Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

V roku 2012 vznikla iniciatíva s cieľom založiť novú ľavicovú politickú stranu Ľavica.sk. Stranu sa žiaľ nepodarilo založiť, no dodnes existuje stránka. Medzi iniciátorov projektu patrili aj podporovatelia projektu DAV DVA, Karol Fajnor a Miriam Benešová.

Pre zaujímavosť a prípadnú diskusiu uvádzame výber textov z tejto stránky.


Hovoria nám, že niet inej alternatívy a myslia tým neexistenciu alternatívy ku kapitalizmu, ktorý 1 percentu priniesol extrémne bohatstvo a moc a 99 percentám buď extrémnu chudobu alebo v lepšom prípade prežívanie s výhľadom budúcej biedy. Kto nám to hovorí? No predsa tí, ktorí tento neľudský kapitalistický systém zaviedli. Ktovie prečo, nazývajú sa „elitou“. Veľkí vlastníci obrovského majetku na nadnárodnej aj národnej úrovni, ktorí majú v rukách nadnárodné finančné konglomeráty, megakorporácie, médiá a najmä z toho vyplývajúcu moc. Tí, ktorí nikdy neváhali riešiť svoje problémy aj za cenu svetovej vojny. V jestvujúcom politickom systéme pravica vždy presadzovala záujmy kapitalistov a tzv. ľavica, čiže dnešné sociálnodemokratické strany, ľudí práce už dávno hodili cez palubu a rešpektujú daný systém. Vyzývame preto všetkých, ktorí vyznávajú ľavicové hodnoty v nižšie uvedenom dotazníku, ako aj navrhnuté spôsoby riešenia predstavujúce systémovú zmenu, aby spojili svoje sily s cieľom založiť skutočnú ľavicovú stranu. To nie je v silách ľudí na tejto stránke, pretože na to je potrebné veľké finančné a organizačné zázemie a súčasná ľavica je rozdrobená a nejednotná.

Dotazník – ľavicová strana

 1. Ste za systémovú zmenu – nahradenie kapitalizmu novým spoločenským zriadením, a to
  socializmom s pluralitným ekonomickým a politickým systémom? Pozn.: nemusí byť nutne 
  nazvané socializmom, relevantné sú nižšie uvedené pojmové znaky a prostriedky vedúce k systémovejzmene.
 2. Ste za štátne (národné, všeľudové) ústavne zakotvené vlastníctvo prírodných zdrojov,
  pôdy, lesov, vody a strategických najmä energetických odvetví a za zákaz privatizácie zdravia,
  staroby a vzdelania?
 3. Ste za to, aby ako nevyhnutný prostriedok k systémovej zmene bolo použité aj
  znárodnenie?
 4. Ste za finančný systém, v ktorom budú aj štátne a družstevné banky a za daňový systém
  s progresívnou daňou a zákazom usídľovania firiem v daňových rajoch?
 5. Ste za zákonné ustanovenie takej minimálnej mzdy, ktorá zabezpečí každému dôstojnú
  životnú úroveň podľa čl. 36 Ústavy SR ako aj takého minimálneho dôchodku?
 6. Ste za zrušenie 2. dôchodkového piliera a za zrušenie súkromných zdravotných poisťovní?
 7. Ste za viaczdrojové financovanie výstavby cenovo prístupných bytov (štátny príspevok,
  úver, vklad)?
 8. Súhlasíte, že základom spoločnosti je rodina, ktorá musí dostať všestrannú podporu pre
  svoju existenciu a rozvoj?
 9. Ste za vystúpenie z NATO a vyhlásenie neutrality SR s cieľom dosiahnuť neutrálne pásmo
  tvorené štátmi bývalého socialistického bloku a Rakúska?
 10. Ste za zvýšenie finančnej podpory verejnoprávnych médií a ustanovenie zákonnej
  povinnosti umožniť prezentáciu celého názorového spektra a za postih za nepravdivé
  informácie pre všetky médiá?

Znárodnenie nie je zločin

Znárodnenie/zoštátnenie (nebudeme tu skúmať významové odtiene) nie je nič viac a nič menej než zmena vlastníckeho subjektu, pričom v tomto prípade prechádza vlastnícke právo na štát. Podľa Ústavy SR vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu a v ústave alebo na základe ústavy zákonom si môžeme určiť majetok, ktorý môže byť vo vlastníctve štátu.

Dnes sa v médiách a vo verejnom priestore vôbec predkladá znárodnenie ako zločin a to najmä ako zločin komunistický s tým, že ide o krádež majetku. Pozrime sa teda krátko do našej histórie, aby sme zistili kto a kedy „kradol“ a znárodňoval.

Zistíme, že prvým „zlodejom“ bol prezident Masaryk. Pod tzv. záborový zákon spadala poľnohospodárska pôda nad 150 ha, ostatná nad 250 ha a pozemkové úrady v ustanovených prípadoch mohli vyvlastňovať aj pod túto výmeru. Len do roku 1922 bolo takto zabratej 1.230.000 ha poľnohospodárskej a 2.730.000 ha nepoľnohospodárskej pôdy. Účelom pozemkovej reformy bolo obmedziť šľachtické veľkostatky, prideliť pôdu drobným poľnohospodárom a tým zrušiť parazitovanie na pôde formou poberania renty. Po druhej svetovej vojne prezident Beneš znárodnil bane, veľké priemyselné podniky, banky, poisťovne, majetok kolaborantov atď. formou dekrétov, ktoré boli následne zmenené na ústavné zákony a zákony. Išlo o podstatnú časť najmä priemyselných podnikov a finančných inštitúcií. No a ten zvyšok zostal na komunistoch. Malé a stredné podniky, živnostníci, jednoducho to, čo mohlo zostať súkromné bolo znárodnené až do posledného obuvníka, čo bola samozrejme veľká chyba. Ponovembrový vývoj bol zase opačným extrémom.

Čo teraz s tým? Je jasné, že pri súčasnej extrémnej majetkovej polarizácii sa znárodneniu vyhnúť nedá, najmä v prípadoch sprivatizovania strategických podnikov a majetkov umožňujúcich parazitovanie, čiže najmä veľkých vlastníkov pôdy, ktorí na nej nepracujú. Urobili to Masaryk aj Beneš a nikto im to nevyčíta. Urobili to v prípade nevydarenej privatizácie železníc vo Veľkej Británii a nikto im to nevyčíta. Treba len postupovať citlivo od prípadu k prípadu najmä z hľadiska spravodlivej úhrady pre tých, ktorý do podnikov investovali, ale bez akejkoľvek úhrady tým, ktorí lacno kúpili a bez akýchkoľvek investícii z privatizovaného majetku len ťažili.

Účelom znárodnenia nie je kradnúť, ale uvedomiť si, že niektoré podniky musia zostať v štátnom/národnom vlastníctve, vo verejnom záujme v prospech nás všetkých, a niektoré zase budú dobre fungovať, a to tiež v prospech nás všetkých, vo vlastníctve súkromnom, prípadne družstevnom.   Aby sa nám nestávalo, že „slovenské“ Slovenské elektrárne žalujú Slovensko, alebo ho žaluje holandská firma vlastnená slovenským občanom. Preto tiež treba vypovedať všetky nevýhodné medzištátne zmluvy o ochrane investícií. Bez zmeny vlastníckych vzťahov a finančných tokov nikdy nebudeme suverénnym a prosperujúcim národom.


Chcú nás len ako kolóniu

V prívale mediálnych splaškov a v životnom zhone každodenných existenčných starostí zaniká otázka, ktorá má zásadný existenčný význam pre náš národ a štát: kam smerujeme ako členovia EU, členovia NATO a kam smeruje EU samotná? Prežijeme vôbec, ak to takto pôjde ďalej?

Začnime s ekonomikou, pretože (priznajme si to) naše ponovembrové nádeje boli najmä o dobiehaní životnej úrovne západných európskych štátov. Pritom sme mali základ, z ktorého sa dalo pri zvýšení efektivity skvelo vychádzať. Od roku 1948 do roku 1989 vzrástol hmotný majetok Slovenskej republiky (bez hodnoty pozemkov a kultúrnych pamiatok) 11,4 krát (v ČR 5,8 krát, celkove v ČSSR 7,5 krát). Vyrovnávanie priemyselne zaostalého Slovenska za existencie spoločnej meny sa udialo vo vtedajšom ČSSR jediným možným spôsobom, a to masívnymi investíciami do reálnej ekonomiky zaostávajúcej časti štátu. A prinieslo to aj zvýšenie populácie SR o 1,8 milióna obyvateľov, pričom v najlepších rokoch sa stavalo 40.000 cenovo dostupných bytov ročne a to pri plnej zamestnanosti. Čiže udiala sa dnes toľkokrát omieľaná ale nerealizovaná štrukturálne zmena ekonomiky.

Ak nám chcel „vyspelý Západ“ v rámci už fakticky federálneho štátu zvaného EU a pri spoločnej mene euro naozaj hospodársky pomôcť, musel by urobiť to, čo kritizovaní komunisti za 40 rokov v ČSSR. No stal sa pravý opak. Namiesto modernizácie existujúcich podnikov a prípadnej reštrukturalizácie boli podniky predstavujúce pre Západ konkurenciu zlikvidované, tie o ktoré mali záujem lacno predané, ďalšie privatizérmi vytunelované a vyspelé poľnohospodárstvo rozvrátené. Naši politickí zradcovia to nazvali ekonomická reforma a podieľali sa na tom všetci bez výnimky. Výsledkom je SR ako montážna dielňa Západu s platmi 4 krát menšími ako u nich, pri produktivite práce takej istej alebo aj vyššej ako napríklad v Peugeote u nich a pri podiele platov na vytvorenom HDP oveľa menšom ako u nich. Takto sa správa a vždy sa správal ku svojim kolóniám ich kolonizátor.

Vlastne sa ani niet čo diviť, veď tzv. vyspelý Západ vždy taký bol a my sme k nim civilizačne nikdy nepatrili. Nikdy sme nekolonizovali žiadne územia Ameriky, Afriky, Ázie, nepáchali genocídu na ich pôvodnom obyvateľstve, nezotročovali ich, nedrancovali ich zdroje a bohatstvo. A pokračujú ďalej, rozpútali dve svetové vojny, po nich menujme len Kóreu a Vietnam, bombardovali a rozbili Juhosláviu, napadli Afganistan, Irak, Líbyu, jednoducho z vojny, rozvratu a drancovania žijú, iní byť nedokážu. A čo robia tzv. elity Západu dnes?

Tie anglosaské, prípadne anglosionistické vytvorili zvrátený finančný systém pod dominanciou FEDu a dolára, keď úvermi, ktoré vytvárajú banky z ničoho, zotročili fakticky celý svet. V Európe vytvorili ríšu zvanú Európska únia s eurom, ktorú chcú podriadiť cez TTIP (zmluva o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve) hlavnej ríši a to USA s dolárom. Vyskytol sa však problém zvaný BRICS. Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika nechcú tieto pravidlá hry prijať. Pripravujú vlastné hospodárske zoskupenia a projekty, napríklad nová hodvábna cesta alebo AIIP – ázijská investičná a infraštruktúrna banka, ale čo je najdôležitejšie, postupne opúšťajú dolár a začínajú obchodovať v iných menách. A to Západ neodpúšťa. USA cez NATO ovláda EU, ktorá ako poslušný pudlík plní všetky rozkazy. Ako môže byť svojprávna, keď politici, ktorí ju vedú, majú v poslednom období za sebou nasledovnú bilanciu: erupcia zbytočných právnych predpisov a s ňou spojená buzerácia členských štátov, kvantitatívne uvoľňovanie, záchrana bánk na úkor nás všetkých, demontáž sociálneho štátu, podpora LGBTI menšín a feminizmu na úkor tradičnej rodiny, kradnutie detí nazvané juvenílna justícia, podpora fašizmu na Ukrajine a každého diktátorského režimu, len keď je z neho nejaký prospech, samovražedné prijímanie imigrantov, nezmyselné sankcie proti Rusku, treba ešte pokračovať? Takýto tupci dnes vedú EU a nevidno ani najmenší náznak kritickej sebareflexie. Ani nebude, pretože títo politici sú len bezduchý servis globálnej finančnej a vojensko-priemyselnej oligarchie. Preto nás v záujme zachovania svojej moci vedú ako ovce do tretieho svetového vojnového konfliktu, proti Rusku, proti Číne … a proti komu ešte? Veď oni už vedia.

A sme na začiatku pri otázke, či patríme medzi nich, medzi „vyspelý Západ“. Pri pokračujúcom ekonomickom vykorisťovaní nám naši mladí a schopní ľudia budú pre nedostatok cenovo dostupných bytov a malé platy emigrovať za lepšími podmienkami do zahraničia, čo znamená postupný zánik národa a štátu. Ak sa necháme zavliecť do vojnového konfliktu s Ruskom, prípadne Čínou, znamená to náš rýchly zánik. Ak by sa aj takýto konflikt v dohľadnej dobe nekonal, zjavné fašizoidné tendencie v EU a USA, znamenajú jednoznačný koniec slobody a demokracie, ak vôbec nejaká je alebo bola.

Takže jedna možnosť lepšia ako druhá. Zobuďme sa, lebo otázka neznie či v uvedenom spolku zostať, otázka znie, čo tam ešte robíme? Treba sa ohliadnuť po lepšej spoločnosti a urobiť rozumné kroky na záchranu nášho národa a štátu. Nie je celý svet len EU a USA. Svet sa nám mení pred očami a my len spíme. Aby sme sa nezobudili neskoro.


Vystúpenie z NATO a neutralita

Po novembri 1989 bola rozpustená Varšavská zmluva na základe sľubu vtedajších politikov USA a západnej Európy, že vojenský pakt NATO sa nebude rozširovať smerom na východ. Sľub nedodržali.Všetky štáty strednej a východnej Európy museli pred vstupom do Európskej únie vstúpiť do NATO. Nikto doteraz nevysvetlil prečo, ukázal to však ďalší vývoj udalostí.

NATO v roku 1999 bombardovalo na základe vymyslených dôvodov vtedajšiu Juhosláviu. Aj ďalšie vojenské agresie proti Afganistanu, Iraku a Líbyi mali iné dôvody, než boli oficiálne prezentované – afgánsky Taliban neorganizoval útok na dvojičky v New Yorku a v Iraku sa nikdy žiadne zbrane hromadného ničenia nenašli. Za všetkými takýmito akciami je lož, ktorá má zakryť skutočnú podstatu a úlohu NATO. Uvedené agresie NATO stáli životy státisíce ľudí a spôsobili obrovské materiálne škody. Uvedomme si, že ak sme členom takéhoto spolku, tak aj my sme vrahovia. Áno, pretože sú vraždení nevinní ľudia za záujmy finančnej a vojensko-priemyselnej oligarchie USA a západnej Európy, a to podľa americkej doktríny permanentnej vojny a permanentného chaosu a rozvratu. NATO je ozbrojený nástroj v ich službách.

Posledné udalosti však naznačujú ešte hrozivejšiu budúcnosť. USA zaťahujú Európu do vojny proti Rusku a zrejme aj proti Číne. Chcú nás zneužiť v záujme zachovania globálneho finančného systému založeného na vláde dolára, v záujme vyriešenia si svojho astronomického dlhu a ďalších svojich problémov na úkor ostatného sveta.

                Navrhujeme preto okamžité vystúpenie Slovenska z NATO a vytvorenie neutrálnej zóny na území štátov bývalej Varšavskej zmluvy.

Pripojili by sme sa tým k neutrálnemu Rakúsku a vyzvali k tomu aj ostatné susedné štáty. Bol by to základný predpoklad na priateľskú spoluprácu s Ruskom a celou Euráziou, bez ktorej nie je možná bezpečná a prosperujúca Európa. Budúcnosť je v postupne vznikajúcom multipolárnom svete a my chceme týmto k nemu prispieť.


Okamžite zrušte 2. pilier!

Zrušenie 2. piliera požadujeme z dvoch zásadných dôvodov:

1. Je nemorálny, pretože terajších dôchodcov okráda o peniaze z 1. priebežného piliera.

2. Pri jestvujúcej situácii na finančných trhoch a vývojových trendoch nezaručuje budúcim dôchodcom nič, okrem neistoty. Ak niekomu niečo zaručuje, tak sú to majitelia dôchodkových správcovských spoločností, ktorí majú k dispozícii dlhé peniaze na špekulácie na finančných trhoch (v súčasnosti už 5 miliárd eur!).

Legislatívne navrhujeme zrušenie 2. piliera podobne ako vyššie pri zrušení súkromných zdravotných poisťovní, t.j. zánik licencií zo zákona a úhrada ekonomicky odôvodnených nákladov pre majiteľov DSS. Peniaze previesť do 1. piliera a dôchodcom zvýšiť dôchodky. Ak sa chce niekto pripoistiť na dôchodok, je tu 3. pilier. Ale potom len na vlastné riziko, ak už dôveruje finančným trhom.

Neprijímame žiadne argumenty o veľkých škodách hroziacich z arbitrážnych sporov a možných súdnych konaní. Tak ako pri zdravotných poisťovniach nejde o žiadne znárodnenie, pretože ani tu nejde o poistenie, ale správu zo zákona vyberaných dávok. Je legitímne, aby si každý národ a každý štát zvolil taký systém dôchodkového zabezpečenia, aký chce. 2. pilier zrušili v Argentíne (spolu ľavica aj pravica!) aj v Maďarsku a, div sa svete, nič sa im nestalo.

Doplnenie: koncom januára skrachoval ďalší penzijný fond, tentokrát vo Veľkej Británii. Viac sa dočítate tu: http://blisty.cz/art/57005.html


Žiadna zdravotná poisťovňa?

Diskusia okolo jednej alebo viacerých zdravotných poisťovní nadobúda absurdné rozmery. Lietajú pritom slová ako „znárodnenie“, „odkúpenie poistného kmeňa“ oceneného auditorom (500 miliónov eur!?), vyhrážanie sa medzinárodnými arbitrážami, iniciatíva tých „čo nie sú ovce“ a ďalšie nezmysly. Najhoršie na tom je, že o odkúpení dvoch súkromných zdravotných poisťovní, ako o jednej z alternatív, hovorí aj vláda SR. Premiér Fico už verejne zauvažoval aj o predaji štátnej účasti v T-come, z ktorého by sa to uhradilo. Ako riešenie, ktoré by urobilo rázny koniec takýmto pripravovaným kšeftom navrhujeme:

 • financovanie zdravotnej starostlivosti z daní
 • namiesto akejkoľvek zdravotnej poisťovne, zriadiť na Ministerstve zdravotníctva SR odbor, ktorý by zabezpečoval financovanie zdravotnej starostlivosti
 • zákon, ktorý by navrhovanú reformu upravoval, musí obsahovať ekonomicky reálne ocenenie zdravotných výkonov
 • v prechodných a záverečných ustanoveniach takéhoto zákona bude ustanovený zánik licencií zdravotných poisťovní zo zákona a ekonomicky odôvodnené majetkové vyporiadanie (úhrada skutočne vynaložených nákladov)

 

Dôvody na takýto postup sú jednoduché. Nejde tu totiž o zdravotné poistenie a „zdravotné poisťovne“ nie sú žiadnymi poisťovňami, ktoré podnikajú na trhu. Ide v podstate o výber zdravotnej dane, z ktorej si vlastníci Dôvery a Unionu berú zisk a ktorých musia zdravotnícke zariadenia nedôstojne prosiť o každé euro. Skutočnosť, že ide o verejnú službu a nie o podnikanie potvrdila vo svojom stanovisku aj EU a rozhodnutím aj Protimonopolný úrad SR. Skončite s privatizáciou zdravia, pán premiér!


Sme iniciatíva občanov,

ktorí si uvedomujú, že jediným demokratickým a účinným spôsobom zmeny neľudského neoliberálneho kapitalizmu na spravodlivejší spoločenský poriadok je účasť a víťazstvo ľavicového politického subjektu vo voľbách. Pripravujeme preto založenie politickej strany, ktorej program je na tejto internetovej stránke. Ak sa s ním stotožňujete a chcete pomôcť pri presadení systémovej zmeny našej spoločnosti, uvítame vašu spoluprácu.

Prípravný výbor:

Imrich Juhár, (1952) , právnik

Karol Fajnor, (1954) , dopravný inžinier

Pavel Koncoš, (1948) , poľnohospodársky inžinier

Miriam Benešová, (1983) , odborná referentka

Marek Juhár, (1985) , programátor


Program – INÝ  SVET  JE  NUTNÝ – 8 princípov Ľavice.sk

 

                V tomto svete bude odstránená nadvláda kapitálu nad spoločnosťou, zrušené finančné kasíno (špekulácie na burzách) a peniaze sa vrátia do služieb reálnej ekonomiky, z ktorej bude mať spravodlivý prospech každý podľa svojho podielu na vytvorených hodnotách. Musí byť nastolené nové spoločenské zriadenie slúžiace všetkým. Bude založené na PRINCÍPOCH predstavujúcich všeobecné dobro a inštitucionalizovaných do právneho poriadku štátu, ktorý svojim charakterom bude štátom sociálnym.

 

                1 – SPRAVODLIVOSŤ je jeho prvým princípom. Každý sa svojou prácou podieľa na vytvorených majetkových a iných hodnotách. Toto bohatstvo si nemôže privlastniť len nejaká „elita“ oddelená od zvyšku spoločnosti, ale musí byť rozdeľované spravodlivo podľa zásluh na jeho vytváraní (viď. bod 4-Ekonomika…). Cieľom je taká sociálna štruktúra spoločnosti, kde nebudú extrémne bohatí ani sociálne vylúčení a základom bude čo najširšia stredná trieda. S tým súvisí aj rovnosť chápaná nielen ako rovnosť pred zákonom ale aj v zmysle nevytvárania diskriminovaných sociálnych skupín. Netreba sa báť ani prerozdelenia bohatstva.

Prostriedkom na dosiahnutie tohto stavu je zmena daňových zákonov, a to progresívna daň pre fyzické osoby, primeraná daň pre právnické osoby, zdanenie dividend a zamedzenie daňových únikov do daňových rajov. Firma musí byť registrovaná a odvádzať daň tam, kde podniká. Ďalšími prostriedkami sú zvýšenie minimálnej mzdy (odstránenie pracujúcej chudoby), minimálneho dôchodku,  následne na to priemernej mzdy a posilnenie postavenia odborov v zákone o tripartite a v zákonníku práce. Vyvlastnenie použiť tam, kde je neprípustné súkromné vlastníctvo a trh a kde došlo k extrémnej majetkovej polarizácii.

 

                2 – SOLIDARITA znamená najmä solidaritu medzigeneračnú a solidaritu s tými, ktorí sa nezavinene dostali do ťažkej životnej situácie. Jej základom je spoločenská dohoda o tom, že mladým ľuďom sa spoločnosť poskladá na bývanie formou viaczdrojového financovania výstavby družstevných bytov a tiež nájomných bytov. Tým im umožní zakladať rodinu a  oslobodí ich od otrokárskych hypotekárnych úverov na celý produktívny život. Mladí a pracujúci zase zabezpečia starým dôstojný dôchodok.

Prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov je vyčlenenie financií v štátnom rozpočte na výstavbu bytov, v Ústave zakotvené právo na bývanie a poskytovanie zvýhodnených mladomanželských pôžičiek a na druhej strane zrušenie 2. piliera dôchodkového poistenia a vrátenie peňazí do priebežného financovania dôchodkov. Tiež je nutné z verejných zdrojov financovať sociálne odkázaných a chorých, teda zrušiťsúkromné zdravotné poisťovne a namiesto štátnej zriadiť príslušný odbor na ministerstve zdravotníctva.

 

                3 – PRÁCA musí byť základom príjmu každého jednotlivca. Nikto nesmie bohatnúť zo špekulácie (dnešné finančné trhy) ani z akejkoľvek inej formy parazitovania, pretože bezpracné príjmy demoralizujú celú spoločnosť.

Prostriedkom na zamedzenie nelegitímneho bohatnutia je sprísnenie preukazovania nadobudnutia majetku a legislatívny zákaz špekulácií na finančných trhoch a komoditných burzách v práve SR ako aj v medzinárodnom meradle. Cieľom je úplné zrušenie finančného kasína.

 

                4 – EKONOMIKA PRE ČLOVEKA A FINANCIE PRE EKONOMIKU. Bezbrehé uctievanie voľného trhu a neobmedzeného zisku vedie k drancovaniu neobnoviteľných prírodných zdrojov, ničí tradičné kultúrne a morálne štandardy, ktoré sú nahrádzané štandardami konzumného myslenia, čo vedie ku kultúrnej a intelektuálnej degradácií ľudí. Človek nesmie byť otrokom v rukách zamestnávateľa, pretože kvalitné pracovné výsledky sa rodia v pohode a istote a nie v strese, neobmedzených nadčasoch a v neistote. Financie treba vrátiť do služieb reálnej ekonomiky. Len centrálna banka môže tvoriť peniaze, ktoré potom budú ako verejný majetok distribuované do ekonomiky cez štátny rozpočet. Šialený systém tvorby peňazí poskytovaním úverov komerčnými bankami musí byť zrušený, pretože úver sa stal nástrojom moci a úrok nástrojom vykorisťovania. Nie je možné, aby si niekto mohol tlačiť peniaze, požičiavať ich druhým za úrok a tým z nich robiť otrokov.

Na zamedzenie extrémnej majetkovej polarizácie je nutné upraviť Ústavu v čl. 55 v tom zmysle, že „Hospodárstvo SR sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky s právom na primeraný zisk a s právom na spravodlivý podiel na  vytvorenom spoločenskom bohatstve pre všetkých s vyváženým zastúpením všetkých foriem vlastníctva a všetkých foriem podnikania“. Ďalej je nutné v ústave zakotviť štátne vlastníctvo prírodných zdrojov, pôdy, lesov, vody, strategických najmä energetických odvetví, zakázať privatizáciu zdravia, staroby a vzdelania. Popri štátnom a súkromnom vlastníctve vytvoriť podmienky pre rozvoj družstevníctva, zamestnaneckého vlastníctva podnikov a ekonomickej demokracie. Na uspokojovanie osobných potrieb môžu pôdu vlastniť aj iné osoby. Uvedené princípy rozpracovať v ďalších zákonoch (občiansky a obchodný zákonník, daňové zákony atď.). Je nutné jasne vymedziť, kde pustiť trh a kde nie.

Treba vytvoriť legislatívne predpoklady na ustanovenie ekonomickej demokracie najmä ako prostriedku lokalizácie ekonomiky. Je založená na zamestnaneckej samospráve firiem, spoločenskej kontrole investícií na rôznych úrovniach, spoločenskom vlastníctve výrobných prostriedkov, a to pri zachovaní trhu ako mechanizmu pre rozdeľovanie tovaru a základných prostriedkov spoločnosti.

 

                5 – SUVERENITA NÁRODNÉHO ŠTÁTU založená na obrane územnej nedotknuteľnosti, potravinovej sebestačnosti a zabezpečení reprodukcie je kľúčovou otázkou nášho prežitia v dnešnom globalizovanom svete, pretože tieto tri podmienky musí splniť akékoľvek spoločenstvo, ak chce prežiť.       Bojaschopná armáda je nutná napriek tomu, že v súčasnosti sme členom NATO a bude nutná vždy, aj keď budeme neutrálnym štátom. Musí mať obranný charakter a dostatočný odstrašujúci potenciál.

Poľnohospodárstvo a životné prostredie spolu úzko súvisia, pretože okrem zabezpečenia pôvodných zdravých potravín plní poľnohospodárstvo aj dôležitú krajinotvornú funkciu. Naši poľnohospodári musia dostať také dotácie a pomoc, aby neboli znevýhodňovaní pred dotovanou a nekvalitnou zahraničnou produkciou a ich výrobky sa bez problémov dostali k nášmu spotrebiteľovi, a to legislatívnymzabezpečením rovnosti na trhu (odstránenie diskriminácie obchodnými reťazcami) a podporou ďalších foriem distribúcie. Pôdu musia dostať od štátu do nájmu za symbolickú cenu (zákaz rentiérstva). Životné prostredie je nutné chrániť reálnou zelenou politikou, t.j. podporou čistej energetiky (jadro – zatiaľ je nenahraditeľné, voda, paroplyn a biomasa) nie však solárne a veterné parky .

Reprodukcia musí byť zabezpečená podporou zakladania rodín, ako už bolo uvedené pri princípe solidarity. Základom spoločnosti musí byť rodina ako jediný právne inštitucionalizovaný základ spoločnosti.

 

                6 – NEUTRALITA SR. V zahraničnej politike sme za vytvorenie nového, spravodlivého ekonomického svetového poriadku, ozdravenie globálnych ekosystémov, mierové riešenie konfliktov, za prechod na nový systém dôvery a spolupráce bez vojenských blokov a s právom slobodnej voľby každého štátu na politické, hospodárske a sociálne usporiadanie.

Našim strategickým cieľom je vystúpenie z NATO a presadenie neutrality SR, uznanej a garantovanej medzinárodnými organizáciami. SR sa nesmie zúčastňovať agresívnych vojen a nesmie byť členom vojenského zoskupenia rozširujúceho sa smerom na východ proti Rusku, čo je príprava agresívnej vojny.

Naša zahraničná politika musí otvárať dvere ekonomickej spolupráci Slovenska so všetkými štátmi a využiť všetky príležitosti, ktoré sa nám v rámci globálnych ekonomických pohybov núkajú. Geopolitická poloha SR nám umožňuje byť križovatkou leteckej, diaľničnej, železničnej aj lodnej dopravy s nadväznosťou na euroázijský priestor, čo musíme využiť vo svoj prospech.

 

                7 – PRAVDA oslobodzuje. Nikto nemôže byť slobodný, ak je obkolesený sieťou lží. Bez poznania pravdy nemôžeme zmeniť zlé na dobré. Voľný trh spôsobil pád hlavne masovej kultúry do absolútneho suterénu. Ukazuje sa, že súkromné médiá nie sú slobodné najmä preto, že sú súkromné a nie je pre ne problém šíriť lož a „jedinú správnu“ ideológiu neoliberalizmu.

Kvalitná a nezávislá kultúra si zaslúži štátnu podporu a v prípade financovania súkromným sektorom daňové úľavy. Treba zvýšiť finančnú podporu verejnoprávnych médií a zákonom ustanoviť rámec ich programu tak, aby sa výrazne odlišoval od súkromných. Cieľom v tejto oblasti je zabezpečenie existencie celého názorového spektra a šírenie pravdy. Je nutné zaviesť sankcie za nepravdivé informácie v rámci verejného práva, pretože riešenie cez súdne spory je neúčinné. Tak isto je treba regulovať reklamu, vrátane bilbordov, ktorá doslova zamorila verejný priestor. Kultúra v najširšom slova zmysle spolu s históriou a ekonomikou tvoria základy existencie každého národa.

                8 – PRÁVNY ŠTÁT je základom existencie každej civilizovanej spoločnosti. Človek nemôže existovať izolovane a jeho vzťahy s ostatnými členmi spoločnosti musia byť upravené jasnými pravidlami efektívne vynútiteľnými štátnou mocou. Ľudia prestávajú veriť, že sa domôžu svojich práv na príslušných orgánoch, podvodníci sú považovaní za hrdinov, brutalita trestnej činnosti nadobudla hrozivé rozmery a ľudský život stráca cenu. Bezpečnosť a ochrana majetku neexistuje aj preto, že v uliciach niet policajtov.

Je nutné posilniť právne vedomie spoločnosti od výchovy v školách až po každodenný výkon práva najmä súdmi, ktorých činnosť treba skvalitniť aj za cenu oslabenia sudcovskej autonómie, a to v záujme rýchlej vynútiteľnosti práva. V mestách treba vytvoriť malé policajné okrsky a do ulíc vrátiť policajtov – pochôdzkárov, vrátane vykonávania pochôdzok v civile a sprísniť postih trestných činov proti životu a zdraviu.

Každý systém zaviedli len ľudia a ľudia ho môžu aj zmeniť.


 

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
4 thoughts on “Manifest Ľavica.sk z roku 2012

 • 13. júla 2018 at 14:48
  Permalink

  A čo, nebudem sa nikoho pýtať:“Dobrý program ! Stotožnená!“ Veru, niet mi pomoci!

  Reply
  • 14. júla 2018 at 16:34
   Permalink

   „Smekám“ (klobúk) , hovorilo sa obdivne. Je to reálny ľavicový program pre politickú stranu…a viem, čo to autorov stálo úsilia i sklamania…lebo ľavice na Slovensku (to množné číslo sedí, lebo ich je veľa skupiniek …) sa toho nie a nie chytiť…lebo každá skupina a každý predseda má svoju individuálnu predstavu.
   JE TO OZAJ DOBRÝ A REÁLNY PROGRAM.

   Reply
 • 15. júla 2018 at 16:49
  Permalink

  Inak, tento program je stále aktuálny a po prečítaní zistíte, že je KONKRÉTNEJŠÍ ako celý Manifest Národnej Konferencie najmä v ekonomickej časti. Tých 11 bodov manifestu Národnej konferencie je pravicových, je to síce národné a ľudové ale je to pravicové. A tento je konkrétny a žiadna ľavicová sila by mu nemala odolať.

  Reply
 • 20. júla 2018 at 17:28
  Permalink

  …by ma veľmi zaujímalo, s čím že to chcú ísť Ľavicový front, Vzdor-strana práce, KSS, Úsvit, a ešte asi ..-dsať strán ohlásených ako ľavicových do volieb v jeseni 2018 a do volieb do Europarlamentu v máji 2019 a do volieb do Národnej rady SR v marci 2020?
  Lebo tento program ĽAVICA.SK tohto zoskupenia bol zhotovený pre ľavicu.
  Máte tu VÍZIU: Systémovú zmenu založenú na ôsmich bodoch reálneho programu. Programu, ktorému stačí získať väčšinu v Národnej rade SR. Víziu, ktorá dnes „lomcuje“ verejnosťou, nespokojnou s kapitalizmom v tejto podobe globálnej podriadenosti v roku 2018.
  Máte tu zásadné programové tézy: od Znárodnenia, ktoré nie je zločinom, ak sa týka protiľudového pôsobenia ekonomiky, ku konštatovaniu že z našej vlasti si robí Európska Únia kolóniu lacnej pracovnej sily, až po objasnenie že nám je vojenské zbrojenie ako malej krajine uprostred Európy absolútne zbytočné a nepotrebujeme ani bruselský diktát, až cez zrušenie „komerčného“ vyznenia bez štipky solidarity dôchodkového II.piliera, po zrušenie súkromných zdravotných poisťovní vyberajúcich zo zákona „zdravotnú daň“.
  Naozaj neviem, na čom sa chcú dnes zjednocovať ľavicové a národne orientované politické sily?
  Pritom ja sám ako vidíte, nie som signatárom tohto programu.
  Máme dnes už aj hospodársky systém, ktorým môžeme USKUTOČNIŤ zásady z tohto programu.
  Čo chýba, to sú mládenci schopní podať si ruku, dohodnúť sa a privolať voličov na tie troje volieb…
  alebo nám chýba „zjednocujúci meč“ ako ním máva kráľ Svätoluk na nádvorí Bratislavského hradu?

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *