Utópia, ktorá existuje – energeticky sebestačná obec Kněžice

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Etymologický význam slova utópia má viacero výkladov – hovorí o mieste, ktoré neexistuje (z gr. oú+topos –nie-miesto), ale aj mieste pre dobrý život (eu+topos, dobré miesto). Ambíciou nasledujúceho článku bude predstaviť fungujúci utopický (v zmysle normatívnom, nie naivnom, podľa definície z Cambridge ide o myšlienku  dokonalej spoločnosti, v ktorej všetci dobre spolupracujú a sú šťastní) projekt v Česku, ktorý dokazuje, že snahy aktivistov predsalen majú nejaký zmysel a nejaký konkrétny hmatateľný cieľ. Zmeny systému sa zrejme nedočkáme, no možnosti meniť svet zdola, na lokálnej úrovni, možné sú. Dlhší čas sa chystám pre DAV DVA napísať osvetový článok, ktorý by našim čitateľom dal okrem kritiky súčasného systému, ktorej v poslednom čase venujeme až nadmerne veľa priestoru, nejaké možné alternatívy v praktických komunitárnych aktivitách.  Okrem družstevníctva, ktoré na stránkach pravidelne propagujeme je jednou z tém aj sebestačnosť súvisiaca s trendom deglobalizácie. Sebestačné utópie sú v súčasnom svete skôr ojedinelou raritou, no už len ich samotná existencia ukazuje, že nie sú nemožné a ak by sme chceli, sami by sme ich mohli realizovať.

Kněžice – energeticky sebestačná obec

Až bude všetko okrem čisto osobných vecí verejným vlastníctvom a verejné vlastníctvo sa bude stále udržovať v nadbytku pre všetkých, až sa prestanú ceniť zdanlivé hodnoty a ceniť sa budú len pravé hodnoty, potom bude správne ocenená i nezmerateľná prevaha sústavy verejného vlastníctva nad zlami, vyplývajúcimi zo súkromného vlastníctva.“ Robert Owen

V Českej republike, časti Nymbursko je malá obec s počtom 400 obyvateľov – Kněžice. Táto obec je výnimočná tým, že vďaka bioplynovej stanici na spracovanie komunálneho odpadu, vyrába teplo pre celú obec za prijateľné ceny, ba dokonca energiou zásobuje okolité obce.  Projekt energeticky sebestačnej obce vznikol v roku 2007 a ide o unikátne technologické zariadenie využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Biologický odpad sa mení na teplo a elektrickú energiu. Prakticky ide o výrobu energiu z odpadu. Obec je teda nielen energeticky sebestačná, ale dbá aj na maximálnu ochranu životného prostredia. V obci sa nachádza poľnohospodárska farma s veľkochovom hospodárskych zvierat – odpadové a splaškové vody z týchto statkov sa presúva do bioplynnej stanice spolu so slamou, kukuricou a pestovanou biomasou. Z týchto obnoviteľných zdrojov vzniká bioplyn, elektrina a horúca voda na vykurovanie väčšiny obce. Otcom tohto nápadu je starosta obce Milan Kazda, ktorý tak dokázal, že alternatíva lokálnej ekonomiky je možná. Tento nápad Kazda dostal na Teplárenských dňoch v Hradci Králové. Čakala ho dlhá cesta získavania fondov, financií, presvedčenia spoluobčanov a musel prakticky pretvoriť celú dedinu. O projekte bioplynnej stanice sa dočítate aj na stránkach obce. Projekt stál 120 miliónov korún, pracovať sa začalo v roku 2005 a investorom je samotná obec Kněžice, teda verejný záujem, kolektív, komunita – obec.  Škoda je, že Energetika Kněžice s. r. o. je síce projekt komunitný, no ako je už zrejmé nejde o družstevný podnik. Napriek tomu peniaze zostávajú v obci a sú využité pre obec, o čom si povieme nižšie.

Jan Zeman v článku Haló Noviny o Kněžicích sa píše: “ Obec zajistila bydlení pro seniory, koupila někdejší faru (chce si tam zřídit sídlo), kupuje zkrachovalou hospodu. Chce ji provozovat sama…. Zchátralý mlýn (ne ale na vodní či větrný pohon) byl rekonstruovaný a slouží zejména ke vzdělávání v energetické soběstačnosti. Obec zajistila bydlení pro seniory, koupila někdejší faru (chce si tam zřídit sídlo), kupuje zkrachovalou hospodu. … Projekt funguje, přináší zisk, obci se úvěr daří splácet. Jiný problém byl, když české úřady přehodnotily schválení dotace. Obec se o ní musela soudit. Nakonec rozhodli soudci v EU ve prospěch obce! Inu, likvidovat zásadní závislost obce na velkých dodavatelích energie je u nás zřejmě nežádoucí.

„Sme schopní naplniť  potreby občanov.“ Milan Kazda

Otec projektu Milan Kazda v krátkom dokumente hovorí: „Veci verejné ma zaujímali vždy. Rád pomáham ľuďom a som rád, keď sú ľudia spokojní.“ Ako si môžete pozrieť vo videu, starosta je v obci obľúbený. Kazda vo svojej prednáške pripomenul, sociálny, environmentálny a komunitárny rozmer svojho projektu. Prednášku, zrejme aj po drsných skúsenostiach s realizáciou projektu, uviedol mottom: viac, než dobrý nápad, je vytvorenie podmienok pre jeho uskutočnenie. V jednom z ďalších dokumentov Kazda pripomína podstatu celého projektu: „Ten región môže byť sebestačný a preto sme sa rozhodli, že využijeme bioplynnú stanicu na odpady a zároveň vybudujeme kotoľnu na biomasu na spaľovanie slamy a štepku. ..Slamu nakupujeme od miestnych poľnohospodárov. Pôsobíme regionálne…“ Projekt Kněžíc ukazuje možnosť prepojiť sociálnu filozofiu s ekonomickou praxou.

V článku z roku 2017 sa píše, že ambíciou obce je plná sebestačnosť. V centre dediny stojí dom s opatrovateľskou službou a s prístupným nájomným bývaním pre obyvateľov. Obec chce využívať lokálne potraviny: „…chtěli bychom se vracet k místním potravinám, máme vizi, že bychom tu v budoucnu rádi otevřeli na ně specializovaný obchod,“ vysvetľovala Jana Sedláčková. Jedným z plánov je zavedenie regionálnej meny. Kněžice sú teda skutočne utopickým laboratóriom a dokazujú možnosť (ne)možného.

Ekológov poteší, že Knežice ušetria 11 tisíc ton CO2 za rok, zadržujú vodu v prírode (produkujú 23 tisíc m3digestátu, ktorým sa hnojí pole). Socialistov poteší, že zisk z projektu sa re-investuje do obce a taktiež, že projekt zamestnáva miestnych obyvateľov.

Prínos Kněžíc oceňuje aj Milan Antal zo stránky Alternatívy: „Odvážny starosta Milan Kazda nehodil flintu do žita a dal si za cieľ vybudovať energeticky sebestačnú obec. Riešil tak aj zamestnanosť ľudí, využitie prebytočnej poľnohospodárskej a lesnej produkcie, zníženie výdavkov za teplo a elektrinu, obmedzenie znečisťovania ovzdušia z lokálneho vykurovania najmä drevom, ktoré sa objavilo najmä po niekoľkonásobnom zdražení cien plynu.“

Nemeckou obdobou Kněžíc je obec Ursensollen so starostom Franzom Mädlerom. Ten využíva energiu veternú. Martin Petříček v článku pripomína, že energeticky sebestačné obce sú v Rakúsku a Nemecku bežným javom. Nórskym príkladom energeticky sebestačnej obce je napríklad Hurdal, ktorá využíva energiu solárnu.

 

Ako sme si ukázali na Kněžicích, pokusy o budovanie utópií sa dejú aj dnes.  Tak ako Fourierovci, Owenovci zakladali komunity v Amerike, tak i dnes vznikajú malé utópie, ostrovčeky komunizmu alebo komunitarizmu – občianskej participácie a kooperácie, ktorá je opakom sebectva, ziskuchtivosti a individualizmu. Energeticky sebestačné obce sú veľkou výzvou nielen pre svetlejšiu budúcnosť, ale aj pre prípadný post-apokalyptický scenár civilizácie. Myšlienky permakultúry, environmetalizmu, socialistické idey v komunitaristickej praxi, kooperatívne podnikanie sa tu snúbi s možnosťami súčasnej techniky. Myslím, že energetická sebestačnosť založená na komunitárnej úrovni je jednou z ďalších možností, ktoré môžu byť praktickou inšpiráciou pre zmenu zdola.

Záverom

Robert Owen v 19. storočí pretvoril mesto New Lanarku na socialistickú utópiu: „Z obyvateľstva, ktoré sa skladalo z poväčšinou demoralizovaných živlov, vytvoril v New Lanarku za štyri roky kolóniu asi 2500 ľudí, v ktorej bola neznáma bieda, opilstvo, bitky, výtržnosti a v ktorej bol zbytočný aj policajt aj sudca. Dosiahol to tým, že ľuďom vystaval slušné byty, zabezpečil slušnú mzdu (vyplácal ju svojim robotníkom i vtedy, keď bol v období krízy prinútený zastaviť výrobu), zabezpečil robotníkom slušné zaobchádzanie (odstránil telesné tresty, bežné v iných podnikoch) a relatívne ich nepreťažoval prácou (pracovný čas v jeho závodoch bol síce 10 ½ hodiny denne, ale bol podstatne kratší, než v iných závodoch, kde sa pracovalo 13 – 14 hodín bez odpočinku). Pre mládež vystaval školy a pre deti od dvoch rokov vzorné materské školy. Pritom kapitál podniku zdvojnásobil a nepretržite dosahoval vysoký zisk. Úspech New Lanarku, ako aj jeho organizátor, sa stali svetoznámymi,“ píše o Owenovom projekte Vojtech Zamarovský. Na tomto experimente chcel Owen overiť, že – charakter človeka je produktom z jednej strany vrodených predispozícií a zo strany druhej okolností, ktoré ho obklopujú. Chcel dokázať, že aj skazený a zlý človek sa dá osvetou a výchovou pretvoriť a skutočne sa mu to v praxi podarilo.

Aj dnešný svet má svojich Robertov Owenov – jedným z nich je starosta Kněžíc, Milan Kazda.

Komunitné projekty vznikajú postupne po celom sveta ako reakcia na hyperkonzumný spôsob života, morálnu a etickú krízu – individualizmus, egoizmus, nemorálnosť spoločnosti a predovšetkým aj „vďaka“ neoliberálnej ideológii, ktorá ľudí donútila krízovo spolupracovať (absencia zmysluplnej práce alebo práce všeobecne, krachujúce podniky, odpor voči podieľaniu sa na disfunkčnej spoločnosti a pod.). Ľudia teda pod vplyvom socio-ekonomických podmienok a aj z donútenia prežiť volia skromnejší, no sebestačnejší a nezávislejší spôsob života v komunitách.  V prospech kolektívu fungujúca bioplynná stanica s cieľom dosiahnutia energetickej sebestačnosti, to nie je to žiadna, pre súčasný stav vecí nerealistická a nedosiahnuteľná vízia, ako je napr. megalomanský projekt Venus, ktorého sa ľudstvo dočká tak možno za sto rokov. Iste, radikálne ľavicoví kritici by povedali, že predsa dôležité je bojovať o zmenu systému ako celku a podobné projekty iba pomáhajú legitimizovať systém. Mnohí by sme si želali nové národné podniky, fungujúci socialistický štát, kybersocializmus alebo radikálne beztriednu spoločnosť, ale žiaľ žijeme v realite globálneho kapitalizmu, ktorému sa buď prispôsobíme alebo vytvoríme ostrovy pozitívnej deviácie ako vizionárskej projekty novej utópie. A takýmto ostrovom Kněžice určite sú

Mgr. Lukáš Perný, autor sa profesionálne venuje dejinám utopizmu


Zdroje:
https://biom.cz/cz/odborne-clanky/knezice-model-lokalni-energeticke-sobestacnosti
http://www.halonoviny.cz/articles/view/43682418
http://www.ucimesepribehy.cz/pribehy/milan-kazda/
https://www.denik.cz/stredocesky-kraj/knezicky-starosta-milan-kazda-prebral-evropskou-slunecni-cenu-20151127.html
http://www.obec-knezice.cz/index.asp?nav=texty&m1=1&m2=26&m3=0&m4=0&id=0
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/budoucnost-ceske-vesnice-polabske-knezice-se-chteji-stat-plne-sobestacnou-obci-1334576
http://www.solarniasociace.cz/cs/solarni-pribehy/8789-obec-knezice—prvni-energeticky-nezavisla-obec-ve-vyrobe-tepla-a-elektricke-energie
https://ekonomika.idnes.cz/nemecko-vyroba-elektrina-obce-d2s-/eko-zahranicni.aspx?c=A170924_094139_eko-zahranicni_fka
Energeticky sebestačná obec Knězice
Robert Owen: Utopisti, s. 361 – kap. 4 – Všeobecne zariadenia pre obyvateľstvo
https://www.youtube.com/watch?v=qatvt2vAVUo; https://www.youtube.com/watch?v=HI-1pCCZNmc&ab_channel=BritishCouncilCzechRepublic; https://www.youtube.com/watch?v=SexKqmoLYe4&ab_channel=MediaConsults.r.o.
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/utopia

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
7 thoughts on “Utópia, ktorá existuje – energeticky sebestačná obec Kněžice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *