Prečo nie je Projekt Venus utópia? (+ English version)

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Všimli ste si, že kritici sú jediní ľudia, ktorí sa odvolávajú na Projekt Venus ako „utópiu“? Tu je to, čo musel Jacque Fresco povedať o tejto téme…

(1) „Neexistuje žiadny spôsob ako navrhnúť spoločnosť, ktorá je optimálna alebo utopická. Je lepší než ten, ktorý bol. Systém vždy podstupuje zmenu.“ ~ Jacque Fresco, TVP teamspeak seminár, 18.03.2012 Zdroj: http://youtu.be/ReLj6fJfOVM

(2) „Neexistuje nič také ako navrhovanie perfektného utopického mesta. Všetko je predmetom zmeny. Nie sú žiadne konečné hranice.“ ~ Jacque Fresco, TVP teamspeak seminár, 31.07.2011 (Časový index 16:30 ~ 16:47) Zdroj: http://youtu.be/Xl7J853zTPw

(3) „Akýkoľvek predpoklad konečnosti či utópie je naozaj hlúpy, pretože nikdy nebol žiadny dôkaz preukazujúci, že človek môže navrhnúť najlepší laptop. Môžete navrhnúť najlepší laptop, s ktorým ste oboznámení v danom čase, ale vždy budú menšie, rýchlejšie, vhodnejšie, či ľahšie. Nie sú žiadne konečné hranice, nie sú žiadne utópie, žiadny najlepší spôsob, ako robiť veci. Vždy je vhodnejší spôsob, ako robiť veci.“ ~ Jacque Fresco, TVP teamspeak seminár, 11.06.2011 Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=IkqJC2bgQrw

(4) „Utópia, ak by bola zavedená, zanikne, bude stagnovať. Vzhľadom k tomu, čo hovorím, vyvíjajúca sa kultúra alebo vznikajúca kultúra. — Nemám potuchy o dokonalej spoločnosti. Neviem, čo to znamená. Viem, že môžeme urobiť oveľa viac, než to, čo máme. Nie som utopista. Nie som humanista, ktorý by si prial, aby všetci žili v teple a harmónii. Viem, že ak nebudeme žiť takto, navzájom sa zabijeme a zničíme Zem.“ ~ Jacque Fresco, Navrhovanie budúcnosti Zdroj: http://vimeo.com/15983814

(5) „Neexistuje taká vec ako najlepšia. Existuje vždy najlepšie známe doteraz. A budúci rok budeme o tom vedieť viac. Slovo „najlepší“ nebude nikdy v budúcnosti použité viac než „dokonalý automobil“ alebo „utopické mesto“. Nič také. Veci vždy podstúpia zmenu, vrátane TVP a RBE bude aj naďalej podstupovať úpravy a zmeny. Neexistuje nič také ako konečné hranice.“ ~ Jacque Fresco, TVP teamspeak seminár, 19.06.2011 Zdroj: https://youtu.be/VW4AOV1SoFo

(6) „Projekt Venus nie je ani utopický ani orwellovský ani neodráža sny nepraktických idealistov. Namiesto toho predstavuje dosiahnuteľné ciele, ktoré vyžadujú iba inteligentnú aplikáciu toho, čo už vieme. Jediné limity sú tie, ktoré si pripustíme.“ ~ Jacque Fresco

(7) „Budúcnosť nezávisí od našich súčasných presvedčení alebo spoločenských zvykov, ale bude aj naďalej vyvíjať sadu jedinečných hodnôt na svoju dobu. Samotný pojem „utópia“ je statický. Cesty, ktoré si volíme nakoniec rozhodnú, či je alebo nie je inteligentný život na Zemi.“ ~ Jacque Fresco

(8) „Nemáme záujem o zavedenú kultúru, máme záujem o vyvíjajúcu sa kultúru. Nejde o vytvorenie utópie, ale o vytvorenie kultúry a ekonomiky najlepším spôsobom, ktorý poznáme v tomto okamihu.“ ~ Jacque Fresco

 

Verzia v angličtine (English version):

Ever notice that critics are the only people who refer to The Venus Project as a „utopia“? Here’s what Jacque Fresco had to say about the subject….

(1) „There’s no way to design a society that’s optimal or utopian. It’s better than the one that was. Systems always undergo change.“ ~ Jacque Fresco, TVP teamspeak seminar, March 18 2012 Source: http://youtu.be/ReLj6fJfOVM

(2) „There’s no such thing as designing the perfect utopian city. Everything is subject to change. There are no final frontiers.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminar, July 31 2011 (Time index 16:30 ~ 16:47) Source: http://youtu.be/Xl7J853zTPw

(3) „Any assumption of finality or utopia is really stupid because there’s never been any evidence to show that a person could design the best laptop. You can design the best laptop that you’re familiar with at that time but they’ll always get smaller, faster, more appropriate, lighter in weight. There are no final frontiers, there are no utopias, no best way of doing things. There’s always a more appropriate way of doing things.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminar, June 12 2011 Source: https://www.youtube.com/watch?v=IkqJC2bgQrw

(4) „Utopia, if ever established, will die, will stagnate. Whereas what I’m talking about, an evolving culture, or an emergent culture — I have no notions of a perfect society. I don’t know what that means. I know we can do much better than what we’ve got. I’m no Utopian. I’m not a humanist who would like to see everybody living in warmth and harmony. I know that if we don’t live that way, we’ll kill each other and destroy the earth.“ ~ Jacque Fresco, Future by Design Source: http://vimeo.com/15983814

(5) „There is no such thing as the best. There’s always the best we know of up to now. And next year we’ll know more about it. The word „the best“ will never be used in the future anymore than „the perfect automobile“ or „the utopian city.“ No such thing. Things always undergo change, including TVP and the RBE will continue to undergo modification and change. There’s no such thing as final frontiers.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminar, June 19 2011 Source: https://youtu.be/VW4AOV1SoFo

(6) „The Venus Project is neither Utopian nor Orwellian, nor does it reflect the dreams of impractical idealists. Instead, it presents attainable goals requiring only the intelligent application of what we already know. The only limitations are those which we impose upon ourselves.“ ~ Jacque Fresco

(7) „The future does not depend on our present-day beliefs or social customs, but will continue to evolve a set of values unique to its own time. The very notion of „Utopia“ is static. The paths that we choose will ultimately determine whether or not there is intelligent life on earth.“ ~ Jacque Fresco

(8) „We’re not interested in an established culture, we’re interested in an emerging culture. It’s not about creating a utopia, but about creating a culture and economy the best way that we know how at this point.“ ~ Jacque Fresco

 

Foto: Chris Tolworthy, CC

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

PODPORTE nezávislé spravodajstvo

Vážení priaznivci DAVuDVA , od 1 decembra Vám prinášame aktuálne spravodajstvo, komentáre, analýzy, eseje a rozhovory. Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Bez Vašej pomoci sa však ďalej nepohneme.


Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *