pytagoras zo Samu. In: História. Roč. 4, č. 9 – 10, 2004
Sarvepalli Rádhakrišnan a „náboženstvo ducha“. In: FILOZOFIA, 2004, roč. 59
Záujem a napätie v Ballekovom románe pomocník. In: Literárne dielo Ladislava Balleka. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003
Etika a právo v diele Štefana Marka Daxnera. In: Acta Nitriensiae, č. 4, 2001
Doslov. In: Dhammapadam : Buddhove slová múdrosti, 2000
Básnik hudby: k 250. výročiu úmrtia Johanna Sebastiana Bacha. In: Cirkevné listy. Roč. 113, č. 9, 2000
Existenciálny rozmer modlitby. In: Kultúra. Roč. 3, č. 10, 2000
Poetické inšpirácie z časopisu Nový život : (k päťdesiatemu výročiu založenia). In: Slovenské pohľady. Roč. 4+115, č. 12, 1999
Tri knihy evanjelických básnikov. In: Kultúra. Roč. 1, č. 4, 1998
Únik do snenia. In: Slovenské pohľady. Roč. 4+113, č. 11, 1997
Samota ako spôsob života. In: Literárny týždenník. Roč. 10, č. 40, 1997
Východiskové pozície. In: Literárny týždenník. Roč. 10, č. 26, 1997
Slovenská poézia 1995. In: Dotyky. Roč. 8, č. 3, 1996
Kuzmányho odkaz dnešku. In: Cirkevné listy. Roč. 109 (120), č. 11, 1996
Anatómia samoty. In: Literárny týždenník. Roč. 8, č. 22, 1995
Kresťanská filozofia. In: Slovenské pohľady, 1995
Karl Jaspers a pojem tragickosti. In: Slovenské pohľady, 1995
Neuveriteľné osudy kňaza Pilárika. In: Slovenka. Roč. 45, č. 32, 1993, s. 14
Martin Heidegger a pojem svedomia. In: Slovenské pohľady, 1993
Ideológia a utópia. In: Knižná revue. Roč. 2, č. 19, 1992, s. 7
Nadrealistické reminiscencie. In: Knižná revue. Roč. 2, č. 1, 1992, s. 7
Martin Rázus o malom národe. In: Slovenské národné noviny. Roč. 2, č. 16, 1991, s. 8
Contemporary Indo-Anglian Poetry: Two Remarks. In: Asian and African studies 26. Bratislava: Veda, 1991
Tobiáš Masník. In: Cirkevné listy, 1990
Karl Jaspers a pojem tragična. In: FILOZOFIA, 1990
Literatúra a filozofia v diele Jeana-Paula Sartra. In: Romboid. Roč. 25, č. 5, 1990, s. 3-9
Soren Kierkegaard a literatúra ľudskej existencie. In: Romboid. Roč. 25, č. 2, 1990, s. 71-82
Fenomenológia a „nový román“. In: Literárny týždenník. Roč. 3, č. 7, 1990, s. 3
Doslov. In: Akordy krvných strún, 1990
Čas a podoby poznania: Na besede v Literárnovednom ústave SAV. In: Literárny týždenník. Roč. 2, č. 38, 1989, s. 3 a 12
Martin Heidegger o básnikovi a básnickom diele : (K stému výročiu narodenia mysliteľa.). In: Slovenská literatúra. Roč. 36, č. 5, 1989, s. 393-405
Vidieť tak všetko odrazu. In: Romboid. Roč. 24, č. 5, 1989, s. 64-65
Demokratizovať a kultivovať duchovné hodnoty: (Rozhovor s Jánom Štrasserom). In: Romboid. Roč. 24, č. 1, 1989, s. 21-26
Je potrebná všeobecná teória kultúry? In: FILOZOFIA, 1989
Vidieť tak všetko odrazu. In: Romboid. Č. 12, 1988, s. 64-65
Postihnúť vedomie súvislostí (Dalimír Hajko, Peter Jaroš). In: Romboid. Roč. 22, č. 12, 1987, s. 4-7
Rozhovor s Vojtechom Kondrótom. In: Slovenské pohľady. Roč. 103, č. 12, 1987, s. 13-18
Rozhovor s Rudolfom Čižmárikom In: Slovenské pohľady. Roč. 103, č. 11, 1987, s. 18-22
Historické reflexie (Hajko, Viktor Timura). In: Pravda. Roč. 68, č. 252 (27. 10. 1987), s. 5
Rozhovor s Alexandrom Halvoníkom. In: Slovenské pohľady. Roč. 103, č. 10, 1987, s. 12-19
Rozhovor s Ladislavom Ballekom. In: Slovenské pohľady. Roč. 103, č. 7, 1987, s. 2-5
So zodpovednosťou i rizikom : (Rozhovor so Štefanom Strážayom.). In: Romboid. Roč. 22, č. 8, 1987, s. 29-31
Východiská literárnej kritiky. In: Pravda. Roč. 68, č. 194 (20. 8. 1987), s. 5
Aktuálne problémy literárnovedného výskumu v oblasti teórie literatúry. In: Slovenská literatúra. Roč. 34, č. 3, 1987, s. 220-225
Filozofické aspekty literárnej kritiky a jej úlohy. In: Slovenské pohľady. Roč. 103, č. 4, 1987, s. 2-12
Ján Výrostek – Viera Handzová: Pamäť pamätí. In: Romboid. Roč. 22, č. 4, 1987, s. 94-95
Ivan Mojík: Súboj so slávikom. In: Romboid. Roč. 22, č. 4, 1987, s. 91
Oldřich Rafaj: Báseň o Zemi. In: Romboid. Roč. 22, č. 4, 1987, s. 93-94
Karel Sýs: Jesenné kúpanie. In: Romboid. Roč. 22, č. 4, 1987, s. 91-92
Zygmunt Wójcik: Miláčik. In: Romboid. Roč. 22, č. 4, 1987, s. 92-93
Poznanie trpkosti. In: Pravda. Roč. 68, č. 75 (21. 3. 1987), s. 5
Kultúra a problémy súčasnej epochy. In: Slovenské pohľady. Roč. 103, č. 2, 1987, s. 2-6
Výpoveď o zmysle života. In: Slovenské pohľady. Roč. 103, č. 2, 1987, s. 107-109
Rudolf Čižmárik: Umývanie vody. In: Slovenské pohľady. Roč. 102, č. 10, 1986, s. 118-119
Ján Majerník: Na huby šiel som. In: Slovenské pohľady. Roč. 102, č. 8, 1986, s. 127-129
Písanie do času. In: Romboid. Roč. 21, č. 6, 1986, s. 72-74
Štúrova reflexia marxizmu a socialistických ideí. In: Slovenská literatúra. Roč. 33, č. 1, 1986, s. 55-62
„Nová škola“ a pokus o spojenie národného pohybu s naším robotníckym hnutím v 19. storočí. In: FILOZOFIA, 1985
Gustáv Hupka: Rúny. In: Slovenské pohľady. Roč. 101, č. 2, 1985, s. 131
Je taký básnik… In: Nedeľa, príloha Nového slova, č. 6, s. 7., 1985
„Zúrodnenie človečích podstát“: Mysliteľský odkaz Ladislava Novomeského. In: Nedeľa, príloha Nového slova, č. 3, s. 6-7., 1985
Miesto a funkcia človeka v socialistickej spoločnosti (Hajko, Vasko Kusin). In: FILOZOFIA, 1984
Marxizmus a robotnícke hnutie na Slovensku koncom 19. a na začiatku 20. storočia. In: FILOZOFIA, 1984
Filozofia na Slovensku v „matičných rokoch“. In: FILOZOFIA, 1983
Marxov teoretický odkaz a filozofia kultúry. In: FILOZOFIA, 1983
Počiatky šírenia marxistickej filozofie. In: FILOZOFIA, 1982
Andrej Plávka: Horec. In: Slovenské pohľady. Roč. 97, č. 12, 1981, s. 104-106
Ján Šimonovič: Deti, mesto, chvenie. In: Slovenské pohľady. Roč. 97, č. 9, 1981, s. 123-124
Ján Štrasser: Denne. In: Slovenské pohľady. Roč. 97, č. 10, 1981, s. 125-127
Ľubomír Levčev: Strelnica. In: Slovenské pohľady. Roč. 97, č. 2, 1981, s. 153-154
Mánik Bandjopádhjáj: Člnkár na rieke Padme. In: Romboid. Roč. 16, č. 1, 1981, s. 86-87
Filozoficko-svetonázorové aspekty diela Jána Francisciho. In: FILOZOFIA, 1981
Sociálnodemokratická tlač a šírenie myšlienok marxizmu na Slovensku počiatkom 20. storočia. In: FILOZOFIA, 1981
Svetonázorová a kultúrno-výchovná funkcia filozofie. In: FILOZOFIA, 1981
Príspevok A. Siráckého k formovaniu marxistickej teórie kultúry. In: FILOZOFIA, 1980
Ideové a metodologické východiská výskumu dejín slovenskej filozofie. In: FILOZOFIA, 1979
Filozoficko-svetonázorové aspekty diela Š. M. Daxnera. In: FILOZOFIA, 1979
Filozofické problémy osobnosti v diele Ladislava Szántóa. In: FILOZOFIA, 1979
Zamyslenie nad kultúrou (Etela Farkašová; Dalimír Hajko). In: Romboid. Roč. 14, č. 12, 1979, s. 77-79
Poznáme kultúrne hodnoty? (Etela Farkašová; Dalimír Hajko). In: Smena. Roč. 32, č. 228, 27. 9. 1979, s. 6
Poľský filozof o problémoch osobnosti. In: FILOZOFIA, 1978
Neobyčajný človek. /Gercen, A. I./. In: Slovenské pohľady. Roč. 94, č. 11, 1978, s. 130-133
Kováčik, Peter: Jablká nášho detstva. In: Slovenské pohľady. Roč. 94, č. 5, 1978, s. 119
Pavel Koyš: Tvŕdze. In: Romboid. Roč. 12, č. 10, 1977, s. 81-83
Bertolt Brecht: O liteartúre a umení. In: Romboid. Roč. 12, č. 7, 1977, s. 80-82
Georg Lukács: „Historický román“: [Štúdia]. In: Slovenské pohľady. Roč. 93, č. 1, 1977, s. 139-140
VEĽKÁ OKTÓBROVÁ SOCIALISTICKÁ REVOLÚCIA A ROZVOJ NÁŠHO FILOZOFICKÉHO MYSLENIA V 20. ROKOCH. In: FILOZOFIA, 1977
Z DEJÍN INDICKÉHO MATERIALIZMU. In: FILOZOFIA, 1977
PODOBY ŽENY V SLOVENSKEJ POVIEDKE. In: Slovenské pohľady. Roč. 92, č. 8, 1976, s. 121-122
Kultúrna revolúcia a kulturné dedičstvo. In: FILOZOFIA, 1976
ŠTÚDIA O NÁRODNEJ KULTÚRE. In: FILOZOFIA, 1976
PROBLÉM KULTÚRNEJ HODNOTY. In: FILOZOFIA, 1976
DEJINY FILOZOFIE A OTÁZKY KULTÚRY. In: FILOZOFIA, 1976
FILOZOFICKÉ NÁZORY RANÉHO BUDHIZMU. In: FILOZOFIA, 1976
KULTÚRA A CIVILIZÁCIA. In: FILOZOFIA, 1976
SYNTETIK RABÍNDRANÁTH THÁKUR. In: Revue svetovej literatúry. Roč. 11, č. 1, 1975, s. 155-156
Gramsciho eseje v slovenčine. In: Romboid. Roč. 10, č. 1, 1975, s. 69-70
SOCIALISTICKÝ HUMANIZMUS A PROBLÉM TVORBY. In: FILOZOFIA, 1975
NÁRODNÁ IDEA A INTERNACIONALIZMUS V ROZVOJI ČESKOSLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ SPOLOČNOSTI (Hajko, Andrej Siracký). In: FILOZOFIA, 1975
Básnik Ľudovít Štúr. In: Slovenské pohľady. Roč. 90, č. 4, 1974, s. 133-135
O SOCIÁLNOM SVETE ČLOVEKA. In: FILOZOFIA, 1974
Hľadanie ľudskej radosti : (Nad poéziou Jána Smreka). In: Slovenské pohľady. Roč. 89, č. 12, 1973, s. 105-108
ZA VALENTÍNOM BENIAKOM : : 1894-1973. In: Slovenské pohľady. Roč. 89, č. 12, 1973, s. 72-73
PETER JAROŠ: TROJÚSMEVOVÝ MILÁČIK. In: Slovenské pohľady. Roč. 89, č. 8, 1973, s. 125-127
ANDREJ SIRÁCKY; PROBLÉMY A PERSPEKTÍVY SOCIALIZMU. VYBRANÉ STATE. In: Slovenské pohľady. Roč. 89, č. 4, 1973, s. 136-138
Kultúrne dôsledky vedecko-technickej revolúcie. In: Romboid. Roč. 8, č. 11, 1973, s. 21-25
Zvláštnosti a dôsledky vedeckotechnickej revolúcie. In: Romboid. Roč. 8, č. 3, 1973, s. 65-67
Vplyv umenia na vytváranie socialistického svetonázoru. In: FILOZOFIA, 1973
PANORÁMA ETIKY STAROVEKÉHO VÝCHODU. In: FILOZOFIA, 1973
ZO ŽIVOTA SLOVENSKEJ FILOZOFICKEJ SPOLOČNOSTI. In: FILOZOFIA, 1973
ROZVOJ VÝSKUMU FILOZOFICKÝCH UČENÍ VÝCHODU V ZSSR. In: FILOZOFIA, 1973
OBRAZ FORMOVANIA VŠESTRANNÉHO ČLOVEKA. In: FILOZOFIA, 1973
POZNÁMKY K MARXISTICKÉMU CHÁPANIU POJMU ŠŤASTIE : : (Úvahy nad Tatarkiewiczovou štúdiou O šťastí). In: FILOZOFIA, 1973
SOVIETSKA MONOGRAFIA O DEJINÁCH FILOZOFICKÉHO MYSLENIA VO ŠVÉDSKU. In: FILOZOFIA, 1972
MONOGRAFIA A. F. KOROBKOVA O SPOLOČENSKO-POLITICKOM A FILOZOFICKOM MYSLENÍ INDONÉZIE. In: FILOZOFIA, 1972
POZORUHODNÝ SOVIETSKY ZBORNÍK O EXISTENCIALISTICKEJ FILOZOFII. In: FILOZOFIA, 1972
PREDNÁŠKA J. BODNÁRA V SLOVENSKEJ FILOZOFICKEJ SPOLOČNOSTI. In: FILOZOFIA, 1972
IV. SOVIETSKO – ČESKOSLOVESKÉ FILOZOFICKÉ SYMPÓZIUM V MOSKVE. In: FILOZOFIA, 1972
KULTÚRA A VEDECKOTECHNICKÁ REVOLÚCIA. In: FILOZOFIA, 1972
Gaston Bachelard: Psychoanalýza ohňa. In: Slovenské pohľady. Roč. 87, č. 6, 1971, s. 136-138
Filozof Dostojevskij. In: Slovenské pohľady. Roč. 87, č. 11, 1971, s. 37-42
Filozofia starých Indov. In: Svet vedy. Roč. 18, č. 3, 1971, s. 126-130
AL-FÁRÁBÍHO FILOZOFICKÉ TRAKTÁTY V RUŠTINE. In: FILOZOFIA, 1971
A. SCHOPENHAUER V POĽSKEJ EDÍCII FILOZOFICKÝCH PORTRÉTOV. In: FILOZOFIA, 1971
ZNAMENITÁ FILOZOFICKÁ BIBLIOGRAFIA. In: FILOZOFIA, 1971
MARXISTICKÁ ANALÝZA FILOZOFICKÉHO DIELA AUROBINDA GHOŠA. In: FILOZOFIA, 1971
ŠTÚDIA O ŽIVELNOSTI A UVEDOMELOSTI. In: FILOZOFIA, 1971
Prekročiť básňou svet… : : (Poznámky k Hamadovej knihe Básnická transcendencia). In: Slovenské pohľady. Roč. 86, č. 7, 1970, s. 74-77
Malá ukážka z veľkého mysliteľa. In: Slovenské pohľady. Roč. 86, č. 6, 1970, s. 113-115
Vyšiel ďalší zväzok fiľozofickej anatolôgie. In: Slovenské pohľady. Roč. 86, č. 4, 1970, s. 137-138
Kniha o fenomenológii a intersubjektivite. In: Slovenské pohľady. Roč. 86, č. 4, 1970, s. 135-137
O jednom antropologickom východisku. In: Slovenské pohľady. Roč. 86, č. 2, 1970, s. 132-133
ARTHUR SCHOPENHAUER A INDICKÁ FILOZOFIA. In: FILOZOFIA, 1970
BHAGAVADGÍTÁ A JEJ KONCEPCIA ČLOVEKA. In: FILOZOFIA, 1970
OD ECKHARTA PO HEIDEGGERA. In: FILOZOFIA, 1970
Otázka viny. In: Slovenské pohľady. Roč. 85, č. 11, 1969, s. 143-144
Filozofické štúdie J. L. Fischera. In: Slovenské pohľady. Roč. 85, č. 10, 1969, s. 153-154
Fenomenológ o filozofickej prítomnosti. In: Slovenské pohľady. Roč. 85, č. 5, 1969, s. 138-140
O filozofických aspektoch literárneho tvorenia. In: Slovenské pohľady. Roč. 85, č. 5, 1969, s. 135-136
Útecha z filozofie. In: Slovenské pohľady. Roč. 85, č. 4, 1969, s. 146-147
Buddhovo posolstvo dnešnému svetu. In: Slovenské pohľady. Roč. 85, č. 4, 1969, s. 141-143
MÓHANDÁS KARAMČAND GÁNDHÍ. In: Svet vedy. Roč. 16, č. 3, 1969, s. 145-149
CHÁPANIE ČLOVEKA V STAROINDICKOM MATERIALIZME. In: FILOZOFIA, 1969
KNIHA O FILOZOFII A POLITIKE. In: FILOZOFIA, 1969
VÝVIN ETICKO-ANTROPOLOGICKÝCH NÁZOROV V RANEJ FILOZOFII INDOV. In: FILOZOFIA, 1969
ZAMYSLENIE NAD SVÄTÝM AUGUSTÍNOM. In: FILOZOFIA, 1968
KONFERENCIA O HUMANISTICKOM VARIANTE TECHNICKEJ REVOLÚCIE. In: FILOZOFIA, 1968

(pripravil lp)

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *