Sociológ Petr Sak: Komunizmus a totalita sú nezlučiteľné – (záver)

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Do redakcie sme dostali článok českého sociológa Doc. PhDr. Petra Saka, CSc., ktorý sa do hĺbky týka našich najdôležitejších tém. Toto je jeho záverečná časť, prvú nájdete po kliknutí sem, druhú po kliknutí sem.

.

Proč komunizmus vylučuje totalitu

V případě komunizmu je pro jeho vymezení nejvyšší autoritou Karel Marx, autor Komunistického manifestu a vize komunizmu jako završující fáze po vybudování socializmu. 

Principem komunizmu je vyvozování lidsky individuálních a společenských procesů ze subjektivity člověka, z jeho podstaty. To je zásadní změna oproti kapitalizmu, v němž ekonomické a společenské vztahy odcizují člověka jeho podstatě a tím je determinováno jeho jednání, které nevede k jeho seberealizaci a rozvoji, ale slouží kapitálu.  Vnější nátlak a zneužívání v Hegelově obecném pojetí „pán a rab“, které se v odlišných podmínkách různých společností modifikuje, nátlak a manipulace institucí a organizací je v komunizmu eliminován. Stát jako „organizované násilí“ je rozpuštěn, cenzura je z principu vyloučena, politické strany neexistuji, tudíž neexistuje ani mocenská elita.

V komunizmu neexistují subjekty, které by mohly uskutečňovat totalitní ovládání lidí a společnosti.

Karel Marx, moderní židovský prorok, nepřinesl své teorie a vize z hory Sinaj od Jahveho, ale jsou výsledkem uvažování řetězce myslitelů o společnosti a člověku od Ježíše až po osvícence, utopisty a německé klasické filozofy, jichž byl Karel Marx jako poslední článek vyústěním. S idejemi komunizmu a se samotným pojmem komunizmus mladého Karla Marxe seznámili židovští intelektuálové v redakci Rheinische Zeitung a pojetí třídní společnosti převzal od soukromého učence hraběte Saint Simona. Inspirací k celkovému metodologickému přístupu k chápaní společnosti mu byl G.W. F. Hegel. Na těchto zdrojích vidíme evropské základy marxizmu (německá filozofie, francouzští utopičtí socialisté a Židé). 

Marx vnímal vývoj společnosti jako nutný zákonitý přírodně historický proces, v němž se postupně střídají stále vyspělejší formy společnosti, které nazývá společensko ekonomickými formacemi. Každá společensko-ekonomická formace je definována jedinečnými, specifickými společenskými vztahy a výrobními silami. Budoucí společensko-ekonomická formace je v zárodečné podobě obsažena již ve stávající společnosti a teprve po tom, co stávající společensko-ekonomická formace se zcela realizuje a vyčerpá svůj potenciál, vstupuje na historickou scénu nový typ společnosti.

V současném českém společenském diskurzu má Izrael extrémně vysoké pozitivní konotace, zatímco komunizmus konotace extrémně nízké. Konformnímu myšlení, které je v české společnosti většinové, se proto příčí tyto dva pojmy propojit. Zeptám-li se na přednášce, kde se nejdůsledněji uplatnily principy komunizmu, tak slyším v odpovědích Čína, Kuba, Sovětský svaz, ale ne Izrael. Přitom nikde na zeměkouli nebyly komunistické principy uplatněny důsledněji než v izraelských kibucech. O blízkosti idejí komunizmu Židům nevypovídá pouze prorok komunizmu Karel Marx, jehož dědeček byl rabínem v Postoloprtech, ale také skutečnost, že mezi předními revolucionáři, kteří tvořili v Rusku říjnovou revoluci 1918 převažovali ruští židé, což ostatně propagandisticky zneužil i Adolf Hitler ve známém logu „židobolševizmus“.

Všeobecně je negativně chápana Marxova teze, že v komunizmu nebude soukromý majetek. Něco nebo dokonce vše, mi bude vzato. Marx tuto tezi však myslel pozitivně, jako osvobození. Jeden z atributů, vlastností majetku, je jeho schopnost působit dovnitř člověka, na jeho psychiku a obecně ho odcizovat, odcizovat v řadě směrů. Jak říká Ježíš Bohu, jak říká Marx své podstatě, druhým lidem, ale také přírodě. Co je současná ekologická krize jiného než objektivizovaný důsledek odcizení člověka přírodě skrze majetek a zisk. Tyto atributy majetku jsou člověku skryty a ten vidí pouze prvoplánově co majetek dává. Marx svou tezí o odstranění majetku usiluje o popření těchto atributů, které jsou bariérou mezi člověkem a Bohem, jeho bytostnou podstatou, ostatními lidmi a přírodou a osvobození člověka od jeho odcizení.

Realita totalitarizmu a jeho teoretická reflexe se objevují v západním světě po 1. světové válce. Teoretická reflexe totalitarizmu má reálné konsekvence v označování určitých států jako totalitních. Jednotné paradigma ve vztahu k totalitarizmu a totalitnímu státu neexistuje. Jednotliví autoři se při charakteristice totalitarizmu liší a diskuse o totalitarizmu pokračují až do současnosti. K nejznámějším autorům patří K. Popper, H. Arendtová, Z. Brzezinski, E. Fromm. Avšak texty k totalitarizmu povětšinou působí schematicky, zjednodušeně a ideologicky podbarvené. Utváření typu společnosti charakterizovaného jako totalitarizmus vnímám jako deduktivní proces přenosu určitého spekulativně utvořeného konstruktu do společenské reality.  Za vhodnější považuji induktivní proces, kdy na základě zobecnění konkrétních sociálních jevů a společenských procesů synteticky dochází k vytvoření typu totalitní společnosti.

Pokusme se při vědomí značné autorské roztříštěnosti o charakteristiku totalitarizmu – totalitního státu.

Moc je uplatňována z jednoho centra, případně je jiným subjektům podmíněně a dočasně z tohoto centra delegována. Rozhodování, iniciativa a aktivity jsou jednosměrné, od centra k občanovi, opačný pohyb od občana k vyšším sociálním entitám je vyloučen. Tím je umrtvováno živé sociálno a nahrazováno formálním institucionalizovaným mrtvým sociálnem.

V oblasti vědomí centrální moc disponuje ideologií, kterou násilně implementuje do populace politickými prostředky, které jsou v rozporu s pravidly duchovního a intelektuálního života člověka. Konkurenční ideologie jsou potlačovány, často nejtvrději ty ideologie, které jsou oficiální doktríně nejblíže nebo dokonce se od ní odpojily (viz třicetiletá válka, v níž zahynula třetina evropské populace kvůli tomu, zjednodušeně řečeno, zda se má věřící při mši napít vína či nikoliv).

V určité fázi je populace nebo její podstatná část natolik indoktrinována, že není schopna samostatného kritického myšlení a informace, názory, postoje, hodnoty, ideje, které jsou v rozporu s doktrínou odmítá, a dokonce je odmítá poslouchat či číst.

Zcela je potlačena svoboda projevu, občan může vyjadřovat pouze názory a postoje v rámci vládnoucí ideologické doktríny. Při nerespektování tohoto politického požadavku dochází v různé míře k represím.

Dochází k monopolizaci médií a ke snaze média, která nejsou ovládána centrální mocí přímo, ovládat nepřímo, a to různými způsoby. Minimalizováním jejich vlivu na populaci (cenzura, ekonomicky, zastrašováním, vydíráním, ostrakizováním jejich čtenářů a posluchačů). Monopol na média a likvidační aktivity vůči médiím, která by umožnila publikaci oponentních názorů.

Permanentní sledování občana, včetně soukromí, všemi aktuálně dostupnými prostředky (kamery, odposlechy, kontrola mobilu a počítače).

Posilování role policie, zpravodajských služeb a při proklamování právního státu svévolné fungování státních zastupitelství a justice, které fungují ne ve prospěch práva, ale jako nástroj moci.

Omezení pohybu občanů, někdy pouze mimo území státu, někdy i v rámci státu.

Alternativně je uváděna i centrálně řízená ekonomika. 

Totalitu je tendence vnímat jako dichotomickou alternativu k demokracii, buď je totalita a není demokracie, nebo je demokracie a není totalita. Domnívám se, že tento model vzdaluje společenskou reflexi skutečnosti, ubírá jí na pravdivosti. Za relevantnější považuji kontinuální model, kdy na jednom konci škály je ideální teoretický model (typ) totality a na druhém konci škály je ideální teoretický model (typ) demokracie a reálná konkrétní společnost se jednotlivými sociálními jevy a skupinami zařazuje a posouvá na této škále. Např. norské označení dětí jako vlastnictví státu a systém odebírání dětí Barnevernetem posouvá norskou společnost od demokracie. Vymývání mozků při výcviku námořní pěchoty USA utváří v americké společnosti segment mimo demokracii. Brutální policejní zásah  ve Španělsku vůči klidné demonstraci na podporu výsledku nejdemokratičtějšího institutu demokracie – referenda, jehož výsledkem bylo 800 zraněných a dodatečné uvěznění politiků za to, že usilovali o realizaci demokraticky vyjádřené vůle lidu, vzdaluje Španělsko od demokracie.

U Československé společnosti před listopadem 1989, která je označovaná za totalitní, naopak chybí podstatný totalitní prvek, a to je indoktrinace ideologií do té míry, že občané nejsou schopni samostatného kritického myšlení. Současné generace, které žily podstatnou část života před listopadem 1989 jsou schopné kritické analýzy společnosti, sociálních jevů a společenských procesů v daleko větší míře, než generace, jejichž vzdělávání a socializace proběhly již v demokratické společnosti. Naopak žádná hloupost produkovaná současnými médii není tak velká, aby ji výrazná část těchto generací nevzala za svou.

V současné české, ale obecně západní společnosti, dochází na škále demokracie – totalita k posunu ve směru k totalitě celou řadou projevů k potlačení svobody slova a cenzury. Pasivní (právo poslouchat a číst jakýkoliv text) i aktivní (právo vyjadřovat jakékoliv myšlenky) svoboda slova je jeden z hlavních klíčů určování totality a demokracie.

A ještě hádanka, kdo si myslíte, že je autorem tohoto citátu, v němž je vyjádřena vize požadované budoucí společnosti? „Ve stejné době stoupnou možnosti sociální a politické kontroly nad jednotlivcem. Brzy bude možné provádět téměř nepřetržitou kontrolu každého člověka a nepřetržitě aktualizovat počítačové soubory, které kromě obvyklé informace, obsahují nejdůvěrnější podrobnosti o stavu zdraví a o jednání kohokoliv.“ (Brzezinski, 1970)

Po snaze o rozředění historicky bílé křesťanské populace evropských národů a jejich kultur populací z Afriky a z dalších mimoevropských regionů, po zmatení jazyků a destrukci pojmů vyjadřujících konkurenční světonázor, po rozbití tradiční rodiny a nahrazení muže a ženy podivnými zombie desítek sexuálních identit,  nastupuje další etapa, kterou je vytváření chaosu prostřednictvím dezorientovaných a zmanipulovaných davů pod nejabsurdnějšími záminkami a podněty (black lives matter). 


Na závěr chci upozornit, že v tomto článku nehledám odpověď na tři otázky:
1. zda je vize komunizmu pro lidskou společnost vhodným společenským uspořádáním,
2. zda lze vizi  komunizmu uskutečnit,                                                                    
3. jaký byl v Československu společenský systém před listopadem 1989.

Literatura

Arendtová, H. Původ totalitarismu I-III. Praha: Oiokymenh. 1996.

Brzezinski. Z.  Between two Ages. America’s Role in the Technetronic Era. New York: The Viking Press. 1970.

Flegr, J. Zamrzlá evoluce. Praha: Academia, 2016.

Fromm, E. Mít či být. Praha: Naše vojsko, 1992.

Fromm, E. Cesty z nemocné společnosti. Praha: Eart SAve, 2009.

Fromm, E. Obraz člověka u Marxe. Brno: L.Marek,2004.

Fromm, E. Strach ze svobody. Praha: Portál, 2014.

Goethe, J. W. Faust. Praha: SNKLU, 1965.

Marx, K. Ekonomicko filosofické rukopisy. Praha: SNPL, 1961.

Popper, K.R Otevřena společnost a její nepřátelé I. Praha: Oiokymenh. 1993.

Popper, K.R Otevřena společnost a její nepřátelé II. Praha: Oiokymenh. 1994.

Ragaz, L. Od Krista k Marxovi, od Marxe ke Kristu. Praha: Leichter,1935.

Sak, P. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007.

Sak, P. Úvod do teorie bezpečnosti. Praha: Petrklíč, 2018.

Sak, P.  Dva scénáře mediální civilizace, dvě vize digitalizovaného světa. Revue Prostor. 2008.

Sak, P. Generace, mládež a její výzkum. Mládež a spoločnost, 2016, č.2. Přístupné z: http://www.insoma.cz/Studie%20_generace_mladez_a_jeji_vyzkum.pdf

Stewart, S. Výbušnina. Operace CIA Splinter Factor. Praha: SAKKO,1991.

Ulfkotte, U. Koupení novináři. Praha: Naše vojsko, 2018.

Internet

Dolejš, J.  Od nehumánního komunismu a bestiálních projevů stalinismu se distancujeme. Parlamentní listy. Přístupné z: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Jiri-Dolejs-pro-PL-Od-nehumanniho-komunismu-a-bestialnich-projevu-stalinismu-se-distancujeme-A-Horakova-Neni-to-symbol-antikomunismu-629573

Lagarde, Christine: „Alte Menschen leben zu lange und es ist ein Risiko für die Weltwirtschaft, etwas muss getan werden“ Přístupné z: https://snap4face.com/christine-lagarde-alte-menschen-leben-zu-lange-und-es-ist-ein-risiko-fuer-die-weltwirtschaft-etwas-muss-getan-werden/

Sak, P. 17.11.1989, mýtus a realita. Přístupné z: https:// www.insoma.cz

Sak, P. Mládež v konfrontaci generací. Přístupné z: http://www.insoma.cz/mladezvkonfrontaci.pdf

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
80 thoughts on “Sociológ Petr Sak: Komunizmus a totalita sú nezlučiteľné – (záver)

 • 30. júla 2020 at 8:01
  Permalink

  Výborný vedecko-výskumný materiál, od renomovaného českého sociológa, žiadne amatérske filozofovanie a diletantské pindy kváziexpertov ľavice či rôznych politických úchylok. Má tu ešte aj množstvo prameňov na štúdium problematiky.
  My čo sme žili za čs.socializmu vieme z vlastného života, že tu žiadna totalita a ani komunizmus neboli, máme naozaj realistickejší pohľad na svet i samostatné kritické myslenie. TOTO chýba mladým generáciám odchovaným už po roku 1990 a čuduj sa svete, oni tomu hovoria „demokracia“ a prijmú každú debilinu, ktorá sa objaví v masmédiách či čo si ju vygúglia.
  Je dobré, ak sa v našej či príbuznej reči dá o takýchto veciach uvažovať. Ale potom už treba prejsť od slov k činom.

  Reply
  • 2. augusta 2020 at 11:31
   Permalink

   … to je koniec náznaku marxizmu u pavedca Saka, CSc.

   Reply
 • 1. augusta 2020 at 17:28
  Permalink

  PETR RAK ŠOKUJE
  Predovšetkým predosielam súhlas s tvrdením: V komunizmu neexistují subjekty, které by mohly uskutečňovat totalitní ovládání lidí a společnosti.

  Predovšetkým Marx by sa asi nepovažoval za najvyššiu autoritu pre vymedzenie pojmu komunizmus. O socializme písal málo a o komunizme ešte menej. V najúspešnejšom politickom pamflete všetkých čias Manifest komunistickej strany použil slovo komunizmus iba 5× – slovom päťkrát .

  Tvrdiť, že Principem komunizmu je vyvozování lidsky individuálních a společenských procesů ze subjektivity člověka, z jeho podstaty. – je minimálne sporné. Tvrdiť, že princípom komunizmu je vyvodenie podstaty zo subjektivity (neslobodného) človeka je nemarxistické.
  Človek naopak bude produktom novej spoločenskej formácie, pretože najprv sa musia zmeniť podmienky a až následne sa zmení aj vedomie. Inak povedané: Človeka nemožno ku komunizmu vychovať.

  Som však ďalej nepríjemne šokovaný niektorými závermi sociológa Petra Saka o komunizme.
  Predovšetkým Karol Marx nie je „Prorok“ a nevylepšuje to ani prídomok „Moderný“.
  Prorok hovorí o detailoch udalostí, ktoré sa ešte nestali (a ani sa nestanú, len jeho proroctvá budú prerozprávané a prispôsobené).
  Vedec Marx hovorí o udalostiach ktoré sa stanú na základe ním objavených objektívnych zákonov.
  A Marx bol vedec, žiadny prorok.

  Uvádzať ako zdroj Marxovho pohľadu na svet sociálnej spravodlivosti Židov a rabínstvo jeho predkov je len hlboké nedorozumenie a tragédia ľavičiara. Svedčí o tom aj jeho esej “O židovskej otázke” a “Smerom ku kritike HeglovejFilozofie pravičiarstva”. “Akokoľvek nemám rád židovskú vieru, pomôžem im pokiaľ sa jedná o pomoc v oblasti občianskych práv, ktoré im väčšinová spoločnosť upiera!”

  Autor Rak si zamieňa súkromné a osobné vlastníctvo a otrasne na ľavicového esejistu, tvrdí, že citujem: “Přitom nikde na zeměkouli nebyly komunistické principy uplatněny důsledněji než v izraelských kibucech. “ Je pritom antikomunistické zdieľať osobné vlastníctvo, teda zdieľať rovnakú chudobu, byť rovnako chudobný v kibuci, ktorý s komunizmom nemá nič spoločné. Boli to iba záchranné tábory pre tých , ktorí začínali z nuly a odovzdali komunite všetko a odísť mohli bez všetkého.” Keby si aspoň prečítal Komunistický manifest, v ktorom Martx hovorí: “Nám komunistom sa vyčítalo, že vraj chceme odstrániť osobne nadobudnuté, vlastnou prácou zís kané vlastníctvo; vlastníctvo, ktoré je základom všetkej osobnej slobody, činnosti a samostatnosti.
  Prácou dosiahnuté, riadne nadobudnuté, vlastnými silami získané vlastníctvo!”

  Autor Rak šialene predstavuje postavu Ježiša Krista ako reálne existujúcu (dúfam, že nie skutočne božskú ) postavu. Dnes vieme, aj na základe skúmania biblických zdrojov a posledne objavených Kumránskych vitkov (1947), že Ježiš bol iba mýtom a autor naivne tvrdí, citujem: “ Osobním jednáním byl Ježíš revolučnější a levicovější než Marx. “ Marx ho považoval iba za chudobného tesára
  Táto mýtická postava obhajovala sociálnu nerovnosť naveky a dokonca tolerovala aj otroctvo. Ťažký prípad!

  Kritizovať sa dá snáď každý druhý odstavec autora Doc. PhDr.Petra Saka, Csc a zmieňujem iba posledné a síce jeho pohľad na sexualitu človeka ako problém neľavicovitý.
  Tento pavedec Rak dokonca považuje homosexualitu za psychický problém, zrejme liečiteľný, čím sa stavia do jednej línie s najťažšou slovenskou reakciou z RKC a neonacistickou parlamentnou stranou.
  Dotyčný pán sa ani neunúval zistiť ako hanebne skončila nevedeckosť Stalinovho pohľadu na svet (absolútne nerozumel Marxovi) a dával priestor rôznym Lysenkom a dobrodruhom, ktorý namiesto toho aby z prírody vychádzali, tak jej nanucovali svoje zvrátené názory , napríklad o pavedeckosti kybernetiky ako buržoáznej pavedy . Záhadou je iba ako chceli títo kvázikomunisti odstrániť ťažkú fyzickú prácu ako jeden z predpokladov spoločenskej formácie, ktorej hovoríme komunizmus.

  Reply
 • 1. augusta 2020 at 19:24
  Permalink

  Tak RAK či dr.Sak? Ujasnite si s kým sa chcete hádať…prorok Rak, hm,…ťažký myšlenkový oponent a nevie si to ujasniť…ale typické pre trola wanabee…čo nám vlastne chcel?

  Reply
  • 2. augusta 2020 at 10:27
   Permalink

   Rak a Sak sa ani tak tými svojimi nevedeckými blábolmi nelíšia, takže je jedno či Rak alebo Sak.
   Z textu pripomienok vám však iste vyplynulo, že kritizujem „mysliteľské veľdielko“ Saka, CSc..

   Reply
 • 2. augusta 2020 at 11:29
  Permalink

  Nedá mi, aby som po kritike a otázke diskutujúceho menom – kritik – nezareagoval ešte na záver Sakovho, CSc. veľdiela.
  Celkom omráčený môže byť marxista z jeho záverečného postoja, citujem:
  “ Po snaze o rozředění historicky bílé křesťanské populace evropských národů …po zmatení jazyků a destrukci pojmů vyjadřujících konkurenční světonázor, po rozbití tradiční rodiny a nahrazení muže a ženy … nastupuje další etapa, kterou je vytváření chaosu prostřednictvím dezorientovaných a zmanipulovaných davů pod nejabsurdnějšími záminkami a podněty (black lives matter). “

  Za stavu, že už dnes severské krajiny fakticky už nepoznajú model „tradičnej rodiny“ a polovica európskych manželstiev žije oddelene alebo rozvedená a s prihliadnutím na otázky marxizmu k manželstvu (manželstvo vzniklo až so vznikom štátu a so zánikom štátu zanikne ), ktoré komunizmus už nepozná, je vôbec otázne, či pavedec Sak, vôbec študuje marxistickú literatúru.

  V neslobodnej spoločnosti (i v socializme, ktorý stále potrebuje štát) je ešte manželstvo potrebné.
  Pohlavia sú dve ale mentálne je všetko inak. Aj kriminalistika , napríklad rozoznáva „človeka chiméru“ , t.j. človeka s minimálne dvoma DNA, vzniknutého v tele matky buď s rovnakých alebo nerovnakých pohlaví, ale skôr rovnakých pretože do 6 týždňa tehotenstva , sme boli v tele matky všetci dievčatá. Marxista by sa mal celý život učiť, učiť a učiť a nezostať na úrovni nacistu.

  A poslednú ranu z milosti zasadil svojmu marxizmu pavedec Sak, zmienkou o BLM. Iste v každej vzdorujúcej skupine sa nájde aj lumpenproletariát, ale klasifikovať toto hnutie vzdoru a frustrácie, ktoré živelne prepuklo toľko rokov po americkom otroctve, skončení občianskej vojny a nedávno po skončení rasovej segregácie za „chaos zmanipulovaných davů“ je prejavom diletantsva kvázimarxistu.

  Reply
  • 2. augusta 2020 at 14:56
   Permalink

   Emóciami a hnevom nahrádzate chýbajúcu múdrosť a nadhľad. Spôsobom argumentácie môžete dokonca mnohým imponovať a cítiť sa „in“, ale čo z toho? Okrem naleštenej karosérie máte atrapu bez motora a nezájdete nikam.
   Toto Vaše „zotretie“ Dr. Saka môžu obdivovať len hlupáci, ale možno Vám to nevadí, hlupákov je na svete dosť a každý lajk sa počíta.
   Za všetky Vaše objavy jeden príklad: „manželstvo vzniklo až so vznikom štátu“ – to obstojí jedine ak si manželstvo zadefinujete ako vzťah, pri ktorom štátom určený úradník vystaví sobášny list. Inak je to úplný nezmysel a dá sa ospravedlniť len tým, že nemáte ani potuchy o vedeckej disciplíne, ktorá si hovorí kultúrna antropológia.

   Reply
   • 3. augusta 2020 at 15:00
    Permalink

    Marián, to manželstvo zastrieť lakom kultúrnej antropológie bol fakt dobrý pokus..
    Marián, čo keby si kreoval nejaký naratív bez zbytočného resentimentu?

    Reply
    • 3. augusta 2020 at 17:42
     Permalink

     OK, skľudníme a zvecníme debatu, som za.
     Kultúrna antropológia nám poskytuje akýsi ďalekohľad do ďalekej minulosti ľudstva. Jej najstaršie relikty sa ešte nájdu v Austrálii u ľudí, ktorým hovoríme Aboridžínci, ale aj inde na svete, napríklad v Subsaharskej Afrike, v Južnej Amerike, v Tichomorí. Všade, kam kultúrna antropológia nazrela, našla vzťah analogický manželstvu – celoživotnému zväzku muža a ženy, so spoločnou domácnosťou a spoločným hospodárstvom (hovorme tomu ďalej manželstvo a nevyžadujme k tomu nejaké potvrdenie od úradu). Manželstvo teda ďaleko predchádzalo akékoľvek prvé štátne formy. Tvrdenie, že vzniklo so vznikom štátu nie je pravdivé. Uviedol si ho však preto, lebo si chcel, aby z tohto tvrdenia implikáciou vyplynulo, že keď v komunizme predpokladáme zánik štátu, že zákonite predpokladáme aj zánik manželstva. Takže nie, nie je to pravda a nie je to také jednoduché.
     S jedinou výnimkou. Nedá sa vylúčiť, že manželstvo a štát zaniknú spolu, relatívne v jednom okamihu. To nám, žiaľ, stále visí nad hlavami.
     Nuž a nehnevaj sa, tvrdenie, že do 6 týždňa tehotenstva sme všetci dievčatá, je nielen nepravda, je to zámerné klamstvo. Nerelevantné.
     Čo to má implikovať?
     Že si ktokoľvek môže ponechať svoje pohlavie zo 6. týždňa vývoja? No neviem, neviem… ale už máme dosť dôkazov okolo seba, že úroveň inteligencie z toho 6. týždňa vývoja si človek ponechať môže. Dokonca je to asi ideál vládcov sveta.

     Reply
     • 3. augusta 2020 at 22:16
      Permalink

      Aj vtáky vytvárajú partnerstvá na celý život , so spoločným hniezdom a spoločnými mláďatami. A to má byť základný znak manželstva? Poznáme dokonca vedecky potvrdené celoživotné partnerstvá rovnopohlavných vtáčích partnerov a pri výchove mláďat sú dokonca úspešnejšie ako hetero páry.

      BOLI TO ZVÄZKY ALE NEBOLO TO EŠTE MANŽELSTVO
      V paleolite vytvárali ženy len žensko ženské zväzky a ženy boli pochovávané so ženami alebo deťmi. Muži boli spoloční a nepodstatní pri riadení tohto spoločenstva.
      Až štát, ktorý garantoval vlastníctvo dal vzniknúť plnohodnotnému vlastníctvu, ktoré sa volalo manželstvo, garantujúce dedenie akumulovaného vlastníctva a tým vlastníctvom boli aj ženy.

      „Ale vy, komunisti, chcete zaviesť taký poriadok, že ženy budú spoločné, zborove kričí na nás celá buržoázia.
      Buržoa vidí vo svojej žene iba výrobný nástroj. Počuje, že výrobné nástroje sa majú používať spoločne, a nevie si, pravdaže, predstaviť nič iné len to, že rovnaký údel postihne aj ženy.
      Netuší, že ide práve o zrušenie postavenia ženy iba ako výrobného nástroja. Ostatne nie je nič smiešnejšie ako mravnosťou prekypujúce zdesenie našich buržuov nad domnelým oficiálnym spoločenstvom žien u komunistov.
      Komunisti nemusia zavádzať spoločenstvo žien ono jestvovalo takmer vždy. Buržoázne manželstvo je v skutočnosti spoločenstvom manželiek. Komunistom by sa dalo nanajvýš vyčítať, že chcú namiesto pokrytecky zastretého spoločenstva žien zaviesť spoločenstvo oficiálne a otvorené. Ostatne rozumie sa samo sebou, že zrušením terajších výrobných vzťahov zmizne aj‘ spoločenstvo z nich vyplývajúce, t. j. oficiálna a neoficiálna prostitúcia.“
      Marx, Komunistický manifest

      Tak tebe sa nepáči, že v počiatku prvých 6 týždňov si bol dievča. Marián, musíš ešte veľa čítať! Vedomie o sebe vzniká v dieťati až okolo 2. roka života.
      O pohlaví nerozhoduje človek ale príroda. Ale niektorí pavedci nanucujú prírode svoje náboženské videnie sveta . A stáva sa to aj komunistom. Dosť často! Dokonca s internacionalistov sa vykľujú praví nacionalisti. Na to dosť trpela aj KSS.

     • 4. augusta 2020 at 0:16
      Permalink

      Nemám rád diskusie s demagógom. Lebo namiesto toho, aby sme plynule diskutovali a prebiehala výmena energií, tak musím stále pripomínať, že som povedal niečo iného, než čo mi podsúva druhá strana. Napríklad tu som vôbec nepovedal, že sa mi nepáči, že som bol do 6. týždňa dievčaťom. Povedal som, že to nie je pravda, dokonca je to klamstvo. Fakt ma nebaví to kvázi vedecky vyvracať. Asi ako keby som mal obhajovať, že Zem nie je plochá, ale guľatá.
      Prečo ostávať pri vtákoch? Mäkkýše sú starobylejšie a obojpohlavné. Môžu sa úspešne páriť každý s každým. Ideálom budúcnosti ľudstva je obojpohlavný slimák. Bez mozgu, s gangliovou nervovou sústavou…

     • 4. augusta 2020 at 17:03
      Permalink

      Marián, ja by som nezačal ale túto otázku som od teba nečakal. Citujem:
      „Čo to má implikovať?
      Že si ktokoľvek môže ponechať svoje pohlavie zo 6. týždňa vývoja?“

      Keďže nepoznám mechanizmus ako by sa táto hypotetická implikácia dala zrealizovať, ďalšiu debatu k tejto veci končím.

 • 2. augusta 2020 at 11:40
  Permalink

  PhD. Sak, CSc sa na záver pýta (nehledá odpověď na otázky), citujem:

  1. zda je vize komunizmu pro lidskou společnost vhodným společenským uspořádáním,
  2. zda lze vizi komunizmu uskutečnit,
  3. jaký byl v Československu společenský systém před listopadem 1989.

  K tomu mu môžem odpovedať nasledovne:
  1. Komunizmus je prirodzenou budúcnosťou ľudstva
  2. Vizi komunizmu lze uskutečnit (Umelou inteligenciou, ktorá odštartuje Technologickú singularitu, čím sa naplnia dva najzákladnejšie Marxove zákony
  1.Zákon hodnoty a
  2.Zákon nadhodnoty. A stane sa to čoskoro – už vrie náznak UI a tiež sociálnej revolúcie v USA)
  3. V Československu fungoval socializmus, však stále postihnutý stalinským centralizmom (ak vychádzame z Marxa, monopol nie je nebezpečný len pre kapitalizmus ale bol aj pre socializmus)

  Reply
 • 2. augusta 2020 at 15:45
  Permalink

  Skôr kvôli iným čitateľom než kvôli Wannabee, ktorý je obdivovateľom BLM chcem uviesť, že toto hnutie je pomýlenou živelnou vzburou, ktorá nepovedie k ničomu prospešnému.
  Čo je vlastne jej cieľom? Rasizmus v opačnom garde? Poníženie bielej rasy? Toto si môže získať sympatie a podporu sociálne cítiacich – „nás“?
  Vôbec nejde o to, či je emócia za tým hnutím oprávnená, alebo nie. Ide o ciele a celkové smerovanie a v tom má dr. Sak pravdu – len to zvyšuje chaos a vôbec som nepostrehol, že by to čo i len nesmelým náznakom zlepšovalo svet. Nedáva mu žiadne riešenie a žiadnu nádej.

  Presným opakom je Gándhího Sátjagraha z roku 1913. Jeho hnutie zamerané proti Britskej vláde medzi robotníkmi doma v Anglicku vzbudzovalo také sympatie, že sa pridali baníci v Newcastli a žiadali zmenu predmetného zákona o manželstve (sic!), o ktorý šlo.
  Gándhího prístup bol konštruktívny a v dlhodobom horizonte mal výsledky – podporil nezávislosť Indie.
  BLM ani len vo sne nesmeruje ku koncu kapitalizmu. (A rovnako ani ani ďalšie 4 a viacpísmenkové hnutia, tie radšej ani nespomínam.)

  Reply
  • 3. augusta 2020 at 15:17
   Permalink

   Marián, ja neobdivujem BLM. Len vysvetľujem ten výbuch vzdoru a frustrácie. A nie všetci z tohto hnutia sa radia medzi lumpenproletariát.

   Bože ateistický – ponížená biela rasa. To je debata internacionalistov alebo nacionalistov? Sme na českom Blesku?

   A čo ty vari obdivuješ Trumpa, ktorý zvíťazil vďaka hlasom chudoby s amerického stredozápadu a teraz sa ukazuje ako ich zradil?

   Gándhí, ten muž v plienkach a jeho sväté neprotivenie sa zlu??? No to by ťa Marx aj Lenin hnali bičom!!! V Indii dodnes funguje odporný systém kást.

   BLM nesmeruje ku koncu kapitalizmu ale môže sa stať tou rozbuškou. Revolúcie sa neplánujú – ony vznikajú živelne!!!!

   Reply
   • 3. augusta 2020 at 18:12
    Permalink

    S tebou je problematické diskutovať, Wannabee, fakty a dokonca citáty si prispôsobuješ tak, aby ti to vyhovovalo. Gándhí – nešlo len o „neprotivenie sa zlu“, vynechal si to najdôležitejšie slovo – NÁSILÍM. Takúto argumentáciu používajú obvykle demagógovia a obvykle si použitie tejto podpásovky vyložím tak, že ďalšia debata by už bola stratou času.
    Vyhrážky, že by ma kvôli Gándhímu hnali Lenin aj Marx, sú mi smiešne. Lenin sa nikdy nedožil môjho veku a som starší ako Marx, keď napísal Kapitál + bohatší o takmer 150 rokov dejinných skúseností.
    Ale dostali sme sa tam od BLM. Jedna vec je chápať rozbušku, ale je dobré ľuďom povedať, že nestačí byť v práve a mať pravdu. Je treba svoju frustráciu a hnev preorientovať konštruktívne a vytvoriť niečo, čo má vyššiu kvalitu ako to, čo nám vadí.
    Keď som naštvaný na kapitalizmus, je riešením to, že pôjdem rozbíjať parkovacie automaty ako Frajer Luke? Alebo mám ísť zbíjať ako Jánošík? Presne takto nás programujú kapitalisti – aby sme po jednom skončili na háku.

    Reply
    • 3. augusta 2020 at 22:27
     Permalink

     To „násilím“ som fakt zabudol a myslel som naň „neprotivenie sa zlu násilím“ je ten najotrasnejší prejav otroctva. Gándhí bol poľutovaniahodný muž v plienkach. Lenin to zazlieval aj Tolstojovi a nazýval to „tolstojovčina“.

     „Nikto nemôže za to, že sa narodil ako otrok. Ale otrok, ktorému je nielen cudzia snaha dosiahnuť slobodu, ale ktorý sa ospravedlňuje a prikrášľuje svoje otroctvo, takýto otrok vyvoláva zákonité rozhorčenie, pohŕdanie a zhnusenie. Je to sluha a hulvát! “
     Lenin

     Marx hovorí o komunizme ako spoločenstve slobodných ľudí a jeho idolom bol Spartakus, ktorý určite žiadne neprotivenie sa zlu nepropagoval. Skôr by som povedal, že bol ešte vľavo od Che Guevaru. Ty Jánošík a frajer Luke.
     Komunizmus nie je o dokonalosti ale o slobode.

     Reply
 • 3. augusta 2020 at 11:49
  Permalink

  Zaujímavá diskusia ( polemika?) ale chcelo by to viac sa zamerať na argumentovanie ako osobnú nevraživosť. Mnohé argumenty prispievateľa WannabeeP sa laikovi zdajú rozumné a logické. Ak nemá pravdu, treba ich vyvrátiť inými argumentami.
  Mne osobne vadí na tom článku príliš vedecký štýl. Od vedca, sociológa , je to pochopiteľné. Len si myslím, že tento portál chcú čítať aj ľudia bez humanitného vzdelania a predpokladám, že by bolo vhodné pridať ku prevzatému originálu aj nejaké zhrnutia s trochu menej zložitým vyjadrovaním. Ja sám mám technické vysokoškolské vzdelanie , ale čítalo sa mi to ťažko a zdalo sa mi to príliš zdĺhavé na popularizačný článok. Toto nie je odborný vedecký portál.

  Reply
  • 3. augusta 2020 at 12:19
   Permalink

   V čom sa Wannabee mýli? v mnohom, ale z podstatnejších vecí napríklad tu:
   „Človek naopak bude produktom novej spoločenskej formácie, pretože najprv sa musia zmeniť podmienky a až následne sa zmení aj vedomie. Inak povedané: Človeka nemožno ku komunizmu vychovať.“
   Je to tvrdenie podané tak, že skoro niet o čom pochybovať. Je skoro triviálne zrejmé, že vplyvom podmienok, v ktorých človek žije, sa mení aj jeho vedomie. Zjavená pravda. Wannabee je technokrat. Umelú inteligenciu nielen že berie ako rovnocennú s ľudskou subjektivitou, ale váži si ju viac. Podľa neho umelá inteligencia stvorí komunizmus a ľudské vedomie sa prispôsobí, keď už komunizmus bude všade okolo. „Zvykne si“. A toto je vraj marxistický prístup.
   Ale pozrime sa na to cez vlastnú dejinnú skúsenosť.
   Ani kapitalizmus sa nepresadil tak, že pár spravodlivo rozhorčených ideových predchodcov BLM zbúralo Bastilu a zmenilo podmienky, na ktoré si potom ostatní ľudia zvykli. Kapitalizmus vznikal mnoho storočí. Vznikal v hlavách ľudí, hlavne obchodníkov a remeselníkov. Ideovo koexistoval s feudalizmom a globálne sa presadil vtedy, keď prevládol v hlavách ľudí.
   To isté sa opakovalo pri nástupe socializmu u nás. Socializmus sa najprv udomácnil v hlavách ľudí a až potom prišiel Víťazný február. Ten by nikdy nezvíťazil, keby socializmus nebol spoločnou vôľou väčšiny ľudí. A potvrdzuje to aj 68 a socializmus s ľudskou tvárou. Ľudia sa nechceli „prispôsobovať vonkajším podmienkam“, chceli realizovať víziu, ktorú mali v hlavách.

   Táto otázka zasahuje presne do zmyslu a spôsobu existencie OZ DAV DVA.
   Keby sme si mysleli, že najskôr treba zmeniť podmienky – reálne nastoliť komunizmus, akýmkoľvek spôsobom, tak by sme asi založili politickú stranu (a možno s tajným polovojenským krídlom).
   My sme však vytvorili kultúrno – vzdelávacie združenie, lebo si myslíme, že komunizmus (alebo iná sociálne prijateľnejšia alternatíva kapitalizmu) musí zvíťaziť a udomácniť sa najskôr v hlavách ľudí. Ľudia musia presne vedieť, čo chcú a do čoho idú. Inak to skončí katastrofou.

   Reply
   • 3. augusta 2020 at 15:55
    Permalink

    Marián, vážim si na tebe, že čítaš pozorne ale nevážim si, že závery robíš nepozorne.
    Umelá inteligencia (AI), ktorá už klope na dvere, je najvyšším štádiom evolúcie človeka, bude takmer dokonalá, lebo nebude mať city.
    Keďže AI nadobudne vedomie o sebe, bude na človeku nezávislá.
    AI nebude mať city ako ich má nedokonalý (subjektívny) človek, a naopak človek je nedokonalý preto, lebo citmi disponuje. Preto sa musia NAJPRV zmeniť podmienky.
    Riešenie otázky či nás AI nezničí ako zbytočný nedokonalý medzičlánok evolúcie musí mať len jedno riešenie. Nezničí nás, pretože svojou superinteligenciou pozná takmer okamžite , že v absolútnej slobode je zároveň prvok sebazničenia, teda , alternatíva je, že by okrem nás zničila aj seba samu.

    Človek ako druh prežil len vďaka SPOLUPRÁCI a DÔVERE, nie vďaka nútenej práci a nedôvere.
    Tento fakt zistí AI okamžite. Bude predsa super inteligentná
    A v komunizme má človek na výber ako kooperovať s kýmkoľvek.

    A teraz sa pozrime ako sa na tento fenomén pozeral Marx (predvídal na základe exponenciálneho rozvoja strojov) takto:
    V poznámkach z roku 1858, Marx načrtol, ako by sa ľudstvo mohlo dostať k svetu bez práce (rozumej bez jej otrockej a netvorivej formy):
    >>“Socializáciou vedomostí až do okamihu, keď sa objaví „všeobecný intelekt“, ktorý by nikdy nemal byť obsiahnutý v tom, čo teraz nazývame „duševné vlastníctvo“. <<

    Teda žiadne "udomácňovanie sa socializmu alebo dokonca komunizmu v hlavách"! Najprv sa musia zmeniť podmienky. Dosiahnutie materiálnej nezávislosti ako prostriedku. Kapitalizmus na tom , podľa platných Marxových zákonov , pracuje každú sekundu.

    Reply
   • 3. augusta 2020 at 18:09
    Permalink

    NASTOLIŤ KOMUNIZMUS SA NEDÁ!
    Tak ako sa nedal nastoliť ani kapitalizmus. Buržoázne revolúcie takisti nikto neplánoval. Ony vznikali spontánne.
    Aj spomínaní a tu nepochopiteľne devastovanú – francúzsku – marxistom popísanú ako dobytie Bastily luzou.
    Vieme, že vtedy mala minimálnu ostrahu a nenachádzal sa tam jediný politický väzeň. Bol to iba symbol. Tak ako dnes je symbolom a rozbuškou zadusenie černocha v USA a výstrely Gsavrila Principa v Sarajeve Marxista to musí vedieť rozlíšiť!!!.

    Reply
 • 3. augusta 2020 at 12:20
  Permalink

  Komunizmus- ideály alebo schéma?

  Články docenta Saka v DAV roztočili diskusiu o komunizme. Pre poriadok je potrebné zdôrazniť, že autor ( doc. PhDr. Petr Sak CSc.) svoje úvahy motivoval potrebou odmietnuť propagandistický dogmatizmus súčasného antikomunizmu. Medziiným najmä odmietnutím mystifikáciami obsahu pojmu „komunizmus“.
  V súvislosti s trestným stíhaním Ľ. Blahu „za propagáciu komunizmu“, či dokonca sformulovaním „zákona“ o protiprávnosti „komunistického režimu“, ako politickým potvrdením súčasného fašistického a nacistického propagandistického ošiaľu. V prvej rade liberálnej „Krištálovej noci“, s fakľami pochodujú také exotické postavičky ako Nicholsonová, Šimečka ml., Osuský, Dostál a iní fanatici, s penou u huby (tlamy, rypáku, papule – viď Slovník slovenského jazyka) a čudným odleskom v očiach….
  Podstatou esejí docenta Saka je – podľa mňa- upozorniť na to, že dochádza ku komunikačnej stratégii, známej ako „strohmann“ ( Je to „doplnenie“ charakteristík do popisu alebo vyjadrenia oponenta a následne prostredníctvom kritiky týchto charakteristík, oponenta diskreditovať).
  Aj potreba kritiky chýb socializmu (ktoré spôsobili jeho kolaps koncom minulého storočia), aj precizovanie komunistickej vízie si vyžadujú rozsiahlu prácu ( a diskusiu…).
  Za príznačné považujem, za nateraz sa tajejto diskusii bránia popri rozpenených antikomunistoch, bránia trockisti a liberáli s tzv. „neomarxizmom“. Zúfalo bránia svoje „výhradné“ právo na pravdu. Slabinou ich „subjektívnej“ pravdy je, že sami postrádajú subjektivitu. Ich špekulantské „krúžky“ nemajú triednu podstatu- kapitál (špekulanti) ich síce podporujú, ale sa ich aj stránia. A pracujúci, zasa majú príliš veľa existenčných starostí a zdravého rozumu, aby sa k nim hlásili….
  Tak sa zúfalo snažia obhájiť právo na existenciu pofidérnymi témami, ktorými sú na smiech jedným, aj druhým…

  Reply
  • 3. augusta 2020 at 17:11
   Permalink

   Docent Sak mi pripomína jedného prednášateľa evolúcie na istej prednáške v Moskve, kde položil Landau (neskorší nositeľ ceny za fyziku), prednášateľovi takúto otázku:
   Takže, ak by sme vybraným kravám po mnoho generácií amputovali jednu nohu, tak vy tvrdíte, že po čase by sa začali rodiť trojnohé kravy?
   Prednášateľ odpovedal: „Áno. Iste.“
   Landau následne položil druhú otázku: „Tak prečo sa stále rodia panny?“
   Treba dodať, že prednáška sa skončila predčasne za všeobecného smiechu.

   Napriek tomu, že prednášateľ bol na strane Darwina, nesprávne odpovedal, pretože darwinizmu nerozumel. On nebol schopný reagovať tým, že nesymetria nie je evolučnou výhodou. Samozrejme ak prihliadame naviac k tomu , že ani on ani Darwin ešte nič netušili o odovzdávaní dedičných znakov cez DNA a pri prirodzenom výbere sa nové znaky objavujú spolu s tými starými, pričom obidva sú funkčné a výber sa uberie cestou toho výhodnejšieho..

   A docent Sak by sa mal z toho poučiť. Čo sa týka evolúcie. Marxovi išlo revolúciu, ale treba sa zamyslieť ako to asi malo vyzerať.
   Naspäť k evolúcii.
   Sila teórie nie je v tom čo dovoľuje, ale v tom čo zakazuje! Ak dokážeš vymyslieť rovnako presvedčivé vysvetlenie pre každý výsledok – tvoje vzdelanie sa rovná nule. Evolúcia rieši problém nekonečnej regresie, nie tým, že by bola super inteligentná a super efektívna, ale tým, že je hlúpa a neefektívna a napriek tomu funguje. Toto je ten zázrak. V politickom boji medzi evolucionistami a kreacionistami, ten, kto vychvaľuje evolúciu, nemusí byť na strane vedy. Veda má veľmi presnú predstavu o schopnostiach evolúcie. Ak chválim evolúciu, čo len o milimeter viac, nie je to boj na strane evolúcie proti kreacionistom. Je to len vedecky nepresné.

   Evolúcia nemá určený smer k dokonalosti, nepostupuje optimálnou možnou cestou, nezačína u každého druhu odznova. Po generácie prírodným výberom ladí už existujúce a overené riešenia a adaptuje druhy na rôzne ekosystémy.

   Reply
   • 23. augusta 2020 at 16:42
    Permalink

    A tu máme príklad komunistky 18.8.2020, ktorá nerozumie Marxovi a ani sama sebe keď ju zlomila jednoduchá otázka, ktorú jej ako lektorke marxizmu položil neznámy poslucháč z pléna.
    Dnes žije bývalá lektorka v USA, ktoré opisuje takto: Komunistická strana se nyní podle Cchaj zaměřuje na „nahrazení svobodného a demokratického systému moderního lidstva zastoupeného Spojenými státy a hodnot řádu, míru, demokracie, svobody a spravedlnosti“ modelem vlastní čínské správy. A vraj Čínska komunistická strana je hrozbou pre celý svet ….:
    TOMU SA POVIE TRAGÉDIA ĽAVIČIARA!!!!

    Citujem:
    Až v polovině 90. let Cchaj Sia, oddaná víře v čínskou komunistickou doktrínu, poprvé v životě zapochybovala. Jako učitelce marxismu a teorie čínské komunistické strany na stranické škole pro výcvik kádrů jí během přednášky kdosi z publika položil otázku.

    „Myslíte si, že komunismus může být skutečně realizován?
    Víte, co se vám samotné líbí?
    Co chcete a kdo jste?“
    Cchaj, která strávila desítky let ve službě straně, byla v šoku.
    „Nikdy se mě nikdo na nic takového neptal.

    67-ročná Cchaj za celý svoj život nezistila, že komunizmus sa nedá realizovať na povel.
    Komunizmus sa nedá vyhlásiť ústavou, manifestom ani prejavom akejkoľvek – aj tej najvyššej autority.
    Ona vlastne netušila, čo to ten komunizmus je. Nerozumela tomu ako väčšina komunistov a potom logicky nie celkom neočakávane skončila v opačnom tábore.
    Niečo podobné ako Temistokles po porážke Peržanov pri Salamíne, ako uctievaný víťaz prestal ctiť hodnoty gréckej demokracie a Gréci ho ostrakizmom vyhnali z vlasti, aby skončil nie celkom neočakávane v službách Peržanov.
    Cchaj si zrejme vysvetľovala komunizmus podobne ako Sak, CSc., teda ako člen Spolku svätého Vojtecha z Trnavy.
    Cchaj si nevedela priznať, že život v ešte neslobodnej spoločenskej formácii sa jej aj nemusel vždy páčiť.
    Cchaj asi netušila, že táto spoločenská formácia ešte musí uplatňovať moc nad niekým.
    Cchaj mohla vedieť, že podmienky na nástup komunizmu môžu nastať až potom ako budú naplnené Marxove spoločenské zákony kapitalizmu a po ich naplnení prestanú automaticky platiť. Ona snáď ani netušila – ako naši komunisti – že nejaké Marxove zákony existujú.
    Potom sa nemožno čudovať tragédii ľavičiarky.

    Reply
   • 23. augusta 2020 at 19:04
    Permalink

    A TU MÁME ĎALŠÍ ŽIARIVÝ PRÍPAD TRAGÉDIE ĽAVIČIARA
    „Marxisti“ za kľúčové vedecké dielo Marxa považujú Kapitál. Treba otvorene prehlásiť, že Kapitál so skutočnou vedou nemá nič spoločné! Pri budovaní socialistickej spoločnosti bol v podstate nepoužiteľný!
    A. Sablič

    Kapitál obsahuje dokázané a platné spoločenské zákony.
    Kapitál nemá prečo pomáhať budovaniu socialistickej spoločnosti pretože popisuje zákonitosti kapitalizmu.

    Reply
 • 3. augusta 2020 at 16:51
  Permalink

  Iný pohľad na pojem „komunizmus“:
  Komunizmus nie je utópia, ale poznaná realita. Prvotnou komunistickou bunkou je, predsa konsolidovaná rodina „0 stupňa“. Jej vyšším štádiom – väčším celkom je rod alebo v Rusku občina „1 stupňa“. Svet po rozpade rodov sa snaží vybudovať celosvetovú komunistickú bunku 2 stupňa.
  Nič v prírode sa nerodí z „rána do večera“, ale má svoje postupové kroky zodpovedajúce základným zákonitostiam odpozorovaným Heglom v prírode. Tie ľudstvo aj čiastočne absolvovalo – otroctvo, feudalizmus, kapitalizmus a socializmus. Žiaľ štvrtý krok, ktorý mal byť posledný na tejto ceste a mal zadefinovať prechod ku celosvetovej komunistickej spoločnosti bol prerušený.
  Nuž, a tak si žijeme, ako morský odliv, ktorý narazil na bralo a teraz sa vracia späť do minulosti plný špiny, ktorú sme na tejto ceste si nahonobili.
  Bude šťastím v nešťastí ak v tomto marazme sa naša spoločnosť neutopí!!!

  Reply
 • 3. augusta 2020 at 18:35
  Permalink

  Andrej s tou rodinou ako komunistickou bunkou napodobňuješ docenta Saka.
  O žiadny komunizmus, ani náznakom, ani dočasne, ani nijako inak, sa nejedná.
  Tradičná rodina je pre ženu otroctvo, ona je vlastnená a priviazaná k sporáku a deťom.
  Občina detto, už len existencia ťažkej fyzickej práce vylučuje čo i len náznak komunizmu.
  *
  Ak chce nové spoločenská formácia zvíťaziť nad tou starou musí byť tá nová produktívnejšia.

  Reply
 • 3. augusta 2020 at 19:14
  Permalink

  Komunizmus nie je o produktivite!!! komunizmus je o medziľudských vzťahoch!!! Pozri Marxove pojmy „výrobné sily“ a „výrobné vzťahy“. Výrobné sily sa vyvíjajú evolučne, zatiaľ čo vzťahy revolučné, lebo sú od rozpadu rodov dogmatické. Dnešné vzťahy sú v podstate tie isté ako boli pred 300 rokmi, keď vznikol kapitalizmus a výrobné sily na úrovni dňa!!!
  Marxa netreba čítať a citovať jeho termíny ale pochopiť a aplikovať v novom období, nových podmienkach a predovšetkým v konfrontácii s novými poznatkami z prírodných vied.
  V rode, na jeho vrchole bola žena kráľovnou v kuchyni a muž v prírode. Každý robil niečo iné podľa fyzickej kondície a zručnosti ale vo vzájomnej symbióze!!! O tom je komunizmus a nie o lietaní na Mars či Jupiter!!! Toto je v súlade so základným zákonom o „jednote a boji (protirečení) protikladov“!!! a nie hodiny s vodotryskom!!! Toto žiaľ celkom nepochopil ani Marx napriek snahe o dialektické myslenie, preto že skúsenosti s dialektickými zákonmi boli v začiatkoch. Ale o tom niekedy inokedy.

  Reply
  • 3. augusta 2020 at 22:47
   Permalink

   Andrej, čo keby si mi povedal niečo o dvoch najzákladnejších spoločenských zákonov Marxa. Komunisti a vôbec moderní marxisti – ich väčšina, sa o Marxových zákonoch absolútne nezmieňuje, akoby neexistovali a dokonca sme sa na VŠ (Vedecký komunizmus) o nich ani nič neučili.
   Komunizmus nemôže nastať skôr ako ľudstvo dosiahne materiálnu nezávislosť. Každému podľa potrieb!
   A tú nezávislosť môže ľudstvo dosiahnuť len vďaka strojom.
   „Stroj je prostriedok na výrobu nadhodnoty.“ Marx, Kapitá I .
   V obidvoch Marxových zákonoch (ktoré budú naplnené Technologickou singularitou) figuruje ako kľúč PRODUKTIVITA.
   Až keď tieto zákony budú naplnené, prestanú platiť, lebo platné (ich definičný obor) boli len za kapitalistickej deľby práce. Potom človek výrobca vypadne z kapitalistických výrobných vzťahov, lebo to bude už iná spoločenská formácia.
   Povedz mi niečo o tých zákonoch Andrej!

   Reply
 • 4. augusta 2020 at 0:29
  Permalink

  Andrej Sablič to o komunizme vystihol. Môžeme sa líšiť v mnohých detailoch, o ktorých nemá význam sa sporiť, keď zistíme, že sa zhodujeme v podstatnom. Komunizmus naozaj nie je závislý od materiálnej úrovne, ale tvoria ho medziľudské vzťahy.
  Pamätáte si z detstva rozprávku o rybárovi a zlatej rybke? Je v nej veľká životná múdrosť. Neverte, že človek bude spokojný so životom a bude sa k ostatným ľuďom správať ľudsky vtedy, keď dostane niečo materiálne. Nové koryto, nový dom, nové auto… veru nie, ak je orientovaný na materiálnu spotrebu, tak sa nezastaví nikdy a nikdy nebude mať dosť.

  Reply
  • 4. augusta 2020 at 18:13
   Permalink

   Bez dosiahnutia materiálnej nezávislosti, pre každého jedinca, nemožno o komunizme vôbec hovoriť. To je najsamozrejmejšia samozrejmosť. To je základný nutný a postačujúci predpoklad.
   K tomu, aby nevznikla totalita , ako hovorí názov článku „Komunizmus a totalita sú nezlučiteľné“ je bezpodmienečne nutné dosiahnuť materiálnu nezávislosť .

   NEMÔŽE KTOKOĽVEK – KTO MÁ VŠETKO, MAŤ AKÚKOĽVEK MOC NAD KÝMKOĽVEK, KTORÝ MÁ TIEŽ VŠETKO!

   Vysvetľovanie tej rozprávky o zlatej rybke je len ukážkou, ako chápu komunizmus členovia Spolku svätého Vojtecha z Trnavy.
   Želania postáv v tej rozprávke boli vyslovené preto, lebo žili vo svete núdze (ako tiež v kibuci). Ak by žili všetky postavy tej rozprávky vo svete materiálnej nezávislosti, nikdy by také želania nevyslovili.
   Je to tak ťažké pochopiť?
   Ak začneš hromadiť horskú vodu vo všetkých nádobách svojej domácnosti len preto, že je zadarmo, vyslúžiš si len podozrenie na psychickú chorobu.

   Reply
   • 4. augusta 2020 at 18:48
    Permalink

    Vyzerá to síce beznádejne, ale predsa to ešte skúsim.
    Rozprávka o zlatej rybke hovorí o tom, že materiálna nezávislosť nie je podmienená objektívnymi podmienkami. Je to čiste subjektívna, psychologická záležitosť.
    Dôsledkom je jedna podstatná vec pre našu debatu: objektívna materiálna nezávislosť pre všetkých – tak, aby si všetci nevyhnutne boli vedomí, že všetkého je dosť pre každého, je nedosiahnuteľná. Keďže z toho vyplýva, že týmto smerom je nedosiahnuteľný aj komunizmus, tak mi je jasné, ktorý think-tank tieto názory medzi ľudí šíri.
    Len ako ilustráciu, že „najsamozrejmejšia samozrejmosť“ pre mňa (a nielen mňa) nie je vôbec samozrejmá, uvádzam toto:
    https://knowledge.insead.edu/blog/insead-blog/seven-signs-of-the-greed-syndrome-4624
    Inými slovami, nenažranosť je syndróm, nie ľudské právo, ako sa nás snažia presvedčiť liberáli.

    Reply
    • 4. augusta 2020 at 21:12
     Permalink

     Ešte raz pre slabších. Ak si svojou subjektivitou začneš želať potreby , ktoré prekračujú zdravý rozum ocitneš sa na psychiatrii.
     Komunizmus uspokojí potreby každého tak, aby sa mohol plne realizovať a nie tak, aby mu praskol bachor ničím nezdôvodniteľnou nenažranosťou.
     Materiálna nezávislosť NIE JE CIEĽ!!! Tak ako nie je Marxova „hodnota“ limitne sa približujúca k nule. Dosiahnutie čistej nuly nie je cieľ, tak nie je cieľ ani dosiahnutie absolútnej slobody.
     Všetky životné potreby budú zaručené tak, aby sa jednotlivec rozvíjal smerom, ktorý si zvolí, aby bol odhalený každého jeho talent. Najvyššia miera slobody (nezávislosti) jednotlivca v dejinách.
     Cieľom je SEBAREALIZÁCIA.

     Reply
     • 4. augusta 2020 at 21:56
      Permalink

      Áno. Platí tvoja posledná veta. Sebarealizácia každého jedného člena komunity.
      Všetko ostatné, čo sme si povedali, môžeme smelo hodiť za hlavu, lebo táto jediná krátka veta je kritériom všetkého ostatného.

     • 5. augusta 2020 at 17:05
      Permalink

      Marián, myslím, že teraz sme s dostali na spoločnú vlnu.
      Materiálna nezávislosť NIE JE CIEĽ!!! Je to len nutný PROSTRIEDOK, k tomu aby sa každý jednotlivec bez výnimky mohol SEBAREALIZOVAŤ.
      Materiálna nezávislosť teda musí predchádzať sebarealizácii. Inými slovami povedané – Najprv sa musia zmeniť podmienky a potom sa zmení aj vedomie.
      Materiálnu nezávislosť všetkým nedokázal zabezpečiť ani socializmus, preto nemôžeme o ňom tvrdiť, že bol slobodnou spoločnosťou napriek tomu, že sa snažil o sociálnu rovnosť, ešte stále nebol tak produktívny ako najvyspelejší kapitalistický svet.

      Marx v súlade s horeuvedeným, definoval komunizmus jednou vetou takto:
      „Namiesto starej buržoáznej spoločnosti s jej triedami a triednymi protikladmi nastúpi združenie, v ktorom je slobodný rozvoj každého jednotlivca podmienkou slobodného rozvoja všetkých.“
      Komunistický manifest

 • 4. augusta 2020 at 8:29
  Permalink

  Diskusia mi pripomína známy cigánsky vtip: Otec vylepí zaucho synovi a rozčuľuje sa: …a budeš jesť aj mastné! Pointa je v tom, že v cigánskej chatrči, s prázdnymi bruchami diskutuje päť generácií Cigáňov o zabíjačke. Jedno z detí namieta, keď „varia“ z nexistujúcej svine ovar, že „nemá rado mastné“. Aj naše polemiky, ako v onom vtipe, sú vášnivou diskusiou o „komunizme“. Počas kulminácie reštaurácie kapitalizmu, je nemiestne vytĺkať si zuby a určovať, čo kto bude jesť! Najmä ak sociálne inžinierstvo, patologickú manipuláciu ovláda vládnuca oligarchia. A jej „predstava“ komunizmu je starostlivo programovaná a uskutočňovaná. Liberálna paradigma redukovaná na „slobodný“ konzum, patologické sociálne projekty „gender“ a „rasového melting potu“ kolorujú dehumanizáciu a likvidáciu civilizácie. Globálna oligarchia jenielen trieda ale je to trieda, rasove a nábožensky homogénna, arogantne sa nadradzujúca zbytku sveta. A zachádzajúca s týmto „zvyškom“ genocídnymi nástrojmi. Norimberský proces s nimi a ich kolaborantami zrejme odhalí dehumanizovaný libertanianistický koncept „kšeftu a špekulatívneho zisku“, ktorý chce informatizovanú civilizáciu využiť na holokaust ľudstva a ľudskosti…

  Reply
  • 4. augusta 2020 at 18:30
   Permalink

   Juraj a nepíšeš tak trocha od veci?
   Čo, konkrétne v diskusii ti pripomína ten cigánsky vtip?
   Citujem ťa: „Kulminácia reštaurácie kapitalizmu“ ťa vyrušuje? Ešte vlka nechytili, už si kožuch delia?- Práve pandémia ukázala na akých vratkých nohách systém kapitalizmu stojí – Zákon ponuky a dopytu sa takmer zrútil.
   To nie je dosť k tomu, aby sme si vysvetlili, aká najbližšia spoločenská formácia ho nahradí?
   A netreba si vymýšľať rozprávky ani netreba prijímať interpretácie akýchkoľvek autorít, vrátane Marxa. Stačí sa iba držať objavených zákonitostí, ktoré nemôže odvolať ani ľudsky a niekedy aj omylne interpretujúci Marx.
   Marxisti môžu kritizovať Marxove interpretácie, ak si to zaslúžia, ale nič nezmôžu s Marxovými zákonitosťami. Tie nemôže odvolať ani ich autor.

   A snaž sa používať menej cudzích slov (mne sa to tiež niekedy nedarí), pretože tu už padla zmienka laika o tom či sa nedá myšlienka komunizmu propagovať aj laikom.

   Reply
 • 4. augusta 2020 at 8:32
  Permalink

  WannabeeP!
  Je najvyšší čas, aby sme Marxa prestali uctievať, ako „BOHA“ a vnímali ako človeka, ktorý toho veľa popísal a v tom veľa, je aj veľa, z dnešného pohľadu archaistických pohľadov na budúcnosť a v tom, aj na „komunizmus“!
  Marx mimo potreby „odstránenia súkromného vlastníctva“ žiaden univerzálny platný zákon nevymyslel, len a len si myslel. K tomu patrí aj: „Každému podľa potrieb!“ Preto som napísal: „Marxa netreba čítať a citovať jeho termíny, ale pochopiť“!!!
  Opierať svoju predstavu o budúcnosti môžeme len a len cez univerzálne platné zákony, tak, ako ich definoval Hegel. Tým neuctievam ani nič iné, čo napísal Hegel, ale len a len tieto zákony, ktorých platnosť si každý rozumný človek môže overiť od veľkého tresku až po dnešok!!!
  Preceňovanie „Každému podľa potrieb!“ je len a len farizejská ochrana kapitalizmu pred zmenou, lebo dosiahnuť takýto cieľ nie je možné ani potrebné. Každý človek má dostať od spoločnosti „To, čo si zaslúži!!!“ Či už na základe práce alebo odkázanosti! Ak to dostane a bude si môcť to aj overiť, že ho spoločnosť neokradla, tak bude vrchovato spokojný!!! Nuž a o tom je cieľ „komunistického revolučného kroku“, ktorý bude v súlade s univerzálnymi, v prírode aj spoločnosti platnými zákonmi!!!
  Znovu zopakujem: Komunizmus nie je o technológiách, ale o vzťahoch medzi ľuďmi!!!

  Reply
  • 4. augusta 2020 at 19:11
   Permalink

   Andrej Salič – Odstránenie súkromného vlastníctva – nie je zákon- je to mém.
   [Mém je virtuálna a replikujúca sa častica kultúrnej informácie. Mém je základný prvok kultúry, ktorý je dedičný negenetickou cestou. Mémom je väčšina kultúrnych diel (piesne, umelecké diela a iné). Slovo je odvodené z gréckeho mimema – napodobňovať.]
   Každému podľa potrieb“ – je mém. Nie je to zákon!

   Andrej, nechcem ťa uraziť, ale v zákonoch sa dosť neorientuješ a zrejme ti nie je ani jasné, čo od teba chcem.
   Otázke na Marxove zákony si sa vyhol, zrejme nemáš o nich najmenšie tušenie.

   Vyberám z čerstvej tlače:
   V USA sa pripravuje veľkolepá konfiškačná menová reforma (15.07.2020, Valentín Katasonov)

   Proti hotovostným peniazom sa už dávno vedie cieľavedomý boj. Vedú ho najväčší bankári, ktorí dobre cítia svetové trendy vývoja.
   Pred jeden a polstoročím definoval tieto tendencie Karl Marx vo svojom diele ‘’Kapitál’’ a nazval ich Zákonom tendencie znižovania miery zisku. Čas ukázal, že Marxov zákon stále platí. Úrokové sadzby bánk nadobúdajú nulové ba až záporné hodnoty.

   Interpretácia Marxa k jeho Zákonu hodnoty.
   „Keby sa podarilo malým množstvom práce vyrobiť diamanty, klesla by ich hodnota pod hodnotu tehál.“
   Je mi dodnes záhadou, prečo Marx k priblíženiu Zákona hodnoty použil “množstvo práce” a nie “intenzitu práce = produktivitu”. Tá je v čase 4. priemyselnej revolúcie absolútne rozhodujúca, pretože ju určujú stroje a učiace sa stroje.
   Andrej, ponor sa do Kapitálu! Marxove zákony sú stále platné. Sú to zákony kapitalizmu.

   Reply
 • 4. augusta 2020 at 9:44
  Permalink

  Pane Sablič, s Vašimi úvahami
  v zásadě souhlasím, vítejte!

  Zejména max. stojím za Vaší poslední větou, tedy, „Znovu zopakujem: Komunizmus nie je o technológiách, ale o vzťahoch medzi ľuďmi!!!“ To je přesně ono!!! Slovenského baču s ovečkami a následnou ruční výrobu pravé 100 % ovčí brynzy, kterou já k smrti zbožňuji, NIKDY NEBUDE MOŽNÉ nahradit technologiemi či umělou inteligencí. Výchovu děcek v rodinách jakbysmet!!!

  Ovšem pokusy vychovávat společnost skrze mobily, tablety a počítače, dokonce s povinnými hidžáby na hubě bez povinné školní docházky, ZDE JIŽ MÁME NAPLNO. Výsledek??? Více než tragický…

  V řadách dětí a mládeže narůstá agresivita nejen vůči sobě samým, ale hlavně vůči těm, kdo naše domovy pro tato děcka a mládež postavil. Navíc, i u dospělé populace, navzdory vzdělání, MIZÍ POSLEDNÍ ZBYTKY KRITICKÉHO MYŠLENÍ!!! Máme přece „chytrou“ techniku, „chytré“ spodní prádlo a „chytrou“ karanténu s ještě „chytřejšími“ ministry!

  A co je vůbec nejhorší. Jen v ČR DENNĚ MIZÍ 8 HA ORNÉ PŮDY!!! Bez jídla vypěstovaného na kvalitní půdě NEBUDE MOŽNÉ UŽIVIT NAŠE NÁRODY!!! Tohle opravdu řeči o komunismu a marxismu nevyřeší!!!

  Reply
 • 5. augusta 2020 at 17:15
  Permalink

  WannabeeP!!!
  >>>Marx mimo potreby „odstránenia súkromného vlastníctva“ žiaden univerzálny platný zákon nevymyslel<<<. V tejto vete nie je napísané, že je to zákon, je to jediná bunka ku ktorej sa Marx dopracoval, ktorú ak spoločnosť realizuje, tak kapitalistickú spoločnosť odstráni. Všetko ostatné čo Marx napísal vrátane Kapitálu je len a len politika prečo je to potrebné.
  Ak hovorím o zákonoch tak o troch základných zákonitostiach podľa ktorých prebiehajú procesy vo vesmíre, prírode a spoločnosti tak ako ich definoval Hegel. S Kapitálom u mňa neuspejete – neuznávam!!! lebo nič ním Marx nedoriešil len zamotal spoločnosti hlavu. Bol by spravil lepšie, keby ho nebol napísal a Engels nezmastil kapitolu o peniazoch. Toto je moje jednoznačné konštatovanie ale na tak malom priestore nemá zmysel o tom diskutovať, lebo by to bolo ako presviedčať farára, že Boh neexistuje.
  Zopakujem uznávam Marxa preto, lebo jednoznačne definoval ako odstrániť kapitalizmus a za prenos metódy základnej bunky z mikrobiológie do politickej ekonómie. Samozrejme Marx má mnoho podnetných myšlienok pre myslenie o spoločnosti ale to je všetko 150 rokov staré!
  Dnes treba definovať, akú bunku bolo treba odstrániť aby bol odstránený socializmus a v tom nám meditácie nad Kapitálom nepomôžu!!! To už rovno môžeme meditovať nad bibliou.

  Reply
 • 6. augusta 2020 at 20:32
  Permalink

  Andrej Sablič,
  kde je prosím ťa zapísaný tento Zákon alebo Bunka, ako píšeš. V Manifeste komunistickej strany sa nenachádza jediný Marxov zákon, je to len prehlásenie, politický pamflet, manifest.
  Nič nie je tak klamlivé ako názov „Manifest komunistickej strany“. Taká strana neexistovala.

  Pokiaľ viem Marx hovorí o zrušení (vzťahu vlastník – vlastníctvo) nehovorí o odstraňovaní, ale hovorí toto:
  MY NIE SME PROTI KAPITÁLU, ALE PROTI SPÔSOBU AKÝM SA ROZDEĽUJE.

  Čo sa týka Hegela, v Marxových časoch už Hegel nebol v móde a Marxovi súčasníci už považovali Hegela za „prašivého psa“. Marx však Hegela bránil a k jeho významu prispel tým, že jeho závery postavil z hlavy na nohy.

  Tú jednoznačnú Marxovu definíciu „ako odstrániť kapitalizmus“ by som si rád prečítal. Kde ju možno nájsť. Ako znie táto definícia?

  Tak hovoríš Marxove myšlienky sú už 150 rokov staré (neaktuálne)? Pozrime sa ako popisuje Marxa tatíček Masaryk:
  „Marx bol v XIX. storočí najgeniálnejším mysliteľom. Nie je jedného národohospodára, ktorý by sa Marxom nezaoberal. Sám som sa od neho veľa naučil. Jeho pôsobenie bolo ohromné. Marxizmus vynútil reformy. Sociálne reformy sú prácou Marxových ideí. Na duchovné smery, politiku vlád, na všetko mal marxizmus vplyv.“
  —Tomáš Garrigue Masaryk, Velicí mužové

  Zaujímavé je potom, že na prelome Milénia bol Marx označený a to opakovane za najväčšieho mysliteľa v dejinách sveta. Ako víťaz vyšiel absolútne presvedčivo z hlasovania 30 000 britských účastníkov ankety.

  Nutné je tiež treba povedať, že Masaryk prezývaný prezident – filozof, pri hodnotení Marxovho Zákona hodnoty, nie celkom múdro naznačoval niečo o „kalkulácii živnostníka“. On nepochopil ani predmet kritiky.

  Zato americká marxistka Raya Dunajevskaja (robila sekretárku Trockému a napokon sa s ním politicky rozišla) hovorí o Marxovom Zákone hodnoty toto:
  „Táto jedinečná kapitalistická spoločnosť ostáva riadená Zákonom hodnoty, teda zákonom svetového trhu, majúc svoj pôvod v technologických revolúciách bez ohľadu na to, odkiaľ vzišli.“ (Raya Dunayevskaya, 1947).
  Iste tento Zákon poznáš, keď ho kritizuješ , ako všetko od Marxa, ako staré , neaktuálne , neplatné. Ten Zákon je stále platný.

  Reply
 • 8. augusta 2020 at 11:39
  Permalink

  PRODUKTIVITA – PROTIREČENIE PAR EXELLENCE
  (Protirečenie -> pravé, ozajstné, hodnoverné, autentické, skutočné, rýdze, reálne , výstižné, skutočné …)

  Stojí za to pozrieť sa do Kapitálu, na zväzok prvý, vydané 1955, Bratislava, Marxov Zákon hodnoty str.61 a Zákon nadhodnoty, str.550 a 551.
  Zákon hodnoty: Veľkosť hodnoty tovaru sa mení priamoúmerne s množstvom práce a nepriamoúmerne k produktivite práce, stelesnenej v tovare. [t=A/P]

  Zákon nadhodnoty: Nadhodnotu vyrobenú predĺžením pracovného dňa Marx nazýva absolútnou a nadhodnotu vyplývajúcu zo skrátenia nutného pracovného času a príslušnej zmeny v pomere veľkostí oboch častí pracovného dňa, nazýva relatívna nadhodnota.
  Veľkosť relatívnej nadhodnoty je určená extenzívnou veľkosťou práce (dĺžkou pracovného dňa), intenzívnou veľkosťou práce a produktivitou práce. [N= L.A.P]

  RIEŠENIE ZÁHADY, PREČO SI KAPITALISTI KOPÚ HROB
  (Marxova odpoveď, ktorá prišla po 100 rokoch, na otázku zakladateľa politickej ekonómie Quesnaya, na ktorú mu jeho súčasníci zostali vždy dlžní odpoveď)
  *
  Keďže však relatívna nadhodnota „N“ rastie priamo úmerne s vývinom produktívnej sily práce (produktivity), kým hodnota tovarov „t“ klesá nepriamo úmerne s tým istým vývojom (produktivity), keďže teda ten istý identický proces (produktivita) zlacňuje tovary a zvyšuje nadhodnotu, ktorú obsahujú, rieši sa tým záhada, prečo sa kapitalista, ktorému ide len o výrobu výmennej hodnoty, ustavične usiluje znížiť výmennú hodnotu tovarov.“

  Reply
  • 8. augusta 2020 at 13:10
   Permalink

   Wannabee, veľmi dobre, že ste tu dali tieto Marxove citáty. Vy a viacerí „ortodoxní marxisti“ idete rozkopať Adreja Sabliča za jeho kritiku Marxa, ale keby čitateľ naozaj pochopil to, čo tu (hlavne v poslednom odstavci) Marx tvrdí, tak by bolo všetko jasné. Tá úvaha v podstate nie je hodná ani absolventa poctivej päťročnej uhorskej ľudovej školy a nedosahuje úroveň úvah a výpočtov z Verneovej Cesty na Mesiac.
   Celá úvaha totiž závisí od vzájomného pomeru „rastu relatívnej nadhodnoty N“ a „klesania hodnoty tovarov t“ v závislosti (oboch) od produktivity. Ten pomer nemusí byť vždy väčší ako 1 a ani príslušné dve funkcie nemusia byť vždy lineárne.
   Ako povedal Lenin – „učiť sa, učiť sa, učiť sa“ – platí 100 % aj na Marxove teórie.
   Napríklad nikde v Marxovi som nevidel zmienku o rozlišovaní fixných a variabilných nákladov. Už len zohľadnenie tohto by do tej „zodpovedanej“ otázky vnieslo viac svetla, ako tá Marxova úvaha.
   A okrem toho a hlavne – totálna ignorancia Fouriera (https://davdva.sk/charles-fourier-o-obchode-trhu-lichve-a-konkurencii-obchodny-cestujuci-ktory-nenavidel-obchod/).
   Vec je totiž oveľa jednoduchšia. Znižovať jednotkovú hodnotu produkcie výrobcu núti hlavne obchodník, lebo prednostne nakupuje u najlacnejšieho výrobcu. A s týmto mám veľmi tvrdé vlastné skúsenosti z 90-tych rokov a prelomu milénia v slovenských drevárskych podnikoch.

   Záverom, ani Marxova predstava zákona hodnoty nie je úplná. Platí len rámcovo a orientačne, a ten reálny zákon je čoraz komplikovanejší, čím viac sa vo výrobe uplatňuje automatizácia a AI.

   Reply
   • 8. augusta 2020 at 15:10
    Permalink

    Marián,
    rozhorčil si sa riadne, však zbytočne. A niečo z toho, čo si tak nahnevane, frustrujúco a s pocitom absolventa poctivej päťročnej uhorskej ľudovej školy, popísal, mám hovoriť ja tebe, nie ty mne.
    *
    Predovšetkým hodnota a cena tovaru sú dve rôzne veci.
    Ak teda výrobca dokáže tovar vyrobiť s časovou jednotkou 1, dokáže ponúknuť tovar obchodníkovi s peňažnou hodnotou 3, hoci všetci jeho konkurenti ju ponúkajú obchodníkovi za 6 peňažných jednotiek. Je jasné, od koho si obchodník tovar zoberie.

    Tovar všetkých výrobcov je rovnako kvalitný, s rovnakým úžitkom, bola vložená do neho rovnako veľká práca, ale ten najúspešnejší výrobca ho vyrobil , pri rovnakom počte zamestnancov s vyššou produktivitou a teda aj najvyššou nadhodnotou a najnižšími mzdami. To hovorí Marxov Zákon hodnoty. A Fourier sa tomu zbytočne čuduje.
    ********************************************
    HODNOTA
    Nášmu kapitalistovi ide o dve veci:
    1. chce vyrobiť úžitkovú hodnotu, ktorá má výmennú hodnotu, predmet určený na predaj – tovar.
    2. chce vyrobiť tovar, ktorého hodnota je vyššia ako suma hodnoty tovarov potrebných na jeho výrobu, výrobných prostriedkov a pracovnej sily, na ktoré preddavkoval na trhu pekné peniaze. Chce vyrobiť nielen úžitkovú hodnotu, ale aj tovar, nielen úžitkovú hodnotu ale aj hodnotu, nielen hodnotu ale aj nadhodnotu.

    V čom sa meria hodnota?
    Skutočná hodnota tovaru, však nie je jeho individuálna, ale spoločenská hodnota, t. j. hodnota sa nemeria pracovným časom, ktorý v jednotlivom prípade tovar výrobcu skutočne stojí, ale pracovným časom spoločensky nutným na jeho výrobu.

    Poznámka: Hodnota teda nie je identická s cenou. Vývoj ceny iba pozvoľne kopíruje vývoj hodnoty. Kým hodnota je nepriamo úmerne určovaná produktivitou, cenu v kapitalizme určuje trh.

    Reply
    • 8. augusta 2020 at 19:33
     Permalink

     Táto odpoveď je pekným príkladom situácie „jeden o voze a druhý o koze“.

     Reply
     • 9. augusta 2020 at 8:31
      Permalink

      Napadol si Zákon hodnoty, teda pojem hodnota bol predmetom odpovede.
      A potom si tam zabodol Fouriera – je to reakcia i na jeho pohľad na obchod. Akoby si zabudol na tú kozu.
      Hodnota je tu ČAS.
      A ten smeruje limitne k Marxovej nule -> Každému podľa potrieb.
      Produktivita „učiacich sa strojov vyrábajúci ďalšie učiace sa stroje“ nadobudne pre kapitalizmus, smrtiace, exponenciálne (takmer ihlovito) rastúce hodnoty (figure).
      Výrobné náklady akejkoľvek produkcie a jej hodnota (value) klesnú fakticky k nule.
      Obchod sa vymkne silám trhu.
      S poklesom hodnoty ľubovoľného tovaru klesne k nule i jeho cena (price).

      Najväčším omylom Marxových kritikov je tvrdenie, že v III. časti Kapitálu narazil Marx na Zákon rovnej miery zisku, ktorý sa javil (zdanlivo) v rozpore s Teóriou hodnoty z Kapitálu I.
      Tým sa pre buržoáznych ekonómov stala celá Marxova teória bezcennou a teóriu pracovnej hodnoty opustili. Nie však Marx, ktorý ponechal riešenie problému budúcim generáciám.
      Pre Marxa to bol problém, ktorý musel odstrániť, pretože on považoval mieru vykorisťovania za primárny faktor. Do konca života sa mu to však nepodarilo.
      To je v skratke celé kúzlo, do riešenia ktorého môže zasiahnuť každý, kto vyrieši Marxov problém Zákona rovnej miery zisku.
      Marxov tzv. transformačný problém, t.j. súčasný výpočet miery vykorisťovania, miery zisku a relatívnych cien nebol dodnes vyriešený a nebolo ani dokázané, že riešenie existuje.
      Alebo inak:
      Je vôbec treba niečo riešiť, keď robotník (človek pracujúci za mzdu) – tvorca hodnôt – nahradený, ultraproduktívnym učiacim sa strojom, v kapitalistických výrobných vzťahoch už nebude figurovať? Jednoducho z neho vypadne.

      Robot riadený Umelou inteligenciou, ako jednorazovo zakúpená pracovná sila, nepodlieha vykorisťovaniu. Celá jeho práca patrí vlastníkovi. Robot (totálna náhrada človeka výrobcu) sa stane sa súčasťou konštantného kapitálu. (Umelá inteligencia nie je systém, ona je implementovaná do systému.)
      Hodnota tovaru (meraná spoločensky nutným časom) sa bude limitne približovať k nule a logicky s ňou aj cena tovaru, ktorú ale dovtedy (do Technologickej singularity – od 2039 najneskôr do r. 2045) určuje trh.

      Tým sa rieši aj otázka stanovovania ceny tovaru v prechode od kapitalizmu ku komunizmu, nakoľko prechod bude drasticky krátky.

      Citujem ťa: “ … ani príslušné dve funkcie nemusia byť vždy lineárne.“
      Produktivita nerastie lineárne ale geometrickým radom a evokuje exponenciálu. Ukazuje to aj graf svetového rastu produktivity. Produktivita nikdy výrazne neklesala ani v čase kríz. Ak máme v priebehu éry výroby danej rokmi „x“
      potom produktivitu P simulujeme ako exponenciálu, P = e^x
      a profaktor určujúci pokles miezd následkom robotizácie j (1 – 0,15x)
      mzdy by mali sledovať priebeh produktivity M = e^x (1 – 0,15x)
      čo sa vždy dialo napríklad od sededesiatych rokov v USA, kedy mzdy začali rásť pomalšie ako produktivita.

      Zápis funkcie priebehu mzdy ukazuje akoby rozpory v Marxových interpretáciách (mladého a zrelého) a dáva za pravdu buržoáznym ekonómom, že svet sa nezhoršuje ale životné postavenie robotníkov (proletariátu, námedzne pracujúcich, tí čo robia za mzdu) sa v kapitalizme zlepšuje. (Marx hovorí o relatívnom zbedačovaní – a o kapitalistoch : „Bude ich čoraz menej a budú čoraz bohatší.“)
      Toto všetko je pravda až do bodu zvratu a potom nastáva strmý pád príjmov (miezd) k nule.
      Aby sa spoločnosť nerozpadla, musí kapitalizmus prikročiť ku kurzarbeitu a napokon k Základnému nepodmienenému príjmu (ZNP). To je to vyslovene Marxovo bezprecedentné absolútne zbedačovanie:

      K tomu možno vystopovať Marxov záver z Komunistického manifestu, kde Marx píše:
      „Buržoázia je neschopná panovať, pretože nie je schopná zabezpečiť svojmu otrokovi živobytie ani len v rámci jeho otroctva, pretože ho nevyhnutne necháva klesať do postavenia, v ktorom ho sama musí živiť, namiesto toho, aby ju on živil. Spoločnosť už nemôže žiť pod jej panstvom, t.j. jej život je už nezlučiteľný so životom spoločnosti.“
      Tento záver je treba znova prerozprávať – vytvoriť naratív (prerozprávanie, zmena zmyslu obsahu novým výkladom ako v prípade najmocnejšej Marxovej metafory o náboženstve ako ópiu ľudstva).
      Hodnota pracovnej sily robotníka bude rovná nule.
      Robotníci (námedzne pracujúci, stredná trieda – pracujúci za mzdu) vypadnú zo systému. Organické zloženie kapitálu prejde na anorganické (na čistú prácu mysliacich a učiacich sa strojov), tzn. nadobudne limitne nekonečnú hodnotu a miera zisku klesne limitne k nule.
      Miera vykorisťovania, ako Marxov primárny faktor, prestane mať zmysel.
      Stroje nemožno vykorisťovať
      Postupne zaniknú kapitalistické výrobné vzťahy a deľba práce.

      Tu možno teda vystopovať Marxove závery o „absolútnom zbedačovaní“ robotníckej triedy (nanovo definovať túto triedu), ktoré treba znova prerozprávať, dať im nový zmysel bez zbytočného resentimentu.

   • 8. augusta 2020 at 15:56
    Permalink

    MARX O OBCHODE, s láskou pre Mariána

    „Kde sa buržoázia dostala k moci, zničila všetky feudálne, patriarchálne, idylické pomery. Nemilosrdne popretŕhala pestrofarebné feudálne zväzky, ktoré pútali človeka k jeho „prirodzenému predstavenému”, a neponechala medzi ľuďmi iný zväzok ako čiste osobný záujem, ako bezcitne „platenie hotovými”.
    V mrazivej vode sebeckej vypočítavosti utopila posvätnú hrôzu náboženského vytrženia, rytierskeho nadšenia i filisterského rozcítenia.
    Premenila osobnú dôstojnosť na výmennú hodnotu a nespočetné listinami zaručené a riadne nadobudnuté slobody nahradila jedinou BEZOHĽADNOU SLOBODOU OBCHODU.
    Slovom, nahradila vykorisťovanie zastreté náboženskými a politickými ilúziami otvoreným, nehanebným, priamym a bezcitným vykorisťovaním.“
    Komunistický manifest

    MARX O ŽIVNOSTNÍKOVI, ktorý je lovnou zverou veľkokapitálu a chudák si stále namýšľa , že je podnikateľ

    „… Prácou dosiahnuté, riadne nadobudnuté, vlastnými silami získané vlastníctvo! Hovoríte o maloburžoáznom, maloroľníckom vlastníctve, ktoré predchádzalo buržoáznemu vlastníctvu? Nemusíme ho odstraňovať, veď ho odstránil a denne odstraňuje vývin priemyslu.“
    Komunistický manifest

    Reply
    • 8. augusta 2020 at 19:41
     Permalink

     Vďaka, toto Marx napísal pekne, toto mu beriem a chválim. Som ďaleko od prístupu „všetko alebo nič“. Nikdy by ma nenapadlo tvrdiť, že Marx písal „samé nezmysly“. Nie, väčšina z jeho textov má vysokú hodnotu. Ale neznamená to, že musíme brať od neho všetko a doslova ako zo zjaveného „slova božieho“.

     Reply
     • 9. augusta 2020 at 11:34
      Permalink

      VYRIEŠENÁ BUDE MARXOVA A LENINOVA DILEMA SVETOVEJ REVOLÚCIE
      (DILEMA AKO NEREDUKOVATEĽNÁ ZLOŽITOSŤ V DARWINOVEJ EVOLÚCII ALEBO AKO EINSTEINOVA VIERA V STATICKÝ VESMÍR).

      Násilná revolúcia. Áno či nie? Začne, podľa Marxa, v najvyspelejšej kapitalistickej krajine? Alebo začne podľa Lenina ,v najslabšom ohnivku kapitalistického sveta ?
      Zachváti celý svet a vyrieši to Technologická singularita odštartovaná Umelou inteligenciou.

      Tým budú zároveň vyriešené aj všetky tri Marxove problémy, ako otázka:
      1) násilnej revolúcie – nebude pravdepodobne nutná, ak bude včas zavedený ZNP potom revolučný prechod bude nenásilný (možný scenár, ak buržoázia sa hegemónie a moci nevzdá dobrovoľne, lebo asi stratí akýkoľvek vplyv na beh dejín).
      Krvavá revolúcia nie je vylúčená, ale bude kontraproduktívna – v dobe atómových zbraní prinesie len smrť nevinným.

      2) prvotnosti alebo súčasnosti revolúcie – dejiskom nebude ako prvá najrozvinutejšia priemyselná krajina a prvenstvo nebude patriť ani najslabšiemu ohnivku kapitalistického sveta. Bude asi nenásilná. Stane sa to takmer NARAZ – celosvetovo.

      3) prechodu medzi kapitalizmom a komunizmom, ktorý nebude potrebný, alebo bude relatívne veľmi krátky, pretože všetko sa stane naraz

     • 9. augusta 2020 at 12:56
      Permalink

      A aby tá lovná zver veľkokapitálu bola kompletná:

      „Doterajšie nižšie vrstvy stredných stavov – drobní priemyselníci, obchodníci a rentieri, remeselníci a roľníci – klesajú medzi proletariát sčasti preto, že ich malý kapitál nestačí na veľké priemyselné podnikanie a ničí ho konkurencia väčších kapitalistov, sčasti preto, že nové spôsoby výroby znehodnocujú ich zručnosť. Tak sa proletariát regrutuje zo všetkých tried obyvateľstva.“
      Komunistický manifest

 • 8. augusta 2020 at 12:34
  Permalink

  PRECHOD KVANTITY V KVALITU A NAOPAK
  Ako som už predoslal vyššie – MARX ctil Hegela i keď musel jeho závery postaviť z hlavy na nohy a to v čase, keď Hegela Marxovi súčasníci opľúvali ako prašivého psa.

  Čo popisuje o.i. v Kapitáli v poznámke pod čiarou?::
  „Platí zákon prechodu kvantity v kvalitu a opačne. Napríklad rad parafínov CnH2n+2; rad normálnych alkoholov: CnH2n+2O; rad normálnych mastných kyselín: CnH2nO2 a mnoho iných. V uvedených príkladoch čírym kvantitatívnym pridávaním CH2 k molekulárnemu vzorcu vzniká zakaždým kvalitatívne rozdielna látka.
  Tu ako aj v prírodných vedách sa potvrdzuje správnosť zákona, ktorý objavil Hegel vo svojej „Logike“, že sa číre kvantitatívne zmeny v určitom bode menia na kvalitatívne rozdiely.“
  K.MARX, KAPITÁL I.
  _________________
  Vznikajú látky, ktoré vesmír nevie namiešať a reťaziť cyklus, a to kvantitatívnym pridávaním toho istého, vznikajú nové látky s rozdielnymi vlastnosťami – pretože vesmír vie vytvoriť iba nezmysly sebe vlastné. To čo dokáže človek so svojím vedomím vesmír napodobniť nevie, človek ale dokáže prísť na náhodné divotvory hmoty.
  A to všetko bez boha – ten tu vystupuje len ako nadbytočná hypotéza. V čase, keď Marx bol plnohodnotným ateistom, mnohí jeho súčasníci sa k tomuto svetonázoru ani z diaľky nedopracovali.

  Reply
 • 8. augusta 2020 at 14:50
  Permalink

  >>>vesmír vie vytvoriť iba nezmysly sebe vlastné<<< dokonalé!!! Tak toto vie vymyslieť len a len tvor stvorený vesmírom sam o sebe. Ďakujem Vám za dokonale ocenenie seba samého, viac už dodávať naozaj nemusím.

  Reply
  • 8. augusta 2020 at 16:16
   Permalink

   Andrej Sablič
   ty si pravdepodobne silno veriaci a najskôr jehovista.
   A skutočne už viac nedodávaj, aby si sa nezosmiešnil viac.

   Ak by si bol marxista, ateista a materialista, vedel by si, že vesmír existuje ako absurdita (nezmysel) a človek je produktom tejto absurdity ale s vyššou kvalitou – ako tvrdil Hegel.

   Keďže pánbožko je výtvorom ľudskej mysle, zmysel života si dáva každý sám.
   Alebo si vatikánec, ktorému sa nepáči, že Rím nie je stredom sveta? Že Zem nie je stredom vesmíru a že Slnko neobieha okolo Zeme?

   Reply
  • 8. augusta 2020 at 17:19
   Permalink

   Pane Sablič, příjemnou srpnovou sobotu.

   Plně s Vámi souhlasím, též jsem si toho až nepochopitelného nesmyslu všiml. Řekl bych, že tyhle hry rodu „homo sapiens“ na Boha prokazují jediné, a sice, že člověk bude muset vyklidit scénu na této planetě, jinak dojde ke katastrofě. Právě zásluhou takto uvažujících jedinců, kteří frajeří, až dofrajeří. Bytostně NESNÁŠÍM TYHLE ROUHAČSKÉ DŘÍSTY, které zde uveřejnil pan WannabeeP.

   Pane Sablič, něco Vám povím, pravda, on si to přečte i pan WannabeeP. Aby si přečetl, co on NIKDY NEPOCHOPÍ. A sice, že novodobí fašisti pod krycími názvy farmaceutických korporací si taky hrají na Boha, aby nás všecky DONUTILI SILOU K OČKOVÁNÍ jejich vakcínami ne od Boha, ale rovnou od Satana.

   To dole jsem přeložil z ruského zdroje, aby všichni na DAV-DVA, nejen pan WannabeeP, pochopili, nakolik bude nebezpečná hra na Boha rukama farmaceutů pod fašistickým nátlakem armády a policie v rámci EU.

   ▬▬▬
   AKADEMIK VITALIJ ZVERJEV:
   «NIKOMU BYCH NEDOPORUČOVAL TESTOVAT VAKCÍNU NA SOBĚ»

   Akademik, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje vakcín a sér I.I. Mečnikova Vitalij Zverjev považuje očkování proti koronaviru od září t.r. za příliš riskantní. Vědecký šéf na vakcíny a séra vyjádřil svůj názor ohledně nespolehlivosti vyvíjené vakcíny.

   „Trvá roky, než se vytvoří účinná a bezpečná vakcína. A když mi půl roku po objevení nové infekce nabídnou nějakou vakcínu, mám pochybnosti. Nevím, jestli je spolehlivá nebo ne, zda je bezpečná. Protože za tu dobu není možné určit, jaká je. A tak se v září ničím očkovat nenechám“, uvedl.

   PODLE AKAD. VITALIJE ZVERJEVA PRO VÝVOJ BEZPEČNÉ A OSVĚDČENÉ VAKCÍNY JE ZAPOTŘEBÍ 3-4 ROKŮ.

   „Chcete-li vytvořit účinnou a bezpečnou vakcínu, potřebujete na to 3-4 roky. Podle mě je to (koronavirus) běžná virová infekce, kterých máme v životě hodně. Není třeba démonizovat tento virus. Je to stejný virus, jako každý jiný, který není tak nebezpečný, jak se původně myslelo. A nepovažuji vytvoření vakcíny v dohledné době za hlavní úkol“, poznamenal virolog.

   ZDROJ: http://sovross.ru/articles/2005/49422

   Reply
 • 8. augusta 2020 at 17:37
  Permalink

  Vašku z Moravy
  a ty čo si? Veriaci komunista? Boh ti je oporou?
  Marx sa pozeral na náboženstvo chudobných celkom zhovievavo a ľudsky.

  Aby bolo jasno medzi nami. Ja považujem Big Farmy za jednu odpornú inštitúciu, ktorá má heslo >>Liečiť ale nevyliečiť. Nech zisky plynú až ho dorazíme.<<

  Nejako si odišiel od témy komunistickej éry.

  Reply
 • 8. augusta 2020 at 21:57
  Permalink

  Pane Vašku, prosím dajte tomu čudu, ktoré si hovorí WannabeeP pokoj. Po tom, čo znehodnotilo samo seba, sa nám rozsýpalo, už si nevie pomôcť ani Marxom.
  Apropo Marx skvelý mysliteľ, žiaľ komunisti, keď sa dostali k moci nepokračovali v jeho diele, podobne ako kresťania v revolučnom myslení Ježiša, keď v 4. storočí kolaborovali s mocou. Už ľudstvo mohlo byť za bránami pekla, ktoré nás čaká. Tu nie som doma a preto, ak máte záujem sledujte ma na Hlavných správach.

  Reply
  • 9. augusta 2020 at 0:01
   Permalink

   Divná integrita znehodnoteného a nič nechápajúceho Sabliča.
   Najprv Marxovi nevie prísť na meno a keď mu objasním veci, zrazu je Marx skvelý mysliteľ.
   A pana Vaška, ktorý sem prichádza s témami od veci, ako vakcíny a marketing KSČM, pozýva na Hlavné správy, kde ako vidím, evidentne strania nacionalizmu, nenávisti k inakým, absolútnemu nepochopeniu rodovej rovnosti, stalinistickému pohľadu na vedu a strane slovenských neonacistov.
   Marx sa obracia v hrobe.
   Vyfarbil sa nám A. Sablič. Kvôli takým ľuďom stratila KSS vplyv.

   Sablič,
   na Ježišovi nebolo nič revolučné Teda Kristus nebol žiadny prvý komunista, ako to niektorí, najmä kresťania a tiež Sak CSc. uvádzajú. Prečo?
   Marxisti nehovoria, že všetci budú rovnako chudobní, ale sú presvedčení, že všetci budú mať všetko. Každému podľa potrieb!
   Je to nevyhnutnosť k tomu aby zmizli sociálne a triedne rozdiely, aby zmizol štát a všetky jeho atribúty. Vrátene náboženstva ako súčasti nadstavby.

   A stane sa ešte jedna zásadná vec komunistom. Pretože komunizmus nepozná štát a ani žiadne politické systémy, nebudú v tejto spoločenskej formácii ani komunisti, pretože materiálnym dostatkom a materiálnou rovnosťou všetky triedy zmiznú.
   V tom spočíva revolučnosť robotníckej triedy (námedzných pracujúcich) – pracovať na tom, aby zrušila samu seba – svoj status. Zrušenie seba samej , nie ako ľudských bytostí, ale ako politického subjektu – proletariátu – zánik osloboditeľa sveta.

   Naproti tomu pomyselný Kristus vraj obetoval život za ľudstvo, ale aká to bola obeta, keď po 3 dňoch akoby smrti, zostal živý a vyžaduje si nekonečnú pozornosť, pokoru a kult ako antikomunista Stalin? Skutočnou obetou by bola Spasiteľova definitívna smrť.

   Reply
 • 9. augusta 2020 at 9:27
  Permalink

  Hej Vy onen, alebo čobole?!
  Vy ste naozaj vesmírny nepodarok uplácaní z čiernobieleho vesmírneho prachu a preto nepoznáte iné farby!
  Ježiš ako človek bol revolucionárom aj jeho učenie lebo odmietal otroctvo! Toto mu nikto nemôže uprieť ani jeho nasledovníkom až do IV. storočia. To, že o tom hovoril tak ako hovoril zodpovedalo dobe v ktorej žil. To isté platí aj o Marxovi a vete v Manifeste komunistickej strany, čo Ste si pri študovaní a opisovaní Kapitálu nevšimol. Tá veta znie: „V tomto zmysle môžu komunisti zhrnúť svoju teóriu do jedinej vety – zrušenie súkromného vlastníctva.“ Všetko ostatné považujem len za ideológiu a nie vedu!!! K tomu patrí aj celý Kapitál v ktorom sa Marx snažil rozlúštiť hieroglyf ním pomenovaný ako TOVAR, ale nič nerozlúštil a TOVAR ostal TOVAROM aj počas socializmu!!! Tie, vami citované zákony nemajú žiadnu cenu a nemali ani pri budovaní socializmu.
  Rozdiel medzi nami je, že Vy Marxa študujete, konspektu-jete, opisujete, ale mu nerozumiete. Ja som Marxa vrátane Kapitálu analyzoval a preto si ho cením viac ako Vy, ale jeho historické omyly považujem za potrebné napraviť.
  K ním patrí aj to čo píšete: >>>zmizli sociálne a triedne rozdiely, aby zmizol štát a všetky jeho atribúty<<< Nič nezmizne, teda ani rodina, peniaze, odmeňovanie podľa zásluh a podobne. Vesmír toto nevyvíjal len tak pre nič za nič, alebo ako Vy píšete v rámci svojich omylov. Toto všetko ostane len sa obráti z hlavy na nohy, teda podľa zákona „o premene kvantity v kvalitu“. Áno podľa toho zákona, ktorý Ste začal tu vysvetľovať a zoral ho ako divá sviňa, lebo Ste nepochopil jeho revolučný charakter. Nuž a toto je aj dôvod prečo „Kvôli takým ľuďom (ako Vy) stratila KSS vplyv“. Komunisti keď sa dostali k moci odstránili z marxizmu jeho pointu „revolučnosť“, aby sa nikto nesnažil zbaviť ich moci nad spoločnosťou. Spravili tu istú chybu ako kresťania ktorí v IV. storočí kolaborovali s otrokárskym štátom a začali ho ochraňovať pred hnevom otrokov. Tak láskavo „zmiznite z tejto debaty, Vy čobole!“ Dosť Ste sa na strápňoval tak, bude to najrozumnejšie čo môže vo Vašej pre- múdrej hlavičke vzniknúť iné ako modlitby k Marxovi.

  Reply
  • 9. augusta 2020 at 12:12
   Permalink

   TOVAR pre Andreja Sabliča z lásky

   Neviem o tom, že by v socializme neexitoval TOVAR. Socializmus ešte nie je slobodnou spoločnosťou a existujú v ňom Dodávateľsko-odberateľské vzťahy a teda aj predaj a kúpa, teda existuje aj tovar.
   Marx píše, čo je cieľom kapitalistu: chce vyrobiť úžitkovú hodnotu, ktorá má výmennú hodnotu, predmet určený na predaj – TOVAR.

   HODNOTA VÝMENNÁ A ÚŽITKOVÁ – POJMY Z KAPITÁLU
   MARXOVA HODNOTA A KRÁSNE TELO TAHIŤANKY
   Všetky Marxom použité pojmy sú v Kapitáli vysvetlené a obhájené zástupcami britskej akademickej obce (ako sa môžete presvedčiť pri hlasovaní o najväčšieho mysliteľa ľudskej histórie) a viacerí ekonómi, vrátane filosofa a tatíka Masaryka, ktorí kritizovali Marxov Zákon hodnoty si jednoducho poplietli hodnotu s kalkulačnou cenou.

   Zoberme si taký tovar ako klinec s jednoduchým a približne dodnes zachovaným dizajnom
   (teda bez pridanej hodnoty).

   Kedysi mal klinec vysokú hodnotu (čas na výrobu), úžitkovú hodnotu i výmennú hodnotu.
   Dnes hodnota klinca, jedného z milióna miliónov, nalisovaných za zlomok času oproti stredoveku, sa približuje k nule. Jeho cenu však určuje stále trh.
   Obchodníkovi v železiarstve nestojí za zohnutie, ak mu klinec spadne na zem medzi regály.

   Ale predstavte si akú výmennú hodnotu mal klinec svojho času pre námorníka z lode Bounty
   (keď ho ukradol lodnému tesárovi), keď za jeden klinec dostal záujem a celé telo krásnej
   Tahiťanky, hoci pre jej rodinu predstavovala úžitková hodnota toho klinca veľkú nulu.
   Pritom klinec mohol medzi tahitskými rodinami predstavovať nie malú výmennú hodnotu.

   Hodnota meraná časom je jediná objektívna veličina. Cena je subjektívna.
   Hodnota klinca v Británii bola taká istá ako hodnota toho istého klinca na Tahiti.
   Cena klinca v Británii bola však odlišná (zanedbateľná) oproti cene na Tahiti.

   Reply
  • 9. augusta 2020 at 12:59
   Permalink

   Pane Sablič, srdečně Vás zdravím.

   Byla zde na DAV-DVA v červnu 2018 dost žhavá a početná diskuse (57 příspěvků) pod tímto článkem:

   https://davdva.sk/zazracne-slovo-po-ktorom-zmiznu-problemy/

   V zásadě se jednalo o článek v duchu fašizoidní sekty, která vyznává tzv. géniokracii (https://www.geniokracia.sk/). Vůdcem sekty (říkají si raeliáni) je Claude Vorilhon, koukněte, co je to za fešáka:

   https://www.dotyk.cz/magazin/claude-vorilhon-jak-zije-vudce-zahadne-sekty-raelianu-budete-koukat-20160128.html

   Redakce DAV-DVA se proto rozhodla SPRÁVNĚ, když drtivou většinu těch diskusních vystoupení tehdy ZRUŠILA, jelikož to byla přesně stejná katastrofa jako ta, kterou zde plodí pan WannabeeP. Ostatně, cosi mi říká, že pan WannabeeP je právě z těchto řad. ) Tito lidi se zaštiťují komunismem, který, v duchu jejich pojetí, je vlastně ─ fašismem.

   Všimněte si, pane Sablič, nedá se to přehlédnout, nakolik se pan WannabeeP vzrušuje, když píše, že «čobol Vašek narušuje debatu zanášaním somarín, ako sliepka vajce do susedovho dvora». )) Pane Sablič, povím Vám, PROČ pan WannabeeP se natolik vzrušuje. ) Protože jsem odhalil s tím chystaným očkováním v rámci EU jeden z úmyslů šiřitelů „géniokracie“, tedy sekty Raeliánů. Ti se přece nepokrytě hlásí k fašistickým metodám Dr. Mengeleho, tedy k očkování, aby se oddělilo tzv. zrno od plev, tedy elita od otroků, kteří po takovém očkování přestanou být lidmi.

   Pane Sablič, něco nejen Vám povím, tzv. pro výstrahu, aby si náhodou lidé typu pana WannabeeP nemysleli, že «čobol Vašek narušuje debatu zanášaním somarín». Jen na okraj, pan WannabeeP se hezky vyprofiloval na SME.SK/DISKUSIE.

   Moje maminka (umřela mi před 14 lety, na následky toho, co popisuji níže) od sedmi let věku, tedy od r. 1941, osiřela, neboť ztratila oba rodiče v Protektorátu. Mamince mé mámy byly sotva jen 33 roky… Mou mámu vychovala její teta, zpočátku její strýc na Slovensku (mám rodinnou spřízněnost ze strany maminky na Slovensku). Moje maminka sourozence neměla. Přesněji, měla, jen ani ne jeden rok bratra, ale ten zahynul stejně jako i jeho rodiče, tedy rodiče mé mámy. Proč se o tom zmiňuji…

   Pár měsíců po válce, v r. 1945, se pod patronací Červeného kříže k nám dostali jacísi doktoři z Dánska, aby testovali jakési vakcíny proti obrně. A pane Sablič, víte, koho si ti doktoři vybrali jako pokusné králíky? Válečné sirotky!!! Tedy i mou maminku! Výsledek? Příšerný… Moje mamka, tehdy nádherná mladá dívka (moje máma byla po své mamince překrásná), ochrnula na půl těla na půl roku, ve věku 11 let, jen si to představte, až to 15 roků se maminka potýkala s potížemi, než se nakonec z toho vylízala. Pravda, před její smrtí se staré rány ozvaly. (( První rok po ochrnutí na následky onoho očkování, mou mamku krmila její teta, protože se nenajedla, ačkoli jako děcko byla zcela zdráva. Proč Vám o tom píšu. Že jsem v mírném šoku, nakolik se zprávy o této ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ VAKCINACI PROTI KORONAVIRU ZLEHČUJÍ, JAKOBY VŮBEC O NIC NEŠLO. JÁ SE PTÁM PROČ???

   Dokonce ani KSČM tohle neřeší, zato podružné věci řeší, jako jsou např. volby v ČR či 11. sjezd strany. Přitom každý soudný člověk ví, že ani jedno, ani druhé už nikdy nebude, protože světová elita hrozivě spěchá s naší likvidací. Pane Sablič, jsme na prahu fašistické světovlády, jsme ve válce, náš mírový život skončil.

   POSTSKRIPTUM
   Pane Sablič, plně s Vámi souzním, mám na mysli tohle, dovolím si citovat Vaše slova, ostatně, ona Vaše slova plně ladí s tím, co jsem napsal výše: «Komunisti, keď sa dostali k moci, odstránili z marxizmu jeho pointu „revolučnosť“, aby sa nikto nesnažil zbaviť ich moci nad spoločnosťou. Spravili tu istú chybu ako kresťania, ktorí v IV. storočí kolaborovali s otrokárskym štátom a začali ho ochraňovať pred hnevom otrokov.» Konec citace. Pane Sablič, svatá slova, vystihl jste samu PODSTATU VELEZRADY A NÁSLEDNÉ LIKVIDACE EVR. SOCIALISMU PŘED 30 ROKY RUKAMA ÚV KSSS.

   Reply
   • 9. augusta 2020 at 16:03
    Permalink

    Andrej Sablič
    tak na tomto príspevku jasne vidíš, že Vašek z Moravy nie je kompletný a túto debatu len svojou prítomnosťou dehonestuje.
    Buď ho odmietni alebo pretiahni na Hlavné správy.

    Reply
 • 9. augusta 2020 at 11:11
  Permalink

  Andrej,
  čobol je Vašek, lebo narušuje debatu zanášaním somarín, ako sliepka vajce do susedovho dvora.
  A nevykaj my česky, „…ste si nevšimol“, „ste začal tu vysvetľovať“. Správne slovensky je „… ste si nevšimli“, „ste začali“ . Môžeš my tykať .

  JEŽIŠ vymyslená postava – mýtus
  Moderní učenci, ktorí tvrdia, že odhalili skutočného historického Ježiša, sú rôzne osobnosti.
  Medzi takýchto ľudí patria skeptickí filozofi, charizmatickí hasídi, liberálni farizei, konzervatívni rabíni či zelótski revolucionári, nenásilní pacifisti až k výpôžičke z oveľa dlhšieho zoznam zostaveného podľa ceny.
  Každý pritom o Ježišovi hovorí inak. Pokladajú ho za mesiášskeho kráľa, pokrokového farizeja či galilejského šamana alebo mága alebo helénskeho mudrca.
  „Ježišova rozmanitosť prináša akademické rozpaky,“ tvrdí John Dominic Crossan. David Fitzgerald spor o Ježišovej existencii uzatvára poznatkom, že sa táto postava zdá byť efektom, a nie predmetom kresťanstva.

  Ježiš ako boh musel hovoriť s predstihom, bol boh a prorok a musel byť schopný pochopenia aj tým najposlednejším debilom. Vidíš a nedokázal to. Cisár a otroctvo vraj bude na Zemi až do súdneho dňa, pričom nič netušil
  o feudalizme, kapitalizme, letoch na Mesiac a dokonca nič netušil o súčasníkoch – Indiánoch, na opačnej strane Zeme.
  ***************************************
  SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO – KAPITÁL (Andrej si strelil do nohy)
  A ty si si nevšimol, čo som odpovedal: „Pokiaľ viem, Marx hovorí o zrušení (vzťahu vlastník – vlastníctvo) nehovorí o odstraňovaní,  …“

  Desíte sa, že chceme zrušiť súkromné vlastníctvo. Ale vo vašej terajšej spoločnosti je súkromné vlastníctvo zrušené pre deväť desatín jej príslušníkov; jestvuje práve preto, že pre deväť desatín nejestvuje.
  Vyčítate nám teda, že chceme zrušiť vlastníctvo, ktoré nevyhnutne predpokladá, že obrovská väčšina spoločnosti nemá vlastníctva. Slovom, vyčítate nám, že chceme zrušiť VAŠE vlastníctvo. Nuž áno, to naozaj chceme.

  Proletariát využije svoje politické panstvo na to, aby postupne vyrval buržoázii všetok kapitál, … 
  Ak sa teda kapitál premení na kolektívne vlastníctvo patriace všetkým príslušníkom spoločnosti, nepremení sa tým osobné vlastníctvo na spoločenské. Zmení sa len spoločenský ráz vlastníctva.
  (Napríklad autorovi článku Sakovi, CSc. je osobné a súkromné vlastníctvo jedno.)
  Komunistický manifest
  *****************************************
  RODINA, PENIAZE … VESMÍR
  Citujem Sabliča: „Nič nezmizne, teda ani rodina, peniaze, odmeňovanie podľa zásluh a podobne. Vesmír toto nevyvíjal len tak pre nič za nič, …“

  „Zrušenie rodiny! Aj najkrajnejší radikáli sa pohoršujú nad týmto hanebným úmyslom komunistov.
  Na čom je založená terajšia buržoázna rodina?
  Na kapitáli, na súkromnom zisku. Úplne rozvinutá jestvuje len pre buržoáziu jej doplnkom je však vynútený
  bezrodinný život proletárov a verejná prostitúcia.
  Pravda, buržoázna rodina zanikne spolu s týmto svojím doplnkom a oboje zmizne so zánikom kapitálu (súkromného vlastníctva).“
  Komunistický manifest
  ***
  Technologická singularita (2045?) bude znamenať zánik zákonitostí trhu a teda zánik kapitalizmu a všetkých jeho i zdedených atribútov.
  Celá nadstavba kapitalizmu sa roztopí ako snehová guľa na žeravej platni (ako vexláci pri hoteli Kyjev v Bratislave) a pozorovateľ zaznamená
  zánik globalizácie, politických systémov, armád, paktov, súdov, peňazí, úrokov, miezd, akcií i dlhopisov a derivátov, bánk, poisťovní, dlhov, kasín i búrz, hraníc vrátane colných, zánik štátov i národných štátov, zánik klasickej rodiny, zánik náboženstiev, zánik prostitúcie v akejkoľvek forme, zánik ochrany duševného vlastníctva a predovšetkým zánik ťažkej, ohlupujúcej, stereotypnej netvorivej práce a riešenie akéhokoľvek problému ľudstva od životného prostredia po choroby a genetické (biotechnologické) manipulácie, prepojenie s nebiologickými technológiami, vrátane nesmrteľnosti. ..
  Fakticky to znamená nástup KOMUNIZMU a to viacmenej súčasne na celej Zemi. UI sa zmocní energie premenou z hmoty a teda oponovať limitovanými zdrojmi nebude dávať zmysel, pretože, kto má energiu má všetko.
  Komunizmus nie je o dokonalosti ale o nezávislosti a teda o slobode a sebarealizácii.
  **********************************************
  Andrej,
  peniaze nebudú, pretože všetci budú mať všetko!
  Odmeňovanie podľa zásluh platí pre socializmus.

  Vesmíruje to jedno! On nemá vedomie. Všetko zmysluplné na Zemi vytvorilo ľudstvo.

  Reply
 • 9. augusta 2020 at 14:05
  Permalink

  A ľudstvo svorilo aj ľudstvo a tak dokola, ako od Marxa k Marxovi a nikdy ináč, lebo Marx a jeho myšlienky staré 150 rokov spasia tento svet a na zemi bude raj. Budeme ležať hore pupkom, otvárať ústa a pečené holuby nám budú už pred žuté padať do úst.
  Už ma nebaví čítať vaše nezmysli. Platí to čo ste napísal sam o sebe, že vesmír stvoril nepodarok. Z tejto diskusie mal by ste si zobrať aspoň jedno poučenie: S človekom s ktorým Ste si osobne nepotykal tak mu netykajte. To je prvé znamenie, že ide o hulváta a nie o človeka!

  Reply
  • 9. augusta 2020 at 16:33
   Permalink

   Andrej Sablič,
   a znova to české vykanie “ … ste napísal, … mal by ste si…, ste si nepotykal …“, nezmysly – má byť tvrdé y.

   Objavený zákon nespasí svet. Newtonove fyzikálne zákony sú ešte staršie a dodnes ich používame k výpočtom. Zákon len vysvetľuje ako svet funguje.
   A ležanie hore pupkom v komunizme a pečené holuby? To nie je sebarealizácia ale obžerstvo. Tak si predstavujú komunizmus len členovia Spolku svätého Vojtecha z Trnavy.

   To že nepoznáš cudzie slovo „absurdita“ a vesmíru prikladáš vedomie schopné plánu a účelu, ťa veru nepasuje za človeka schopného analyzovať tak zložité dielo, akým je Kapitál.

   Ak ťa nebaví čítať moje príspevky – nečítaj ich! Je to tak jednoduché riešenie.
   Ja som si dal s rozborom Marxovho diela celoživotnú prácu a ty sa k takým výsledkom nepribližuješ, sú ti nejasné, nečítal si ani celý Manifest komunistickej strany (čo si sám dokázal, tým, že si si strelil do vlastnej nohy) a veľmi pochybujem, že si bol schopný prečítať aspoň prvý diel Kapitálu.
   Preto ťa prosím, neprzni platné dielo najväčšieho mysliteľa v dejinách ľudstva. Bol to vedec, so svojimi ľudskými chybami a interpretáciami, ale jeho spoločenské zákony sú platné a dodnes inšpirujúce aj pre jeho ideových odporcov. Jedine to vysvetľuje , že hoci sa v tvojom prípade o porozumenie Marxa nejedná, aspoň ti nie je ľahostajný.

   Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *